[JAVA] Citanie datoveho toku z db – Java – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

[JAVA] Citanie datoveho toku z db – Java – Fórum – Programujte.com[JAVA] Citanie datoveho toku z db – Java – Fórum – Programujte.com

 

XANI0
Newbie
18. 5. 2012   #1
-
0
-

Dobrý večer.
Riešim problém s databázov, kde program číta užívateľov z generátora a pri čítaní nastáva chyba.

Chyba:

Chyba pocas citania suboru:java.io.UTFDataFormatException: malformed input: partial character at end
Chyba pocas citania suboru:java.io.UTFDataFormatException: malformed input around byte 8198
Chyba pocas citania suboru:java.io.UTFDataFormatException: malformed input around byte 8171
Chyba pocas citania suboru:java.io.UTFDataFormatException: malformed input around byte 8144
Chyba pocas citania suboru:java.io.UTFDataFormatException: malformed input: partial character at end
Chyba pocas citania suboru:java.io.UTFDataFormatException: malformed input around byte 0
Chyba pocas citania suboru:java.io.UTFDataFormatException: malformed input around byte 26
Chyba pocas citania suboru:java.io.UTFDataFormatException: malformed input around byte 26

Zoznamka:

import java.util.Scanner;
import java.io.RandomAccessFile;
import java.io.IOException;
import java.io.*;

public class ZoznamkaDB
{
  //forma tabulky v dBaze
  private static int dlzkaZaznamu=60,//nie je bez 0-tej pozicie
            dlzkaPriezviska=10,
            dlzkaPriezviskaMena=20,
            dlzkaLokality=10,
            pocZaznamov=20000;
  static int a=7;
  byte l;
  private static long zac,kon;
  private static String menoSub = "reta.dat",menoSubPom="PomocnySubor.dat";
  private static int porovnajRetazce(int ii,String xx)
  {
    String r1="",pomocna4;
    int kc;
    try
    {
    RandomAccessFile pom= new RandomAccessFile(menoSubPom,"rw");
    pom.seek((long)((ii-1)*(dlzkaPriezviska+10+a)));//nahrada za 8
    pomocna4=pom.readUTF();
    pomocna4=pomocna4.substring(0,8);
    kc=(byte)8;//(pomocna4.charAt(0))-(byte)('0');//nahrada za 8
    r1=pomocna4.substring(0,kc);//nahrada za(9)
    pom.close();
    }
   catch(IOException exception)
    {
      System.out.println("Chyba pocas citania suboru:" +exception);
    }
   return r1.compareTo(xx);
  }  
  public static void sortHoare(int lavy, int pravy)
  {
    int kk,i,j,s;
    char zn;
    String x,m,pomocne,pomocne2;
    try
    {
      RandomAccessFile pom= new RandomAccessFile(menoSubPom,"rw");
      i=lavy;
      j=pravy;
      s=(lavy+pravy)/2;
      pom.seek((long)((s-1)*(dlzkaPriezviska+2+a)));//nahrada (2)
      pomocne=pom.readUTF();//nahrada (2)//tu mi to zhebne !!!
      kk=(byte)8;//(pomocne.charAt(0)-(byte)('0'));//nahrada (2)
      x=pomocne.substring(0,kk);//nahrada (3)
       do 
      {
        while((porovnajRetazce(i,x)<0)&&(i<=j))
          i++;
        while((porovnajRetazce(j,x)>0)&&(i<=j))
          j--;
        if (i<=j)
        {
          //m=pQs[i];(4)
          pom.seek((long)((i-1)*(dlzkaPriezviska+2+a)));//nahrada za (4)
          m=pom.readUTF();//nahrada za (4)
          //pQs[i]=pQs[j];(5)
          pom.seek((long)((j-1)*(dlzkaPriezviska+2+a)));//nahrada za (5)
          pomocne2=pom.readUTF();//nahrada za (5)
          pom.seek((long)((i-1)*(dlzkaPriezviska+2+a)));//nahrada za (5)
          pom.writeUTF(pomocne2);//nahrada za (5)
          //pQs[j]=m;(6)
          pom.seek((long)((j-1)*(dlzkaPriezviska+2+a)));//nahrada za (6)
          pom.writeUTF(m);//nahrada za (6)
          i++;
          j--;
        }
      }
      while (i<=j);
      if (lavy < j)
        sortHoare(lavy,j);
      if (pravy > i)  
        sortHoare(i,pravy);
      pom.close();
    }
    catch(IOException exception)
    {
      System.out.println("Chyba pocas citania suboru:" +exception);
    }
    
  }   
  public static void main(String[]args)
  {
    long start=System.currentTimeMillis();
    String menoSub="reta.dat";
    String ss,menoSublv="retaz.idx",
        gHIPriezv,
        gHIZaluba,
        gHILokal="",
        gHIPohlavie,
        celyZaznam="",
        gPriezv,
        gLokal;
        
    int i,j,k,pocZobr=0,pr;
    StringBuffer bb,bb1;
    char kk;
    String zapis;
    Scanner vst=new Scanner(System.in);
    System.out.print("\f");
    try
    {
      RandomAccessFile ff= new RandomAccessFile(menoSub,"rw");
      RandomAccessFile pom= new RandomAccessFile(menoSubPom,"rw");
      System.out.println("START vyroby pretriedeneho suboru ..");
      zac=System.currentTimeMillis();
      j=0;
      gPriezv="";
      for (i=1;i<=(ff.length()/(dlzkaZaznamu+2));i++)
      {
        ff.seek((long)((i-1)*(dlzkaZaznamu+2)));
        ss=ff.readUTF();
        kk='8';//(char)((byte)('0')+k);
        bb1= new StringBuffer(ss.substring(0,8));
        bb1=bb1.append(i);
        gPriezv=bb1.toString();
        while(gPriezv.length()!=15)//preto, aby mali polozky rovnaku dlzku, kvoli seeku
        {
          gPriezv=gPriezv+" ";
        }
        
        //bb.toString();
        if (i<pocZobr)
          System.out.println(gPriezv);
          //pQs[i]=gPriezv; toto treba nahradiť suborom  (1) 
        pom.writeUTF(gPriezv);//nahradene (1)
      }
      ff.close();
      pom.close();
    }
    catch(IOException exception)
    {
      System.out.println("Chyba pocas citania suboru:" +exception);
    }     
    System.out.println();
    sortHoare(1,pocZaznamov);
    kon=System.currentTimeMillis();
    System.out.println("Koniec vyroby indexu vyhladavania ");
    System.out.println("cas vypoctu= "+(kon-zac)+" ms");
    //tu bol quicksort  
    System.out.println();
    System.out.println("Zadaj priezvisko, ktore chces vyhladat");
    gHIPriezv=vst.nextLine();
    
    
    
    int la=1,st=0,hidx=0;
    pr=pocZaznamov;
    boolean nasiel=false;
    try
    {//tu sa vyuziva indexovy subor na vyhladavanie v databaze bisekciou
      RandomAccessFile fiv=new RandomAccessFile(menoSublv,"r");
      RandomAccessFile ff=new RandomAccessFile(menoSub,"r");
      System.out.println("start vyhladavania cez index...");
      zac=System.currentTimeMillis();
      while(!nasiel&&(la<=pr))
      {
        st=(la+pr)/2;
        fiv.seek((long)((st-1)*4));
        j=fiv.readInt();
        ff.seek((long)((j-1)*(dlzkaZaznamu+4)));
        ss=ff.readUTF();
        bb=new StringBuffer(ss);
        k=bb.indexOf(" ");
        bb1=new StringBuffer(bb.substring(0,k));
        gPriezv=bb1.toString();
        k=gPriezv.compareTo(gHIPriezv);
        if(k==0)
        {
          hidx=j;
          nasiel=true;
          celyZaznam=ss;
        }  
        else
        {
          if(k>0)
            pr=st-1;
          else
            la=st+1;
        }  
      }  
      kon=System.currentTimeMillis();
      System.out.println("koniec vyhladavania cez index");
      System.out.println("cas vypoctu= "+(kon-zac)+"ms");
      if(nasiel)
      {
        System.out.println("Nasiel priezvisko "+gHIPriezv+" na indexe: "+hidx);
        System.out.println("Zaznam: "+celyZaznam);
      }  
      else
        System.out.println("Priezvisko "+gHIPriezv+" nenasiel");
      fiv.close();
      ff.close();
    }  
    catch(IOException chyba)
    {
      System.out.println("Chyba pocas prace so suborom: "+chyba);
    }
    System.out.println(" ");
    
    
    
      // stretnutie ********
      
      Scanner aStretnutie = new Scanner (System.in);
      System.out.println("Chcete sa stretnut(ano/nie): ");
      String uzivAstretnutie = aStretnutie.next();
      System.out.println("Odpovedali ste "+uzivAstretnutie+" !");
  
      // *********************
    
    System.out.println("koniec");
  }  
}

Generátor:

import java.io.RandomAccessFile;
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;

public class GeneratorDB
{
  private static int dlzkaZaznamu=24,//nezaratana nulta pozicia
  dlzkaPriezviska=10, dlzkaPriezviskaMena=20,pocZaznamov=2000000,dlzkaZaluba=34,dlzkaLokalita=54,dlzkaPohlavie=60;
  byte aDI,i;
  public static char typPis(int t)
  {
    char[] vsp={'B','C','E','D','I','F','G','H','J','K','L','M','N','V','Z'};
    char[] vsa={'A','E','I','O','U'};
    char[] sp={'b','c','e','d','i','f','g','h','j','k','l','m','n','o','v','z'};
    char[] sa={'a','a','e','i','i','o','u'};
    char y='.';
    if(t==0)
      y=vsp[(int)Math.round(Math.random()*14)];
    if(t==1)
      y=vsa[(int)Math.round(Math.random()*4)];
    if(t==2)
      y=sp[(int)Math.round(Math.random()*15)];
    if(t==3)
      y=sa[(int)Math.round(Math.random()*6)];  
    return y;  
  }
  public static String genPriezv(byte mDI)
  {    
    int pocet=mDI;
    char pis[]=new char [pocet];
    int pod;
    String priezv;
    pis[0]=typPis(pod=(int)Math.round(Math.random()));
    priezv=""+pis[0];
    pod=(pod==0)?2:3;
    for(int i=1;i<pocet;i++)
    {
      if(pod==3)
        pis[i]=typPis(2);
      if(pod==2)
        pis[i]=typPis(3);
      priezv=priezv+pis[i];  
      pod=(pod==2)?3:2; 
    }    
    return priezv;    
  } 

  public static void main(String[]args)
  {
     String[] cMena={"Katarina","Milan","Eva","Robo","Laco","Ema","Maria","Dagmar","Adam","Karol","Samuel","Artur","Lucia","Dano"};
     String[] cZaluby={"futbal","hokej","skovavaie","golf","skakanie"};
     String[] cLokality={"Bratislva","Zilina","Smokovec","Bytca","Hricov","Trnove","Trnava","Presov","Senica","Uganda",};
     String[] cPohlavia={"muz","zena"};
     String menoSub="reta.dat",ss,gPriezv,gMeno,gVek,gMenoAPriezv,gZaluba,gLokal,gPohlavie;
     int i,j,dlp,cG,pointer;
     Scanner vst=new Scanner(System.in);
     try
     {
       RandomAccessFile ff=new RandomAccessFile(menoSub,"rw");
       cG=1;
       System.out.print("\f");
       for(i=1;i<=pocZaznamov;i++)
       {
         gMenoAPriezv="";
         //n. g. krstne meno z pola konstant mien
         j=(int)(Math.floor(14*Math.random()));
         gMeno=cMena[j];
         //n. g. dlzku dlzku priezviska, nie mensiu nez 3 znaky a nie vacsiu nez 15
         dlp=(int)(3+Math.floor((dlzkaPriezviska-4)*Math.random()));
         gPriezv=genPriezv((byte)(dlp));
         //n. g. lokalita z pola konstant lokalit
         j=(int)(Math.floor(2*Math.random()));
         gLokal=cLokality[j];
         //n. g. zaluba z pola konstant zalub
         j=(int)(Math.floor(5*Math.random()));
         gZaluba=cZaluby[j];
         //n. g. pohlavia z pola konstant pohlavi
         j=(int)(Math.floor(2*Math.random()));
         gPohlavie=cPohlavia[j];
         //n. g. vek osoby 1..89
         j=(int)(1+Math.floor(89*Math.random()));
         gVek=String.valueOf(j);
         gMenoAPriezv=gPriezv;
         for(j=gMenoAPriezv.length();j<=10;j++)
        gMenoAPriezv=gMenoAPriezv+" ";
         gMenoAPriezv=gMenoAPriezv+gMeno; 
         
        for(int k=gMenoAPriezv.length();k<=20;k++)
          gMenoAPriezv=gMenoAPriezv+" ";
         gMenoAPriezv=gMenoAPriezv+gVek;
         
         //zaluby
         for(int k=gMenoAPriezv.length();k<=24;k++)
         gMenoAPriezv=gMenoAPriezv+" ";
         gMenoAPriezv=gMenoAPriezv+gZaluba;
         
         //lokalita
         for(int k=gMenoAPriezv.length();k<=34;k++)
         gMenoAPriezv=gMenoAPriezv+" ";
         gMenoAPriezv=gMenoAPriezv+gLokal;
         
         //pohlavia
         for(int k=gMenoAPriezv.length();k<=54;k++)
         gMenoAPriezv=gMenoAPriezv+" ";
         gMenoAPriezv=gMenoAPriezv+gPohlavie;
         
         for(int k=gMenoAPriezv.length();k<=60;k++)
          gMenoAPriezv=gMenoAPriezv+" ";
          
         ff.writeUTF(gMenoAPriezv); 
         //System.out.printf("%4d",cG);
         //System.out.print(" ");
         //System.out.printf("%31s",gMenoAPriezv);
         //System.out.println();
         //cG++; 
       }  
       //ak sa modifikoval subor teraz ho skratim
       ff.setLength(ff.getFilePointer());
       System.out.println();
       System.out.println("zadaj poziciu udaju na citanie");
       System.out.println("Zadaj menej nez- "+(int)(pocZaznamov +1));
       j=vst.nextInt();
       pointer=((j-1)*(dlzkaZaznamu+4));
       ff.seek((long)(pointer));
       ss=ff.readUTF();
       System.out.println("Na pozicii "+j+" sa precital udaj: "+ss);
       System.out.println("Velkost suboru je: "+ff.length()+" BYTOV");
       ff.close();
     }  
     catch(IOException chyba)
     {
       System.out.println("Chyba pocas citania zo suboru "+chyba);
     }  
     System.out.println();
     System.out.println(" ");
     System.out.println("KONIEC");
  }     
}

Vopred ďakujem za pomoc. 

Nahlásit jako SPAM
IP: 213.151.228.–
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 5 hostů

Podobná vlákna

Ošetrenie dátoveho typu — založil Onsi

Změna datového typu — založil Nicolas

C++ Cyklus datového pole — založil xgame

Moderátoři diskuze

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032023 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý