× Aktuálně z oboru

SHIELD Experience Upgrade 7 – méně hledání a více zábavy [ clanek/2018052902-shield-experience-upgrade-7-mene-hledani-a-vice-zabavy/ ]
Celá zprávička [ clanek/2018052902-shield-experience-upgrade-7-mene-hledani-a-vice-zabavy/ ]

Práca s grafikou II. - Transparencia

[ http://programujte.com/profil/1863-marek/ ]Google [ ?rel=author ]       [ http://programujte.com/profil/118-zdenek-lehocky/ ]Google [ ?rel=author ]       1. 11. 2005       8 660×

V dnešnom článku o grafike vo Visual Basicu si ukážeme, ako vytvoriť vlastnú funkciu na transparenciu obrázkov.

Ako parametre funkcie budeme potrebovať 2 obrázky. Jeden bude slúžiť ako pozadie a druhý bude spriesvitnený. Do funkcie pridáme aj parameter, koľkopercentnú viditelnosť má druhý obrázok mať. Najskôr si ale povedzme, ako vlastne priesvitnosť funguje. Z obidvoch obrázkov sa zoberie 1 pixel, ktorý sa rozloží na RGB zložky. Výsledná zložka sa bude počítať podľa nasledovného vzorca:


R = ((R1 - R2) / 100) * Percenta + R2

kde R je výsledná zložka, R1 je červená zložka prvého pixelu a R2 červená zložka z druhého pixelu. A samozrejme Percenta = viditelnosť obrázku. To isté spravíme s modrou a zelenou zložkou pixelu.


G = ((G1 - G2) / 100) * Percenta + G2
B = ((B1 - B2) / 100) * Percenta + B2

Všetky 3 zložky potom spojíme a vykreslíme do prvého obrázku. Takto postupne prejdeme všetky potrebné pixely. Pre zistenie farby pixelu použijeme funkciu GetPixel. Pre nakreslenie pixelu použijeme funkciu SetPixel. Ale dosť bolo teórie, prejdime k samotnej funkcii:


Private Declare Function SetPixel Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal crColor As Long) As Long
Private Declare Function GetPixel Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long) As Long

Private Function Transparencia(Pozadie As PictureBox, Obrazok As Picturebox, Odx As Integer, Ody As Integer, Percenta As Integer)

Dim X, Y As Double
Dim color, color1, color2 As Long
Dim R, R1, R2 As Integer
Dim G, G1, G2 As Integer
Dim B, B1, B2 As Integer

For X = 0 To (Obrazok.Width - 1) / 15
For Y = 0 To (Obrazok.Height - 1) / 15
color1 = GetPixel(Obrazok.hdc, X, Y)
B1 = color1 \ 256 \ 256
G1 = (color1 \ 256) Mod 256
R1 = color1 Mod 256
color2 = GetPixel(Pozadie.hdc, X + Odx, Y + Ody)
B2 = color2 \ 256 \ 256
G2 = (color2 \ 256) Mod 256
R2 = color2 Mod 256
R = ((R1 - R2) / 100) * Percenta + R2
G = ((G1 - G2) / 100) * Percenta + G2
B = ((B1 - B2) / 100) * Percenta + B2
color = RGB(R, G, B)
SetPixel Pozadie.hdc, X + Odx, Y + Ody, color
Next Y
Next X

Pozadie.Refresh
End Function

' Použitie funkcie: Transparencia Picture1, Picture2, 0, 0, 50

Funkciu si môžeme ešte trochu vylepšiť. Na koniec funkcie pridáme ešte jeden parameter - tým bude farba, ktorá bude vždy priesvitná. Potom bude funkcia vyzerať takto:


Private Function Transparencia(Pozadie As PictureBox, Obrazok As PictureBox, Odx As Integer, Ody As Integer, Percenta As Integer, Invisible As String)

Dim X, Y As Double
Dim color, color1, color2 As Long
Dim R, R1, R2 As Integer
Dim G, G1, G2 As Integer
Dim B, B1, B2 As Integer

For X = 0 To (Obrazok.Width - 1) / 15
For Y = 0 To (Obrazok.Height - 1) / 15
color1 = GetPixel(Obrazok.hdc, X, Y)
B1 = color1 \ 256 \ 256
G1 = (color1 \ 256) Mod 256
R1 = color1 Mod 256
color2 = GetPixel(Pozadie.hdc, X + Odx, Y + Ody)
B2 = color2 \ 256 \ 256
G2 = (color2 \ 256) Mod 256
R2 = color2 Mod 256
R = ((R1 - R2) / 100) * Percenta + R2
G = ((G1 - G2) / 100) * Percenta + G2
B = ((B1 - B2) / 100) * Percenta + B2
color = RGB(R, G, B)
If color1 = Invisible Then color = color2
SetPixel Pozadie.hdc, X + Odx, Y + Ody, color
Next Y
Next X

Pozadie.Refresh
End Function

' Použitie funkcie: Transparencia Picture1, Picture2, 0, 0, 50, VbBlack

Keď dáte ako posledný parameter funkcie napríklad VbBlack, čierna farba bude celkom priesvitná. Samozrejme, ak nechcete aby bola nejaká farba celkom priesvitná, tak dajte ako posledný parameter "None". Pre lepšie pochopenie si môžete stiahnuť zdroják .


Článek stažen z webu Programujte.com [ http://programujte.com/clanek/2005111301-praca-s-grafikou-ii-transparencia/ ].