Snímání kláves – Delphi – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Snímání kláves – Delphi – Fórum – Programujte.comSnímání kláves – Delphi – Fórum – Programujte.com

 

TB0
Newbie
4. 4. 2015   #1
-
0
-

Ahoj, snažím se udělat aplikaci, která bude na pozadí snímat stisknuté klávesy. Zkoušel sem několik způsobů, ale žádný nefungoval, když byla aplikace na pozadí. Díky za pomoc.

Nahlásit jako SPAM
IP: 2a00:1028:8d1f:15d2:fd6e:...–
Sniper
~ Anonymní uživatel
215 příspěvků
4. 4. 2015   #2
-
0
-
Nahlásit jako SPAM
IP: 90.179.201.–
TB0
Newbie
4. 4. 2015   #3
-
0
-

Zkoušel jsem to například řešit pomocí DelphiX (DXInput), dokonce jsem někde našel kód i na ten Hook (sám moc nevím jak s tím naložit), ale všechno ztroskotalo při minimalizování aplikace, nebo jen při kliknutí na jinou.

Nahlásit jako SPAM
IP: 2a00:1028:8d1f:15d2:a594:...–
Sniper
~ Anonymní uživatel
215 příspěvků
4. 4. 2015   #4
-
0
-

Hooky jsou lokální a globální, pokud jsi použil lokální tak to nepude. Nahoď sem co máš, ať se pohnem. A než hooky (kde se musí řešit DLL a tím pádem může nastat problém s kompatibilitou 32 vs 64bit) bych šel cestou raw input, je to překvapivě jednoduché když se do toho dostaneš.

Nahlásit jako SPAM
IP: 90.179.201.–
TB0
Newbie
4. 4. 2015   #5
-
0
-

Abych pravdu řekl, momentálně začínám od začátku, vůbec jsem ty předchozí nefunkční pokusy neukládal.

Nahlásit jako SPAM
IP: 2a00:1028:8d1f:15d2:a594:...–
Junker
~ Anonymní uživatel
5 příspěvků
5. 4. 2015   #6
-
0
-

Jde to i bez globálního hooku. Například WH_KEYBOARD_LL není globální hook, takže nemusí být v dll.

Nahlásit jako SPAM
IP: 178.72.234.–
Sniper
~ Anonymní uživatel
215 příspěvků
5. 4. 2015   #7
-
0
-

Vzhledem k tomu, že LL hook v závislosti na právech uživatele nemusí vůbec fungovat, případně ho systém bez varování může za určitých okolností vyhodit, bych se mu obloukem vyhnul.

Nahlásit jako SPAM
IP: 90.179.201.–
TB0
Newbie
5. 4. 2015   #8
-
0
-

Mohli byste mi, prosím někdo napsat alespoň hrubou syntaxi použití toho Raw Inputu?

Nahlásit jako SPAM
IP: 2a00:1028:8d1f:15d2:9555:...–
Sniper
~ Anonymní uživatel
215 příspěvků
7. 4. 2015   #9
-
0
-

Tu máš drobnou ukázku: 

unit MainForm;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls,
 WinRawInput;

type
 TfMainForm = class(TForm)
  meKeys: TMemo;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
  procedure OnRawInput(var Msg: TMessage); message WM_INPUT;
  procedure ProcessKeyboardInput(Input: TRawKeyboard);
  procedure WriteInterceptedKey(VirtualKey: Word; Released: Boolean);
 end;

var
 fMainForm: TfMainForm;

implementation

{$R *.dfm}

const
 MAPVK_VK_TO_VSC  = 0;
 MAPVK_VSC_TO_VK_EX = 3;

//------------------------------------------------------------------------------ 

Function GetVirtualKeyName(VirtualKey: Word; NumberForUnknown: Boolean = False): String;
var
 Flag_E0: Boolean;
 ScanCode: Integer;
begin
case VirtualKey of
 VK_NUMLOCK,VK_RCONTROL,VK_RMENU,VK_LWIN,VK_RWIN,VK_INSERT,VK_DELETE,VK_HOME,
 VK_END,VK_PRIOR,VK_NEXT,VK_LEFT,VK_RIGHT,VK_UP,VK_DOWN,VK_DIVIDE,VK_APPS,
 VK_SNAPSHOT,VK_CLEAR: Flag_E0 := True;
else
 Flag_E0 := False;
end;
// MapVirtualKey(Ex) is unable to map following VK to SC, have to do it manually
case VirtualKey of
 VK_PAUSE:   ScanCode := $45;
 VK_SNAPSHOT: ScanCode := $37;
else
 ScanCode := MapVirtualKey(VirtualKey,MAPVK_VK_TO_VSC);
end;
If Flag_E0 then ScanCode := ScanCode or $100;
SetLength(Result,32);
SetLength(Result,GetKeyNameText(ScanCode shl 16,PChar(Result),Length(Result)));
If (Length(Result) <= 0) and NumberForUnknown then
 Result := '0x' + IntToHex(VirtualKey,2);
end;

//------------------------------------------------------------------------------

procedure TfMainForm.OnRawInput(var Msg: TMessage);
var
 RawInputSize: LongWord;
 RawInput:   PRawInput;
begin
GetRawInputData(HRAWINPUT(Msg.lParam),RID_INPUT,nil,@RawInputSize,SizeOf(TRawInputHeader));
If RawInputSize > 0 then
 begin
  RawInput := AllocMem(RawInputSize);
  try
   If GetRawInputData(HRAWINPUT(Msg.lParam),RID_INPUT,RawInput,@RawInputSize,SizeOf(TRawInputHeader)) = RawInputSize then
    case RawInput^.header.dwType of
     RIM_TYPEMOUSE:;
     RIM_TYPEKEYBOARD: ProcessKeyboardInput(RawInput^.keyboard);
     RIM_TYPEHID:;
    end;
  finally
   FreeMem(RawInput,RawInputSize);
  end;
 end;
end;

//------------------------------------------------------------------------------

procedure TfMainForm.ProcessKeyboardInput(Input: TRawKeyboard);
var
 Flag_E0: Boolean;
 Flag_E1: Boolean;
begin
// Repair input (because raw input in Windows is bugged and generally weird)
Flag_E0 := (Input.Flags and RI_KEY_E0) <> 0;
Flag_E1 := (Input.Flags and RI_KEY_E1) <> 0;
case Input.VKey of
 VK_SHIFT:  Input.VKey := MapVirtualKey(Input.MakeCode,MAPVK_VSC_TO_VK_EX);
 VK_CONTROL: If Flag_E0 then Input.VKey := VK_RCONTROL
        else Input.VKey := VK_LCONTROL;
 VK_MENU:  If Flag_E0 then Input.VKey := VK_RMENU
        else Input.VKey := VK_LMENU;
//VK_RETURN: If Flag_E0 then Input.VKey := VK_NUMPADENTER; -> Sadly, there is no VK for numpad enter.
 VK_INSERT: If not Flag_E0 then Input.VKey := VK_NUMPAD0;
 VK_DELETE: If not Flag_E0 then Input.VKey := VK_DECIMAL;
 VK_HOME:  If not Flag_E0 then Input.VKey := VK_NUMPAD7;
 VK_END:   If not Flag_E0 then Input.VKey := VK_NUMPAD1;
 VK_PRIOR:  If not Flag_E0 then Input.VKey := VK_NUMPAD9;
 VK_NEXT:  If not Flag_E0 then Input.VKey := VK_NUMPAD3;
 VK_CLEAR:  If not Flag_E0 then Input.VKey := VK_NUMPAD5;
 VK_LEFT:  If not Flag_E0 then Input.VKey := VK_NUMPAD4;
 VK_RIGHT:  If not Flag_E0 then Input.VKey := VK_NUMPAD6;
 VK_UP:   If not Flag_E0 then Input.VKey := VK_NUMPAD8;
 VK_DOWN:  If not Flag_E0 then Input.VKey := VK_NUMPAD2;
 VK_NUMLOCK: Input.MakeCode := MapVirtualKey(Input.VKey,MAPVK_VK_TO_VSC) or $100;
 $FF:    Exit;
end;
If Flag_E1 then
 begin
  If Input.VKey = VK_PAUSE then
   Input.MakeCode := $45
  else
   Input.MakeCode := MapVirtualKey(Input.VKey,MAPVK_VK_TO_VSC);
 end;
WriteInterceptedKey(Input.VKey,(Input.Flags and RI_KEY_BREAK) <> 0);
end;

//------------------------------------------------------------------------------

procedure TfMainForm.WriteInterceptedKey(VirtualKey: Word; Released: Boolean);
begin
If Released then
 meKeys.Lines.Add('Released key 0x' + IntToHex(VirtualKey,2) + ' - ' + GetVirtualKeyName(VirtualKey))
else
 meKeys.Lines.Add('Pressed key 0x' + IntToHex(VirtualKey,2) + ' - ' + GetVirtualKeyName(VirtualKey));
end;

//------------------------------------------------------------------------------

procedure TfMainForm.FormCreate(Sender: TObject);
var
 RawInputDevice: PRawInputDevice;
begin
New(RawInputDevice);
try
 RawInputDevice^.usUsagePage := $01;
 RawInputDevice^.usUsage := $06; //keyboards
 RawInputDevice^.dwFlags := RIDEV_INPUTSINK;
 RawInputDevice^.hwndTarget := Handle;
 If not RegisterRawInputDevices(RawInputDevice,1,SizeOf(TRawInputDevice)) then
  raise Exception.Create('Raw input registration failed.');
finally
 Dispose(RawInputDevice);
end;
end;

end.


Jednotka WinRawInput je moje, protože jsem to psal v D7 a tam není podpora raw input. Jestli máš novější delphi tak to tam snad už je (nahraď patřičnou jednotkou z nich), pokud ne, dej vědět, hodím ji sem.

Nahlásit jako SPAM
IP: 90.179.201.–
TB0
Newbie
8. 4. 2015   #10
-
0
-

Asi bych tě poprosil abys ji sem hodil, nikde jsem to v Delphi nenašel..

Nahlásit jako SPAM
IP: 2a00:1028:8d1f:15d2:b598:...–
Sniper
~ Anonymní uživatel
215 příspěvků
8. 4. 2015   #11
-
0
-

No problemo: 

unit WinRawInput;

interface

uses
 Windows;

type
 USHORT = Word;
 LONG  = LongInt;
 INT  = Integer;
 HANDLE = THandle;
 QWORD = UInt64; 

const
 WM_INPUT        = $00FF;
 WM_INPUT_DEVICE_CHANGE = $00FE;

 //WM_INPUT / wParam
 RIM_INPUT   = 0;
 RIM_INPUTSINK = 1;

 //WM_INPUT_DEVICE_CHANGE / wParam
 GIDC_ARRIVAL = 1;
 GIDC_REMOVAL = 2;

 //RAWINPUTDEVICE.dwFlags
 RIDEV_APPKEYS   = $00000400;
 RIDEV_CAPTUREMOUSE = $00000200;
 RIDEV_DEVNOTIFY  = $00002000;
 RIDEV_EXCLUDE   = $00000010;
 RIDEV_EXINPUTSINK = $00001000;
 RIDEV_INPUTSINK  = $00000100;
 RIDEV_NOHOTKEYS  = $00000200;
 RIDEV_NOLEGACY   = $00000030;
 RIDEV_PAGEONLY   = $00000020;
 RIDEV_REMOVE    = $00000001;

 //RAWINPUTDEVICELIST.dwType, RAWINPUTHEADER.dwType, RID_DEVICE_INFO.dwType
 RIM_TYPEHID   = 2;
 RIM_TYPEKEYBOARD = 1;
 RIM_TYPEMOUSE  = 0;

 //RAWMOUSE.usFlags
 MOUSE_ATTRIBUTES_CHANGED = $04;
 MOUSE_MOVE_RELATIVE   = $00;
 MOUSE_MOVE_ABSOLUTE   = $01;
 MOUSE_VIRTUAL_DESKTOP  = $02;

 //RAWMOUSE.usButtonFlags
 RI_MOUSE_LEFT_BUTTON_DOWN  = $0001;
 RI_MOUSE_LEFT_BUTTON_UP   = $0002;
 RI_MOUSE_MIDDLE_BUTTON_DOWN = $0010;
 RI_MOUSE_MIDDLE_BUTTON_UP  = $0020;
 RI_MOUSE_RIGHT_BUTTON_DOWN = $0004;
 RI_MOUSE_RIGHT_BUTTON_UP  = $0008;
 RI_MOUSE_BUTTON_1_DOWN   = RI_MOUSE_LEFT_BUTTON_DOWN;
 RI_MOUSE_BUTTON_1_UP    = RI_MOUSE_LEFT_BUTTON_UP;
 RI_MOUSE_BUTTON_2_DOWN   = RI_MOUSE_RIGHT_BUTTON_DOWN;
 RI_MOUSE_BUTTON_2_UP    = RI_MOUSE_RIGHT_BUTTON_UP;
 RI_MOUSE_BUTTON_3_DOWN   = RI_MOUSE_MIDDLE_BUTTON_DOWN;
 RI_MOUSE_BUTTON_3_UP    = RI_MOUSE_MIDDLE_BUTTON_UP;
 RI_MOUSE_BUTTON_4_DOWN   = $0040;
 RI_MOUSE_BUTTON_4_UP    = $0080;
 RI_MOUSE_BUTTON_5_DOWN   = $0100;
 RI_MOUSE_BUTTON_5_UP    = $0200;
 RI_MOUSE_WHEEL       = $0400;

 //RAWKEYBOARD.Flags
 RI_KEY_BREAK = 1;
 RI_KEY_E0  = 2;
 RI_KEY_E1  = 4;
 RI_KEY_MAKE = 0;


 //GetRawInputData / uiCommand
 RID_HEADER = $10000005;
 RID_INPUT = $10000003;

 //GetRawInputDeviceInfo / uiCommand
 RIDI_DEVICENAME  = $20000007;
 RIDI_DEVICEINFO  = $2000000b;
 RIDI_PREPARSEDDATA = $20000005;


//==============================================================================

type
 HRAWINPUT = THandle;

//------------------------------------------------------------------------------

 tagRAWINPUTDEVICE = record
  usUsagePage: USHORT;
  usUsage:   USHORT;
  dwFlags:   DWORD;
  hwndTarget:  HWND;
 end;
 
  RAWINPUTDEVICE = tagRAWINPUTDEVICE;
 TRAWINPUTDEVICE = tagRAWINPUTDEVICE;  
 PRAWINPUTDEVICE = ^TRAWINPUTDEVICE;
 LPRAWINPUTDEVICE = ^TRAWINPUTDEVICE;

 TRAWINPUTDEVICEARRAY = Array[0..High(Word)] of TRAWINPUTDEVICE;
 PRAWINPUTDEVICEARRAY = ^TRAWINPUTDEVICEARRAY;

//------------------------------------------------------------------------------

 tagRAWINPUTDEVICELIST = record
  hDevice: HANDLE;
  dwType:  DWORD;
 end;

  RAWINPUTDEVICELIST = tagRAWINPUTDEVICELIST;
 TRAWINPUTDEVICELIST = tagRAWINPUTDEVICELIST;
 PRAWINPUTDEVICELIST = ^TRAWINPUTDEVICELIST;

//------------------------------------------------------------------------------

 tagRAWINPUTHEADER = record
  dwType:  DWORD;
  dwSize:  DWORD;
  hDevice: HANDLE;
  wParam:  WPARAM;
 end;

  RAWINPUTHEADER = tagRAWINPUTHEADER;
 TRAWINPUTHEADER = tagRAWINPUTHEADER;
 PRAWINPUTHEADER = ^TRAWINPUTHEADER;

//------------------------------------------------------------------------------

 tagRAWMOUSE = record
  usFlags: USHORT;
  case Integer of
   0: (ulButtons: ULONG);
   1: (usButtonFlags: USHORT;
      usButtonsData: USHORT;
  ulRawButtons:    ULONG;
  lLastX:       LONG;
  lLastY:       LONG;
  ulExtraInformation: ULONG);
 end;

  RAWMOUSE = tagRAWMOUSE;
 TRAWMOUSE = tagRAWMOUSE;
 PRAWMOUSE = ^TRAWMOUSE;
 LPRAWMOUSE = ^TRAWMOUSE;

//------------------------------------------------------------------------------

 tagRAWKEYBOARD = record
  MakeCode:     USHORT;
  Flags:      USHORT;
  Reserved:     USHORT;
  VKey:       USHORT;
  Message:     UINT;
  ExtraInformation: ULONG;
 end;

  RAWKEYBOARD = tagRAWKEYBOARD;
 TRAWKEYBOARD = tagRAWKEYBOARD;
 PRAWKEYBOARD = ^TRAWKEYBOARD;
 LPRAWKEYBOARD = ^TRAWKEYBOARD;

//------------------------------------------------------------------------------

 tagRAWHID = record
  dwSizeHid: DWORD;
  dwCount:  DWORD;
  bRawData:  Byte;
 end;

  RAWHID = tagRAWHID;
 TRAWHID = tagRAWHID;
 PRAWHID = ^TRAWHID;
 LPRAWHID = ^TRAWHID; 

//------------------------------------------------------------------------------

 tagRAWINPUT = record
  header: RAWINPUTHEADER;
  case Integer of
   RIM_TYPEMOUSE:  (mouse:   RAWMOUSE);
   RIM_TYPEKEYBOARD:(keyboard: RAWKEYBOARD);
   RIM_TYPEHID:   (hid:    RAWHID);
 end;
 
  RAWINPUT = tagRAWINPUT;
 TRAWINPUT = tagRAWINPUT;
 PRAWINPUT = ^TRAWINPUT;
 LPRAWINPUT = ^TRAWINPUT;

 PPRAWINPUT = ^PRAWINPUT;

//------------------------------------------------------------------------------

 tagRID_DEVICE_INFO_MOUSE = record
  dwId:         DWORD;
  dwNumberOfButtons:  DWORD;
  dwSampleRate:     DWORD;
  fHasHorizontalWheel: BOOL;
 end;

  RID_DEVICE_INFO_MOUSE = tagRID_DEVICE_INFO_MOUSE;
 TRID_DEVICE_INFO_MOUSE = tagRID_DEVICE_INFO_MOUSE;
 PRID_DEVICE_INFO_MOUSE = ^TRID_DEVICE_INFO_MOUSE;

//------------------------------------------------------------------------------

 tagRID_DEVICE_INFO_KEYBOARD = record
  dwType:         DWORD;
  dwSubType:       DWORD;
  dwKeyboardMode:     DWORD;
  dwNumberOfFunctionKeys: DWORD;
  dwNumberOfIndicators:  DWORD;
  dwNumberOfKeysTotal:  DWORD;
 end;

  RID_DEVICE_INFO_KEYBOARD = tagRID_DEVICE_INFO_KEYBOARD;
 TRID_DEVICE_INFO_KEYBOARD = tagRID_DEVICE_INFO_KEYBOARD;
 PRID_DEVICE_INFO_KEYBOARD = ^TRID_DEVICE_INFO_KEYBOARD;

//------------------------------------------------------------------------------

 tagRID_DEVICE_INFO_HID = record
  dwVendorId:    DWORD;
  dwProductId:   DWORD;
  dwVersionNumber: DWORD;
  usUsagePage:   USHORT;
  usUsage:     USHORT;
 end;

  RID_DEVICE_INFO_HID = tagRID_DEVICE_INFO_HID;
 TRID_DEVICE_INFO_HID = tagRID_DEVICE_INFO_HID;
 PRID_DEVICE_INFO_HID = ^TRID_DEVICE_INFO_HID;

//------------------------------------------------------------------------------

 tagRID_DEVICE_INFO = record
  cbSize: DWORD;
  case dwType: DWORD of
   RIM_TYPEMOUSE:  (mouse:  RID_DEVICE_INFO_MOUSE);
   RIM_TYPEKEYBOARD:(keyboard: RID_DEVICE_INFO_KEYBOARD);
   RIM_TYPEHID:   (hid:   RID_DEVICE_INFO_HID);
 end;

  RID_DEVICE_INFO = tagRID_DEVICE_INFO;
 TRID_DEVICE_INFO = tagRID_DEVICE_INFO;
 PRID_DEVICE_INFO = ^TRID_DEVICE_INFO;
 LPRID_DEVICE_INFO = ^TRID_DEVICE_INFO; 

//==============================================================================

Function DefRawInputProc(
      paRawInput:  PPRAWINPUT;
      nInput:    INT;
      cbSizeHeader: UINT): LRESULT; stdcall; external user32;

//------------------------------------------------------------------------------

Function GetRawInputBuffer(
      pData:    PRAWINPUT;
      pcbSize:   PUINT;
      cbSizeHeader: UINT): UINT; stdcall; external user32;

//------------------------------------------------------------------------------

Function GetRawInputData(
      hRawInput:  HRAWINPUT;
      uiCommand:  UINT;
      pData:    Pointer;
      pcbSize:   PUINT;
      cbSizeHeader: UINT): UINT; stdcall; external user32;

//------------------------------------------------------------------------------

Function GetRawInputDeviceInfo(
      hDevice:  THandle;
      uiCommand: UINT;
      pData:   Pointer;
      pcbSize:  PUINT): UINT; stdcall; external user32 name{$IFDEF UNICODE}'GetRawInputDeviceInfoW'{$ELSE}'GetRawInputDeviceInfoA'{$ENDIF};

Function GetRawInputDeviceInfoA(
      hDevice:  THandle;
      uiCommand: UINT;
      pData:   Pointer;
      pcbSize:  PUINT): UINT; stdcall; external user32 name 'GetRawInputDeviceInfoA';

Function GetRawInputDeviceInfoW(
      hDevice:  THandle;
      uiCommand: UINT;
      pData:   Pointer;
      pcbSize:  PUINT): UINT; stdcall; external user32 name 'GetRawInputDeviceInfoW';

//------------------------------------------------------------------------------

Function GetRawInputDeviceList(
      pRawInputDeviceLis: PRAWINPUTDEVICELIST;
      puiNumDevices:   PUINT;
      cbSize:       UINT): UINT; stdcall; external user32;

//------------------------------------------------------------------------------

Function GetRegisteredRawInputDevices(
      pRawInputDevices: PRAWINPUTDEVICE;
      puiNumDevices:  PUINT;
      cbSize:      UINT): UINT; stdcall; external user32;

//------------------------------------------------------------------------------

Function RegisterRawInputDevices(
      pRawInputDevices: PRAWINPUTDEVICE;
      uiNumDevices:   UINT;
      cbSize:      UINT): BOOL; stdcall; external user32;

//==============================================================================

Function GET_RAWINPUT_CODE_WPARAM(wParam: WPARAM): WPARAM;
Function NEXTRAWINPUTBLOCK(ptr: PRAWINPUT): PRAWINPUT;

implementation

Function GET_RAWINPUT_CODE_WPARAM(wParam: WPARAM): WPARAM;
begin
Result := wParam and $FF;
end;

Function RAWINPUT_ALIGN(x: Pointer): Pointer;
begin
{$IFDEF x64}
{%H-}Result := Pointer((NativeInt(x) + SizeOf(QWORD) - 1) and not (SizeOf(QWORD) - 1));
{$ELSE}
{%H-}Result := Pointer((NativeInt(x) + SizeOf(DWORD) - 1) and not (SizeOf(DWORD) - 1));
{$ENDIF}
end;

Function NEXTRAWINPUTBLOCK(ptr: PRAWINPUT): PRAWINPUT;
begin
{%H-}Result := PRAWINPUT(RAWINPUT_ALIGN(Pointer(NativeInt(ptr) + ptr^.header.dwSize)));
end;

end.
Nahlásit jako SPAM
IP: 90.179.201.–
TB0
Newbie
10. 4. 2015   #12
-
0
-

Prozatím děkuju moc :)

Nahlásit jako SPAM
IP: 2a00:1028:8d1f:15d2:11ec:...–
TB0
Newbie
12. 4. 2015   #13
-
0
-

Tak mám další otázku. Nebylo by lepší nechat tuto aplikaci běžet v pracovním vlákně?

Nahlásit jako SPAM
IP: 2a00:1028:8d1f:15d2:e5f2:...–
Sniper
~ Anonymní uživatel
215 příspěvků
13. 4. 2015   #14
-
0
-

No to záleží, jak to hodláš pojmout. Každopádně pokud to chceš provozovat ve vlákně, tak si musíš zařídit vlastní cyklus na zpracování zpráv a pochopitelně alokovat okno co bude ty zprávy přijímat. Pokud ta aplikace nebude dělat nic jinýho než zpracovávat vstupy z klávesnice, notabene na pozadí, tak nemá cenu to cpát do vláken.

Nahlásit jako SPAM
IP: 90.179.201.–
TB0
Newbie
13. 4. 2015   #15
-
0
-

Dobře. A nemáte nějaké návrhy jak udělat tuto aplikaci pro uživatele co možná nejneviditelnější. Například skrytí ze seznamu běžících procesů.

Nahlásit jako SPAM
IP: 80.251.248.–
Sniper
~ Anonymní uživatel
215 příspěvků
13. 4. 2015   #16
-
0
-

Tohle smrdí keylogger rootkitem. S malwarem ti nikdo normální pomáhat nebude.

Nahlásit jako SPAM
IP: 90.179.201.–
Junker
~ Anonymní uživatel
5 příspěvků
13. 4. 2015   #17
-
0
-

Někdo si udělá keylogger jen tak pro zábavu ale tohle už fakt zní divně:)

Nahlásit jako SPAM
IP: 178.72.234.–
TB0
Newbie
14. 4. 2015   #18
-
0
-

Chápu, ale kdyby to bylo jak říkáte, mohl bych si raději stáhnout tu nekonečnou hromadu aplikací tohoto typu někde na netu a nesnažil se horko těžko programovat aplikace, které jsou (zatím) nad rámec mé úrovně.

Nahlásit jako SPAM
IP: 2a00:1028:8d1f:15d2:8829:...–
Sniper
~ Anonymní uživatel
215 příspěvků
14. 4. 2015   #19
-
0
-

Proč to tedy chceš skrývat ze seznamu běžících procesů, to ti nestačí spustit to na pozadí? To je skoro ukázkovej případ malwaru. Přesně kvůli takovejmhle pokusům, co nakonec skončily jako viry, byly svýho času kompletně všechny programy psaný v delphi označovaný antiviry za malware.

Nahlásit jako SPAM
IP: 90.179.201.–
TB0
Newbie
15. 4. 2015   #20
-
0
-

Protože jak jsem psal je to nad rámec mojí úrovně, tudíž když se to naučím zase budu o něco dál. Ale neříkám, že to musí být vyloženě skrytí ze seznamu běžících procesů, stačí mi v podstatě cokoliv, co mě posune dál.

Nahlásit jako SPAM
IP: 2a00:1028:8d1f:15d2:a430:...–
Sniper
~ Anonymní uživatel
215 příspěvků
15. 4. 2015   #21
-
0
-
Nahlásit jako SPAM
IP: 90.179.201.–
TB0
Newbie
15. 4. 2015   #22
-
0
-

Je nějaký rozdíl ve funkci, když použiju ''Application.ShowMainForm := False'' nebo když v průběhu programu použiju ''Form1.Hide'' ?

Nahlásit jako SPAM
IP: 2a00:1028:8d1f:15d2:a430:...–
Sniper
~ Anonymní uživatel
215 příspěvků
15. 4. 2015   #23
-
0
-

No tak si to zkus. Když budeš okno skrývat po startu tak se pochopitelně nejdřív musí zobrazit, což nemusí být žádoucí.

Nahlásit jako SPAM
IP: 90.179.201.–
TB0
Newbie
15. 4. 2015   #24
-
0
-

to je mi jasné, spíš sem myslel jestli to skrytí proběhne se stejným výsledkem

Nahlásit jako SPAM
IP: 2a00:1028:8d1f:15d2:a430:...–
Sniper
~ Anonymní uživatel
215 příspěvků
15. 4. 2015   #25
-
0
-

No a co ti prosimtě brání to vyzkoušet?!

PS - podle všeho jo, Style i ExStyle jsou stejný.

Nahlásit jako SPAM
IP: 90.179.201.–
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 4 hosté

Podobná vlákna

Snímání kláves (linux) — založil Atheo

Snimani klaves. (neco jako BIND) — založil Pepa Rohlik

OpenGL - Snímání obrazovky — založil richard.zavodny

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý