žvejkal2009 – Delphi – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

žvejkal2009 – Delphi – Fórum – Programujte.comžvejkal2009 – Delphi – Fórum – Programujte.com

 

Toto vlákno bylo označeno za vyřešené.
Melamber7770
Newbie
12. 4. 2009   #1
-
0
-

unit zvejkal;


interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, ComCtrls, jpeg, ExtCtrls, Menus;

type
TForm1 = class(TForm)

Edit1: TEdit;
Button1: TButton;
PageControl1: TPageControl;
TabSheet1: TTabSheet;
TabSheet2: TTabSheet;
TabSheet3: TTabSheet;
RichEdit1: TRichEdit;
Image1: TImage;
MainMenu1: TMainMenu;
Soubor1: TMenuItem;
Vlastnosti1: TMenuItem;
opalikaci1: TMenuItem;
Konec1: TMenuItem;
Natislovnk1: TMenuItem;
OAplikaci1: TMenuItem;
editor1: TMenuItem;
vejkal1: TMenuItem;
ListBox1: TListBox;
ListBox2: TListBox;
ListBox3: TListBox;
ListBox4: TListBox;
Edit2: TEdit;
Edit3: TEdit;
Button2: TButton;
Button3: TButton;
Button4: TButton;
Memo1: TMemo;
Timer1: TTimer;
Timer2: TTimer;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
procedure Edit1Click(Sender: TObject);
procedure PageControl1Change(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure Button3Click(Sender: TObject);
procedure Button4Click(Sender: TObject);
procedure Edit2Click(Sender: TObject);
procedure Edit3Click(Sender: TObject);
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
procedure Natislovnk1Click(Sender: TObject);
procedure OAplikaci1Click(Sender: TObject);
procedure Konec1Click(Sender: TObject);
procedure ListBox3Click(Sender: TObject);
procedure ListBox4Click(Sender: TObject);
procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
procedure editor1Click(Sender: TObject);
procedure vejkal1Click(Sender: TObject);
procedure Timer2Timer(Sender: TObject);
procedure Edit1Change(Sender: TObject);

private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
type
TKeyType = (ktCapsLock, ktNumLock, ktScrollLock);
var
Form1: TForm1;
value:string[60];
zmena,nalezeno:boolean;

implementation

{$R *.dfm}


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var i,j:integer;
begin
with richedit1 do //pro nastaveni barev na vystup
begin
//move caret to end
nalezeno:=false;
SelStart := GetTextLen;
//add bold + red
SelAttributes.Style := [fsBold];//sel atributes je lazaru pro memo nepouzitelny...
SelAttributes.Color := clred;
SelAttributes.Size := 10;
SelText := '(*** '+value+'***):( ';
seltext:=datetostr(now)+' :datum,čas: '+timetostr(now)+' )***)';

SelAttributes.Size := 8;
selattributes.Color:=clblack;

SelText := #13#10;
end;
richedit1.Lines.Add(edit1.Text);

with richedit1 do
begin
//move caret to end
SelStart := GetTextLen;
SelAttributes.Style := [fsBold];
SelAttributes.Color := clred;
SelAttributes.Size := 10;

SelText := '(*** žvejkal***):(';
seltext:=datetostr(now)+' :datum,čas: '+timetostr(now)+' )***)';
SelAttributes.Size := 8;

selattributes.Color:=clblack;
SelText := #13#10;
end;

for i:=0 to listbox1.Items.Count-1 do begin
if edit1.Text=listbox1.Items[i] then begin
richedit1.Lines.Add(listbox2.Items[i]);
nalezeno:=true; end;
end;
if nalezeno=false then begin
randomize();
j:=random(5)+1;
case j of
1:richedit1.Lines.Add('neznám správnou odpověď');
2:richedit1.Lines.Add('no teď zrovna nevim...:(');
3:richedit1.Lines.Add('já tomuhle nerozumím...');
4:richedit1.Lines.Add('nerozumim této větě,protože ji nemám ve slovníku:(');
5:richedit1.Lines.Add('tohle neumim,a radši otom zatím nebudem diskutovat...');
end;


end;
if edit1.Text='' then
richedit1.Lines.Add('zadejte prosim vetu...nebo nejake zaeditovane souslovi...')
else if edit1.Text='konec' then
begin
application.Terminate;
end;

timer1.Enabled:=false;timer2.Enabled:=false; //pro vypnuti timeru 1 ,2
if(edit1.Text='zablikej diodama')or(edit1.Text='zablikej diodama...')then
begin
timer2.Enabled:=true;
end;
if(edit1.Text='samomluva') or (edit1.Text='mluv sám se sebou') then begin

timer1.Enabled:=true; end;
edit1.Text:='';
memo1.SelStart := memo1.GetTextLen;


end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
if (edit2.Text='') or (edit3.Text='') then begin
showmessage('zadejte do poliček slovni spojeni (prosim editujte)');
zmena:=false;
end
else begin
listbox3.Items.Add(edit2.Text);
listbox4.Items.Add(edit3.Text);
edit2.Text:='';
edit3.Text:='';
zmena:=true;
end;
end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var i:integer;
begin
for i:=0 to listbox3.Items.Count-1 do begin

if listbox3.Selected[i]then begin
listbox3.Items.Delete(i);
listbox4.Items.Delete(i);
zmena:=true;
break;
end
else if listbox4.Selected[i] then begin
listbox4.Items.Delete(i);
listbox3.Items.Delete(i);
zmena:=true;
break;
end
else zmena:=false;
end;//cyklus forend;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
if zmena=true then begin
listbox3.Items.SaveToFile('slovnik1.zvk');
listbox4.Items.SaveToFile('slovnik2.zvk');
end;
end;

procedure TForm1.Edit1Change(Sender: TObject);
begin
timer2.Enabled:=false;
end;

procedure TForm1.Edit1Click(Sender: TObject);
begin
edit1.Text:=''; timer1.Enabled:=false;timer2.Enabled:=false;
end;

procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
if key=#13 then //reakce na oba entery
button1.Click;

end;

procedure TForm1.Edit2Click(Sender: TObject);
begin
edit2.Text:='';
end;

procedure TForm1.Edit3Click(Sender: TObject);
begin
edit3.Text:='';
end;

procedure TForm1.editor1Click(Sender: TObject);
begin
pagecontrol1.ActivePageIndex:=1;
end;

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
if zmena=true then begin
listbox1.Items.SaveToFile('slovnik1.zvk');
listbox2.Items.SaveToFile('slovnik2.zvk');
end;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var i:integer;
begin
repeat
value := InputBox('program žvejkal', 'prosim zadejte svůj nick:', '');
until value <> '';

with richedit1 do
begin
//move caret to end
SelStart := GetTextLen;
SelAttributes.Style := [fsBold];
SelAttributes.Color := clred;
SelAttributes.Size := 10;

SelText := '(*** žvejkal***): (';
seltext:=datetostr(now)+' :datum,čas: '+timetostr(now)+' )***)';
SelAttributes.Size := 8;

selattributes.Color:=clblack;
SelText := #13#10;
end;
randomize();
i:=random(5)+1;
case i of
1:richedit1.Lines.Add('Zdravím Tě příteli,očem pokecáme?');
2:richedit1.Lines.Add('Ahoj,jak to jde?');
3:richedit1.Lines.Add('Zdar a sílu,jak se vede?');
4:richedit1.Lines.Add('hoj:),jdeš pozdě,čekal jsem tu na Tebe celou věčnost...');
5:richedit1.Lines.Add('Ahoj,nevim ale někdy mě dojímáš:)');
else richedit1.Lines.Add('chyba programu!prosím ukončete tento program!');
end;
if FileExists('slovnik1.zvk') and fileExists('slovnik2.zvk')then begin
listbox1.Items.LoadFromFile('slovnik1.zvk');
listbox2.Items.LoadFromFile('slovnik2.zvk');
showmessage('slovník načten!');
end
else showmessage('slovníky nenalezeny!');

end;

procedure TForm1.Konec1Click(Sender: TObject);
begin
application.Terminate;
end;

procedure TForm1.ListBox3Click(Sender: TObject);
begin
listbox4.ItemIndex:=listbox3.ItemIndex;
end;

procedure TForm1.ListBox4Click(Sender: TObject);
begin
listbox3.ItemIndex:=listbox4.ItemIndex;
end;

procedure TForm1.Natislovnk1Click(Sender: TObject);
begin
if pagecontrol1.ActivePageIndex=1 then begin
if fileexists('slovnik1.zvk')and fileexists('slovnik2.zvk')then begin
listbox3.Items.LoadFromFile('slovnik1.zvk');
listbox4.Items.LoadFromFile('slovnik2.zvk');
showmessage('slovník načten!');
end
else showmessage('slovníky nenalezeny!uložte prosím nový slovník...');end
else if fileexists('slovnik1.zvk')and fileexists('slovnik2.zvk')then begin
listbox1.Items.LoadFromFile('slovnik1.zvk');
listbox2.Items.LoadFromFile('slovnik2.zvk');
showmessage('slovník načten!');
end
else showmessage('slovníky nenalezeny!uložte prosím nový slovník...');
end;

procedure TForm1.OAplikaci1Click(Sender: TObject);
begin
pagecontrol1.ActivePageIndex:=2;
end;

procedure TForm1.PageControl1Change(Sender: TObject);
begin
if pagecontrol1.ActivePageIndex=0 then begin
edit1.enabled:=true;
button1.enabled:=true;
end
else begin
edit1.Enabled:=false;
button1.Enabled:=false;
end;
end;
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
var i:integer;

begin
with richedit1 do
begin
//move caret to end
SelStart := GetTextLen;
SelAttributes.Style := [fsBold];
SelAttributes.Color := clred;
SelAttributes.Size := 10;

SelText := '(*** žvejkal***): (';
seltext:=datetostr(now)+' :datum,čas: '+timetostr(now)+' )***)';
SelAttributes.Size := 8;

selattributes.Color:=clblack;
SelText := #13#10;
end;
randomize();
i:=abs(random(listbox1.Items.Count));
richedit1.Lines.Add(listbox1.Items[i]);
richedit1.Lines.Add(listbox2.Items[i]);

timer2.Enabled:=true;
end;
{
procedure TForm1.Timer2Timer(Sender: TObject);
var
o : OSVERSIONINFO;
NumLockState : boolean;
ScrollLockState : boolean;
CapsLockState : boolean;
keys : TKeyboardState;
begin
o.dwOSVersionInfoSize := SizeOf(o);
GetVersionEx(o);
GetKeyboardState(keys);

//NumLock handling:

If NumLockState <> True then //Turn numlock on
If o.dwPlatformId = VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS Then //=== Win95/98
begin
keys[VK_NUMLOCK] := 1;
SetKeyboardState(keys);
end
Else
If o.dwPlatformId = VER_PLATFORM_WIN32_NT Then //=== WinNT
begin
//Simulate Key Press
keybd_event(VK_NUMLOCK, $45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY Or 0, 0);
//Simulate Key Release
keybd_event (VK_NUMLOCK, $45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY
Or KEYEVENTF_KEYUP, 0);
End;

//CapsLock handling:

If CapsLockState <> True Then //Turn capslock on
If o.dwPlatformId = VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS Then //=== Win95/98
begin
keys[VK_CAPITAL] := 1;
SetKeyboardState(keys);
end
Else
If o.dwPlatformId = VER_PLATFORM_WIN32_NT Then //=== WinNT
begin
//Simulate Key Press
keybd_event(VK_CAPITAL, $45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY Or 0, 0);
//Simulate Key Release
keybd_event (VK_CAPITAL, $45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY
Or KEYEVENTF_KEYUP, 0);
End;

//ScrollLock handling:

If ScrollLockState <> True Then //Turn Scroll lock on
If o.dwPlatformId = VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS Then //=== Win95/98
begin
keys[VK_SCROLL] := 1;
SetKeyboardState(keys);
end
Else
If o.dwPlatformId = VER_PLATFORM_WIN32_NT Then //=== WinNT
begin
//Simulate Key Press
keybd_event(VK_SCROLL, $45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY Or 0, 0);
//Simulate Key Release
keybd_event(VK_SCROLL, $45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY
Or KEYEVENTF_KEYUP, 0);
End;

//stimto si doted nevim rady,potreboval nejake to bliani diod....
end;
}
procedure TForm1.vejkal1Click(Sender: TObject);
begin
pagecontrol1.ActivePageIndex:=0;
end;

end.by melamber777

Nahlásit jako SPAM
IP: 213.19.108.–
Melamber7770
Newbie
12. 4. 2009   #2
-
0
-

www.melamber777.webgarden.cz na této adrese najdete také požadovaný program+foto...pokud chcete se naučit programovat používejte na source kody google nebo pokud začínáte můžete začínat s pascalem...(nebo freepascal)

Nahlásit jako SPAM
IP: 213.19.108.–
Melamber7770
Newbie
5. 7. 2009   #3
-
0
-

zde je vylepšená verze 2011...

unit zvejkal;


interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls, ComCtrls, jpeg, Menus;

type
TForm1 = class(TForm)
Image1: TImage;
Edit1: TEdit;
Button1: TButton;
PageControl1: TPageControl;
TabSheet1: TTabSheet;
TabSheet2: TTabSheet;
TabSheet3: TTabSheet;
ListBox1: TListBox;
ListBox2: TListBox;
Edit2: TEdit;
Edit3: TEdit;
Button2: TButton;
Button3: TButton;
Button4: TButton;
Memo1: TMemo;
RichEdit1: TRichEdit;
Timer1: TTimer;
Timer2: TTimer;
Edit4: TEdit;
Timer3: TTimer;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
procedure PageControl1Change(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure Button3Click(Sender: TObject);
procedure Button4Click(Sender: TObject);
procedure Edit1Click(Sender: TObject);
procedure Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure ListBox1Click(Sender: TObject);
procedure ListBox2Click(Sender: TObject);
procedure Edit1DblClick(Sender: TObject);
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
procedure Edit3DblClick(Sender: TObject);
procedure Edit2DblClick(Sender: TObject);
procedure Edit2KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
procedure Edit3KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
procedure Timer2Timer(Sender: TObject);
procedure Timer3Timer(Sender: TObject);

private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;
nalezeno:boolean;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var i,j:integer;

begin
if (fileexists('slovnik1.zvk'))and(fileexists('slovnik2.zvk')) then begin

with richedit1 do //pro nastaveni barev na vystup

begin

//move caret to end

nalezeno:=false;

SelStart := GetTextLen;

//add bold + red

SelAttributes.Style := [fsBold];//sel atributes je lazaru pro memo nepouzitelny...

SelAttributes.Color := clblue;

SelAttributes.Size := 10;

SelText := '(***Uživatel***):( ';

seltext:=datetostr(now)+' :datum,čas: '+timetostr(now)+' )***)';SelAttributes.Size := 8;

selattributes.Color:=clblack;SelText := #13#10;

end;

richedit1.Lines.Add(edit1.Text);with richedit1 do

begin

//move caret to end

SelStart := GetTextLen;

SelAttributes.Style := [fsBold];

SelAttributes.Color := clred;

SelAttributes.Size := 10;SelText := '(*** žvejkal***):(';

seltext:=datetostr(now)+' :datum,čas: '+timetostr(now)+' )***)';

SelAttributes.Size := 8;selattributes.Color:=clblack;

SelText := #13#10;

end;
for i := 0 to Listbox1.Items.Count - 1 do begin

j:=pos(edit1.Text,listbox1.Items[i]);

if j<>0 then begin

richedit1.Lines.Add(listbox2.Items[i]);

nalezeno:=true;break; end;
end;//for


if nalezeno=false then begin

randomize();

j:=random(5)+1;

case j of

1:richedit1.Lines.Add('neznám správnou odpověď');

2:richedit1.Lines.Add('no teď zrovna nevim...:(');

3:richedit1.Lines.Add('já tomuhle nerozumím...');

4:richedit1.Lines.Add('nerozumim této větě,protože ji nemám ve slovníku:(');

5:richedit1.Lines.Add('tohle neumim,a radši otom zatím nebudem diskutovat...');

end;

end;if edit1.Text='' then

richedit1.Lines.Add('zadejte prosim vetu...nebo nejake zaeditovane souslovi...')

else if edit1.Text='konec' then

begin

application.Terminate;

end;

timer1.Enabled:=false; //pro vypnuti timeru 1
timer2.Enabled:=true;
if(edit1.Text='samomluva') or (edit1.Text='mluv sám se sebou') then begin

timer1.Enabled:=true; end; end//kotrola souborů
else begin
showmessage('nelze komunikovat bez slovníků!aplikace se ukončuje!');
application.Terminate;
end;

edit1.Text:='';


end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin

if (edit2.Text='') or (edit3.Text='') then begin

showmessage('zadejte do poliček slovni spojeni (prosim editujte)');end

else begin

listbox1.Items.Add(edit2.Text);

listbox2.Items.Add(edit3.Text);

edit2.Text:='';

edit3.Text:='';end;
end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var i:integer;

begin

for i:=0 to listbox1.Items.Count-1 do beginif listbox1.Selected[i]then begin

listbox1.Items.Delete(i);

listbox2.Items.Delete(i);
break;

end

else if listbox2.Selected[i] then begin

listbox2.Items.Delete(i);

listbox1.Items.Delete(i);

break;

end;end;//cyklus for

end;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
listbox1.Items.SaveToFile('slovnik1.zvk');

listbox2.Items.SaveToFile('slovnik2.zvk');


end;

procedure TForm1.Edit1Click(Sender: TObject);
begin
edit1.Text:='sem pište svůj text...';
timer1.Enabled:=false; timer2.Enabled:=false;
end;

procedure TForm1.Edit1DblClick(Sender: TObject);
begin
edit1.Text:=''; timer2.Enabled:=false;
end;

procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
if key=#13 then
button1.Click;
end;

procedure TForm1.Edit2DblClick(Sender: TObject);
begin
edit2.Text:='';
end;

procedure TForm1.Edit2KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
if key=#13 then
button2.Click;
end;

procedure TForm1.Edit3DblClick(Sender: TObject);
begin
edit3.Text:='';
end;procedure TForm1.Edit3KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
if key=#13 then
button2.Click;
end;

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
listbox1.Items.SaveToFile('slovnik1.zvk');

listbox2.Items.SaveToFile('slovnik2.zvk');
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var i:integer;
begin
if fileexists('slovnik1.zvk')and fileexists('slovnik2.zvk')then begin

listbox1.Items.LoadFromFile('slovnik1.zvk');

listbox2.Items.LoadFromFile('slovnik2.zvk');

showmessage('slovníky načteny!');

end

else begin showmessage('slovníky nenalezeny!uložte prosím nový slovník...');
end;

with richedit1 do
begin
//move caret to end
SelStart := GetTextLen;
SelAttributes.Style := [fsBold];
SelAttributes.Color := clred;
SelAttributes.Size := 10;

SelText := '(*** žvejkal***): (***(';

seltext:=datetostr(now)+' :datum,čas:) '+timetostr(now)+' )***)';

SelAttributes.Size := 8;selattributes.Color:=clblack;

SelText := #13#10;
end;
randomize();
i:=random(10)+1;
case i of
1:richedit1.Lines.Add('Ahoj,jak se máš?');
2:richedit1.Lines.Add('Ahoj,jak to jde?');
3:richedit1.Lines.Add('Ahoj,očem pokecáme?co nového?');
4:richedit1.Lines.Add('Zdar a sílu,jak je dneska?');
5:richedit1.Lines.Add('Ahoooj,jak se Ti vede?co nového?');
6:richedit1.Lines.Add('Čusky busky,stýskalo se mi...pokecáme?');
7:richedit1.Lines.Add('Ahoj Kamaráde:-),co nového?');
8:richedit1.Lines.Add('Ahojky Kamošu/ško...,co nového?');
9:richedit1.Lines.Add('Ahojky,tak jaká?Co nového?');
10:richedit1.Lines.Add('Ahoj,co nového?');
else richedit1.Lines.Add('jsem překvapen,nevim co říct');
end;
timer3.Enabled:=true;
end;

procedure TForm1.ListBox1Click(Sender: TObject);
begin
listbox2.ItemIndex:=listbox1.ItemIndex;
end;

procedure TForm1.ListBox2Click(Sender: TObject);
begin
listbox1.ItemIndex:=listbox2.ItemIndex;
end;

procedure TForm1.PageControl1Change(Sender: TObject);
begin
if pagecontrol1.ActivePageIndex=0 then begin

edit1.enabled:=true;

button1.enabled:=true;

end

else begin

edit1.Enabled:=false;

button1.Enabled:=false;

if fileexists('slovnik1.zvk')and fileexists('slovnik2.zvk')then begin
button3.Enabled:=true;
end else button3.Enabled:=false;
end;
end;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
var i:integer;
begin
with richedit1 do
begin
//move caret to end
SelStart := GetTextLen;
SelAttributes.Style := [fsBold];
SelAttributes.Color := clblack;
SelAttributes.Size := 10;

SelText := '(*** žvejkal***): (***(';

seltext:=datetostr(now)+' :datum,čas:) '+timetostr(now)+' )***)';

SelAttributes.Size := 8;selattributes.Color:=clred;

SelText := #13#10;randomize();

i:=abs(random(listbox1.Items.Count));

Lines.Add(listbox1.Items[i]);
selattributes.Color:=clblue;
Lines.Add(listbox2.Items[i]);
end;end;


procedure TForm1.Timer2Timer(Sender: TObject);
var i:integer;
begin
timer2.Interval:=20000;
if timer2.Interval=20000 then begin

randomize();
i:=random(3)+1;
case i of
1:richedit1.Lines.Add('Nespi!');
2:richedit1.Lines.Add('Když budeš spát,tak sladký sny...');
3:richedit1.Lines.Add('Dobrou...,sladký sny...:-)');
end;
end;

end;

procedure TForm1.Timer3Timer(Sender: TObject);
begin
edit4.Text:=timetostr(now);
end;

end.

Nahlásit jako SPAM
IP: 213.19.108.–
Melamber7770
Newbie
8. 5. 2010   #4
-
0
-

tady je zakladní kostra programu,zatím jsem si všiml chyby že špatně přidává do slovníků,dělám celý program znovu a tak se ptám jestli mi stím někdo přes icq nepomohl...

unit Unit1; 


{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
Classes, SysUtils, FileUtil, LResources, Forms, Controls, Graphics, Dialogs,
StdCtrls;

type

{ TForm1 }

TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
Edit1: TEdit;
ListBox1: TListBox;
ListBox2: TListBox;
Memo1: TMemo;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure FormClose(Sender: TObject; var CloseAction: TCloseAction);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
private
{ private declarations }
public
{ public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;
veta:string; nalezeno:boolean;//deklarace proměnných
implementation

{ TForm1 }

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var i:integer;
begin
randomize();
i:=random(5)+1;
case i of //přivítání programu
1:memo1.Lines.Add('Ahoj,vítej očem poklábosíme?');
2:memo1.Lines.Add('Ahoj,kamaráde');
3:memo1.Lines.Add('Ahoj,jak to jde?');
4:memo1.Lines.Add('Zdar a sílu...jak to jde?');
5:memo1.Lines.Add('Zdarec kámo,dáme řeč?')
else showmessage('chyba programu!');
end;
if(fileexists('slovnik1.txt'))and(fileexists('slovnik2.txt'))then
//kontrola jestli existují soubory
begin//načtení souborů
listbox1.Items.LoadFromFile('slovnik1.txt');
listbox2.Items.LoadFromFile('slovnik2.txt');
end
else showmessage('slovníky nenalezeny!'); //pokud nenalezne větu
//vyhodí hlašku...
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var i,x:integer;
begin
//zde budou pridávací vety
if(nalezeno=false)then begin
listbox2.Items.Add(edit1.Text);//opraveno
//pro automatické pridání do slovníků
end;
nalezeno:=false;
memo1.Lines.Add(edit1.Text);

for x:=0 to listbox1.Items.Count-1 do
begin
i:=pos(edit1.Text,listbox1.Items[x]);
if(i<>0)then
begin
memo1.Lines.Add(listbox2.Items[x]);
nalezeno:=true;
break;
end; //nalezeno
end;//cykl for
if(nalezeno=false)then
begin
listbox1.Items.Add(edit1.Text); //opraveno
memo1.Lines.Add(edit1.text+'...co je to?');
end;

end;

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var CloseAction: TCloseAction);
begin
listbox1.Items.SaveToFile('slovnik1.txt');
listbox2.Items.SaveToFile('slovnik2.txt');
end;

initialization
{$I unit1.lrs}

end.

Nahlásit jako SPAM
IP: 213.19.108.–
Melamber7770
Newbie
30. 8. 2010   #5
-
0
-

prosím o lock tohoto topicku a zároveň jeho smazání

Nahlásit jako SPAM
IP: 213.19.108.–
deedx
~ Korektor
+2
Stálý člen
30. 8. 2010   #6
-
0
-

Mohl bych ještě předtím poprosit o vysvětlení smyslu topicu? Vypadá to jako poznámkový blok na zdroják...

Nahlásit jako SPAM
IP: 82.100.0.–
Zdejší chybolovec.
Melamber7770
Newbie
19. 11. 2010   #7
-
0
-

no v těch prvních dvou jsou hrubé chyby a tak alespoň smáznout první dva zdrojáky,ale jinač schválně jestli najdete ony chyby(začátečníci by to mohli také najít).No jinač trošku mi zlobilo pc a tak jsem nemohl nic přidávat a poradit jsem tehdy opravdu potřeboval a poradění se mi dostalo až až...,programování zdar a sílu.

Nahlásit jako SPAM
IP: 213.19.108.–
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 2 hosté

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý