× Aktuálně z oboru

Programátoři po celém světě dnes slaví Den programátorů [ clanek/2018091300-programatori-po-celem-svete-dnes-slavi-den-programatoru/ ]
Celá zprávička [ clanek/2018091300-programatori-po-celem-svete-dnes-slavi-den-programatoru/ ]

PHP (II) - 5. lekcia

[ http://programujte.com/profil/684-peter-halmo/ ]Google [ ?rel=author ]       [ http://programujte.com/profil/118-zdenek-lehocky/ ]Google [ ?rel=author ]       12. 11. 2005       15 328×

V tejto lekcii:

  • Operátory (aritmetické, porovnávacie, logické, na spájanie reťazcov)
  • Priorita a asociativita operácii
  • Záver

5.1 Aritmetické operátory

Operátory sa používajú na zistenie hodnoty pomocou operácie s jednou alebo viacerými hodnotami. Hodnota, ktorá sa používa v operáciach, je tzv. operand. Operátory v PHP sa podobajú operátorom v programovacích jazykoch C, Perl a príbuzných.

5.1.1 Aritmetické operátory

operátor:význam:príklad:
+ sčítanie 5 + 2
- odčítanie 5 - 2
* násobenie 5 * 2
/ delenie 5 / 2
% zbytok 5 % 2

PHP ignoruje medzeru, takže je jedno, či dáte 5*2 alebo 5 * 2.

5.1.2 Porovnávacie operátory

Používajú sa na testovanie podmienok. Výrazy, ktoré používajú operátory porovnávania budú vždy vyhodnotené ako true alebo false. !!!Operátor porovnania sú == !!! Jeden znak znamená operátor priradenia.

operátor:význam:príklad:
== rovnosť $a == $b
< menšie $a < $b
> väčšie $a > $b
<= menšie alebo sa rovná $a <= $b
>= väčšie alebo sa rovná $a >= $b
!= nerovnosť $a != $b
<> nerovnosť $a <> $b

5.1.3 Logické operátory

Logické operátory sa používajú na kombináciu podmienok, aby mohlo byť viac podmienok vyhodnotených dohromady ako jedna podmienka.

operátor:význam:
$a && $b ;a
$a || $b alebo
$a and $b a
$a or $b alebo
$a xor $b exkl. alebo
! $a negacia

5.1.4 Operátory na spájanie reťazcov


Toto je jedna z možností, ako tvoriť reťazce pomocou premenných dát. V PHP existuje plno iných operátorov napr. ternárny, operátor pre prácu s bity, zmiešané, objektov... (spomenieme si, keď to bude potrebné).

5.5 Priorita a asociativita operácii

Priorita- určuje poradie, v ktorom budú rozdielne operácie prevádzané. napr. 9 - 4 * 2 je vyhodnotený ako 1, aj keď si niektorí myslíte, že 10 ;).

Použitím zátvoriek môže výsť 10: (9 - 4) * 2.

Asociativita - predpokladám, že ste sa to učili na základnej. V tejto tabuľke nájdete operátory a ich priority:
operátor:význam:priorita:
( ) zátvorky nie je
new instanc objektu nie je
[ ] index pola vpravo
! logická negácia vpravo
~ bitová negácia vpravo
++ inkrementácia vpravo
@ potlačenie chyb. správ funkcií vpravo
* / % nás., del., zbytok vlavo
+ - . sčít., odč., spojovanie vlavo
<< posun bitov vlavo
< menší... nie je
== rovnosť nie je
& bitový súčin vlavo
^ bit. exl. súčet vlavo
| logický súčet vlavo
&& logický súčin vlavo

5.6. Záver

Úloha: ŽIADNA

V ďalšej lekcii nás čakajú funkcie :).


Článek stažen z webu Programujte.com [ http://programujte.com/clanek/1970010167-php-ii-5-lekcia/ ].