Anonymní profil Kit – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil Kit – Programujte.comAnonymní profil Kit – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 178.143.96.–

Kit
Matematika › Sučiniteľ šmykového trenia
30. 12. 2015   #207629

Na naklonenej rovine s uhlom α = 45° je uložený hranol
s hmotnosťou m = 2,6 kg spojený s miskou vláknom cez
kladku, na ktorú budeme pokladať závažia
s rôznou hmotnosťou.
Urobíme s touto sústavou niekoľko pokusov a určíme
hmotnosť m1 = 1,38 kg misky spolu so závažiami, pri
ktorej sa sústava pohybuje rovnomerným pohybom
v jednom smere a hmotnosť m2 = 2,3 kg misky spolu so
závažiami, pri ktorej sa sústava pohybuje rovnomerným
pohybom v opačnom smere, ak sústave udelíme
na začiatku malý impulz1
 v jednom alebo druhom smere.
a) Nakresli obrázok a vyznač v ňom všetky sily, ktoré na obidve telesá pôsobia.
b) Vysvetli a fyzikálne zdôvodni v akom smere sa bude sústava pohybovať (napr. dolu alebo hore
po naklonenej rovine) v prípadoch hmotnosti m1 a m2 misky spolu so závažiami.
c) Vysvetli a fyzikálne zdôvodni, ako sa bude správať sústava telies pri uvedených pokusoch, ak
hmotnosť mi misky spolu so závažiami bude z intervalu m1 < mi < m2 , tzn. od 1,38 kg do 2,30 kg.
d) Vysvetli a fyzikálne zdôvodni, ako sa bude správať sústava telies pri uvedených pokusoch,
ak hmotnosť mi misky spolu so závažiami bude z intervalu mi < m1 alebo
e) mi > m2 , tzn. mimo intervalu od 1,38 kg do 2,30 kg.
f) Pomocou daných veličín urči súčiniteľ šmykového trenia f medzi telesom a naklonenou rovinou.2
Vlákno má zanedbateľnú hmotnosť a je rovnobežné s naklonenou rovinou, kladka má malú hmotnosť
a v osi otáčania zanedbateľné trenie.  co robiť? tebo fakt neviem

Jozef
Matematika › Odporová sila
30. 12. 2015   #207628


Pilóty sú veľké betónové alebo kovové stĺpy - (štvorcový,
obdĺžnikový alebo kruhový prierez) s hmotnosťou mo
a dĺžkou ho . Kladivom s hmotnosťou m špeciálneho stroja
sa zatĺkajú pilóty v zvislom smere do zeme.
Kladivo sa pohybuje po zvislici voľným pádom.
Začiatočná vzdialenosť medzi dolným okrajom kladiva
a horným okrajom pilóty bola L0 . Kladivo po dopade na
pilótu zatlačenú do hĺbky L1 ju zatlačilo do hĺbky L1 + d < H0.
Pre zjednodušenie výpočtu predpokladaj, že v procese zrazu
kladiva s pilótou nedochádza k strate mechanickej energie
sústavy.
a) Nakresli situačný obrázok a vyznač v ňom všetky
veličiny vyjadrujúce fyzikálny dej pri zatĺkaní pilót.
b) Vysvetli, ako fyzikálne prebieha dej pilotáže. Predpokladaj, že zem (pôdny podklad) po celej
hĺbke pilotáže kladie proti prieniku pilóty rovnaký odpor vyjadrený silou Fo.
c) Urči veľkosť Fo odporovej sily pôsobiacej proti prieniku pilóty v tomto prípade.
Úlohu rieš najskôr všeobecne a potom pre hodnoty daných veličín: Mo = 560 kg,
M = 400 kg, Lo = 0,80 m, d = 0,20 m, g = 10 N/kg.  ako na to?

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032022 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý