Disassembling - stringy – Assembler – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Disassembling - stringy – Assembler – Fórum – Programujte.comDisassembling - stringy – Assembler – Fórum – Programujte.com

 
Hledat
Vybavení pro Laser Game
Laser Game Brno

Matěj Andrle
~ Anonymní uživatel
1347 příspěvků
11. 6. 2013   #1
-
0
-

Dobrý den,

dostal jsem toto:

00000000 EB1B       jmp short 0x1d
00000002 43        inc bx
00000003 4F        dec di
00000004 4E        dec si
00000005 46        inc si
00000006 49        dec cx
00000007 47        inc di
00000008 1300       adc ax,[bx+si]
0000000A 0001       add [bx+di],al
0000000C 0200       add al,[bx+si]
0000000E 0100       add [bx+si],ax
00000010 6E        outsb
00000011 7573       jnz 0x86
00000013 65640807     or [fs:bx],al
00000017 06        push es
00000018 050403      add ax,0x304
0000001B 0201       add al,[bx+di]
0000001D E974B1      jmp word 0xb194
00000020 B99058      mov cx,0x5890
00000023 BE1EB1      mov si,0xb11e
00000026 89F7       mov di,si
00000028 1E        push ds
00000029 A9B580      test ax,0x80b5
0000002C 8CC8       mov ax,cs
0000002E 050500      add ax,0x5
00000031 8ED8       mov ds,ax
00000033 057406      add ax,0x674
00000036 8EC0       mov es,ax
00000038 FD        std
00000039 F3A5       rep movsw
0000003B FC        cld
0000003C 2E806C1210    sub byte [cs:si+0x12],0x10
00000041 73E7       jnc 0x2a
00000043 92        xchg ax,dx
00000044 AF        scasw
00000045 AD        lodsw
00000046 0E        push cs
00000047 0E        push cs
00000048 06        push es
00000049 1F        pop ds
0000004A 07        pop es
0000004B 16        push ss
0000004C BD0100      mov bp,0x1
0000004F BB0F80      mov bx,0x800f
00000052 55        push bp
00000053 CB        retf
00000054 005550      add [di+0x50],dl
00000057 58        pop ax
00000058 210D       and [di],cx
0000005A 0303       add ax,[bp+di]
0000005C 0ADE       or bl,dh
0000005E 06        push es
0000005F 5D        pop bp
00000060 97        xchg ax,di
00000061 C1CDAA      ror bp,0xaa
00000064 845404      test [si+0x4],dl
00000067 0190B000     add [bx+si+0xb0],dx
0000006B 7404       jz 0x71
0000006D 0100       add [bx+si],ax
0000006F E1FF       loope 0x70
00000071 EB0E       jmp short 0x81
00000073 43        inc bx
00000074 4F        dec di
00000075 4E        dec si
00000076 46        inc si
00000077 49        dec cx
00000078 47        inc di
00000079 FB        sti
0000007A 06        push es
0000007B 0000       add [bx+si],al
0000007D 0102       add [bp+si],ax
0000007F 027F00      add bh,[bx+0x0]
00000082 50        push ax
00000083 53        push bx
00000084 9C        pushfw
00000085 B831FF      mov ax,0xff31
00000088 0E        push cs
00000089 BBF000      mov bx,0xf0
0000008C CD10       int 0x10
0000008E 9D        popfw
0000008F 5B        pop bx
00000090 FB        sti
00000091 58        pop ax
00000092 EAE09A5715    jmp word 0x1557:0x9ae0
00000097 59        pop cx
00000098 00401F      add [bx+si+0x1f],al
0000009B E8EA04      call word 0x588
0000009E 6306E327     arpl [0x27e3],ax
000000A2 DC27       fsub qword [bx]
000000A4 D527       aad 0x27
000000A6 CE        into
000000A7 BF0435      mov di,0x3504
000000AA CB        retf
000000AB EB9F       jmp short 0x4c
000000AD 104B42      adc [bp+di+0x42],cl
000000B0 E400       in al,0x0
000000B2 EBF4       jmp short 0xa8
000000B4 3DBD04      cmp ax,0x4bd
000000B7 97        xchg ax,di
000000B8 14DF       adc al,0xdf
000000BA 21C8       and ax,cx
000000BC A80C       test al,0xc
000000BE CA8793      retf 0x9387
000000C1 2032       and [bp+si],dh
000000C3 B51C       mov ch,0x1c
000000C5 7E80       jng 0x47
000000C7 C8A07269     enter 0x72a0,0x69
000000CB 035E21      add bx,[bp+0x21]
000000CE C8540C49     enter 0xc54,0x49
000000D2 873F       xchg di,[bx]
000000D4 2032       and [bp+si],dh
000000D6 341C       xor al,0x1c
000000D8 2A80C81F     sub al,[bx+si+0x1fc8]
000000DC 7215       jc 0xf3
000000DE 030A       add cx,[bp+si]
000000E0 21FC       and sp,di
000000E2 0004       add [si],al
000000E4 CB        retf
000000E5 0010       add [bx+si],dl
000000E7 3C1E       cmp al,0x1e
000000E9 13F3       adc si,bx
000000EB 15CF19      adc ax,0x19cf
000000EE 1B25       sbb sp,[di]
000000F0 77D9       ja 0xcb
000000F2 127F31      adc bh,[bx+0x31]
000000F5 C08ED8A096    ror byte [bp-0x5f28],0x96
000000FA 04FF       add al,0xff
000000FC 2410       and al,0x10
000000FE 2EA22A01     mov [cs:0x12a],al
00000102 E995FF      jmp word 0x9a
00000105 01E3       add bx,sp
00000107 06        push es
00000108 E81800      call word 0x123
0000010B AA        stosb
0000010C E2FE       loop 0x10c
0000010E FA        cli
0000010F E98A01      jmp word 0x29c
00000112 2E8A265FCD    mov ah,[cs:0xcd5f]
00000117 16        push ss
00000118 3CE0       cmp al,0xe0
0000011A FF7506      push word [di+0x6]
0000011D 08E4       or ah,ah
0000011F 7402       jz 0x123
00000121 B000       mov al,0x0
00000123 B7C3       mov bh,0xc3
00000125 2C2E       sub al,0x2e
00000127 86FF       xchg bh,bh
00000129 06        push es
0000012A 2901       sub [bx+di],ax
0000012C 08C0       or al,al
0000012E 7517       jnz 0x147
00000130 E8FFE0      call word 0xe232
00000133 FF09       dec word [bx+di]
00000135 C0        db 0xc0
00000136 74EE       jz 0x126
00000138 3D00DB      cmp ax,0xdb00
0000013B 7275       jc 0x1b2
0000013D 1910       sbb [bx+si],dx
0000013F 7711       ja 0x152
00000141 052E88      add ax,0x882e
00000144 B726       mov bh,0x26
00000146 1AC3       sbb al,bl
00000148 2EB1A0      cs mov cl,0xa0
0000014B 1F        pop ds
0000014C DB1EB43E     fistp dword [0x3eb4]
00000150 0223       add ah,[bp+di]
00000152 74EE       jz 0x142
00000154 24E8       and al,0xe8
00000156 BC2A6F      mov sp,0x6f2a
00000159 1F        pop ds
0000015A E8AEFF      call word 0x10b
0000015D D8EB       fsubr st3
0000015F E12F       loope 0x190
00000161 3F        aas
00000162 2EC51E0902    lds bx,[cs:0x209]
00000167 FF807F02     inc word [bx+si+0x27f]
0000016B 06        push es
0000016C 7403       jz 0x171
0000016E 8847ED      mov [bx-0x13],al
00000171 0DE91E      or ax,0x1ee9
00000174 79FF       jns 0x175
00000176 2F        das
00000177 01E8       add ax,bp
00000179 0300       add ax,[bx+si]
0000017B E91501      jmp word 0x293
0000017E 7562       jnz 0x1e2
00000180 A2AC41      mov [0x41ac],al
00000183 3DB636      cmp ax,0x36b6
00000186 CB        retf
00000187 77F0       ja 0x179
00000189 6F        outsw
0000018A 0F        db 0x0f
0000018B C3        ret
0000018C E3D9       jcxz 0x167
0000018E FF268A05     jmp word [0x58a]
00000192 47        inc di
00000193 CD29       int 0x29
00000195 E2F8       loop 0x18f
00000197 FB        sti
00000198 E9EF00      jmp word 0x28a
0000019B 2EC686BF03CF   mov byte [cs:bp+0x3bf],0xcf
000001A1 50        push ax
000001A2 56        push si
000001A3 57        push di
000001A4 55        push bp
000001A5 C6        db 0xc6
000001A6 53        push bx
000001A7 B4D8       mov ah,0xd8
000001A9 CD07       int 0x7
000001AB 5B        pop bx
000001AC FF5D5F      call word far [di+0x5f]
000001AF 5E        pop si
000001B0 58        pop ax
000001B1 CF        iretw
000001B2 1E        push ds
000001B3 50        push ax
000001B4 B8FF40      mov ax,0x40ff
000001B7 008ED880     add [bp-0x7f28],cl
000001BB 0E        push cs
000001BC 7100       jno 0x1be
000001BE F280581FCF    repne sbb byte [bx+si+0x1f],0xcf
000001C3 7B2E       jpo 0x1f3
000001C5 896DBF      mov [di-0x41],bp
000001C8 2E8C060B02    mov [cs:0x20b],es
000001CD CB        retf
000001CE FF56BE      call word [bp-0x42]
000001D1 2206EB47     and al,[0x47eb]
000001D5 56        push si
000001D6 50        push ax
000001D7 6E        outsb
000001D8 66EB16      o32 jmp short 0x1f1
000001DB DD05       fld qword [di]
000001DD 30C0       xor al,al
000001DF A9582B      test ax,0x2b58
000001E2 5B        pop bx
000001E3 07        pop es
000001E4 B0F9       mov al,0xf9
000001E6 01B402EB     add [si-0x14fe],si
000001EA 06        push es
000001EB BF02B4      mov di,0xb402
000001EE 03BE5206     add di,[bp+0x652]
000001F2 74C9       jz 0x1bd
000001F4 112D       adc [di],bp
000001F6 5A        pop dx
000001F7 22FB       and bh,bl
000001F9 1F        pop ds
000001FA EB12       jmp short 0x20e
000001FC 1DF7EB      sbb ax,0xebf7
000001FF 0C1B       or al,0x1b
00000201 B121       mov cl,0x21
00000203 FB        sti
00000204 03EB       add bp,bx
00000206 00BE3A42     add [bp+0x423a],bh
0000020A 6D        insw
0000020B 0548FB      add ax,0xfb48
0000020E 20065051     and [0x5150],al
00000212 52        push dx
00000213 7F7B       jg 0x290
00000215 1E        push ds
00000216 06        push es
00000217 53        push bx
00000218 B176       mov cl,0x76
0000021A 0D02D1      or ax,0xd102
0000021D 3F        aas
0000021E 2EF60480     test byte [cs:si],0x80
00000222 74ED       jz 0x211
00000224 208A4708     and [bp+si+0x847],cl
00000228 FF        db 0xff
00000229 3A04       cmp al,[si]
0000022B 7762       ja 0x28f
0000022D 98        cbw
0000022E D1E0       shl ax,1
00000230 01FF       add di,di
00000232 C6        db 0xc6
00000233 97        xchg ax,di
00000234 1E        push ds
00000235 53        push bx
00000236 89E5       mov bp,sp
00000238 2E8EFF      cs mov segr7,di
0000023B 1E        push ds
0000023C 27        daa
0000023D 01FC       add sp,di
0000023F 2EFF5401     call word [cs:si+0x1]
00000243 C25959      ret 0x5959
00000246 D3        db 0xd3
00000247 B71F       mov bh,0x1f
00000249 018AFF67     add [bp+si+0x67ff],cx
0000024D 0D8B4F      or ax,0x4f8b
00000250 128B5714     adc cl,[bp+di+0x1457]
00000254 B097       mov al,0x97
00000256 2C64       sub al,0x64
00000258 35FBC4      xor ax,0xc4fb
0000025B 7F0E       jg 0x26b
0000025D 2B0F       sub cx,[bx]
0000025F 64016252     add [fs:bp+si+0x52],sp
00000263 DFA88947     fild qword [bx+si+0x4789]
00000267 12B4660B     adc dh,[si+0xb66]
0000026B DF09       fisttp word [bx+di]
0000026D 035B07      add bx,[bp+di+0x7]
00000270 1F        pop ds
00000271 6F        outsw
00000272 E75A       out 0x5a,ax
00000274 59        pop cx
00000275 58        pop ax
00000276 DB5ECB      fistp dword [bp-0x35]
00000279 A9EBB5      test ax,0xb5eb
0000027C EA8D8D1729    jmp word 0x2917:0x8d8d
00000281 BF4AB4      mov di,0xb44a
00000284 81EBDC2E     sub bx,0x2edc
00000288 DB8B1687     fisttp dword [bp+di-0x78ea]
0000028C C3        ret
0000028D F05A       lock pop dx
0000028F 0FDF11      pandn mm2,[bx+di]
00000292 BDD85A      mov bp,0x5ad8
00000295 10E7       adc bh,ah
00000297 DE05       fiadd word [di]
00000299 9C        pushfw
0000029A 53        push bx
0000029B BB02DB      mov bx,0xdb02
0000029E 260506B7     es add ax,0xb706
000002A2 FC        cld
000002A3 02AC7F89     add ch,[si-0x7681]
000002A7 E08C       loopne 0x235
000002A9 D29C59FA     rcr byte [si-0x5a7],cl
000002AD 6C        insb
000002AE 61        popaw
000002AF 16        push ss
000002B0 AD        lodsw
000002B1 2CFE       sub al,0xfe
000002B3 27        daa
000002B4 51        push cx
000002B5 9D        popfw
000002B6 50        push ax
000002B7 52        push dx
000002B8 1E        push ds
000002B9 55        push bp
000002BA 17        pop ss
000002BB 42        inc dx
000002BC 06        push es
000002BD 0FECA00FA8    paddsb mm4,[bx+si-0x57f1]
000002C2 765B       jna 0x31f
000002C4 7536       jnz 0x2fc
000002C6 0A23       or ah,[bp+di]
000002C8 E90409      jmp word 0xbcf
000002CB B65F       mov dh,0x5f
000002CD 02ABEE2E     add ch,[bp+di+0x2eee]
000002D1 C45DBB      les bx,[di-0x45]
000002D4 26760F      es jna 0x2e6
000002D7 A9E10F      test ax,0xfe1
000002DA A1075F      mov ax,[0x5f07]
000002DD 7F5D       jg 0x33c
000002DF 1F        pop ds
000002E0 5A        pop dx
000002E1 58        pop ax
000002E2 FA        cli
000002E3 8EEE       mov gs,si
000002E5 D289C481     ror byte [bx+di-0x7e3c],cl
000002E9 FE        db 0xfe
000002EA 5B        pop bx
000002EB 9D        popfw
000002EC CB        retf
000002ED E315       jcxz 0x304
000002EF E89B3B      call word 0x3e8d
000002F2 40        inc ax
000002F3 8607       xchg al,[bx]
000002F5 0DF007      or ax,0x7f0
000002F8 8D        db 0x8d
000002F9 E8811B      call word 0x1e7d
000002FC 25788D      and ax,0x8d78
000002FF F9        stc
00000300 3AF0       cmp dh,al
00000302 F6E9       imul cl
00000304 4F        dec di
00000305 FF        db 0xff
00000306 BF4EE8      mov di,0xe84e
00000309 58        pop ax
0000030A 00F6       add dh,dh
0000030C C4        db 0xc4
0000030D FC        cld
0000030E 0E        push cs
0000030F 740A       jz 0x31b
00000311 83C402      add sp,byte +0x2
00000314 2F        das
00000315 45        inc bp
00000316 0CB0       or al,0xb0
00000318 E9FE55      jmp word 0x5919
0000031B FFC3       inc bx
0000031D E86E00      call word 0x38e
00000320 8AFE       mov bh,dh
00000322 2A08       sub cl,[bx+si]
00000324 E836EF      call word 0xf25d
00000327 1B01       sbb ax,[bx+di]
00000329 741F       jz 0x34a
0000032B E9F626      jmp word 0x2a24
0000032E FF        db 0xff
0000032F E85A13      call word 0x168c
00000332 7C10       jl 0x344
00000334 E8228F      call word 0x9259
00000337 0BE8       or bp,ax
00000339 C3        ret
0000033A 2F        das
0000033B 46        inc si
0000033C 0088FD07     add [bx+si+0x7fd],cl
00000340 E9B5FD      jmp word 0xf8
00000343 E91BBF      jmp word 0xc261
00000346 0A0C       or cl,[si]
00000348 00A82074     add [bx+si+0x7420],ch
0000034C B5F6       mov ch,0xf6
0000034E 19BE04F1     sbb [bp-0xefc],di
00000352 E9F8FE      jmp word 0x24d
00000355 DA        db 0xda
00000356 F3E8D6CC     rep call word 0xd030
0000035A 47        inc di
0000035B FB        sti
0000035C 15FFCD      adc ax,0xcdff
0000035F 1405       adc al,0x5
00000361 7820       js 0x383
00000363 00C6       add dh,al
00000365 5F        pop di
00000366 F7E9       imul cx
00000368 E3FE       jcxz 0x368
0000036A E38F       jcxz 0x2fb
0000036C 8F        db 0x8f
0000036D 180B       sbb [bp+di],cl
0000036F 22E8       and ch,al
00000371 DA        db 0xda
00000372 E6FF       out 0xff,al
00000374 27        daa
00000375 17        pop ss
00000376 7E05       jng 0x37d
00000378 B0FF       mov al,0xff
0000037A 0AE9       or ch,cl
0000037C E8FEE2      call word 0xe67d
0000037F EBE9       jmp short 0x36a
00000381 C9        leave
00000382 FE        db 0xfe
00000383 FE        db 0xfe
00000384 E8ECFE      call word 0x273
00000387 89D3       mov bx,dx
00000389 81171110     adc word [bx],0x1011
0000038D C3        ret
0000038E 0201       add al,[bx+di]
00000390 B001       mov al,0x1
00000392 70E3       jo 0x377
00000394 17        pop ss
00000395 B711       mov bh,0x11
00000397 009D6D2E     add [di+0x2e6d],bl
0000039B 007275      add [bp+si+0x75],dh
0000039E 36B42D      ss mov ah,0x2d
000003A1 2F        das
000003A2 24BF       and al,0xbf
000003A4 090647E2     or [0xe247],ax
000003A8 E9E9FE      jmp word 0x294
000003AB 9AFE4B75E6    call word 0xe675:0x4bfe
000003B0 E9AEDB      jmp word 0xdf61
000003B3 3411       xor al,0x11
000003B5 107BF8      adc [bp+di-0x8],bh
000003B8 B009       mov al,0x9
000003BA 72B7       jc 0x373
000003BC 75F1       jnz 0x3af
000003BE 4F        dec di
000003BF 3B13       cmp dx,[bp+di]
000003C1 94        xchg ax,sp
000003C2 FE        db 0xfe
000003C3 7730       ja 0x3f5
000003C5 A1FECD      mov ax,[0xcdfe]
000003C8 FE        db 0xfe
000003C9 17        pop ss
000003CA 88E0       mov al,ah
000003CC 2430       and al,0x30
000003CE 3C30       cmp al,0x30
000003D0 DD5F74      fstp qword [bx+0x74]
000003D3 10B11829     adc [bx+di+0x2918],dh
000003D7 B70F       mov bh,0xf
000003D9 7424       jz 0x3ff
000003DB BA0D02      mov dx,0x20d
000003DE D82D       fsubr dword [di]
000003E0 3C51       cmp al,0x51
000003E2 77BF       ja 0x3a3
000003E4 07        pop es
000003E5 1F        pop ds
000003E6 89FE       mov si,di
000003E8 51        push cx
000003E9 53        push bx
000003EA D2        db 0xd2
000003EB 31DB       xor bx,bx
000003ED 36        ss
000003EE C6        db 0xc6
000003EF 1E        push ds
000003F0 3DE1D1      cmp ax,0xd1e1
000003F3 E360       jcxz 0x455
000003F5 7D8F       jnl 0x386
000003F7 1204       adc al,[si]
000003F9 5B        pop bx
000003FA C9        leave
000003FB CE        into
000003FC 0B5D46      or bx,[di+0x46]
000003FF E1FF       loope 0x400
00000401 F65974      neg byte [bx+di+0x74]
00000404 17        pop ss
00000405 AC        lodsb
00000406 30E4       xor ah,ah
00000408 E8B7B5      call word 0xb9c2
0000040B 0F        db 0x0f
0000040C 0FE2C2      psrad mm0,mm2
0000040F D81F       fcomp dword [bx]
00000411 B71F       mov bh,0x1f
00000413 E923FE      jmp word 0x239
00000416 B259       mov dl,0x59
00000418 0CF0       or al,0xf0
0000041A 38FE       cmp dh,bh
0000041C B371       mov bl,0x71
0000041E 3E7A80      ds jpe 0x3a1
00000421 7D0D       jnl 0x430
00000423 055E19      add ax,0x195e
00000426 E91FFE      jmp word 0x248
00000429 DFA2450E     fbld tword [bp+si+0xe45]
0000042D 26        es
0000042E C4        db 0xc4
0000042F D87D13      fdivr dword [di+0x13]
00000432 55        push bp
00000433 5F        pop di
00000434 3C65       cmp al,0x65
00000436 74FF       jz 0x437
00000438 07        pop es
00000439 3C45       cmp al,0x45
0000043B 75DF       jnz 0x41c
0000043D 268B0D      mov cx,[es:di]
00000440 1ADA       sbb bl,dl
00000442 E00F       loopne 0x453
00000444 A9A142      test ax,0x42a1
00000447 71DB       jno 0x424
00000449 FD        std
0000044A BC67E3      mov sp,0xe367
0000044D 368B2A      mov bp,[ss:bp+si]
00000450 B5D6       mov ch,0xd6
00000452 0908       or [bx+si],cx
00000454 0F83EB13     jnc word 0x1843
00000458 FA        cli
00000459 52        push dx
0000045A 50        push ax
0000045B 1E        push ds
0000045C 8CC8       mov ax,cs
0000045E 5B        pop bx
0000045F 0DA1F2      or ax,0xf2a1
00000462 753B       jnz 0x49f
00000464 06        push es
00000465 B8ED76      mov ax,0x76ed
00000468 2B51FE      sub dx,[bx+di-0x2]
0000046B A102FC      mov ax,[0xfc02]
0000046E 41        inc cx
0000046F B9158B      mov cx,0x8b15
00000472 265B       es pop bx
00000474 1BA14B19     sbb sp,[bx+di+0x194b]
00000478 29B70608     sub [bx+0x806],si
0000047C 9C        pushfw
0000047D FF        db 0xff
0000047E EE        out dx,al
0000047F 1F        pop ds
00000480 FA        cli
00000481 0107       add [bx],ax
00000483 C3        ret
00000484 58        pop ax
00000485 5A        pop dx
00000486 D9        db 0xd9
00000487 DB1F       fistp dword [bx]
00000489 06        push es
0000048A 5B        pop bx
0000048B 0DB3CF      or ax,0xcfb3
0000048E 7715       ja 0x4a5
00000490 EBF3       jmp short 0x485
00000492 5A        pop dx
00000493 D6        salc
00000494 057046      add ax,0x4670
00000497 FC        cld
00000498 800F02      or byte [bx],0x2
0000049B 1A02       sbb al,[bp+si]
0000049D 1D4F20      sbb ax,0x204f
000004A0 7D00       jnl 0x4a2
000004A2 6C        insb
000004A3 D911       fst dword [bx+di]
000004A5 40        inc ax
000004A6 A07C20      mov al,[0x207c]
000004A9 025052      add dl,[bx+si+0x52]
000004AC 9D        popfw
000004AD 7ED3       jng 0x482
000004AF 2300       and ax,[bx+si]
000004B1 7C46       jl 0x4f9
000004B3 024155      add al,[bx+di+0x55]
000004B6 58        pop ax
000004B7 8C9082DF     mov [bx+si-0x207e],ss
000004BB 644C       fs dec sp
000004BD 50        push ax
000004BE 54        push sp
000004BF 317C11      xor [si+0x11],di
000004C2 A2832E      mov [0x2e83],al
000004C5 3C32       cmp al,0x32
000004C7 F2B40C      repne mov ah,0xc
000004CA 36F733      div word [ss:bp+di]
000004CD 47        inc di
000004CE C9        leave
000004CF C6        db 0xc6
000004D0 2D6BDF      sub ax,0xdf6b
000004D3 4D        dec bp
000004D4 3111       xor [bx+di],dx
000004D6 D820       fsub dword [bx+si]
000004D8 CF        iretw
000004D9 4C        dec sp
000004DA 323C       xor bh,[si]
000004DC EA83523C33    jmp word 0x333c:0x5283
000004E1 F2FC       repne cld
000004E3 0C58       or al,0x58
000004E5 F334E5      rep xor al,0xe5
000004E8 0E        push cs
000004E9 06        push es
000004EA 9B0808      wait or [bx+si],cl
000004ED 03FC       add di,sp
000004EF 43        inc bx
000004F0 4C        dec sp
000004F1 4F        dec di
000004F2 43        inc bx
000004F3 4B        dec bx
000004F4 24B7       and al,0xb7
000004F6 FF00       inc word [bx+si]
000004F8 6D        insw
000004F9 C20811      ret 0x1108
000004FC C00F03      ror byte [bx],0x3
000004FF EC        in al,dx
00000500 F1        int1
00000501 01FE       add si,di
00000503 0A2B       or ch,[bp+di]
00000505 01D0       add ax,dx
00000507 025FE8      add bl,[bx-0x18]
0000050A 023B       add bh,[bp+di]
0000050C 019B7BB5     add [bp+di-0x4a85],bx
00000510 0199D4AD     add [bx+di-0x522c],bx
00000514 0F        db 0x0f
00000515 17        pop ss
00000516 C9        leave
00000517 D002       rol byte [bp+si],1
00000519 FF6703      jmp word [bx+0x3]
0000051C AA        stosb
0000051D 039603E4     add dx,[bp-0x1bfd]
00000521 DD03       fld qword [bp+di]
00000523 ED        in ax,dx
00000524 01C9       add cx,cx
00000526 5B        pop bx
00000527 99        cwd
00000528 186117      sbb [bx+di+0x17],ah
0000052B F6C602      test dh,0x2
0000052E E409       in al,0x9
00000530 3B1A       cmp bx,[bp+si]
00000532 0401       add al,0x1
00000534 763C       jna 0x572
00000536 0415       add al,0x15
00000538 6F        outsw
00000539 05CF74      add ax,0x74cf
0000053C 04BA       add al,0xba
0000053E B004       mov al,0x4
00000540 27        daa
00000541 E2E8       loop 0x52b
00000543 42        inc dx
00000544 61        popaw
00000545 44        inc sp
00000546 B97100      mov cx,0x71
00000549 0102       add [bp+si],ax
0000054B 6E        outsb
0000054C 0317       add dx,[bx]
0000054E 7B9F       jpo 0x4ef
00000550 17        pop ss
00000551 23BE48D7     and di,[bp-0x28b8]
00000555 02C0       add al,al
00000557 1535BF      adc ax,0xbf35
0000055A 61        popaw
0000055B 6211       bound dx,[bx+di]
0000055D 6D        insw
0000055E 114EC2      adc [bp-0x3e],cx
00000561 55        push bp
00000562 4C        dec sp
00000563 6B2C1C      imul bp,[si],byte +0x1c
00000566 06        push es
00000567 01C5       add bp,ax
00000569 0185002C     add [di+0x2c00],ax
0000056D 62366B36     bound si,[0x366b]
00000571 050183      add ax,0x8301
00000574 127278      adc dh,[bp+si+0x78]
00000577 17        pop ss
00000578 47        inc di
00000579 AC        lodsb
0000057A 3B03       cmp ax,[bp+di]
0000057C AC        lodsb
0000057D DA19       ficomp dword [bx+di]
0000057F 11B829EC     adc [bx+si-0x13d7],di
00000583 055F73      add ax,0x735f
00000586 2103       and [bp+di],ax
00000588 3E03EC      ds add bp,sp
0000058B B600       mov dh,0x0
0000058D 8C3F       mov [bx],segr7
0000058F 96        xchg ax,si
00000590 00E4       add ah,ah
00000592 050088      add ax,0x8800
00000595 29B08085     sub [bx+si-0x7a80],si
00000599 00982FE1     add [bx+si-0x1ed1],bl
0000059D 9E        sahf
0000059E 8BAF012F     mov bp,[bx+0x2f01]
000005A2 000C       add [si],cl
000005A4 90        nop
000005A5 0DD835      or ax,0x35d8
000005A8 47        inc di
000005A9 016118      add [bx+di+0x18],sp
000005AC 4C        dec sp
000005AD 017A87      add [bp+si-0x79],di
000005B0 3DD981      cmp ax,0x81d9
000005B3 0011       add [bx+di],dl
000005B5 1F        pop ds
000005B6 BE033E      mov si,0x3e03
000005B9 C9        leave
000005BA 0400       add al,0x0
000005BC 053290      add ax,0x9032
000005BF 01550C      add [di+0xc],dx
000005C2 00851513     add [di+0x1315],al
000005C6 02FF       add bh,bh
000005C8 43        inc bx
000005C9 52        push dx
000005CA 656D       gs insw
000005CC 6F        outsw
000005CD 7665       jna 0x634
000005CF 20FE       and dh,bh
000005D1 6469736B6574   imul si,[fs:bp+di+0x6b],word 0x7465
000005D7 74DD       jz 0x5b6
000005D9 08696E      or [bx+di+0x6e],ch
000005DC BB0B72      mov bx,0x720b
000005DF 6911BA58     imul dx,[bx+di],word 0x58ba
000005E3 3A0A       cmp cl,[bp+si]
000005E5 0F        db 0x0f
000005E6 0C60       or al,0x60
000005E8 004DB5      add [di-0x4b],cl
000005EB 16        push ss
000005EC 1BF7       sbb si,di
000005EE DA14       ficom dword [si]
000005F0 D903       fld dword [bp+di]
000005F2 A3810A      mov [0xa81],ax
000005F5 A94096      test ax,0x9640
000005F8 E281       loop 0x57b
000005FA 8F457A      pop word [di+0x7a]
000005FD B60D       mov dh,0xd
000005FF 5E        pop si
00000600 FE04       inc byte [si]
00000602 7506       jnz 0x60a
00000604 26C74712DEEA   mov word [es:bx+0x12],0xeade
0000060A 26814F21697F   or word [es:bx+0x21],0x7f69
00000610 5B        pop bx
00000611 07        pop es
00000612 CB        retf
00000613 CF        iretw
00000614 E887FA      call word 0x9e
00000617 00CB       add bl,cl
00000619 EA611426A6    jmp word 0xa626:0x1461
0000061E F700EAA3     test word [bx+si],0xa3ea
00000622 0107       add [bx],ax
00000624 4B        dec bx
00000625 76A5       jna 0x5cc
00000627 3C6E       cmp al,0x6e
00000629 B96502      mov cx,0x265
0000062C A5        movsw
0000062D 669E       o32 sahf
0000062F 5D        pop bp
00000630 5E        pop si
00000631 59        pop cx
00000632 4C        dec sp
00000633 ED        in ax,dx
00000634 56        push si
00000635 1F        pop ds
00000636 9E        sahf
00000637 344E       xor al,0x4e
00000639 D907       fld dword [bx]
0000063B 82        db 0x82
0000063C E546       in ax,0x46
0000063E 9E        sahf
0000063F 873E5CD5     xchg di,[0xd55c]
00000643 00D2       add dl,dl
00000645 36E6EE      ss out 0xee,al
00000648 03972E10     add dx,[bx+0x102e]
0000064C 1034       adc [si],dh
0000064E 26B93513     es mov cx,0x1335
00000652 A5        movsw
00000653 1E        push ds
00000654 9E        sahf
00000655 E616       out 0x16,al
00000657 116CDB      adc [si-0x25],bp
0000065A B405       mov ah,0x5
0000065C 96        xchg ax,si
0000065D FF        db 0xff
0000065E FE        db 0xfe
0000065F 1E        push ds
00000660 FF11       call word [bx+di]
00000662 5B        pop bx
00000663 CB        retf
00000664 B406       mov ah,0x6
00000666 8B69AD      mov bp,[bx+di-0x53]
00000669 FF0C       dec word [si]
0000066B D006502E     rol byte [0x2e50],1
0000066F 7411       jz 0x682
00000671 12DF       adc bl,bh
00000673 0406       add al,0x6
00000675 1312       adc dx,[bp+si]
00000677 3EBBA1A4     ds mov bx,0xa4a1
0000067B 3B066E3F     cmp ax,[0x3f6e]
0000067F 7528       jnz 0x6a9
00000681 D9        db 0xd9
00000682 0A02       or al,[bp+si]
00000684 E512       in ax,0x12
00000686 96        xchg ax,si
00000687 1D0479      sbb ax,0x7904
0000068A 1465       adc al,0x65
0000068C 129E0616     adc bl,[bp+0x1606]
00000690 5F        pop di
00000691 07        pop es
00000692 9A03120BB0    call word 0xb00b:0x1203
00000697 EBFF       jmp short 0x698
00000699 C3        ret
0000069A 58        pop ax
0000069B 07        pop es
0000069C 1F        pop ds
0000069D C3        ret
0000069E 2E833E6B5212   cmp word [cs:0x526b],byte +0x12
000006A4 6E        outsb
000006A5 0807       or [bx],al
000006A7 B701       mov bh,0x1
000006A9 307407      xor [si+0x7],dh
000006AC EE        out dx,al
000006AD 50        push ax
000006AE 9A0D1BFF58    call word 0x58ff:0x1b0d
000006B3 CF        iretw
000006B4 B003       mov al,0x3
000006B6 CF        iretw
000006B7 45        inc bp
000006B8 7272       jc 0x72c
000006BA C7        db 0xc7
000006BB 6F        outsw
000006BC 7209       jc 0x6c7
000006BE E374       jcxz 0x734
000006C0 68077F      push word 0x7f07
000006C3 44        inc sp
000006C4 4A        dec dx
000006C5 206D65      and [di+0x65],ch
000006C8 63E3       arpl bx,sp
000006CA 68616E      push word 0x6e61
000006CD 21716D      and [bx+di+0x6d],si
000006D0 21BF1249     and [bx+0x4912],di
000006D4 6E        outsb
000006D5 7365       jnc 0x73c
000006D7 72FF       jc 0x6d8
000006D9 7400       jz 0x6db
000006DB 50        push ax
000006DC 7265       jc 0x743
000006DE 7373       jnc 0x753
000006E0 206E14      and [bp+0x14],ch
000006E3 7920       jns 0x705
000006E5 3536BF      xor ax,0xbf36
000006E8 03746F      add si,[si+0x6f]
000006EB 20636F      and [bp+di+0x6f],ah
000006EE DB6E74      fld tword [bp+0x74]
000006F1 31756D      xor [di+0x6d],si
000006F4 2F        das
000006F5 2EB600      cs mov dh,0x0
000006F8 2026FE4C     and [0x4cfe],ah
000006FC 42        inc dx
000006FD 41        inc cx
000006FE 2D5472      sub ax,0x7254
00000701 DD1F       fstp qword [bx]
00000703 7366       jnc 0x76b
00000705 BB2D20      mov bx,0x202d
00000708 654F       gs dec di
0000070A 1B3A       sbb di,[bp+si]
0000070C 237679      and si,[bp+0x79]
0000070F 6C        insb
00000710 22DD       and bl,ch
00000712 64103EFA20    adc [fs:0x20fa],bh
00000717 3130       xor [bx+si],si
00000719 3233       xor dh,[bp+di]
0000071B 2D77FD      sub ax,0xfd77
0000071E 0A5041      or dl,[bx+si+0x41]
00000721 4E        dec si
00000722 49        dec cx
00000723 43        inc bx
00000724 AD        lodsw
00000725 1908       sbb [bx+si],cx
00000727 E353       jcxz 0x77c
00000729 7973       jns 0x79e
0000072B 7D76       jnl 0x7a3
0000072D 6D        insw
0000072E 2067DB      and [bx-0x25],ah
00000731 6C        insb
00000732 06        push es
00000733 64F7005E43    test word [fs:bx+si],0x435e
00000738 0D1D41      or ax,0x411d
0000073B 2E25F2FB     cs and ax,0xfbf2
0000073F 46        inc si
00000740 41        inc cx
00000741 54        push sp
00000742 20859D94     and [di-0x6b63],al
00000746 73DB       jnc 0x723
00000748 697A6562DD    imul di,[bp+si+0x65],word 0xdd62
0000074D 61        popaw
0000074E 648C00      mov [fs:bx+si],es
00000751 EE        out dx,al
00000752 52        push dx
00000753 756E       jnz 0x7c3
00000755 15C66B      adc ax,0x6bc6
00000758 64BCB643     fs mov sp,0x43b6
0000075C 42        inc dx
0000075D DB12       fist dword [bp+si]
0000075F 2025       and [di],ah
00000761 DB        db 0xdb
00000762 A22FB7      mov [0xb72f],al
00000765 4F        dec di
00000766 6B3078      imul si,[bx+si],byte +0x78
00000769 9E        sahf
0000076A 0078C6      add [bx+si-0x3a],bh
0000076D 097735      or [bx+0x35],si
00000770 D1AC5509     shr word [si+0x955],1
00000774 5F        pop di
00000775 2444       and al,0x44
00000777 DD5042      fst qword [bx+si+0x42]
0000077A 3B766D      cmp si,[bp+0x6d]
0000077D 69759F1300    imul si,[di-0x61],word 0x13
00000782 3A3C       cmp bh,[si]
00000784 FF        db 0xff
00000785 7C3E       jl 0x7c5
00000787 2B3D       sub di,[di]
00000789 2C00       sub al,0x0
0000078B 2F        das
0000078C 22FD       and bh,ch
0000078E 5B        pop bx
0000078F 5D        pop bp
00000790 3C3E       cmp al,0x3e
00000792 7C2E       jl 0x7c2
00000794 BD114D      mov bp,0x4d11
00000797 43        inc bx
00000798 42        inc dx
00000799 9B6D       wait insw
0000079B D7        xlatb
0000079C 9BBC75BF     wait mov sp,0xbf75
000007A0 7093       jo 0x735
000007A2 6265B5      bound sp,[di-0x4b]
000007A5 660BBB7934    or edi,[bp+di+0x3479]
000007AA 61        popaw
000007AB 3458       xor al,0x58
000007AD 1E        push ds
000007AE 07        pop es
000007AF 61        popaw
000007B0 B666       mov dh,0x66
000007B2 0572C2      add ax,0xc272
000007B5 1D96A7      sbb ax,0xa796
000007B8 FB        sti
000007B9 696D706CE0    imul bp,[di+0x70],word 0xe06c
000007BE 7765       ja 0x825
000007C0 6E        outsb
000007C1 0D065A      or ax,0x5a06
000007C4 752B       jnz 0x7f1
000007C6 6E        outsb
000007C7 A9806A      test ax,0x6a80
000007CA 61        popaw
000007CB 6F        outsw
000007CC 44        inc sp
000007CD 6D        insw
000007CE 661B85633A    sbb eax,[di+0x3a63]
000007D3 0B3E20FF     or di,[0xff20]
000007D7 49        dec cx
000007D8 4E        dec si
000007D9 54        push sp
000007DA 32462F      xor al,[bp+0x2f]
000007DD 3132       xor [bp+si],si
000007DF 95        xchg ax,bp
000007E0 00ED       add ch,ch
000007E2 17        pop ss
000007E3 2BB06D40     sub si,[bx+si+0x406d]
000007E7 ED        in ax,dx
000007E8 2C24       sub al,0x24
000007EA C26972      ret 0x7269
000007ED 1F        pop ds
000007EE FD        std
000007EF 5F        pop di
000007F0 6D        insw
000007F1 63623D      arpl [bp+si+0x3d],sp
000007F4 B61D       mov dh,0x1d
000007F6 7085       jo 0x77d
000007F8 DB        db 0xdb
000007F9 76E5       jna 0x7e0
000007FB 6E        outsb
000007FC FB        sti
000007FD 6F        outsw
000007FE 744D       jz 0x84d
00000800 5A        pop dx
00000801 00D0       add al,dl
00000803 10D0       adc al,dl
00000805 5C        pop sp
00000806 6D        insw
00000807 B69D       mov dh,0x9d
00000809 7355       jnc 0x860
0000080B FE        db 0xfe
0000080C 6720436F     and [ebx+0x6f],al
00000810 6D        insw
00000811 6D        insw
00000812 1575B3      adc ax,0xb375
00000815 61        popaw
00000816 49        dec cx
00000817 B928C1      mov cx,0xc128
0000081A 055DB7      add ax,0xb75d
0000081D 20450E      and [di+0xe],al
00000820 87CE       xchg cx,si
00000822 756D       jnz 0x891
00000824 6C        insb
00000825 B676       mov dh,0x76
00000827 7308       jnc 0x831
00000829 BA0563      mov dx,0x6305
0000082C C12B0D      shr word [bp+di],0xd
0000082F 94        xchg ax,sp
00000830 657724      gs ja 0x857
00000833 5C        pop sp
00000834 44        inc sp
00000835 45        inc bp
00000836 F8        clc
00000837 56        push si
00000838 5C        pop sp
00000839 0007       add [bx],al
0000083B 0A7DEB      or bh,[di-0x15]
0000083E 6765C11D3D777061 rcr word [dword gs:0x6170773d],0x8
     -08
00000847 3B6820      cmp bp,[bx+si+0x20]
0000084A 796B       jns 0x8b7
0000084C 48        dec ax
0000084D AB        stosw
0000084E 9A26DD396B    call word 0x6b39:0xdd26
00000853 61        popaw
00000854 B69D       mov dh,0x9d
00000856 30A3FF33     xor [bp+di+0x33ff],ah
0000085A 3435       xor al,0x35
0000085C 3637       ss aaa
0000085E 3839       cmp [bx+di],bh
00000860 ED        in ax,dx
00000861 61        popaw
00000862 626325      bound sp,[bp+di+0x25]
00000865 B766       mov bh,0x66
00000867 85950CF6     test [di-0x9f4],dx
0000086B 40        inc ax
0000086C 054807      add ax,0x748
0000086F 05FFAC      add ax,0xacff
00000872 0B6206      or sp,[bp+si+0x6]
00000875 A5        movsw
00000876 0CA5       or al,0xa5
00000878 7607       jna 0x881
0000087A AC        lodsb
0000087B 0B7611      or si,[bp+0x11]
0000087E FD        std
0000087F 4F        dec di
00000880 06        push es
00000881 5A        pop dx
00000882 06        push es
00000883 66D7       o32 xlatb
00000885 13950179     adc dx,[di+0x7901]
00000889 0308       add cx,[bx+si]
0000088B 95        xchg ax,bp
0000088C 0CFF       or al,0xff
0000088E B9050B      mov cx,0xb05
00000891 06        push es
00000892 6A07       push byte +0x7
00000894 5F        pop di
00000895 49        dec cx
00000896 0137       add [bx],si
00000898 0F0059C5     ltr [bx+di-0x3b]
0000089C 004E6F      add [bp+0x6f],cl
0000089F 2F        das
000008A0 0222       add ah,[bp+si]
000008A2 151B7F      adc ax,0x7f1b
000008A5 04BB       add al,0xbb
000008A7 A4        movsb
000008A8 0405       add al,0x5
000008AA 2697       es xchg ax,di
000008AC 16        push ss
000008AD 06        push es
000008AE 3E37       ds aaa
000008B0 07        pop es
000008B1 40        inc ax
000008B2 17        pop ss
000008B3 2E011C      add [cs:si],bx
000008B6 C527       lds sp,[bx]
000008B8 B72D       mov bh,0x2d
000008BA 2432       and al,0x32
000008BC 85A60B9F     test [bp-0x60f5],sp
000008C0 2D0AB2      sub ax,0xb20a
000008C3 2BE2       sub sp,dx
000008C5 BBEF11      mov bx,0x11ef
000008C8 D9        db 0xd9
000008C9 0E        push cs
000008CA AD        lodsw
000008CB 8001FF      add byte [bx+di],0xff
000008CE 9A45418E41    call word 0x418e:0x4145
000008D3 8F80456C     pop word [bx+si+0x6c45]
000008D7 0049BF      add [bx+di-0x41],cl
000008DA 8E8F9092     mov cs,[bx-0x6d70]
000008DE 92        xchg ax,dx
000008DF FF4F99      dec word [bx-0x67]
000008E2 4F        dec di
000008E3 55        push bp
000008E4 55        push bp
000008E5 59        pop cx
000008E6 99        cwd
000008E7 9AFE9B9C9D    call word 0x9d9c:0x9bfe
000008EC 9E        sahf
000008ED 9F        lahf
000008EE 41        inc cx
000008EF 49        dec cx
000008F0 DF0C       fisttp word [si]
000008F2 A5        movsw
000008F3 A5        movsw
000008F4 A6        cmpsb
000008F5 A7        cmpsw
000008F6 FFA8A9AA     jmp word far [bx+si-0x5557]
000008FA AB        stosw
000008FB AC        lodsb
000008FC AD        lodsw
000008FD AE        scasb
000008FE AF        scasw
000008FF FFB0B1B2     push word [bx+si-0x4d4f]
00000903 B3B4       mov bl,0xb4
00000905 B5B6       mov ch,0xb6
00000907 B7FF       mov bh,0xff
00000909 B8B9BA      mov ax,0xbab9
0000090C BBBCBD      mov bx,0xbdbc
0000090F BEBFFF      mov si,0xffbf
00000912 C0C1C2      rol cl,0xc2
00000915 C3        ret
00000916 C4        db 0xc4
00000917 C5        db 0xc5
00000918 C6C7FF      mov bh,0xff
0000091B C8C9CACB     enter 0xcac9,0xcb
0000091F CC        int3
00000920 CDCE       int 0xce
00000922 CF        iretw
00000923 FFD0       call ax
00000925 D1D2       rcl dx,1
00000927 D3D4       rcl sp,cl
00000929 D5D6       aad 0xd6
0000092B D7        xlatb
0000092C FF        db 0xff
0000092D D8D9       fcomp st1
0000092F DADB       fcmovu st3
00000931 DC        db 0xdc
00000932 DDDE       fstp st6
00000934 DF        db 0xdf
00000935 FFE0       jmp ax
00000937 E1E2       loope 0x91b
00000939 E3E4       jcxz 0x91f
0000093B E5E6       in ax,0xe6
0000093D E7FF       out 0xff,ax
0000093F E8E9EA      call word 0xf42b
00000942 EBEC       jmp short 0x930
00000944 ED        in ax,dx
00000945 EE        out dx,al
00000946 EF        out dx,ax
00000947 FFF0       push ax
00000949 F1        int1
0000094A F2F3F4      rep hlt
0000094D F5        cmc
0000094E F6F7       div bh
00000950 FF        db 0xff
00000951 F8        clc
00000952 F9        stc
00000953 FA        cli
00000954 FB        sti
00000955 FC        cld
00000956 FD        std
00000957 FE        db 0xfe
00000958 FF6581      jmp word [di-0x7f]
0000095B 55        push bp
0000095C A5        movsw
0000095D DBAD8E16     fld tword [di+0x168e]
00000961 8541E7      test [bx+di-0x19],ax
00000964 FC        cld
00000965 EE        out dx,al
00000966 0E        push cs
00000967 2E222F      and ch,[cs:bx]
0000096A 5C        pop sp
0000096B 6F        outsw
0000096C C53A       lds di,[bp+si]
0000096E 7C3C       jl 0x9ac
00000970 1DD13B      sbb ax,0x3bd1
00000973 A02C6F      mov al,[0x6f2c]
00000976 D7        xlatb
00000977 0203       add al,[bp+di]
00000979 0405       add al,0x5
0000097B FF060708     inc word [0x807]
0000097F 090A       or [bp+si],cx
00000981 0B0C       or cx,[si]
00000983 0DEB0E      or ax,0xeeb
00000986 0F1035      movups xmm6,oword [di]
00000989 7F13       jg 0x99e
0000098B 1415       adc al,0x15
0000098D 16        push ss
0000098E 17        pop ss
0000098F 18FF       sbb bh,bh
00000991 191A       sbb [bp+si],bx
00000993 1B1C       sbb bx,[si]
00000995 1D1E1F      sbb ax,0x1f1e
00000998 20FF       and bh,bh
0000099A 2122       and [bp+si],sp
0000099C 2324       and sp,[si]
0000099E 252627      and ax,0x2726
000009A1 28FE       sub dh,bh
000009A3 292A       sub [bp+si],bp
000009A5 2B2C       sub bp,[si]
000009A7 2D2E2F      sub ax,0x2f2e
000009AA 12DB       adc bl,bl
000009AC FF        db 0xff
000009AD 3A3B       cmp bh,[bp+di]
000009AF 3C3D       cmp al,0x3d
000009B1 3E3F       ds aas
000009B3 F1        int1
000009B4 40        inc ax
000009B5 41        inc cx
000009B6 42        inc dx
000009B7 43        inc bx
000009B8 BF1846      mov di,0x4618
000009BB 47        inc di
000009BC 48        dec ax
000009BD 49        dec cx
000009BE 4A        dec dx
000009BF FA        cli
000009C0 4B        dec bx
000009C1 4C        dec sp
000009C2 4D        dec bp
000009C3 4E        dec si
000009C4 4F        dec di
000009C5 8D0B       lea cx,[bp+di]
000009C7 D453       aam 0x53
000009C9 54        push sp
000009CA 2F        das
000009CB F9        stc
000009CC 58        pop ax
000009CD 59        pop cx
000009CE 5A        pop dx
000009CF FD        std
000009D0 5B        pop bx
000009D1 5C        pop sp
000009D2 5D        pop bp
000009D3 5E        pop si
000009D4 5F        pop di
000009D5 60        pushaw
000009D6 851F       test [bx],bx
000009D8 7F7B       jg 0xa55
000009DA 7C7D       jl 0xa59
000009DC 7E7F       jng 0xa5d
000009DE C24355      ret 0x5543
000009E1 19BA0043     sbb [bp+si+0x4300],di
000009E5 1319       adc bx,[bx+di]
000009E7 6B080D      imul cx,[bx+si],byte +0xd
000009EA B04F       mov al,0x4f
000009EC 4F        dec di
000009ED ED        in ax,dx
000009EE 1903       sbb [bp+di],ax
000009F0 BC2400      mov sp,0x24
000009F3 3E194E4E     sbb [ds:bp+0x4e],cx
000009F7 59        pop cx
000009F8 3F        aas
000009F9 F9        stc
000009FA 2122       and [bp+si],sp
000009FC 220A       and cl,[bp+si]
000009FE 99        cwd
000009FF 53        push bx
00000A00 22C1       and al,cl
00000A02 9F        lahf
00000A03 AF        scasw
00000A04 1F        pop ds
00000A05 003B       add [bp+di],bh
00000A07 A5        movsw
00000A08 002C       add [si],ch
00000A0A 4B        dec bx
00000A0B EA971B4700    jmp word 0x47:0x1b97
00000A10 FFD4       call sp
00000A12 00F3       add bl,dh
00000A14 0011       add [bx+di],dl
00000A16 0130       add [bx+si],si
00000A18 01F7       add di,si
00000A1A 4E        dec si
00000A1B 016D01      add [di+0x1],bp
00000A1E 19FF       sbb di,di
00000A20 3C00       cmp al,0x0
00000A22 5B        pop bx
00000A23 007900      add [bx+di+0x0],bh
00000A26 98        cbw
00000A27 E000       loopne 0xa29
00000A29 B600       mov dh,0x0
00000A2B 50        push ax
00000A2C 93        xchg ax,bx
00000A2D 2F        das
00000A2E 5D        pop bp
00000A2F 1201       adc al,[bx+di]
00000A31 31FD       xor bp,di
00000A33 014F01      add [bx+0x1],cx
00000A36 6E        outsb
00000A37 01462F      add [bp+0x2f],ax
00000A3A 3B6544      cmp sp,[di+0x44]
00000A3D 4F        dec di
00000A3E AE        scasb
00000A3F 53        push bx
00000A40 DE4BA8      fimul word [bp+di-0x58]
00000A43 652F       gs das
00000A45 3230       xor dh,[bx+si]
00000A47 34FF       xor al,0xff
00000A49 3120       xor [bx+si],sp
00000A4B 286275      sub [bp+si+0x75],ah
00000A4E 696C64670B    imul bp,[si+0x64],word 0xb67
00000A53 4F        dec di
00000A54 EB45       jmp short 0xa9b
00000A56 4D        dec bp
00000A57 3A3B       cmp bh,[bp+di]
00000A59 7E66       jng 0xac1
00000A5B 642920      sub [fs:bx+si],sp
00000A5E 5B        pop bx
00000A5F 9A4770D417    call word 0x17d4:0x7047
00000A64 DDD6       fst st6
00000A66 46        inc si
00000A67 65626DA9     bound bp,[gs:di-0x57]
00000A6B 37        aaa
00000A6C C11F43      rcr word [bx],0x43
00000A6F 745D       jz 0xace
00000A71 0A4DA1      or cl,[di-0x5f]
00000A74 0C6F       or al,0x6f
00000A76 01060A0F     add [0xf0a],ax
00000A7A 0034       add [si],dh
00000A7C 50        push ax
00000A7D 13367019     adc si,[0x1970]
00000A81 2210       and dl,[bx+si]
00000A83 98        cbw
00000A84 16        push ss
00000A85 004523      add [di+0x23],al
00000A88 F27F56      repne jg 0xae1
00000A8B 51        push cx
00000A8C 89C6       mov si,ax
00000A8E 89D8       mov ax,bx
00000A90 FFF7       push di
00000A92 E291       loop 0xa25
00000A94 F7E6       mul si
00000A96 01C1       add cx,ax
00000A98 89FF       mov di,di
00000A9A F0F7E3      lock mul bx
00000A9D 01CA       add dx,cx
00000A9F 59        pop cx
00000AA0 5E        pop si
00000AA1 C3        ret
00000AA2 C085C9BFE9    rol byte [di-0x4037],0xe9
00000AA7 39DA       cmp dx,bx
00000AA9 7205       jc 0xab0
00000AAB 91        xchg ax,cx
00000AAC ED        in ax,dx
00000AAD 92        xchg ax,dx
00000AAE F7F3       div bx
00000AB0 19FF       sbb di,di
00000AB2 F389D3      rep mov bx,dx
00000AB5 89CA       mov dx,cx
00000AB7 31C9       xor cx,cx
00000AB9 C3        ret
00000ABA 0B8852FF     or cx,[bx+si-0xae]
00000ABE 50        push ax
00000ABF 89DE       mov si,bx
00000AC1 89CF       mov di,cx
00000AC3 D1EA       shr dx,1
00000AC5 D1FE       sar si,1
00000AC7 D8D1       fcom st1
00000AC9 EF        out dx,ax
00000ACA D1DB       rcr bx,1
00000ACC 75F6       jnz 0xac4
00000ACE D6        salc
00000ACF 0B1C       or bx,[si]
00000AD1 FF5B89      call word far [bp+di-0x77]
00000AD4 C1        db 0xc1
00000AD5 F7E7       mul di
00000AD7 57        push di
00000AD8 97        xchg ax,di
00000AD9 DD89C841     fisttp qword [bx+di+0x41c8]
00000ADD FA        cli
00000ADE ED        in ax,dx
00000ADF 5F        pop di
00000AE0 29C3       sub bx,ax
00000AE2 08FF       or bh,bh
00000AE4 59        pop cx
00000AE5 19D1       sbb cx,dx
00000AE7 19D2       sbb dx,dx
00000AE9 21D6       and si,dx
00000AEB 21FF       and di,di
00000AED D7        xlatb
00000AEE 01F3       add bx,si
00000AF0 11F9       adc cx,di
00000AF2 01D0       add ax,dx
00000AF4 31DA       xor dx,bx
00000AF6 D25F51      rcr byte [bx+0x51],cl
00000AF9 C8A3AD46     enter 0xada3,0x46
00000AFD 05FF9C      add ax,0x9cff
00000B00 55        push bp
00000B01 89E5       mov bp,sp
00000B03 50        push ax
00000B04 8B46FB      mov ax,[bp-0x5]
00000B07 02874606     add al,[bx+0x646]
00000B0B 8905       mov [di],ax
00000B0D 7F58       jg 0xb67
00000B0F 5D        pop bp
00000B10 80F924      cmp cl,0x24
00000B13 77FF       ja 0xb14
00000B15 0588CC      add ax,0xcc88
00000B18 E9B300      jmp word 0xbce
00000B1B B000       mov al,0x0
00000B1D FFCF       dec di
00000B1F B10C       mov cl,0xc
00000B21 89D0       mov ax,dx
00000B23 D3E8       shr ax,cl
00000B25 24FF       and al,0xff
00000B27 0F3C       cpu_write
00000B29 0A1C       or bl,[si]
00000B2B 692FBB70     imul bp,[bx],word 0x70bb
00000B2F 06        push es
00000B30 E1FF       loope 0xb31
00000B32 0E        push cs
00000B33 CD10       int 0x10
00000B35 80E904      sub cl,0x4
00000B38 73C0       jnc 0xafa
00000B3A E9C3AB      jmp word 0xb700
00000B3D F6B915E2     idiv byte [bx+di-0x1deb]
00000B41 F4        hlt
00000B42 EE        out dx,al
00000B43 93        xchg ax,bx
00000B44 7669       jna 0xbaf
00000B46 6406       fs push es
00000B48 EA065FDB7A    jmp word 0x7adb:0x5f06
00000B4D 116FAD      adc [bx-0x53],bp
00000B50 2C7B       sub al,0x7b
00000B52 E074       loopne 0xbc8
00000B54 61        popaw
00000B55 6350E7      arpl [bx+si-0x19],dx
00000B58 7618       jna 0xb72
00000B5A BE0F00      mov si,0xf
00000B5D DF6004      fbld tword [bx+si+0x4]
00000B60 84C0       test al,al
00000B62 74D8       jz 0xb3c
00000B64 0A463C      or al,[bp+0x3c]
00000B67 3BEB       cmp bp,bx
00000B69 EF        out dx,ax
00000B6A 6D        insw
00000B6B 7F31       jg 0xb9e
00000B6D F6        db 0xf6
00000B6E 8B12       mov dx,[bp+si]
00000B70 E8A4ED      call word 0xf917
00000B73 FFB0200E     push word [bx+si+0xe20]
00000B77 FF4646      inc word [bp+0x46]
00000B7A 83FE1A      cmp si,byte +0x1a
00000B7D 72F0       jc 0xb6f
00000B7F B0F9       mov al,0xf9
00000B81 0DCD10      or ax,0x10cd
00000B84 B00A       mov al,0xa
00000B86 7FB8       jg 0xb40
00000B88 7F4C       jg 0xbd6
00000B8A CD21       int 0x21
00000B8C FB        sti
00000B8D EF        out dx,ax
00000B8E F4        hlt
00000B8F EBFD       jmp short 0xb8e
00000B91 5D        pop bp
00000B92 03F7       add si,di
00000B94 3455       xor al,0x55
00000B96 2DBE70      sub ax,0x70be
00000B99 78DF       js 0xb7a
00000B9B 35C0AD      xor ax,0xadc0
00000B9E 654D       gs dec bp
00000BA0 1B06EBC0     sbb ax,[0xc0eb]
00000BA4 B0FC       mov al,0xfc
00000BA6 1BCC       sbb cx,sp
00000BA8 C0FAB0      sar dl,0xb0
00000BAB 708E       jo 0xb3b
00000BAD D8BE5530     fdivr dword [bp+0x3055]
00000BB1 BF9E00      mov di,0x9e
00000BB4 FA        cli
00000BB5 AC        lodsb
00000BB6 89C7       mov di,ax
00000BB8 E9C1E7      jmp word 0xf37c
00000BBB 02B27FE2     add dh,[bp+si-0x1d81]
00000BBF F6        db 0xf6
00000BC0 CD19       int 0x19
00000BC2 B400       mov ah,0x0
00000BC4 FF        db 0xff
00000BC5 FB        sti
00000BC6 06        push es
00000BC7 1E        push ds
00000BC8 55        push bp
00000BC9 57        push di
00000BCA 56        push si
00000BCB 52        push dx
00000BCC 51        push cx
00000BCD DA5350      ficom dword [bp+di+0x50]
00000BD0 66AB       stosd
00000BD2 F1        int1
00000BD3 FA        cli
00000BD4 8B16315F     mov dx,[0x5f31]
00000BD8 71DA       jno 0xbb4
00000BDA 80FC25      cmp ah,0x25
00000BDD DB        db 0xdb
00000BDE 7419       jz 0xbf9
00000BE0 0433       add al,0x33
00000BE2 CB        retf
00000BE3 7414       jz 0xbf9
00000BE5 35CB74      xor ax,0x74cb
00000BE8 0F50CB      movmskps ecx,xmm3
00000BEB 740A       jz 0xbf7
00000BED 51        push cx
00000BEE CA7405      retf 0x574
00000BF1 37        aaa
00000BF2 290C       sub [si],cx
00000BF4 E8FE65      call word 0x71f5
00000BF7 001655E8     add [0xe855],dl
00000BFB 6C        insb
00000BFC 61        popaw
00000BFD 005FB7      add [bx-0x49],bl
00000C00 4E        dec si
00000C01 8CD6       mov si,ss
00000C03 8CFD       mov bp,segr7
00000C05 16        push ss
00000C06 8605       xchg al,[di]
00000C08 892E84A0     mov [0xa084],bp
00000C0C 1AD1       sbb dl,cl
00000C0E FB        sti
00000C0F 2F        das
00000C10 F1        int1
00000C11 7410       jz 0xc23
00000C13 B9C0A0      mov cx,0xa0c0
00000C16 07        pop es
00000C17 0D0DCC      or ax,0xcc0d
00000C1A DB        db 0xdb
00000C1B FB        sti
00000C1C 56        push si
00000C1D 22ED       and ch,ch
00000C1F FE        db 0xfe
00000C20 66EB25      o32 jmp short 0xc48
00000C23 FE062103     inc byte [0x321]
00000C27 DE13       ficom word [bp+di]
00000C29 0A08       or cl,[bx+si]
00000C2B E4FF       in al,0xff
00000C2D 3C0C       cmp al,0xc
00000C2F 7606       jna 0xc37
00000C31 E8FB28      call word 0x352f
00000C34 00B92009     add [bx+di+0x920],bh
00000C38 2227       and ah,[bx]
00000C3A CA66DA      retf 0xda66
00000C3D FE0E2095     dec byte [0x9520]
00000C41 6E        outsb
00000C42 BE10D6      mov si,0xd610
00000C45 8D66FC      lea sp,[bp-0x4]
00000C48 006D52      add [di+0x52],ch
00000C4B 58        pop ax
00000C4C 5B        pop bx
00000C4D 2A605F      sub ah,[bx+si+0x5f]
00000C50 7D5D       jnl 0xcaf
00000C52 1F        pop ds
00000C53 07        pop es
00000C54 CF        iretw
00000C55 FFA33A03     jmp word [bp+di+0x33a]
00000C59 50        push ax
00000C5A B482       mov ah,0x82
00000C5C CD2A       int 0x2a
00000C5E FE        db 0xfe
00000C5F 58        pop ax
00000C60 C3        ret
00000C61 83C20F      add dx,byte +0xf
00000C64 D1DA       rcr dx,1
00000C66 19E9       sbb cx,bp
00000C68 DF01       fild word [bx+di]
00000C6A B80031      mov ax,0x3100
00000C6D E948F8      jmp word 0x4b8
00000C70 FF        db 0xff
00000C71 FB        sti
00000C72 9C        pushfw
00000C73 50        push ax
00000C74 B8B753      mov ax,0x53b7
00000C77 EB06       jmp short 0xc7f
00000C79 7E07       jng 0xc82
00000C7B 250090      and ax,0x9000
00000C7E 99        cwd
00000C7F 61        popaw
00000C80 1E        push ds
00000C81 90        nop
00000C82 7DE1       jnl 0xc65
00000C84 8CD2       mov dx,ss
00000C86 FC        cld
00000C87 B3C3       mov bl,0xc3
00000C89 1E        push ds
00000C8A 5B        pop bx
00000C8B DB51D3      fist dword [bx+di-0x2d]
00000C8E B6BC       mov dh,0xbc
00000C90 68FBF6      push word 0xf6fb
00000C93 D5DF       aad 0xdf
00000C95 B701       mov bh,0x1
00000C97 50        push ax
00000C98 E8C28C      call word 0x995d
00000C9B 72BD       jc 0xc5a
00000C9D DA065BF6     fiadd dword [0xf65b]
00000CA1 637E22      arpl [bp+0x22],di
00000CA4 D02A       shr byte [bp+si],1
00000CA6 02BCE05B     add bh,[si+0x5be0]
00000CAA 5B        pop bx
00000CAB 05B6D9      add ax,0xd9b6
00000CAE 9D        popfw
00000CAF CB        retf
00000CB0 BCED04      mov sp,0x4ed
00000CB3 B80486      mov ax,0x8604
00000CB6 C3        ret
00000CB7 DE6F4A      fisubr word [bx+0x4a]
00000CBA 8A6604      mov ah,[bp+0x4]
00000CBD 858ADFFF     test [bp+si-0x21],cx
00000CC1 8B7E08      mov di,[bp+0x8]
00000CC4 8B760A      mov si,[bp+0xa]
00000CC7 8B4EB7      mov cx,[bp-0x49]
00000CCA 0C2F       or al,0x2f
00000CCC 06        push es
00000CCD 30FD       xor ch,bh
00000CCF 0326FF36     add sp,[0x36ff]
00000CD3 3000       xor [bx+si],al
00000CD5 C00456      rol byte [si],0x56
00000CD8 A5        movsw
00000CD9 03ED       add bp,bp
00000CDB 3E0307      add ax,[ds:bx]
00000CDE CB        retf
00000CDF 8605       xchg al,[di]
00000CE1 849005FD     test [bx+si-0x2fb],dl
00000CE5 89268805     mov [0x588],sp
00000CE9 AD        lodsw
00000CEA EB45       jmp short 0xd31
00000CEC 73CE       jnc 0xcbc
00000CEE 29738E      sub [bp+di-0x72],si
00000CF1 16        push ss
00000CF2 658B2E60D3    mov bp,[gs:0xd360]
00000CF7 FE89CDCD     dec byte [bx+di-0x3233]
00000CFB 24FC       and al,0xfc
00000CFD FA        cli
00000CFE D9982EBD     fstp dword [bx+si-0x42d2]
00000D02 DD8ED58B     fisttp qword [bp-0x742b]
00000D06 DD        db 0xdd
00000D07 2B8F0684     sub cx,[bx-0x7bfa]
00000D0B D6        salc
00000D0C 03860702     add ax,[bp+0x207]
00000D10 D6        salc
00000D11 53        push bx
00000D12 652D086B     gs sub ax,0x6b08
00000D16 36049A      ss add al,0x9a
00000D19 40        inc ax
00000D1A D6        salc
00000D1B 8785F708     xchg ax,[di+0x8f7]
00000D1F FB        sti
00000D20 C6        db 0xc6
00000D21 53        push bx
00000D22 43        inc bx
00000D23 0044C5      add [si-0x3b],al
00000D26 3CC0     
Nahlásit jako SPAM
IP: 78.136.180.–
Matěj Andrle
~ Anonymní uživatel
1347 příspěvků
11. 6. 2013   #2
-
0
-

Nějak se vytratil dotaz:

Jak dostat proměnné a názvy bloků? (Ve formátu string.)

Děkuji.

Nahlásit jako SPAM
IP: 78.136.180.–
KIIV
~ Moderátor
+43
God of flame
11. 6. 2013   #3
-
0
-

pokud nemas debug info / zdrojovy kod, tak si muzes doplnit jakykoliv nazvy chces... nikde totiz jinak neexistujou

Nahlásit jako SPAM
IP: 62.168.56.–
Program vždy dělá to co naprogramujete, ne to co chcete...
Matěj Andrle
~ Anonymní uživatel
1347 příspěvků
11. 6. 2013   #4
-
0
-

Doufal jsem, že existují - je to z Freedosu... Potřebuji instrukční popis Fat32/NTFS/EX4 - prostě něco lepšího, než VFAT... (Nejraději bych EXT4.) FAT32 instrukční popis jsem sice kdysi našel - ale když už vím, o co šlo, nevím, kde to bylo... :) Navíc jak jsem psal - raději EXT4 a když už ne EXT, tak NTFS... Potřebuji zařídit najití kernelového souboru z BootSectoru a jeho spuštění. Z funkcí kernelu pak zápis na disk a čtení z disku... Prostě jak jsem psal - instukční a adresový popis... A i když se mi podařilo doplácat VFAT, netuším, jak se dosat z hlavního adresáře k podadresářům... (clustery a sectory mám - ale úspěšně pracuji jen s hlavním adresářem...)

Nahlásit jako SPAM
IP: 78.136.180.–
zlz
~ Anonymní uživatel
634 příspěvků
12. 6. 2013   #5
-
0
-

Zdrojáky FreeDOSu jsou dostupné - proč to disassembluješ?
Ty FS jsou zdokumentované - proč je studuješ z kódu?

Nahlásit jako SPAM
IP: 80.188.216.–
Matěj Andrle
~ Anonymní uživatel
1347 příspěvků
12. 6. 2013   #6
-
0
-

Kde? :)

Já si zdrojáky stáhl - z oficiálních stránek. A tam byla složka s txt dokumentací a další se sys a com soubory a z toho mnohé sys a com již přeložené...

Nahlásit jako SPAM
IP: 78.136.180.–
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 14 hostů

Podobná vlákna

Disassembling? — založil Janotka

Prosím o pomoc.. stringy.. — založil Rommie

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032023 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý