Jsem upnej zacatecnik v OpenGL – C / C++ – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Jsem upnej zacatecnik v OpenGL – C / C++ – Fórum – Programujte.comJsem upnej zacatecnik v OpenGL – C / C++ – Fórum – Programujte.com

 
Hledat
Vybavení pro Laser Game
Laser Game Brno

10. 9. 2014   #1
-
0
-

Dobrý den

Poraďte mi něco už umím

proč mi nejde tenhle kód spustit:

// kozolovina.cpp : Defines the entry point for the application.
//

#include "stdafx.h"
#include "kozolovina.h"
#include <windows.h>
#include <gl.h>
#include <glu.h>
#include <glaux.h>
HDC hDC = NULL;// Privátní GDI Device Context
HGLRC hRC = NULL;// Trvalý Rendering Context
HWND hWnd = NULL;// Obsahuje Handle našeho okna
HINSTANCE hInstance;// Obsahuje instanci aplikace
bool keys[256];// Pole pro ukládání vstupu z klávesnice
bool active = TRUE;// Ponese informaci o tom, zda je okno aktivní
bool fullscreen = TRUE;// Ponese informaci o tom, zda je program ve fullscreenu
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);// Deklarace procedury okna
GLvoid ReSizeGLScene(GLsizei width, GLsizei height)// Změna velikosti a inicializace
{
if (height==0)// Zabezpečení proti dělení nulou
{
height=1;// Nastaví výšku na jedna
}
glViewport(0,0,width,height);// Resetuje aktuální nastavení
glMatrixMode(GL_PROJECTION);// Zvolí projekční matici
glLoadIdentity();// Reset matice
gluPerspective(45.0f,(GLfloat)width/(GLfloat)height,0.1f,100.0f);// Výpočet perspektivy
glMatrixMode(GL_MODELVIEW);// Zvolí matici Modelview
glLoadIdentity();// Reset matice
}
int InitGL(GLvoid)// Všechno nastavení OpenGL
	{
		glShadeModel(GL_SMOOTH);// Povolí jemné stínování Nastavíme barvu pozadí prázdné obrazovky. Rozsah barev se určuje ve stupnici
		glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.5f);// Černé pozadí
		glClearDepth(1.0f);// Nastavení hloubkového bufferu
glEnable(GL_DEPTH_TEST);// Povolí hloubkové testování
glDepthFunc(GL_LEQUAL);// Typ hloubkového testování
glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST);// Nejlepší perspektivní korekce
return TRUE;// Inicializace proběhla v pořádku
}
int DrawGLScene(GLvoid)// Vykreslování
{
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);// Smaže obrazovku a hloubkový buffer
glLoadIdentity();// Reset matice
// Sem můžete kreslit
return TRUE;// Vykreslení proběhlo v pořádku

}

#define MAX_LOADSTRING 100

// Global Variables:
HINSTANCE hInst;								// current instance
TCHAR szTitle[MAX_LOADSTRING];					// The title bar text
TCHAR szWindowClass[MAX_LOADSTRING];			// the main window class name

// Forward declarations of functions included in this code module:
ATOM				MyRegisterClass(HINSTANCE hInstance);
BOOL				InitInstance(HINSTANCE, int);
LRESULT CALLBACK	WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
INT_PTR CALLBACK	About(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

int APIENTRY _tWinMain(_In_ HINSTANCE hInstance,
           _In_opt_ HINSTANCE hPrevInstance,
           _In_ LPTSTR  lpCmdLine,
           _In_ int    nCmdShow)
{
	UNREFERENCED_PARAMETER(hPrevInstance);
	UNREFERENCED_PARAMETER(lpCmdLine);

 	// TODO: Place code here.
	MSG msg;
	HACCEL hAccelTable;

	// Initialize global strings
	LoadString(hInstance, IDS_APP_TITLE, szTitle, MAX_LOADSTRING);
	LoadString(hInstance, IDC_KOZOLOVINA, szWindowClass, MAX_LOADSTRING);
	MyRegisterClass(hInstance);

	// Perform application initialization:
	if (!InitInstance (hInstance, nCmdShow))
	{
		return FALSE;
	}

	hAccelTable = LoadAccelerators(hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDC_KOZOLOVINA));

	// Main message loop:
	while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
	{
		if (!TranslateAccelerator(msg.hwnd, hAccelTable, &msg))
		{
			TranslateMessage(&msg);
			DispatchMessage(&msg);
		}
	}

	return (int) msg.wParam;
}//
// FUNCTION: MyRegisterClass()
//
// PURPOSE: Registers the window class.
//
ATOM MyRegisterClass(HINSTANCE hInstance)
{
	WNDCLASSEX wcex;

	wcex.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);

	wcex.style			= CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
	wcex.lpfnWndProc	= WndProc;
	wcex.cbClsExtra		= 0;
	wcex.cbWndExtra		= 0;
	wcex.hInstance		= hInstance;
	wcex.hIcon			= LoadIcon(hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDI_KOZOLOVINA));
	wcex.hCursor		= LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
	wcex.hbrBackground	= (HBRUSH)(COLOR_WINDOW+1);
	wcex.lpszMenuName	= MAKEINTRESOURCE(IDC_KOZOLOVINA);
	wcex.lpszClassName	= szWindowClass;
	wcex.hIconSm		= LoadIcon(wcex.hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDI_SMALL));

	return RegisterClassEx(&wcex);
}

//
//  FUNCTION: InitInstance(HINSTANCE, int)
//
//  PURPOSE: Saves instance handle and creates main window
//
//  COMMENTS:
//
//    In this function, we save the instance handle in a global variable and
//    create and display the main program window.
//
BOOL InitInstance(HINSTANCE hInstance, int nCmdShow)
{
  HWND hWnd;

  hInst = hInstance; // Store instance handle in our global variable

  hWnd = CreateWindow(szWindowClass, szTitle, WS_OVERLAPPEDWINDOW,
   CW_USEDEFAULT, 0, CW_USEDEFAULT, 0, NULL, NULL, hInstance, NULL);

  if (!hWnd)
  {
   return FALSE;
  }

  ShowWindow(hWnd, nCmdShow);
  UpdateWindow(hWnd);

  return TRUE;
}

//
// FUNCTION: WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM)
//
// PURPOSE: Processes messages for the main window.
//
// WM_COMMAND	- process the application menu
// WM_PAINT	- Paint the main window
// WM_DESTROY	- post a quit message and return
//
//
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
	int wmId, wmEvent;
	PAINTSTRUCT ps;
	HDC hdc;

	switch (message)
	{
	case WM_COMMAND:
		wmId  = LOWORD(wParam);
		wmEvent = HIWORD(wParam);
		// Parse the menu selections:
		switch (wmId)
		{
		case IDM_ABOUT:
			DialogBox(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDD_ABOUTBOX), hWnd, About);
			break;
		case IDM_EXIT:
			DestroyWindow(hWnd);
			break;
		default:
			return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
		}
		break;
	case WM_PAINT:
		hdc = BeginPaint(hWnd, &ps);
		// TODO: Add any drawing code here...
		EndPaint(hWnd, &ps);
		break;
	case WM_DESTROY:
		PostQuitMessage(0);
		break;
	default:
		return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
	}


	return 0;
}

// Message handler for about box.
INT_PTR CALLBACK About(HWND hDlg, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
	UNREFERENCED_PARAMETER(lParam);
	switch (message)
	{
	case WM_INITDIALOG:
		return (INT_PTR)TRUE;

	case WM_COMMAND:
		if (LOWORD(wParam) == IDOK || LOWORD(wParam) == IDCANCEL)
		{
			EndDialog(hDlg, LOWORD(wParam));
			return (INT_PTR)TRUE;
		}
		break;
	}
	GLvoid KillGLWindow(GLvoid)// Zavírání okna
	{
	if (fullscreen)// Jsme ve fullscreenu?
		{ChangeDisplaySettings(NULL,0);// Přepnutí do systému
ShowCursor(TRUE);// Zobrazí kurzor myši
}
	if (hRC)// Máme rendering kontext?
{
if (!wglMakeCurrent(NULL,NULL))// Jsme schopni oddělit kontexty?
{MessageBox(NULL,"Release Of DC And RC Failed.","SHUTDOWN ERROR",MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
}
	

return (INT_PTR)FALSE;
}
Nahlásit jako SPAM
IP: 213.220.244.–
muj skype je: dominikrozporka
10. 9. 2014   #2
-
0
-

jo zapomněl jsem říct že jsem použil tyto knihovny:

OpenGL32.lib, Glu32.lib, Glaux.lib

Nahlásit jako SPAM
IP: 213.220.244.–
muj skype je: dominikrozporka
vitamin+8
Grafoman
11. 9. 2014   #3
-
0
-

Aku chybu ti to pise?

Nahlásit jako SPAM
IP: 195.28.77.–
obfuscate: "The cruel god Malloc will strike you down. "
ZMeson: "That's the C god. C++ has a new god. "
11. 9. 2014   #4
-
0
-

v týhle části kódu mám chybu to co mi to tam píše tak je zakomentovaný:

GLvoid KillGLWindow(GLvoid)
	{ //Error: expected a ';'
	if (fullscreen)
		{ChangeDisplaySettings(NULL,0);
ShowCursor(TRUE);
}
	if (hRC)
{
if (!wglMakeCurrent(NULL,NULL))
{MessageBox(NULL,"Release Of DC And RC Failed.","SHUTDOWN ERROR",MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
}
	

return (INT_PTR)FALSE;
}
Nahlásit jako SPAM
IP: 213.220.244.–
muj skype je: dominikrozporka
vitamin+8
Grafoman
11. 9. 2014   #5
-
0
-

Snazis sa deklarovat funkciu vo funkcii a to C nepodporuje.

Celkovo, na konci programu asi nieco chyba... :

// kozolovina.cpp : Defines the entry point for the application.
//

#include "stdafx.h"
#include "kozolovina.h"
#include &lt;windows.h&gt;
#include &lt;gl.h&gt;
#include &lt;glu.h&gt;
#include &lt;glaux.h&gt;
HDC hDC = NULL;// Privátní GDI Device Context
HGLRC hRC = NULL;// Trvalý Rendering Context
HWND hWnd = NULL;// Obsahuje Handle našeho okna
HINSTANCE hInstance;// Obsahuje instanci aplikace
bool keys[256];// Pole pro ukládání vstupu z klávesnice
bool active = TRUE;// Ponese informaci o tom, zda je okno aktivní
bool fullscreen = TRUE;// Ponese informaci o tom, zda je program ve fullscreenu
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);// Deklarace procedury okna
GLvoid ReSizeGLScene(GLsizei width, GLsizei height)// Zm&#283;na velikosti a inicializace
{
  if (height==0)// Zabezpe&#269;ení proti d&#283;lení nulou
  {
    height=1;// Nastaví výšku na jedna
  }
  glViewport(0,0,width,height);// Resetuje aktuální nastavení
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);// Zvolí projek&#269;ní matici
  glLoadIdentity();// Reset matice
  gluPerspective(45.0f,(GLfloat)width/(GLfloat)height,0.1f,100.0f);// Výpo&#269;et perspektivy
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);// Zvolí matici Modelview
  glLoadIdentity();// Reset matice
}
int InitGL(GLvoid)// Všechno nastavení OpenGL
{
  glShadeModel(GL_SMOOTH);// Povolí jemné stínování Nastavíme barvu pozadí prázdné obrazovky. Rozsah barev se ur&#269;uje ve stupnici
  glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.5f);// &#268;erné pozadí
  glClearDepth(1.0f);// Nastavení hloubkového bufferu
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);// Povolí hloubkové testování
  glDepthFunc(GL_LEQUAL);// Typ hloubkového testování
  glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST);// Nejlepší perspektivní korekce
  return TRUE;// Inicializace prob&#283;hla v po&#345;ádku
}
int DrawGLScene(GLvoid)// Vykreslování
{
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);// Smaže obrazovku a hloubkový buffer
  glLoadIdentity();// Reset matice
  // Sem m&#367;žete kreslit
  return TRUE;// Vykreslení prob&#283;hlo v po&#345;ádku
  
}

#define MAX_LOADSTRING 100

// Global Variables:
HINSTANCE hInst;                // current instance
TCHAR szTitle[MAX_LOADSTRING];          // The title bar text
TCHAR szWindowClass[MAX_LOADSTRING];      // the main window class name

// Forward declarations of functions included in this code module:
ATOM        MyRegisterClass(HINSTANCE hInstance);
BOOL        InitInstance(HINSTANCE, int);
LRESULT CALLBACK  WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
INT_PTR CALLBACK  About(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

int APIENTRY _tWinMain(_In_ HINSTANCE hInstance,
_In_opt_ HINSTANCE hPrevInstance,
_In_ LPTSTR  lpCmdLine,
_In_ int    nCmdShow)
{
  UNREFERENCED_PARAMETER(hPrevInstance);
  UNREFERENCED_PARAMETER(lpCmdLine);
  
  // TODO: Place code here.
  MSG msg;
  HACCEL hAccelTable;
  
  // Initialize global strings
  LoadString(hInstance, IDS_APP_TITLE, szTitle, MAX_LOADSTRING);
  LoadString(hInstance, IDC_KOZOLOVINA, szWindowClass, MAX_LOADSTRING);
  MyRegisterClass(hInstance);
  
  // Perform application initialization:
  if (!InitInstance (hInstance, nCmdShow))
  {
    return FALSE;
  }
  
  hAccelTable = LoadAccelerators(hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDC_KOZOLOVINA));
  
  // Main message loop:
  while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
  {
    if (!TranslateAccelerator(msg.hwnd, hAccelTable, &msg))
    {
      TranslateMessage(&msg);
      DispatchMessage(&msg);
    }
  }
  
  return (int) msg.wParam;
}//
// FUNCTION: MyRegisterClass()
//
// PURPOSE: Registers the window class.
//
ATOM MyRegisterClass(HINSTANCE hInstance)
{
  WNDCLASSEX wcex;
  
  wcex.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);
  
  wcex.style      = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
  wcex.lpfnWndProc  = WndProc;
  wcex.cbClsExtra    = 0;
  wcex.cbWndExtra    = 0;
  wcex.hInstance    = hInstance;
  wcex.hIcon      = LoadIcon(hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDI_KOZOLOVINA));
  wcex.hCursor    = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
  wcex.hbrBackground  = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW+1);
  wcex.lpszMenuName  = MAKEINTRESOURCE(IDC_KOZOLOVINA);
  wcex.lpszClassName  = szWindowClass;
  wcex.hIconSm    = LoadIcon(wcex.hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDI_SMALL));
  
  return RegisterClassEx(&wcex);
}

//
//  FUNCTION: InitInstance(HINSTANCE, int)
//
//  PURPOSE: Saves instance handle and creates main window
//
//  COMMENTS:
//
//    In this function, we save the instance handle in a global variable and
//    create and display the main program window.
//
BOOL InitInstance(HINSTANCE hInstance, int nCmdShow)
{
  HWND hWnd;
  
  hInst = hInstance; // Store instance handle in our global variable
  
  hWnd = CreateWindow(szWindowClass, szTitle, WS_OVERLAPPEDWINDOW,
  CW_USEDEFAULT, 0, CW_USEDEFAULT, 0, NULL, NULL, hInstance, NULL);
  
  if (!hWnd)
  {
    return FALSE;
  }
  
  ShowWindow(hWnd, nCmdShow);
  UpdateWindow(hWnd);
  
  return TRUE;
}

//
// FUNCTION: WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM)
//
// PURPOSE: Processes messages for the main window.
//
// WM_COMMAND  - process the application menu
// WM_PAINT  - Paint the main window
// WM_DESTROY  - post a quit message and return
//
//
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  int wmId, wmEvent;
  PAINTSTRUCT ps;
  HDC hdc;
  
  switch (message)
  {
    case WM_COMMAND:
    wmId  = LOWORD(wParam);
    wmEvent = HIWORD(wParam);
    // Parse the menu selections:
    switch (wmId)
    {
      case IDM_ABOUT:
      DialogBox(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDD_ABOUTBOX), hWnd, About);
      break;
      case IDM_EXIT:
      DestroyWindow(hWnd);
      break;
      default:
      return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
    }
    break;
    case WM_PAINT:
    hdc = BeginPaint(hWnd, &ps);
    // TODO: Add any drawing code here...
    EndPaint(hWnd, &ps);
    break;
    case WM_DESTROY:
    PostQuitMessage(0);
    break;
    default:
    return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
  }
  
  
  return 0;
}

// Message handler for about box.
INT_PTR CALLBACK About(HWND hDlg, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  UNREFERENCED_PARAMETER(lParam);
  switch (message)
  {
    case WM_INITDIALOG:
    return (INT_PTR)TRUE;
    
    case WM_COMMAND:
    if (LOWORD(wParam) == IDOK || LOWORD(wParam) == IDCANCEL)
    {
      EndDialog(hDlg, LOWORD(wParam));
      return (INT_PTR)TRUE;
    }
    break;
  }
  GLvoid KillGLWindow(GLvoid)// Zavírání okna
  {
    if (fullscreen)// Jsme ve fullscreenu?
    {ChangeDisplaySettings(NULL,0);// P&#345;epnutí do systému
      ShowCursor(TRUE);// Zobrazí kurzor myši
    }
    if (hRC)// Máme rendering kontext?
    {
      if (!wglMakeCurrent(NULL,NULL))// Jsme schopni odd&#283;lit kontexty?
      {MessageBox(NULL,"Release Of DC And RC Failed.","SHUTDOWN ERROR",MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
      }
      
      
      return (INT_PTR)FALSE;
    }
//  ????
Nahlásit jako SPAM
IP: 195.28.77.–
obfuscate: "The cruel god Malloc will strike you down. "
ZMeson: "That's the C god. C++ has a new god. "
11. 9. 2014   #6
-
0
-

tak jsem tohle přesunul na konec a stejně mi to nejde

ten text "Release Of DC And RC Failed." a "SHUTDOWN ERROR" je podtržen červeně

zde je ten přesunutej kód:

GLvoid KillGLWindow(GLvoid)// Zavírání okna
	{
	if (fullscreen)// Jsme ve fullscreenu?
		{ChangeDisplaySettings(NULL,0);// Přepnutí do systému
ShowCursor(TRUE);// Zobrazí kurzor myši
}
	if (hRC)// Máme rendering kontext?
{
if (!wglMakeCurrent(NULL,NULL))// Jsme schopni oddělit kontexty?
{MessageBox(NULL,"Release Of DC And RC Failed.","SHUTDOWN ERROR",MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
}
Nahlásit jako SPAM
IP: 213.220.244.–
muj skype je: dominikrozporka
vitamin+8
Grafoman
11. 9. 2014   #7
-
0
-

Otvor si to v notepade, tam to nebude podciarknute cerveno :)

Nahlásit jako SPAM
IP: 195.28.77.–
obfuscate: "The cruel god Malloc will strike you down. "
ZMeson: "That's the C god. C++ has a new god. "
11. 9. 2014   #8
-
0
-

Ty jsi to asi nepochopil :)

mě to prostě zase hází error pošlu celí kód

// kozolovina.cpp : Defines the entry point for the application.
//

#include "stdafx.h"
#include "kozolovina.h"
#include <windows.h>
#include <gl.h>
#include <glu.h>
#include <glaux.h>
HDC hDC = NULL;// Privátní GDI Device Context
HGLRC hRC = NULL;// Trvalý Rendering Context
HWND hWnd = NULL;// Obsahuje Handle našeho okna
HINSTANCE hInstance;// Obsahuje instanci aplikace
bool keys[256];// Pole pro ukládání vstupu z klávesnice
bool active = TRUE;// Ponese informaci o tom, zda je okno aktivní
bool fullscreen = TRUE;// Ponese informaci o tom, zda je program ve fullscreenu
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);// Deklarace procedury okna
GLvoid ReSizeGLScene(GLsizei width, GLsizei height)// Změna velikosti a inicializace
{
if (height==0)// Zabezpečení proti dělení nulou
{
height=1;// Nastaví výšku na jedna
}
glViewport(0,0,width,height);// Resetuje aktuální nastavení
glMatrixMode(GL_PROJECTION);// Zvolí projekční matici
glLoadIdentity();// Reset matice
gluPerspective(45.0f,(GLfloat)width/(GLfloat)height,0.1f,100.0f);// Výpočet perspektivy
glMatrixMode(GL_MODELVIEW);// Zvolí matici Modelview
glLoadIdentity();// Reset matice
}
int InitGL(GLvoid)// Všechno nastavení OpenGL
	{
		glShadeModel(GL_SMOOTH);// Povolí jemné stínování Nastavíme barvu pozadí prázdné obrazovky. Rozsah barev se určuje ve stupnici
		glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.5f);// Černé pozadí
		glClearDepth(1.0f);// Nastavení hloubkového bufferu
glEnable(GL_DEPTH_TEST);// Povolí hloubkové testování
glDepthFunc(GL_LEQUAL);// Typ hloubkového testování
glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST);// Nejlepší perspektivní korekce
return TRUE;// Inicializace proběhla v pořádku
}
int DrawGLScene(GLvoid)// Vykreslování
{
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);// Smaže obrazovku a hloubkový buffer
glLoadIdentity();// Reset matice
// Sem můžete kreslit
return TRUE;// Vykreslení proběhlo v pořádku

}

#define MAX_LOADSTRING 100

// Global Variables:
HINSTANCE hInst;								// current instance
TCHAR szTitle[MAX_LOADSTRING];					// The title bar text
TCHAR szWindowClass[MAX_LOADSTRING];			// the main window class name

// Forward declarations of functions included in this code module:
ATOM				MyRegisterClass(HINSTANCE hInstance);
BOOL				InitInstance(HINSTANCE, int);
LRESULT CALLBACK	WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
INT_PTR CALLBACK	About(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

int APIENTRY _tWinMain(_In_ HINSTANCE hInstance,
           _In_opt_ HINSTANCE hPrevInstance,
           _In_ LPTSTR  lpCmdLine,
           _In_ int    nCmdShow)
{
	UNREFERENCED_PARAMETER(hPrevInstance);
	UNREFERENCED_PARAMETER(lpCmdLine);

 	// TODO: Place code here.
	MSG msg;
	HACCEL hAccelTable;

	// Initialize global strings
	LoadString(hInstance, IDS_APP_TITLE, szTitle, MAX_LOADSTRING);
	LoadString(hInstance, IDC_KOZOLOVINA, szWindowClass, MAX_LOADSTRING);
	MyRegisterClass(hInstance);

	// Perform application initialization:
	if (!InitInstance (hInstance, nCmdShow))
	{
		return FALSE;
	}

	hAccelTable = LoadAccelerators(hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDC_KOZOLOVINA));

	// Main message loop:
	while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
	{
		if (!TranslateAccelerator(msg.hwnd, hAccelTable, &msg))
		{
			TranslateMessage(&msg);
			DispatchMessage(&msg);
		}
	}

	return (int) msg.wParam;
}//
// FUNCTION: MyRegisterClass()
//
// PURPOSE: Registers the window class.
//
ATOM MyRegisterClass(HINSTANCE hInstance)
{
	WNDCLASSEX wcex;

	wcex.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);

	wcex.style			= CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
	wcex.lpfnWndProc	= WndProc;
	wcex.cbClsExtra		= 0;
	wcex.cbWndExtra		= 0;
	wcex.hInstance		= hInstance;
	wcex.hIcon			= LoadIcon(hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDI_KOZOLOVINA));
	wcex.hCursor		= LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
	wcex.hbrBackground	= (HBRUSH)(COLOR_WINDOW+1);
	wcex.lpszMenuName	= MAKEINTRESOURCE(IDC_KOZOLOVINA);
	wcex.lpszClassName	= szWindowClass;
	wcex.hIconSm		= LoadIcon(wcex.hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDI_SMALL));

	return RegisterClassEx(&wcex);
}

//
//  FUNCTION: InitInstance(HINSTANCE, int)
//
//  PURPOSE: Saves instance handle and creates main window
//
//  COMMENTS:
//
//    In this function, we save the instance handle in a global variable and
//    create and display the main program window.
//
BOOL InitInstance(HINSTANCE hInstance, int nCmdShow)
{
  HWND hWnd;

  hInst = hInstance; // Store instance handle in our global variable

  hWnd = CreateWindow(szWindowClass, szTitle, WS_OVERLAPPEDWINDOW,
   CW_USEDEFAULT, 0, CW_USEDEFAULT, 0, NULL, NULL, hInstance, NULL);

  if (!hWnd)
  {
   return FALSE;
  }

  ShowWindow(hWnd, nCmdShow);
  UpdateWindow(hWnd);

  return TRUE;
}

//
// FUNCTION: WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM)
//
// PURPOSE: Processes messages for the main window.
//
// WM_COMMAND	- process the application menu
// WM_PAINT	- Paint the main window
// WM_DESTROY	- post a quit message and return
//
//
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
	int wmId, wmEvent;
	PAINTSTRUCT ps;
	HDC hdc;

	switch (message)
	{
	case WM_COMMAND:
		wmId  = LOWORD(wParam);
		wmEvent = HIWORD(wParam);
		// Parse the menu selections:
		switch (wmId)
		{
		case IDM_ABOUT:
			DialogBox(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDD_ABOUTBOX), hWnd, About);
			break;
		case IDM_EXIT:
			DestroyWindow(hWnd);
			break;
		default:
			return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
		}
		break;
	case WM_PAINT:
		hdc = BeginPaint(hWnd, &ps);
		// TODO: Add any drawing code here...
		EndPaint(hWnd, &ps);
		break;
	case WM_DESTROY:
		PostQuitMessage(0);
		break;
	default:
		return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
	}


	return 0;
}

// Message handler for about box.
INT_PTR CALLBACK About(HWND hDlg, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
	UNREFERENCED_PARAMETER(lParam);
	switch (message)
	{
	case WM_INITDIALOG:
		return (INT_PTR)TRUE;

	case WM_COMMAND:
		if (LOWORD(wParam) == IDOK || LOWORD(wParam) == IDCANCEL)
		{
			EndDialog(hDlg, LOWORD(wParam));
			return (INT_PTR)TRUE;
		}
		break;
	}
	

return (INT_PTR)FALSE;
}
GLvoid KillGLWindow(GLvoid)// Zavírání okna
	{
	if (fullscreen)// Jsme ve fullscreenu?
		{ChangeDisplaySettings(NULL,0);// Přepnutí do systému
ShowCursor(TRUE);// Zobrazí kurzor myši
}
	if (hRC)// Máme rendering kontext?
{
if (!wglMakeCurrent(NULL,NULL))// Jsme schopni oddělit kontexty?
{MessageBox(NULL,"Release Of DC And RC Failed.","SHUTDOWN ERROR",MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
}
	}
Nahlásit jako SPAM
IP: 213.220.244.–
muj skype je: dominikrozporka
11. 9. 2014   #9
-
0
-

Chyba musí být určitě tam dole

No doporučuju si to vložit do Visual Studia a snad mi pomůže někdo

Nahlásit jako SPAM
IP: 213.220.244.–
muj skype je: dominikrozporka
vitamin+8
Grafoman
12. 9. 2014   #10
-
0
-

Naformatuj si to tak aby si vedel kde zacina a kde konci blok. Chybaju ti tam zatvorky...

Ja nemam windows, visual studio a ani tie opengl kniznice. Take ti bude musiet pomoct dakto iny :)

Nahlásit jako SPAM
IP: 195.28.77.–
obfuscate: "The cruel god Malloc will strike you down. "
ZMeson: "That's the C god. C++ has a new god. "
BDS+3
Věrný člen
12. 9. 2014   #11
-
0
-

jestli to chápu správně tak, pokud ti podtrhuje "Release Of DC And RC Failed.",  tak bych tipoval, že visualko bere ve výchozím nastavení MessageBox jako MessageBoxW,  takže musíš použít:

MessageBoxA(NULL,"Release Of DC And RC Failed.","SHUTDOWN ERROR".....

nebo:

MessageBox(NULL, L"Release Of DC And RC Failed.", L"SHUTDOWN ERROR".....

jinak na konci patří ještě jedna závorka

Nahlásit jako SPAM
IP: 85.71.83.–
W10 :)
27. 9. 2014   #12
-
0
-

Dekuji pomohlo to uz mi to funguje dekuju :)

Nahlásit jako SPAM
IP: 213.220.244.–
muj skype je: dominikrozporka
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 10 hostů

Moderátoři diskuze

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032023 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý