Combobox (Dropdown) - nastevení defaultní hodnoty – C / C++ – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Combobox (Dropdown) - nastevení defaultní hodnoty – C / C++ – Fórum – Programujte.comCombobox (Dropdown) - nastevení defaultní hodnoty – C / C++ – Fórum – Programujte.com

 

Toto vlákno bylo označeno za vyřešené — příspěvek s řešením.
ProXicT0
Návštěvník
28. 6. 2013   #1
-
0
-

Zdravim, udělal jsem ve winapi okno, ve kterém mám combobox (drop-down menu). Mám v něm nějaké hodnoty, ale žádná se nezobrazuje defaultně. Když program zapnu, tak se zobrazí combobox, ale není v něm ukázaná žádná hodnota, dokud nekliknu na nějakou hodnotu v comboboxu. Nevíte, jak nastavit dafaultní hodnotu tak, že se bude zobrazovat při spuštění programu? Předem díky :)

#include <WinSock2.h>
#include <windows.h>
#include <iostream>
#include <winuser.h>
#pragma comment(linker,"\"/manifestdependency:type='win32' name='Microsoft.Windows.Common-Controls' version='6.0.0.0' processorArchitecture='*' publicKeyToken='6595b64144ccf1df' language='*'\"")
using namespace std;
//Prototyp:

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, PSTR szCmdLine, int iCmdShow);
void EDITCONFIGFILE(bool fullscreen, int v_resolution, int h_resolution, HWND hwnd);
int CheckUpdate(const char ServerIP[16], int ServerPORT, HWND hwnd);

bool fullscreen = 0;
int v_resolution = 0;
int h_resolution = 0;
char Temp[10];

HWND button0;
HWND combobox;
HWND button1;
HWND button2;
HWND button3;
HWND button4;
HWND edit;
HWND text1;
HWND listbox1;

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
	PAINTSTRUCT ps;																						
  HDC hdc;
	RECT rect;
	
#define ID_FILE_EXIT					101
#define IDI_ICON1            102
#define IDI_ICON2            103
#define ID_BUTTON_PLAY					104
#define ID_TEXTBOX						105
#define ID_TEXT							106
#define ID_BUTTON_CANCEL				107
#define ID_LISTBOX						108
#define ID_CHECKBOX						109
#define ID_BUTTON_BEEP					110
#define ID_COMBOBOX						111
#define ID_BUTTON_CHECKUPDATES			112
#define ID_BUTTON_ADD					113

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////***SWITCH***/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


    switch(uMsg)
    {

     case WM_DESTROY:										
			 {PostQuitMessage(0);}								
     return 0;
/*----------------------------------------------------------------------------------------------*/
		 case WM_CLOSE:
				{
					DestroyWindow(hwnd);
				}
				return 0;
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/*---------------VNITŘEK SWITCH-------------------------------------------------------------*/// Vnitřek fce switch

		 case WM_CREATE:
			 {

				LOGFONT LogFont;
				HFONT font;

				GetObject (GetStockObject(DEFAULT_GUI_FONT), sizeof(LOGFONT), &LogFont); 
				font = CreateFont (LogFont.lfHeight, LogFont.lfWidth, 
				LogFont.lfEscapement, LogFont.lfOrientation, LogFont.lfWeight, 
				LogFont.lfItalic, LogFont.lfUnderline, LogFont.lfStrikeOut, LogFont.lfCharSet, 
				LogFont.lfOutPrecision, LogFont.lfClipPrecision, LogFont.lfQuality, 
				LogFont.lfPitchAndFamily, LogFont.lfFaceName); 
  			 				 
/////////////////////
				 //Menu
				 //

//				 HMENU hMenubar = CreateMenu();
//				 HMENU hFile = CreateMenu();
//				 HMENU hOptions = CreateMenu();
//
//				 AppendMenu(hMenubar, MF_POPUP, (UINT_PTR)hFile, "File");
//				 AppendMenu(hMenubar, MF_POPUP, NULL, "Edit");
//				 
//				 AppendMenu(hFile, MF_STRING, ID_FILE_EXIT, "Exit");
//				 
//				 SetMenu(hwnd, hMenubar);

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
				 //CheckBox
				 //
	button0 = CreateWindow(
					 TEXT("Button"),
					 TEXT("Run in window"),
					 BS_AUTOCHECKBOX | WS_CHILD | WS_VISIBLE,
					 5, 335,
					 85, 28,
					 hwnd,
					 (HMENU)ID_CHECKBOX,
					 NULL,
					 NULL);
	SendMessage (button0, WM_SETFONT, (WPARAM)font, TRUE);

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
				 //COMBOBOX
				 //
	combobox = CreateWindow(
					 TEXT("COMBOBOX"), 
					 TEXT("640x480"), 
					 WS_CHILD | WS_VISIBLE | CBS_DROPDOWN,
					 640-105, 5, 
					 100, 280,
					 hwnd, 
					 (HMENU) ID_COMBOBOX, 
					 NULL,
					 NULL);
	SendMessage(combobox, WM_SETFONT, (WPARAM)font, TRUE);	
	
	const char *resolutions[] = {"640x480", "720x480", "720x576",
                "800x600", "848x480", "1024x768",
                "1152x864", "1280x720", "1280x768",
                "1280x800", "1280x960", "1280x1024",
								"1360x768", "1360x1024", "1440x900",
								"1600x900", "1600x1200", "1680x1050", "1920x1080"};
 for(int i = 0; i < 19; i++)
  SendMessage(combobox, CB_ADDSTRING, 0, reinterpret_cast<LPARAM>((LPCTSTR)resolutions[i]));
    
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
				 //Tlačítko Play
				 //	
	button1 = CreateWindow(					 
					 TEXT("BUTTON"),
					 TEXT("Play!"),
					 WS_CHILD | WS_VISIBLE | BS_DEFPUSHBUTTON,
					 640-85, //Pozice Tlačítka x
					 360-25, //Pozice Tlačítka y
					 80, //Velikost Tlačítka x
					 20, //Velikost Tlačítka y
					 hwnd,
					 (HMENU) ID_BUTTON_PLAY,
					 NULL,
					 NULL,
					 );
	SendMessage (button1, WM_SETFONT, (WPARAM)font, TRUE);

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
				 //Tlačítko Cancel
				 //
	button2 = CreateWindow(
					 TEXT("BUTTON"),
					 TEXT("Cancel"),
					 WS_CHILD | WS_VISIBLE,
					 640-170, //Pozice Tlačítka x
					 360-25, //Pozice Tlačítka y
					 80, //Velikost Tlačítka x
					 20, //Velikost Tlačítka y
					 hwnd,
					 (HMENU) ID_BUTTON_CANCEL,
					 NULL,
					 NULL,
					 );
	SendMessage (button2, WM_SETFONT, (WPARAM)font, TRUE);

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	
				 //Tlačítko Beep
				 //
	button3 = CreateWindow(
					 TEXT("BUTTON"),
					 TEXT("Beep ;-)"),
					 WS_CHILD | WS_VISIBLE,
					 640-85, //Pozice Tlačítka x
					 360-50, //Pozice Tlačítka y
					 80, //Velikost Tlačítka x
					 20, //Velikost Tlačítka y
					 hwnd,
					 (HMENU) ID_BUTTON_BEEP,
					 NULL,
					 NULL,
					 );
	SendMessage (button3, WM_SETFONT, (WPARAM)font, TRUE);

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
				 //Tlačítko Check Update
				 //
	button4 = CreateWindow(
					 TEXT("BUTTON"),
					 TEXT("Check Updates..."),
					 WS_CHILD | WS_VISIBLE,
					 5, //Pozice Tlačítka x
					 360-50, //Pozice Tlačítka y
					 120, //Velikost Tlačítka x
					 20, //Velikost Tlačítka y
					 hwnd,
					 (HMENU) ID_BUTTON_CHECKUPDATES,
					 NULL,
					 NULL,
					 );
	SendMessage (button4, WM_SETFONT, (WPARAM)font, TRUE);

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
				 //TextBox
				 //
	/*edit = CreateWindow(
					 TEXT("EDIT"),
					 TEXT("Ahoj"),
					 WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL,
					 130, 310,
					 150, 20,
					 hwnd,
					 (HMENU) ID_TEXTBOX,
					 NULL,
					 NULL,
					 );

SendMessage (edit, WM_SETFONT, (WPARAM)font, TRUE);*/

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
				 //Text Rozlišení
				 //	
	text1 = CreateWindow(
					 TEXT("STATIC"),
					 TEXT("Resolution:"),
					 WS_VISIBLE | WS_CHILD,
					 640-160, 8,
					 55, 20,
					 hwnd,
					 (HMENU) ID_TEXT,
					 NULL,
					 NULL,
					 );
	SendMessage (text1, WM_SETFONT, (WPARAM)font, TRUE);

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
	/*HWND text2 = CreateWindow(
					 TEXT("STATIC"),
					 TEXT("2. Řádek"),
					 WS_VISIBLE | WS_CHILD,
					 5, 20,
					 200, 20,
					 hwnd,
					 (HMENU) ID_TEXT,
					 NULL,
					 NULL,
					 );

	SendMessage (text2, WM_SETFONT, (WPARAM)font, TRUE);*/

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
				 //ListBox
				 //

	listbox1 = CreateWindow(
					 TEXT("LISTBOX"),
					 Temp,
					 WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | LBS_HASSTRINGS,
					 100,340,
					 150,20,
					 hwnd,
					 (HMENU) ID_LISTBOX,
					 NULL,
					 NULL); 
	SendMessage(listbox1, WM_SETFONT, (WPARAM)font, TRUE);
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	
	
			 } //Konec funkce WM_CREATE:
			 return 0;
/*++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*/
/*++++***FUNKCE TLAČÍTEK***+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*/
/*++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*/
		 case WM_COMMAND:			 				 
				 
				 /*if(LOWORD (wParam) == ID_FILE_EXIT) ///EXIT BUTTON
				 {
					if(MessageBox(hwnd, TEXT("Are You sure, You want to Exit?"), TEXT("Exit"), MB_YESNO | MB_ICONQUESTION) == IDYES)
						DestroyWindow(hwnd);
				 }*/
				 //Menu File_Exit
				 
				 
				 if(LOWORD (wParam) == ID_BUTTON_PLAY) /// PLAY BUTTON
				 {
					/*SOCKET sConnect; 
					SOCKADDR_IN addr;					
					WSAData wsaData;
					WORD DLLVersion;
					DLLVersion = MAKEWORD(2,1);
					WSAStartup(DLLVersion, &wsaData);
					int addrlen = sizeof(addr);
					sConnect = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, NULL);
					addr.sin_addr.s_addr = inet_addr("90.182.102.233");
					addr.sin_family = AF_INET;
					addr.sin_port = htons(25565);
					connect(sConnect, (SOCKADDR*)&addr, sizeof(addr));
					MessageBox(hwnd, TEXT("Finding Server Connection"), TEXT("Wait..."),MB_OK | MB_ICONEXCLAMATION);*/
					
					MessageBox(hwnd, TEXT("Suddenly, the game is not done yet"), TEXT("Sorry"), MB_OK | MB_ICONEXCLAMATION);
					EDITCONFIGFILE(fullscreen,640,480,hwnd);				 
				 }
				 // Play Button

		 
				 if(LOWORD (wParam) == ID_BUTTON_CANCEL)
				 {
					 DestroyWindow(hwnd);
				 } 
				 //Cancel Button

				
				
				 if(LOWORD (wParam) == ID_BUTTON_BEEP) 
				 {
					 MessageBeep(0xFFFFFFFF); //////BEEEEEEEEEEEEEEEEP
					
					 GetDlgItemText(hwnd, ID_COMBOBOX, Temp, 10); 
					 SendMessage(listbox1, LB_ADDSTRING, 0, (LPARAM) Temp);
					 EDITCONFIGFILE(fullscreen,640,480,hwnd);
				 }
				 //Beep Button


				 if(LOWORD (wParam) == ID_BUTTON_CHECKUPDATES) 
				 {
					 MessageBox(hwnd, TEXT("Checking for updates..."), TEXT("Wait..."),MB_OK | MB_ICONEXCLAMATION);
					 CheckUpdate("90.182.102.233", 25565, hwnd);					
				 }
				 //Check updates Button

		 		 
				 if(uMsg==WM_COMMAND && LOWORD(wParam)==ID_CHECKBOX) 
				 {
					 HWND hwnd = (HWND)lParam;
					 int state = SendMessage(hwnd, BM_GETCHECK, wParam, lParam);
					 if(state == BST_CHECKED)
					 {
						 fullscreen = 1;
					 }
					
					 else
					 {
						 fullscreen = 0;
					 }
				 }
				 //Checkbox
				 
				 
				 return 0;		 
/*----------------------------------------------------------------------------------------------*/
		 case WM_KEYDOWN:
			 
			 switch (wParam)
			 {
				case VK_LEFT:
					{
						MessageBox(hwnd, TEXT("You Pressed Left Arrow Key"), TEXT("GOTYEA"),MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
					}
			 }
/*----------------------------------------------------------------------------------------------*/		  
		 case WM_PAINT:
				hdc = BeginPaint(hwnd, &ps);
				LOGFONT LogFont;
				HFONT font;
				SetTextColor(hdc, RGB(255,0,0));
		  
				LogFont.lfStrikeOut = 0; // Přeškrtlý text
				LogFont.lfUnderline = 1; //Podtržený text
				LogFont.lfHeight = 36; //Velikost textu
				LogFont.lfEscapement = 0; //Rotace textu | 900 = 90°
				LogFont.lfItalic = FALSE; // Šikmé písmo
				LogFont.lfWeight = NULL; //FW_BOLD - Tučné písmo

				font = CreateFontIndirect(&LogFont);
				SelectObject(hdc, font);
    
				LPCSTR Mytext = "ProXicT";
				SelectObject(hdc, font);
				TextOut(hdc, 10, 10, Mytext, strlen (Mytext) );

				DeleteObject(font);

			EndPaint(hwnd, &ps);
			return 0;
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/*--------KONEC SWITCH---------------------------------------------------------------------------------------------------*/		
		} 
    return DefWindowProc(hwnd, uMsg, wParam, lParam);
}

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, PSTR szCmdLine, int iCmdShow)
{
  TCHAR CLASS_NAME[] = TEXT("Titulek");
  WNDCLASSEX wc = { };
  
  wc.cbSize = sizeof(wc);
  wc.style = NULL | NULL;
  wc.lpfnWndProc = WndProc;
	wc.lpszClassName = CLASS_NAME;
  wc.cbClsExtra = 0;
  wc.cbWndExtra = 0;
  wc.hInstance = hInstance;
  wc.hIcon = LoadIcon(hInstance, MAKEINTRESOURCE("icon1.ico"));
  wc.hIconSm = LoadIcon(hInstance, MAKEINTRESOURCE("icon2.ico"));
  wc.hCursor = (HCURSOR)LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
	wc.hbrBackground = (HBRUSH)GetSysColorBrush(COLOR_3DFACE); //GetStockObject(WHITE_BRUSH);
	wc.lpszMenuName = NULL;
	
 /*----------------------------------------------------------------------------------------------*/
  RegisterClassEx(&wc);
  
  HWND hwnd = CreateWindowEx
		(
		NULL,
		CLASS_NAME, //(přebírá) název třídy okna
		CLASS_NAME,
		WS_POPUP | WS_BORDER, //WS_OVERLAPPED | WS_SYSMENU,

		640, //pozice okna v ose x
		360, //pozice okna v ose y
		640, //Velikost okna v ose x
		360, //velikost okna v ose y

		NULL,
    NULL,
    hInstance,
		NULL);
	
	if (!hwnd)
  {
   return FALSE;
  }

	
 /*----------------------------------------------------------------------------------------------*/
  ShowWindow(hwnd, iCmdShow);
  UpdateWindow(hwnd);
  MSG msg;

  while(GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
  {
     TranslateMessage(&msg);
     DispatchMessage(&msg);
  }
  return msg.wParam;
}

void EDITCONFIGFILE(bool fullscreen, int v_resolution, int h_resolution, HWND hwnd)
{
FILE *stream;
if(!(stream=fopen("Config.conf", "w")))
	{
		MessageBox(hwnd, TEXT("\"Cinfig.conf\" does not exist!"), TEXT("ERROR"), MB_OK);
	}

fputs("#Ultimate Destiny Configuration File (Please do not edit this file!)\n\n", stream);
//FULLSCREEN
fprintf(stream, "FULLSCREEN = %d\n", fullscreen);
//RESOLUTION
fprintf(stream, "V_RES = %d\n", v_resolution);
fprintf(stream, "H_RES = %d\n", h_resolution);
fclose(stream);
}

int CheckUpdate(const char ServerIP[16], int ServerPORT, HWND hwnd)
{
	char MFS[7];
	char SGAMEVER[10];
	char CGAMEVER[10];
	//Read Game Config File (ver.conf)
	FILE *stream;
	if(!(stream=fopen("bin/configures/ver.conf", "rt")))
	{
	return 1;
	}
	char oneline[50];
	while(!feof(stream))
	{
	fgets(oneline, 50, stream);
	sscanf(oneline, "GAMEVER = %s", &CGAMEVER);
	}
	fclose(stream);
	//End of Read Function
	WSAData wsaData;
	WORD DLLVersion;
	DLLVersion = MAKEWORD(2,1);
	WSAStartup(DLLVersion, &wsaData);
	SOCKADDR_IN addr;
	int addrlen = sizeof(addr);
	SOCKET sConnect;
	sConnect = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, NULL);
	addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(ServerIP);
	addr.sin_family = AF_INET;
	addr.sin_port = htons(ServerPORT);
	connect(sConnect, (SOCKADDR*)&addr, sizeof(addr));
	send(sConnect, "1d6r1h7q3wt5", 13, NULL);
	recv(sConnect, MFS, 7, NULL);
	if(MFS[0]=='a')
	{
	recv(sConnect, SGAMEVER, 10, NULL);
	if(CGAMEVER[0]!=SGAMEVER[0]||CGAMEVER[2]!=SGAMEVER[2]||CGAMEVER[4]!=SGAMEVER[4]||CGAMEVER[5]!=SGAMEVER[5])
	{
	send(sConnect, "inu", 4, NULL);
  int Size;
  char *Filesize = new char[999999999];

  if(recv(sConnect, Filesize, 999999999, 0))
  {
    Size = atoi((const char*)Filesize);
  }

  char *Buffer = new char[Size];

  if(recv(sConnect, Buffer, Size, 0))
  {
	//Save recived file
  FILE *File;
  File = fopen("Update.7z", "wb");
  fwrite((const char*)Buffer, 1, Size, File);
  fclose(File);
	FILE *stream;
	//Edit ver.conf
	if(!(stream=fopen("bin/configures/ver.conf", "wt")))
	{
	return 1;
	}
	fputs("#Game Version\n", stream);
	fprintf(stream, "GAMEVER = %s", SGAMEVER);
	fclose(stream);
  }
	}
	else
	{
	send(sConnect, "idnu", 5, NULL);
	}
	}
	//DestroyWindow(hwnd);
	return 0;
}
Nahlásit jako SPAM
IP: 77.240.98.–
zlz
~ Anonymní uživatel
634 příspěvků
Nahlásit jako SPAM
IP: 80.188.216.–
ProXicT0
Návštěvník
28. 6. 2013   #3
-
0
-

#2 zlz
Díky :) A jak a kam to prosím napíšu? Zkusil jsem toho vážně hodně, ale nic nefungovalo.

Nahlásit jako SPAM
IP: 77.240.98.–
ProXicT0
Návštěvník
28. 6. 2013   #4
-
0
-

#2 zlz
Díky :) A jak a kam to prosím napíšu? Zkusil jsem toho vážně hodně, ale nic nefungovalo.

Nahlásit jako SPAM
IP: 77.240.98.–
Řešení
liborb
~ Redaktor
+18
Guru
28. 6. 2013   #5
-
+1
-
Zajímavé
Vyřešeno Nejlepší odpověď

Výchozí hodnotu nejlépe vybrat ihned po naplnění, takže za řádek:

for(int i = 0; i < 19; i++)
  SendMessage(combobox, CB_ADDSTRING, 0, reinterpret_cast<LPARAM>((LPCTSTR)resolutions[i]));

dej něco jako:

SendMessage(combo, CB_SETCURSEL, (WPARAM)0, (LPARAM)0);

a první parametr wParam, je index (počítáno od 0) položky, který se má nastavit jako aktuální.

Nahlásit jako SPAM
IP: 188.75.135.–
ProXicT0
Návštěvník
28. 6. 2013   #6
-
0
-

#5 liborb
Díky moc! Moc mi to pomohlo :)

Nahlásit jako SPAM
IP: 77.240.98.–
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 23 hostů

Podobná vlákna

Dropdown menu — založil CuCo

DropDown Menu — založil Mishsuli

Dropdown menu — založil Benjamin

Dropdown s postupným rozevřením — založil RedBulliik

Moderátoři diskuze

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý