Čau nejde mi C++/OpenGL kód – C / C++ – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Čau nejde mi C++/OpenGL kód – C / C++ – Fórum – Programujte.comČau nejde mi C++/OpenGL kód – C / C++ – Fórum – Programujte.com

 

27. 9. 2014   #1
-
0
-

Čau nejde mi C++/OpenGL kód

nevím proč ale nespustí se mi to problém je úplně někde dole

zde je kód:

// kozolovina.cpp : Defines the entry point for the application.
//

#include "stdafx.h"
#include "kozolovina.h"
#include <windows.h>
#include <gl.h>
#include <glu.h>
#include <glaux.h>
HDC hDC = NULL;// Privátní GDI Device Context
HGLRC hRC = NULL;// Trvalý Rendering Context
HWND hWnd = NULL;// Obsahuje Handle našeho okna
HINSTANCE hInstance;// Obsahuje instanci aplikace
bool keys[256];// Pole pro ukládání vstupu z klávesnice
bool active = TRUE;// Ponese informaci o tom, zda je okno aktivní
bool fullscreen = TRUE;// Ponese informaci o tom, zda je program ve fullscreenu
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);// Deklarace procedury okna
GLvoid ReSizeGLScene(GLsizei width, GLsizei height)// Změna velikosti a inicializace
{
if (height==0)// Zabezpečení proti dělení nulou
{
height=1;// Nastaví výšku na jedna
}
glViewport(0,0,width,height);// Resetuje aktuální nastavení
glMatrixMode(GL_PROJECTION);// Zvolí projekční matici
glLoadIdentity();// Reset matice
gluPerspective(45.0f,(GLfloat)width/(GLfloat)height,0.1f,100.0f);// Výpočet perspektivy
glMatrixMode(GL_MODELVIEW);// Zvolí matici Modelview
glLoadIdentity();// Reset matice
}
int InitGL(GLvoid)// Všechno nastavení OpenGL
	{
		glShadeModel(GL_SMOOTH);// Povolí jemné stínování Nastavíme barvu pozadí prázdné obrazovky. Rozsah barev se určuje ve stupnici
		glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.5f);// Černé pozadí
		glClearDepth(1.0f);// Nastavení hloubkového bufferu
glEnable(GL_DEPTH_TEST);// Povolí hloubkové testování
glDepthFunc(GL_LEQUAL);// Typ hloubkového testování
glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST);// Nejlepší perspektivní korekce
return TRUE;// Inicializace proběhla v pořádku
}
int DrawGLScene(GLvoid)// Vykreslování
{
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);// Smaže obrazovku a hloubkový buffer
glLoadIdentity();// Reset matice
// Sem můžete kreslit
return TRUE;// Vykreslení proběhlo v pořádku

}

#define MAX_LOADSTRING 100

// Global Variables:
HINSTANCE hInst;								// current instance
TCHAR szTitle[MAX_LOADSTRING];					// The title bar text
TCHAR szWindowClass[MAX_LOADSTRING];			// the main window class name

// Forward declarations of functions included in this code module:
ATOM				MyRegisterClass(HINSTANCE hInstance);
BOOL				InitInstance(HINSTANCE, int);
LRESULT CALLBACK	WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
INT_PTR CALLBACK	About(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

int APIENTRY _tWinMain(_In_ HINSTANCE hInstance,
           _In_opt_ HINSTANCE hPrevInstance,
           _In_ LPTSTR  lpCmdLine,
           _In_ int    nCmdShow)
{
	UNREFERENCED_PARAMETER(hPrevInstance);
	UNREFERENCED_PARAMETER(lpCmdLine);

 	// TODO: Place code here.
	MSG msg;
	HACCEL hAccelTable;

	// Initialize global strings
	LoadString(hInstance, IDS_APP_TITLE, szTitle, MAX_LOADSTRING);
	LoadString(hInstance, IDC_KOZOLOVINA, szWindowClass, MAX_LOADSTRING);
	MyRegisterClass(hInstance);

	// Perform application initialization:
	if (!InitInstance (hInstance, nCmdShow))
	{
		return FALSE;
	}

	hAccelTable = LoadAccelerators(hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDC_KOZOLOVINA));

	// Main message loop:
	while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
	{
		if (!TranslateAccelerator(msg.hwnd, hAccelTable, &msg))
		{
			TranslateMessage(&msg);
			DispatchMessage(&msg);
		}
	}

	return (int) msg.wParam;
}//
// FUNCTION: MyRegisterClass()
//
// PURPOSE: Registers the window class.
//
ATOM MyRegisterClass(HINSTANCE hInstance)
{
	WNDCLASSEX wcex;

	wcex.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);

	wcex.style			= CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
	wcex.lpfnWndProc	= WndProc;
	wcex.cbClsExtra		= 0;
	wcex.cbWndExtra		= 0;
	wcex.hInstance		= hInstance;
	wcex.hIcon			= LoadIcon(hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDI_KOZOLOVINA));
	wcex.hCursor		= LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
	wcex.hbrBackground	= (HBRUSH)(COLOR_WINDOW+1);
	wcex.lpszMenuName	= MAKEINTRESOURCE(IDC_KOZOLOVINA);
	wcex.lpszClassName	= szWindowClass;
	wcex.hIconSm		= LoadIcon(wcex.hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDI_SMALL));

	return RegisterClassEx(&wcex);
}

//
//  FUNCTION: InitInstance(HINSTANCE, int)
//
//  PURPOSE: Saves instance handle and creates main window
//
//  COMMENTS:
//
//    In this function, we save the instance handle in a global variable and
//    create and display the main program window.
//
BOOL InitInstance(HINSTANCE hInstance, int nCmdShow)
{
  HWND hWnd;

  hInst = hInstance; // Store instance handle in our global variable

  hWnd = CreateWindow(szWindowClass, szTitle, WS_OVERLAPPEDWINDOW,
   CW_USEDEFAULT, 0, CW_USEDEFAULT, 0, NULL, NULL, hInstance, NULL);

  if (!hWnd)
  {
   return FALSE;
  }

  ShowWindow(hWnd, nCmdShow);
  UpdateWindow(hWnd);

  return TRUE;
}

//
// FUNCTION: WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM)
//
// PURPOSE: Processes messages for the main window.
//
// WM_COMMAND	- process the application menu
// WM_PAINT	- Paint the main window
// WM_DESTROY	- post a quit message and return
//
//
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
	int wmId, wmEvent;
	PAINTSTRUCT ps;
	HDC hdc;

	switch (message)
	{
	case WM_COMMAND:
		wmId  = LOWORD(wParam);
		wmEvent = HIWORD(wParam);
		// Parse the menu selections:
		switch (wmId)
		{
		case IDM_ABOUT:
			DialogBox(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDD_ABOUTBOX), hWnd, About);
			break;
		case IDM_EXIT:
			DestroyWindow(hWnd);
			break;
		default:
			return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
		}
		break;
	case WM_PAINT:
		hdc = BeginPaint(hWnd, &ps);
		// TODO: Add any drawing code here...
		EndPaint(hWnd, &ps);
		break;
	case WM_DESTROY:
		PostQuitMessage(0);
		break;
	default:
		return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
	}


	return 0;
}

// Message handler for about box.
INT_PTR CALLBACK About(HWND hDlg, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
	UNREFERENCED_PARAMETER(lParam);
	switch (message)
	{
	case WM_INITDIALOG:
		return (INT_PTR)TRUE;

	case WM_COMMAND:
		if (LOWORD(wParam) == IDOK || LOWORD(wParam) == IDCANCEL)
		{
			EndDialog(hDlg, LOWORD(wParam));
			return (INT_PTR)TRUE;
		}
		break;
	}
	

return (INT_PTR)FALSE;
}
GLvoid KillGLWindow(GLvoid)// Zavírání okna
  {
  if (fullscreen)// Jsme ve fullscreenu?
   {ChangeDisplaySettings(NULL,0);// Přepnutí do systému
ShowCursor(TRUE);// Zobrazí kurzor myši
}
  if (hRC)// Máme rendering kontext?
{
if (!wglMakeCurrent(NULL,NULL))// Jsme schopni oddělit kontexty?
{MessageBoxA(NULL,"Release Of DC And RC Failed.","SHUTDOWN ERROR",MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
}
  }

  if (!wglDeleteContext(hRC))// Jsme schopni smazat RC?
{
MessageBoxA(NULL,"Release Rendering Context Failed.","SHUTDOWN ERROR",MB_OK |
MB_ICONINFORMATION);
}
hRC=NULL;// Nastaví hRC na NULL
if (hDC && !ReleaseDC(hWnd,hDC))// Jsme schopni uvolnit DC
{
MessageBoxA(NULL,"Release Device Context Failed.","SHUTDOWN ERROR",MB_OK |
MB_ICONINFORMATION);
hDC=NULL;// Nastaví hDC na NULL
}

if (hWnd && !DestroyWindow(hWnd))// Jsme schopni odstranit okno?
{
MessageBoxA(NULL,"Could Not Release hWnd.","SHUTDOWN ERROR",MB_OK |
MB_ICONINFORMATION);
hWnd=NULL;// Nastaví hWnd na NULL
}
if (!UnregisterClass("OpenGL",hInstance))// Jsme schopni odregistrovat třídu okna?
{
MessageBoxA(NULL,"Could Not Unregister Class.","SHUTDOWN ERROR",MB_OK |
MB_ICONINFORMATION);
hInstance=NULL;// Nastaví hInstance na NULL
}

}
Nahlásit jako SPAM
IP: 213.220.244.–
muj skype je: dominikrozporka
BDS+3
Věrný člen
28. 9. 2014   #2
-
0
-

#1 Dominik Rozporka

Ten kód je moc dlouhý, ale na první pohled tam nevidím, žádnou větší chybu..

Jen snad bych řekl, že u visualka je taky TRUE/FALSE intová hodnota, pro přiřazení k bool bych použil true/false, no ale to není chyba on si to překladač asi upraví sám.

Bylo by dobré sem dát asi nejlépe celý projekt.

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.71.83.–
W10 :)
BDS+3
Věrný člen
28. 9. 2014   #3
-
0
-

#1 Dominik Rozporka
Jo a nemáš inicializované:

TCHAR szTitle[MAX_LOADSTRING];

TCHAR szWindowClass[MAX_LOADSTRING]; //toto musí být!!

a mělo by se vymazat MSG

MSG msg;
ZeroMemory(&msg, sizeof(msg));

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.71.83.–
W10 :)
2. 10. 2014   #4
-
0
-

vše co jsi mě napsal že tam mám dát tak už to tam dávno mám a nejde to

Nahlásit jako SPAM
IP: 94.112.19.–
muj skype je: dominikrozporka
BDS+3
Věrný člen
3. 10. 2014   #5
-
0
-

Promiň, jsem to nějak přehlédl

A nejde co?

tady je tvůj zdroják, něco jsem upravil pro můj kompilátor, něco doplnil a vynechal to, na co bych potřeboval mít křišťálovou kouli.

#include <windows.h>
#include <gl.h>
#include <glu.h>
#include <glaux.h>
HDC hDC = NULL;// Privátní GDI Device Context
HGLRC hRC = NULL;// Trvalý Rendering Context
HWND hWnd = NULL;// Obsahuje Handle našeho okna
HINSTANCE hInstance;// Obsahuje instanci aplikace
bool keys[256];// Pole pro ukládání vstupu z klávesnice
bool active = TRUE;// Ponese informaci o tom, zda je okno aktivní
bool fullscreen = TRUE;// Ponese informaci o tom, zda je program ve fullscreenu
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);// Deklarace procedury okna
GLvoid ReSizeGLScene(GLsizei width, GLsizei height)// Změna velikosti a inicializace
{
if (height==0)// Zabezpečení proti dělení nulou
{
height=1;// Nastaví výšku na jedna
}
glViewport(0,0,width,height);// Resetuje aktuální nastavení
glMatrixMode(GL_PROJECTION);// Zvolí projekční matici
glLoadIdentity();// Reset matice
gluPerspective(45.0f,(GLfloat)width/(GLfloat)height,0.1f,100.0f);// Výpočet perspektivy
glMatrixMode(GL_MODELVIEW);// Zvolí matici Modelview
glLoadIdentity();// Reset matice
}
int InitGL(GLvoid)// Všechno nastavení OpenGL
	{
		glShadeModel(GL_SMOOTH);// Povolí jemné stínování Nastavíme barvu pozadí prázdné obrazovky. Rozsah barev se určuje ve stupnici
		glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.5f);// Černé pozadí
		glClearDepth(1.0f);// Nastavení hloubkového bufferu
glEnable(GL_DEPTH_TEST);// Povolí hloubkové testování
glDepthFunc(GL_LEQUAL);// Typ hloubkového testování
glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST);// Nejlepší perspektivní korekce
return TRUE;// Inicializace proběhla v pořádku
}
int DrawGLScene(GLvoid)// Vykreslování
{
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);// Smaže obrazovku a hloubkový buffer
glLoadIdentity();// Reset matice
// Sem můžete kreslit
return TRUE;// Vykreslení proběhlo v pořádku

}

#define MAX_LOADSTRING 100

// Global Variables:
HINSTANCE hInst;								// current instance
TCHAR szTitle[MAX_LOADSTRING]= {"MyWinTitle"};					// The title bar text
TCHAR szWindowClass[MAX_LOADSTRING] = {"MyWinClass"};			// the main window class name

// Forward declarations of functions included in this code module:
ATOM				MyRegisterClass(HINSTANCE hInstance);
BOOL				InitInstance(HINSTANCE, int);
LRESULT CALLBACK	WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
INT_PTR CALLBACK	About(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance,
					 HINSTANCE hPrevInstance,
					 LPTSTR  lpCmdLine,
					 int    nCmdShow)
{
	UNREFERENCED_PARAMETER(hPrevInstance);
	UNREFERENCED_PARAMETER(lpCmdLine);

	// TODO: Place code here.
	MSG msg;
	ZeroMemory(&msg, sizeof(msg));
	//>HACCEL hAccelTable;

	// Initialize global strings
	//>LoadString(hInstance, IDS_APP_TITLE, szTitle, MAX_LOADSTRING);
	//>LoadString(hInstance, IDC_KOZOLOVINA, szWindowClass, MAX_LOADSTRING);
	MyRegisterClass(hInstance);

	// Perform application initialization:
	if (!InitInstance (hInstance, nCmdShow))
	{
		return FALSE;
	}

	//>hAccelTable = LoadAccelerators(hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDC_KOZOLOVINA));

	// Main message loop:
	while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
	{
		TranslateMessage(&msg);
		DispatchMessage(&msg);
	}

	return (int) msg.wParam;
}//
// FUNCTION: MyRegisterClass()
//
// PURPOSE: Registers the window class.
//
ATOM MyRegisterClass(HINSTANCE hInstance)
{
	WNDCLASSEX wcex;
	ZeroMemory(&wcex, sizeof(wcex)); //tady toto mazání by ti tam asi taky nemělo chybět!
	wcex.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);

	wcex.style			= CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
	wcex.lpfnWndProc	= WndProc;

	wcex.hInstance		= hInstance;
	//>wcex.hIcon			= LoadIcon(hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDI_KOZOLOVINA));
	wcex.hCursor		= LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
	wcex.hbrBackground	= (HBRUSH)(COLOR_WINDOW+1);
	//>wcex.lpszMenuName	= MAKEINTRESOURCE(IDC_KOZOLOVINA);
	wcex.lpszClassName	= szWindowClass;
	//>wcex.hIconSm		= LoadIcon(wcex.hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDI_SMALL));

	return RegisterClassEx(&wcex);
}

//
//  FUNCTION: InitInstance(HINSTANCE, int)
//
//  PURPOSE: Saves instance handle and creates main window
//
//  COMMENTS:
//
//    In this function, we save the instance handle in a global variable and
//    create and display the main program window.
//
BOOL InitInstance(HINSTANCE hInstance, int nCmdShow)
{
  HWND hWnd;

  hInst = hInstance; // Store instance handle in our global variable

  hWnd = CreateWindow(szWindowClass, szTitle, WS_OVERLAPPEDWINDOW,
   CW_USEDEFAULT, 0, CW_USEDEFAULT, 0, NULL, NULL, hInstance, NULL);

  if (!hWnd)
  {
   return FALSE;
  }

  ShowWindow(hWnd, nCmdShow);
  UpdateWindow(hWnd);

  return TRUE;
}

//
// FUNCTION: WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM)
//
// PURPOSE: Processes messages for the main window.
//
// WM_COMMAND	- process the application menu
// WM_PAINT	- Paint the main window
// WM_DESTROY	- post a quit message and return
//
//
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
	int wmId, wmEvent;
	PAINTSTRUCT ps;
	HDC hdc;

	switch (message)
	{
	/*>
	case WM_COMMAND:
		wmId  = LOWORD(wParam);
		wmEvent = HIWORD(wParam);
		// Parse the menu selections:
		switch (wmId)
		{
		case IDM_ABOUT:
			DialogBox(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDD_ABOUTBOX), hWnd, About);
			break;
		case IDM_EXIT:
			DestroyWindow(hWnd);
			break;
		default:
			return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
		}
		break;
	*/
	case WM_PAINT:
		hdc = BeginPaint(hWnd, &ps);
		//: hdc NEPOUŽITO
		// TODO: Add any drawing code here...
		EndPaint(hWnd, &ps);
		break;
	case WM_DESTROY:
		PostQuitMessage(0);
		break;
	default:
		return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
	}


	return 0;
}

// Message handler for about box.
INT_PTR CALLBACK About(HWND hDlg, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
	UNREFERENCED_PARAMETER(lParam);
	switch (message)
	{
	case WM_INITDIALOG:
		return (INT_PTR)TRUE;

	case WM_COMMAND:
		if (LOWORD(wParam) == IDOK || LOWORD(wParam) == IDCANCEL)
		{
			EndDialog(hDlg, LOWORD(wParam));
			return (INT_PTR)TRUE;
		}
		break;
	}
	

return (INT_PTR)FALSE;
}
GLvoid KillGLWindow(GLvoid)// Zavírání okna
  {
  if (fullscreen)// Jsme ve fullscreenu?
   {ChangeDisplaySettings(NULL,0);// Přepnutí do systému
ShowCursor(TRUE);// Zobrazí kurzor myši
}
  if (hRC)// Máme rendering kontext?
{
if (!wglMakeCurrent(NULL,NULL))// Jsme schopni oddělit kontexty?
{MessageBoxA(NULL,"Release Of DC And RC Failed.","SHUTDOWN ERROR",MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
}
  }

  if (!wglDeleteContext(hRC))// Jsme schopni smazat RC?
{
MessageBoxA(NULL,"Release Rendering Context Failed.","SHUTDOWN ERROR",MB_OK |
MB_ICONINFORMATION);
}
hRC=NULL;// Nastaví hRC na NULL
if (hDC && !ReleaseDC(hWnd,hDC))// Jsme schopni uvolnit DC
{
MessageBoxA(NULL,"Release Device Context Failed.","SHUTDOWN ERROR",MB_OK |
MB_ICONINFORMATION);
hDC=NULL;// Nastaví hDC na NULL
}

if (hWnd && !DestroyWindow(hWnd))// Jsme schopni odstranit okno?
{
MessageBoxA(NULL,"Could Not Release hWnd.","SHUTDOWN ERROR",MB_OK |
MB_ICONINFORMATION);
hWnd=NULL;// Nastaví hWnd na NULL
}
if (!UnregisterClass("OpenGL",hInstance))// Jsme schopni odregistrovat třídu okna?
{
MessageBoxA(NULL,"Could Not Unregister Class.","SHUTDOWN ERROR",MB_OK |
MB_ICONINFORMATION);
hInstance=NULL;// Nastaví hInstance na NULL
}

}

sestavení proběhlo v pořádku, aplikace se spustí.

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.71.83.–
W10 :)
3. 10. 2014   #6
-
0
-
Nahlásit jako SPAM
IP: 94.112.19.–
muj skype je: dominikrozporka
BDS+3
Věrný člen
3. 10. 2014   #7
-
0
-

Editoval jsem tyto části kódu:
//-----------------------------------------------------------------
    MSG msg;
    ZeroMemory(&msg, sizeof(msg));
    HACCEL hAccelTable;
//-----------------------------------------------------------------
    WNDCLASSEX wcex;
    ZeroMemory(&wcex, sizeof(wcex));
    wcex.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);
    wcex.style            = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
    wcex.lpfnWndProc    = WndProc;

//teď již zbytečné:   wcex.cbClsExtra = 0; 

//teď již zbytečné:    wcex.cbWndExtra = 0;

    wcex.hInstance        = hInstance;
//-----------------------------------------------------------------

//UnregisterClass = UnregisterClassW (pokud nepoužiješ #undef UNICODE)

if (!UnregisterClass(L"OpenGL",hInstance))// Jsme schopni odregistrovat třídu okna?

//-----------------------------------------------------------------
Provedl kompilaci ve VS 2013 Express, s výsledkem:

1>------ Build started: Project: kozolovina, Configuration: Debug Win32 ------
1>  kozolovina.cpp
1>  Note: including lib: glut32.lib
1>  
1>  kozolovina.vcxproj -> ~\kozolovina\Debug\kozolovina.exe
========== Build: 1 succeeded, 0 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========

Aplikace funguje normálně.

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.71.83.–
W10 :)
4. 10. 2014   #8
-
0
-

Pošleš mě prosím celí ten upravenej kód mě to totiž pořád nejde :(

Nahlásit jako SPAM
IP: 94.112.19.–
muj skype je: dominikrozporka
BDS+3
Věrný člen
4. 10. 2014   #9
-
0
-

#8 Dominik Rozporka

Pokud jsi změnil vše, co jsem tu popsal v posledním příspěvku a stále Ti tam cosi nejde tak je něco jiného špatně. Protože pořád nevím co Ti nejde, tak se jen můžu domnívat, že nemáš správné soubory pro použití OpenGL.

Celý projekt poslat nemůžu (odesílal bych to víc než hodinu, protože je to moc velké), ale je to stejně zbytečné, protože ti posílám je ten soubor, který jsem změnil, stačí jej nahradit ve složce (nic jiného jsem v projektu stejně neměnil). Přidal jsem Ti tam taky soubory potřebné k zprovoznění OpenGL.

 http://leteckaposta.cz/284233252

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.71.83.–
W10 :)
4. 10. 2014   #10
-
0
-

#8 Dominik Rozporka
no ty OpenGL soubory nějak nepomohli

ale chtěl jsem jenom aby jsi mi upravil ten kód z visual studia

ne celí projekt

popřípadě si mě prosím přidej na skypu můj skype: dominikrozporka

že by jsi mě pomohl přes sdílení

Nahlásit jako SPAM
IP: 94.112.19.–
muj skype je: dominikrozporka
BDS+3
Věrný člen
4. 10. 2014   #11
-
0
-

#10 Dominik Rozporka
nemám skype, ani nic podobného (jeto strašný zabiják času),.

No nicméně pokud jsi použil ve svém projektu zdroják (kozolovina.cpp), který jsem Ti poslal a stále to nejde (zatím si pořád nenapsal co vlastně nejde). Tak nevím jak bych ještě mohl pomoci.

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.71.83.–
W10 :)
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 7 hostů

Moderátoři diskuze

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý