× Aktuálně z oboru

Vychází Game Ready ovladače pro Far Cry 5 [ clanek/2018040603-vychazi-game-ready-ovladace-pro-far-cry-5/ ]
Celá zprávička [ clanek/2018040603-vychazi-game-ready-ovladace-pro-far-cry-5/ ]

Citát na stránce

[ http://programujte.com/profil/20356-roman-mrozek/ ]Google [ ?rel=author ]       [ http://programujte.com/profil/75-martin-zak/ ]Google [ :?rel=author ]       23. 2. 2006       17 147×

Jednoduchý skript, pomocí něhož lze vygenerovat náhodný citát z pole.

Občas na Internetu naleznete filozofický citát, který je při každém načtení stránky jiný.

Napadlo mne vytvořit si prográmek, který by toto vypsal a k tomu ještě celkový počet citátů, aniž bych musel počítat citáty.
V době psaní programu jsem se zabýval poli, tudiž bych toto použil i pro vysvětlení funkcí pro pole.

Nejdříve celý zdrojový kód:


nejkrásnější opice je ošklivá, srovná-li se s pokolením lidským.
nikdy nelze dvakrát vstoupit do jedné řeky.
největší ctnost je myslet a moudrost je vyjádřit to, co je pravdivé a naslouchajíc přírodě jednat podle ní.
oči jsou přesnější svědkové než uši.
pravda je až na dně studny, která nevysychá.
tento svět, týž pro všechny, nestvořil žádný z bohů, ani z lidí, nýbrž vždy byl, je a bude živým ohněm, podle míry se rozněcujícím či hasnoucím. /herakleitos/","ani jednou nejde vstoupit do téže řeky. /kratylos/", "etiopové přiřkli svým bohům tupý nos a černou pleť. thrákové pak si představují své bohy modrooké a rusých vlasů. kdyby však býci, koně a lvi měli ruce a mohli jimi kreslit a vytvářet umělecká díla jako lidé, tu by koně zobrazili bohy podobné koním, býci podobné býkům...
ne bozi jsou velcí, ale lidé. a znalosti nám nedali bozi, ale my sami jsme si je dobyli postupnou prací. /xenofanes z kolofontu/","je třeba myslit a říkat, že jsoucí jest, neboť bytí jest, kdežto nic věru není. /parmenides/","vždyť jsem byl kdysi hochem a dívkou, keřem i ptákem, rybou též němou, z moře se skokem vymršťující. /empedokles/","blaho nespočívá v rozkoších, nýbrž v klidu duše.
je rozumný, kdo se nermoutí pro to, co nemá, nýbrž se raduje z toho, co má.
kdo dostane dobrého zeťe, nalezne syna, kdo nedostane, ztratí i dceru.
Šťasten je ten, kdo je spokojen při skrovném majetku, nešťasten ten, kdo je nespokojen při velkém. /demokritos z abdéry/","jenom se žeňte, beze všeho. dostaneš-li dobrou ženu, budeš výjimkou, dostaneš-li zlou, zůstaneš filozofem.
lidský život není nic jiného, než řetěz zameškaných příležitostí.
nemá být koráb zakotven jen jednou kotvou na život na jediné naději.
poznej sám sebe.
vím, že nic nevím. /sokrates/","jedině ten je erotikem, kdo překonává smyslovost a vrací se k ideím.
nikdo neví, co je smrt, a přece se jí všichni bojí, jako by uznávali, že je největším zlem; třeba je pro člověka největším dobrem.
starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní. /platón/","vzdělání má trpké kořeny, ale sladké plody.
zvyk nalézati ve všem jen směšnou stránku je nejspolehlivějším příznakem duše mělké neboť směšné leží vždy na povrchu. /aristoteles/", "jediným dobrem je ctnost, ale i zdraví a bohatství má svou cenu. /poseidónios/","ctnost stačí k blahu, neřest se sama trestá neklidem, afekty, ztrátou vnitřní svobody.
vládnout sám sobě je největším vladařským uměním.
Život je dlouhý dost, když víš, jak ho prožít. Život měříme skutky a ne časem. /seneca/","je jenom jedna cesta za štěstím, a to, přestat se trápit nad tím, co je mimo naši moc. /epiktetos/","nemůžeš žít šťastně, aniž bys byl moudrý, čestný a spravedlivý, ani moudře, čestně a spravedlivě, když nejsi šťastný.
zdraví těla a klid duše je svrchovaný cíl blaženého života. /epikuros/", "nerozežerou tu duševní úzkost a temno paprsky slunce ani šípy denního světla, dokáže to však rozum a přírodní věda. /titus lucretius carus/", "přátelství násobí radost a dělí žalost.
Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele.
Šťasten, kdo zemře dříve, než sám začne volat smrt, aby si ho vzala. /francis bacon/","buďme krajně podezíraví vůči takovým výrokům našich přátel, které jsou nám k prospěchu.
myslím, tedy jsem. /descartes/","kdyby bůh neexistoval, bylo by ho třeba vymyslit, ale celá příroda křičí, že existuje.
nevěřím v boha, ale jsem rád, že v něho věří můj krejčí, alespoň mě neokrade.
pracujme bez dlouhého hloubání, je to jediný prostředek, jak si udělat život snesitelným. /voltaire/","cit mi praví, že bůh jest.
nikdy jsem si nemyslel, že by svoboda člověka záležela v tom, aby dělal, co chce, nýbrž spíše v tom, aby nikdo nedělal, co nechce.
ve zdravém těle zdravý duch.
vidím boha v jeho dílech, cítím ho v sobě a nad sebou a nemohu poznat tajemství jeho bytosti.
výchova dětí je činnost, při níž musíme obětovat čas, abychom ho získali. /rousseau/","první krok k filozofii je nedůvěřivost. /diderot/","jednej tak, aby ses zachoval tak, jak bys chtěl, aby se zachoval někdo jiný.
spal jsem a snil, že život je krása. probudil jsem se a zjistil, že je povinnost. /kant/","podstatou člověka je svoboda. /hegel/", "jen pro svůj egoismus pokládá člověk svého boha za pravého a bohy druhých národů za vymyšlené.
rozdíl mezi pohanským a křesťanským je jen rozdíl mezi pohanským a křesťanským člověkem. /feuerbach/","bát se lásky znamená bát se života a ti, kdo se života bojí, jsou již ze tří čtvrtin mrtví. /russel/", "Čemu lidé ze zvyku říkají osud, jsou většinou jejich vlastní kousky.
zcela šťasten se necítí nikdo, leda že by byl opilý.
Život jednotlivce je při celkovém pohledu vlastně vždycky tragédií, ale v podrobnostech má ráz komedie. /schopenhauer/","být v pravém slova smyslu znamená mít smysl. /husserl/","brány své věznice si nese každý člověk v sobě.
Člověk není souhrnem toho, co má, ale souhrnem všeho toho, co ještě nemá, čeho ještě může dosáhnout.
peklo, to jsou ti druzí.
svoboda je volbou vlastního bytí. tato volba je absurdní.
svoboda, toť svoboda voliti, ale nikoli svoboda nevoliti, vskutku nevoliti, toť voliti, že nebudu voliti, mohu voliti to nebo ono, ale nemohu se vyhnout tomu, abych volil. /sartre/","neboť ani z malého není nic nejmenší, nýbrž je vždy něco většího a to je rovné malému, co do množství, sama jsouce o sobě je pak každá věc i malá i velká. /anaxagoras/","umím každý slabší důvod udělat silnějším.
měrou všech věcí je člověk, jsoucích že jsou a nejsoucích že nejsou. /protagoras/", "byť nebylo doby, kdyby nebyl. /oligenes/","chápej, abys věřil a věř, abys pochopil. /augustinus aurelius/","hmota jako taková je víc než cokoli jiného ničím, je vlastně nehmotná. /jan scotus eriugena/","hmota neexistuje, vlastnosti nejsou materiální, bůh nemůže stvořit svět z ničeho. /Řehoř z nyssy/","křesťan je povinnen skrze víru dojít k pochopení.
věřím, abych pochopil. /anselm z canterbury/","chápu, abych věřil, neboť nelze věřit něčemu, co není předem pochopeno. /petr abelard/","posláním mudrce je vytvářet řád. /tomáš akvinský/","poznej samo sebe, ó božské pokolení v lidském hávu. /ficino/","bůh dal člověku semena všech možností, která bude pěstit, je jeho věc.
jsme to, co chceme být. /mirandola/","Člověk má stát za svými názory i za cenu vlastního sebezničení. /gordiano bruno/","je možné psát o lidské bytosti jako bychom se zabývali přímkami, plochami a pevnými tělesy. /spinoza/","nic není v intelektu, co nebylo ve smyslech. /john locke/","bytí věci tkví v tom, že je vnímána
věc je suma počitků ve vědomí individua. /george berkeley/","co nemůžeme myslet, to nemůžeme myslet. nemůžeme tedy ani říci, co nemůžeme myslet.
hranice mého jazyka znamenají hranice mého světa. o čem nelze hovořit, o tom je třeba mlčet. /wittgenstein/","bytostné poznání je právě to, které se bytostně vztahuje k existenci.
teprve ve víře se vytváří skutečný člověk. /kierkeguard/","podstata jsoucnosti je v její existenci. /heidegger/","revoltuji, tedy jsem.
velikost člověka je v jeho postoji revolty proti absurditě světa. /a.camus/","pravdivé je to, co se osvědčuje svými praktickými důsledky. /james/","je potřeba vrátit se ke kořenům věd, na začátek a nalézt čistou a původní zkušenost, nahlédnout věc samu. /husserl/","Štěstí je úspěchem, kterého bylo dosaženo vnitřní produktivností člověka a nikoliv darem bohů. /fromm/","vědět, abychom mohli předvídat./comte/"); $max=Count($citaty); SRand((double)MicroTime()*1e6); $tip=Rand()%($max); echo "
$citaty[$tip]
Generováno náhodným výběrem z citátů $max filozofů."; ?>

Nyní přejdeme k jednotlivým částem.

Do proměnné citaty vložíme pole pomocí příkazu Array. Ten obsahuje v závorkách citáty, jenž jsou odděleny čárkou. Nesmíme zapomenout, že prvky pole (citáty) jsou řazeny od nuly.

Dále si spočteme celkový počet citátů pomocí funkce Count.

Další řádek je inicializace generátoru náhodných čísel. Proměnná tip obsahuje číslo od 0 do $max, což není nic jiného než celkový počet citátů.

Příkazem echo vypíšeme výsledek programu. $citaty[$tip] nám říká: Vyber z pole citaty prvek s pořadovým číslem $tip a doplň aktuální celkový počet citátů získaný proměnnou max.


Článek stažen z webu Programujte.com [ http://programujte.com/clanek/2006021801-citat-na-strance/ ].