Ultrazvukový hladinomer do studne / nádrže - Arduino / ESP – Inzerce – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Ultrazvukový hladinomer do studne / nádrže - Arduino / ESP – Inzerce – Fórum – Programujte.comUltrazvukový hladinomer do studne / nádrže - Arduino / ESP – Inzerce – Fórum – Programujte.com

 

Martin
~ Anonymní uživatel
1595 příspěvků
6. 8. 2022   #1
-
0
-

Ponúkam mnou naprogramovanú webaplikáciu pre projekt Hladinomer. Webaplikácia umožňuje zaznamenávať údaje o výške hladiny vody v kopanej studni zo senzorového uzla. Ten v pravidelných intervaloch (5 min) vykonáva 10 priemerovaných meraní ultrazvukovým senzorom a výsledný údaj posiela serveru. Údaje sú vizualizované používateľovi vo webovom rozhraní v dashboarde, či historicky v čase v grafoch, tabuľkách až rok spätne.
 

Připojen obrázek.

Princíp merania ultrazvukových senzorov je vyslanie signálu Trigger s dĺžkou 10 μs (mikrosekúnd), ktorý sa od hladiny vody odrazí a vráti sa do prijímača - Echo. Využíva sa metóda Time-of-Flight pre prepočet času medzi vyslaním a prijatím signálu na získanie rozdielovej výšku hladiny vody od senzora. 

Po odoslaní dát do webového rozhrania sa vykoná korekcia, kedy sa vypočíta reálna výška hladiny od dna studne, ktorá je zapísaná do databázy. Korekcia sa vykoná na základe známej hĺbky studne a prijatej rozdielovej výšky hladiny vody z ultrazvukového senzora. Webové rozhranie v dashboarde vizualizuje aj aktuálny objem studne v litroch na základe známeho priemeru studne. Obe hodnoty sú vizualizované aj s tendenciou od predchádzajúceho merania t.j. stúpa, klesá, ustálená o XY cm / o XY litrov.

Připojen obrázek.


Ultrazvukové senzory SÚ vhodné do:

 • Kopaných studní
 • Septikov a žúmp
 • Potokov a jazier
 • Plastových nádrží na dažďovú vodu
 • Silá (meranie naplnenia sypkými materiálmi)
 • Kontajnery (monitoring odpadu, naplnenia zbernej nádoby)
 • Kotolne (monitoring zásoby dreva, peliet, uhlia, štiepky)

Ultrazvukové senzory NIE SÚ vhodné do:

 • Vŕtaných studní (z dôvodu detekčnej charakteristiky - široký lúč) 
 • Potrubí a rúr (z dôvodu detekčnej charakteristiky - široký lúč) 
 • Do studní so spádovým prítokom (rozbúrená hladina utlmí ultrazvuk, meranie je nemožné) 
 • Do miest s náhlou zmenou teplôt (teplota ovplyvňuje čas šírenia zvuku, teda aj stacionárna hladina sa javí ako kolísavá)
 • Do vákuových nádrží (meranie je nemožné)

Projekt využíva ultrazvukový senzor vzdialenosti HC-SR04 - (detekčný uhol 15°), prípadne vodotestný senzor JSN-SR04T (detekčný uhol je až 60°). 
 

Připojen obrázek.

Možno využiť aj iné ultrazvukové senzory so signálmi Trigger / Echo z rady RCW, US-XXX, IOE-SR0X, SR0X, HC-SR0X, HY-SRF0X, DYP-MEXXX, Parallax PING)))™. Detekčný uhol reprezentuje šírku lúča, resp. kužeľa, ktorý sa so vzdialenosťou rozširuje. Merať je možné výšku hladiny až do 400 resp. 450 cm max (na základe údajov z katalógového listu jednotlivých senzorov).

Připojen obrázek.

Pre senzorový uzol je možné použiť vývojovú dosku Arduino (Uno / Mega) s Ethernet modulom Wiznet W5100 alebo W5500, prípadne jeho novšiu verziu USR-ES1 (W5500 V2). Pre prenos dát vzduchom je možné použiť WiFi mikrokontroléry od Espressif Systems - ESP8266 (NodeMCU, Wemos D1 Mini, Generic Board), alebo ESP32 (Devkit, prípadne samostatný modul napr. ESP32-WROOM-32 / ESP32-S). Schéma zapojenia pre všetky mikrokontroléry je dostupná priamo vo webaplikácii spolu so zdrojovými kódmi v jazyku Wiring (.ino app), resp. pre ESP32 dostupná aj implementácia vo frameworku ESP-IDF s operačným systémom reálneho času - FreeRTOS s mechanizmom blokovania úloh Queue. Webové rozhranie pre hladinomer dokáže automaticky vygenerovať zdrojový kód pre mikrokontroléry na základe umiestnenia projektu, domény a pod (nutná úprava Root CA certifikátu, ktorý vydal certifikát pre danú doménu).

Mikrokontrolérové platformy ESP8266 a ESP32 (Wiring implementácie) je možné prevádzkovať aj v režime ULP (Ultra-Low Power), ktorý dramaticky zníži ich spotrebu na úroveň desiatok mikroampérov. Vhodné pre prevádzku na batériu aj niekoľko rokov (nutné použiť aj tranzistor pre spínanie napájania pre senzor, vyžaduje úpravu zdrojového kódu).

Připojen obrázek.

Druhým prevádzkovým režimom je StandBy, kedy platforma beží v štandardnom režime a môže byť rozšírená o implementáciu Over The Air (OTA), ktorá ponúka aktualizáciu firmvéru prostredníctvom LAN siete priamo z rozhrania ArduinoIDE, využíva sa espota.py pre upload process. Arduino s Ethernetom podporuje iba HTTP konektivitu a nepodporuje OTA aktualizáciu, ani režim Low-power (Režim hlbokého spánku)! Pre platformy ESP8266 a ESP32 je možné využiť HTTP i HTTPS šifrované spojenie s webserverom. ESP32 je možné využiť v StandBy implementácii v Arduino Core (Wiring) aj s PHY Ethernet modulom LAN8720 skrz rozhranie RMII.

V prípade, že nie je na danom mieste dostupný pevný internet, je možné využiť aj prenos dát cez IoT sieť Sigfox, ktorá pokrýva 90% Slovenska a aj väčšinou štátov EÚ a je tak vhodnou alternatívou pre oblasti bez pokrytia internetom. Kompatibilný je UART modem SIGFOX WISOL 868MHz (SFM10R1), ktorý komunikuje s mikrokontrolérom cez AT príkazy cez UART. 

Připojen obrázek.

Modem je vhodný pre IoT aplikácie s nízkym prúdovým odmerom. Limit správy 12B (používajú sa 4B pre výšku hladiny vody UINT_32), custom callback zo Sigfox backendu vykonáva HTTP / HTTPS POST request pre zápis dát do webového rozhrania. Nakoľko má sieť Sigfox obmedzený počet správ za deň (140), meranie a odosielanie dát sa vykonáva každých 11 minút. V prípade licencie na 140 správ je možné využiť aj iné - systémové dáta pre prenos napríklad GPS súradnice zo systému Sigfox ATLAS (nutné upraviť súbor pre zápis do databázy, + zmena polí tabuľky).

Pre prevádzku projektu je nutné vlastniť webserver s podporou Apache/Nginx (pre .php scripty) na verejnej IP adrese, alebo v LAN sieti, kam daná platforma odosiela dáta z ultrazvukového senzora. POZOR, v prípade Sigfox prevádzky musí byť server dosiahnuteľný z internetu, inak nie je možné zapísať dáta! Na webserveri beží aplikácia, ktorá používateľovi vizualizuje v dynamickom prehľade posledné údaje s indikátorom konektivity mikrokontroléra. 

Připojen obrázek.

Web rozhranie obsahuje aj záznam rekordov - maximálna, minimálna hodnota hladiny vody za 24 hodín, 7 dní, 30 dní. Tieto údaje sú vizualizované v budíkovej reprezentácii. Maximá a minimá indikujú priebežnú výdatnosť studne. 

Webaplikácia má aj rôzne konfigurovateľné údaje, ktoré sú potrebné pre správne určenie výšky hladiny vody - hĺbka studne po dno (slúži ako kalibračná hodnota pre merania). Ultrazvukový senzor vracia výšku hladiny vody od vrchu studne, nie od dna.

Preto sa touto kalibračnou hodnotou odčítava meranie, aby sa zistila skutočná výška hladiny vody od dna. Druhým meniteľným parametrom je priemer studne. Nastavenie priemeru studne je dôležité pre prepočet výšky hladiny na litre  bojem studne. Podstránka nastavenia obsahuje aj odhad maximálnej hĺbky studne pri danom priemere pre čo najpresnejšie merania bez odrazov - zohľadňuje detekčnú charakteristiku senzora.

Tento odhad maximálnej hĺbky studne sa realizuje trigonometriou a umožňuje používateľovi lepšie vybrať senzor pre jeho požiadavky vzhľadom na rozmery jeho studne.

Dáta sú do webového rozhrania odosielané po HTTP / HTTPS protokole s POST payloadom. Mikrokontróler je autentizovaný cez parameter v POST requeste. Akcie vo webovom rozhraní (zmazanie záznamu, konfigurácia nastavení, zobrazenie zdrojového kódu pre mikrokontróler) sú za loginom cez HTTP Auth Basic - menom a heslom (odporúča sa používať web rozhranie pod HTTPS).

Projekt je vhodný aj pre laikov, pre implementáciu webového rozhrania je dostupný .pdf dokument s inštruktážou, ktorý krok po kroku vysvetľuje nastavenie a spustenie projektu na webhosting / lokálny webserver.
Projekt je možné vopred vyskúšať s vašim hardvérom na testovacom webovom rozhraní (odkaz zašlem v správe). Posledné prepočítané namerané údaje z webového rozhrania je možné prenášať na MQTT Broker (s iným mikrokontrolérom, ktorý funguje ako JSON klient - programové implementácie sú dostupné). Tieto dáta sú na .php podstránke distribuované v JSON formáte. Možno integrovať do vlastnej automatizácie (Domoticz, Hassio, Loxone a pod.) a vizualizovať dáta z hladinomera aj v inej vizualizácii, napr. Grafana. Možné následne vytvoriť vlastné automatizácie pre polievanie záhrady, zavlažovanie a pod. na základe údajov o výške hladiny vody.

Připojen obrázek.

Na vyžiadanie možno vyskúšať vopred webaplikáciu s plnou funkcionalitou (okrem HTTP Auth na podstránkach nastavení a zobrazenia zdrojového kódu) s vašim hardvérom. Dodávam výhradne softvérové riešenie. Hardvér, ani jeho montáž neponúkam!

Připojen obrázek.


Iné typy senzorov pre záznam výšky hladiny vody, ktoré je možné integrovať (nutné vytvoriť vlastný firmvér):

 • Laserové (LiDAR)
 • Hydrostatické (ponorné)
 • Elektrostatické (kapacitné / indukčné)
 • Tlakové (diferenčné / s kompenzačným senzorom atmosférického tlaku)
 • Optické
 • Mechanické (plavák)
 • Magnetické (Hall)
 • Mikrovlnné (radarové)
 • Ultrazvukové - iný typ výstupu (UART, RS-232, prúdová slučka 4-20 mA, Modbus TCP / RTU, M-bus, RS-485, PROFINET, CAN...)
 • Poznámka: Ak sa vykonáva prepočet výšky hladiny vody od dna na strane mikrokontroléra, je nutné na webovom rozhraní nastaviť hĺbku studne na 0 cm.

Webové rozhranie je dostupné v slovenskom, nemeckom, ruskom a anglickom jazyku. Slovenský jazyk je predvolený.

Cena je pevná, 50€ za zdrojové kódy webového rozhrania.

Viac informácii o projekte s možnosťou vyskúšania projektu zdarma s Vašim hardvérom nájdete na: https://martinius96.github.io/hladinomer-studna-scripty/

Do projektu je možné integrovať cez vhodne nastavený callback aj komerčne predávaný hardvér s podporou LPWAN IoT sietí NB-IoT / LoRaWAN / Sigfox:

 • WSSFC-ULC
 • HummBox
 • EM500
 • MiniUni

Ukážkové DEMO webaplikácie: https://www.youtube.com/watch?…

Nahlásit jako SPAM
IP: 95.103.96.–
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 1 host

Podobná vlákna

Arduino — založil crash969

Arduino — založil honza125

Arduino — založil Yety

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý