SOAP podpis není platný. – Java – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

SOAP podpis není platný. – Java – Fórum – Programujte.comSOAP podpis není platný. – Java – Fórum – Programujte.com

 

Frodo
~ Anonymní uživatel
2 příspěvky
19. 7. 2016   #1
-
0
-

Ahoj, Mám problém se SOAP podpisem z EET, hlásí mi, že není platný.  Používám android 4.3. Jsem ochoten dát i peněžitou odměnu za pomoc naprogramování kompletní komunikace se serverem!

Tady mám SOAP zprávu: 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" soap:mustUnderstand="1"><wsse:BinarySecurityToken EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary" wsu:Id="X509-D674E7DD8DD86468D614642776005021" ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3">MIID6zCCAtOgAwIBAgIEAQAAAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBYMQswCQYDVQQGEwJDWjEaMBgGA1UEAwwRR0ZSIEVFVCB0ZXN0IENBIDExLTArBgNVBAoMJEdlbmVyw6FsbsOtIGZpbmFuxI1uw60gxZllZGl0ZWxzdHbDrTAeFw0xNjA1MTkxMjQ1MDJaFw0xODA1MTkxMjQ1MDJaMFMxCzAJBgNVBAYTAkNaMRUwEwYDVQQDDAxDWjEyMTIxMjEyMTgxFzAVBgNVBAoMDk9zb2JhIEZ5emlja8OhMRQwEgYDVQQFEwtUMDAwMDAwMDAwMzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMt0eW9n+RB0PSawKSJbtAg3j7e1I5p7P9OvEj0n9raEMI496Zuw7s4VaE8JEX4iowjWhlPIOPljDiAXX6HgZzH4PDps0rFm388KZxj7Ek/ZLyyh5jRovc0Yccfgm3i2huBepk7ZtifZXOZzDEDT0CZsxRpypZJp9PK6SOdj2zPIc11F+prwsGQCDAZsRtama5/W5qn2YUWjjk+4c5Zu3TcknC7bcp1dg7RJ9yMtNiYPY7LNV3uWQhAXZVFpmOpbfYwT1F8H3/UrWDSJ5zrHshICPreMyZ0skU9SUANQ8QQKE6lSlgSs59YaeEmCyGtpttVjN+iR/L9M9FRtq3ZhZz0CAwEAAaOBwTCBvjAeBgNVHREEFzAVgRNlcG9kcG9yYUBmcy5tZmNyLmN6MB8GA1UdIwQYMBaAFHpa/A3L7DamDdppGWaMm++Cw6k0MB0GA1UdDgQWBBQbyTbuGBZdorOZZm7usMraGAJ2STBMBgNVHSAERTBDMEEGCmCGSAFlAwIBMAIwMzAxBggrBgEFBQcCAjAlGiNUZW50byBjZXJ0aWZpa2F0IEpFIFBPVVpFIFRFU1RPVkFDSTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBsAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAC3L8Bm7ZlWui9xWrjM00SlvCokpc2ldGCxNvj4hANaISoLRdPVZAPeLd1X4KsRyxOIazR5oq3EKVZV1ZP3sCF4QFL+SqurkPiBbIrrbABDLyDpf/8DIfyA1x/+zNpN9ul9j9Ca1739P4L1x3wpQcYhEuvSrTiLztndlJb69LXgYZOFfqcBSRedRuMwRdtux9OWkkZjrd9wNHTCDOIfOPaPRRoq5IPHP32shsXaTLvhsT7ktvR5Fr/SQ8CkWq3U6tdcOQRN35ZWyYSyOd5/vkJqK773R/gAeBUE80gpLMdqgVj8HaD7RlHrYyYJEVUI9gbctTfUIJW/9LZ3K78JLXXg=</wsse:BinarySecurityToken><ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="SIG-D674E7DD8DD86468D614642776005345"><ds:SignedInfo><ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"><ec:InclusiveNamespaces xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" PrefixList="soap"></ec:InclusiveNamespaces></ds:CanonicalizationMethod><ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"></ds:SignatureMethod><ds:Reference URI="#id-D674E7DD8DD86468D614642776005214"><ds:Transforms><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"><ec:InclusiveNamespaces xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" PrefixList=""></ec:InclusiveNamespaces></ds:Transform></ds:Transforms><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"></ds:DigestMethod><ds:DigestValue>UWKUBp8O/jI/pJyTxtsXC5Vz/bBwbz+XUyIODQpcN+E=</ds:DigestValue></ds:Reference></ds:SignedInfo><ds:SignatureValue></ds:SignatureValue><ds:KeyInfo Id="KI-D674E7DD8DD86468D614642776005082"><wsse:SecurityTokenReference wsu:Id="STR-D674E7DD8DD86468D614642776005123"><wsse:Reference URI="#X509-D674E7DD8DD86468D614642776005021" ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3"></wsse:Reference></wsse:SecurityTokenReference></ds:KeyInfo></ds:Signature></wsse:Security></SOAP-ENV:Header><soap:Body xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" wsu:Id="id-D674E7DD8DD86468D614642776005214"><Trzba xmlns="http://fs.mfcr.cz/eet/schema/v2"><Hlavicka dat_odesl="2016-09-19T19:06:37+01:00" prvni_zaslani="false" uuid_zpravy="9edeb22b-4234-4047-869c-3a76f86c20d3"></Hlavicka><Data celk_trzba="34113.00" cerp_zuct="679.00" cest_sluz="5460.00" dan1="-172.39" dan2="-530.73" dan3="975.65" dat_trzby="2016-01-05T00:30:12+01:00" dic_popl="CZ1212121218" id_pokl="/5546/RO24" id_provoz="273" porad_cis="0/6460/ZQ42" pouzit_zboz1="784.00" pouzit_zboz2="967.00" pouzit_zboz3="189.00" rezim="0" urceno_cerp_zuct="324.00" zakl_dan1="-820.92" zakl_dan2="-3538.20" zakl_dan3="9756.46" zakl_nepodl_dph="3036.00"></Data><KontrolniKody><pkp cipher="RSA2048" digest="SHA256" encoding="base64">lncmU7IdeWbscoTzTykEZ7NdATPtAH3t3i0mpNbAx3oquNJ7ML3UghGDDHncKLyfpnR+zCIltifxCx7k18X/9ZQVRMh5/42kTTPHlTR9x8y8i3zcK00+5znfgW/ofIT+mZUkJQ2dztxGmrVTJeYvXCrKX5qH+zwPpkdAAbc3DjhC+meMA8U+FY9MpqYZd0x7AzWSUI5gmrBxMThPZnzn3nonpFLwRI+WcGndnWzzLPf16CnJW3LJoYojGxzBC0peaEnDcWbr9WGeW+OFBv2MHrglip5RWugp+xat4g1jgWiMWyDA2TF6yY6ybtD1axygRfqqbmPMPKSX7Wl3xi4C3g==</pkp><bkp digest="SHA1" encoding="base16">F7370733-DF026DD5-704477C8-6AEA6E34-4CB34D92</bkp></KontrolniKody></Trzba></soap:Body></soap:Envelope>

Tady mám SignInfo ze  kterého tvořím Digest pro podpis

<ds:SignedInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"><ec:InclusiveNamespaces xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" PrefixList="soap"/></ds:CanonicalizationMethod><ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/><ds:Reference URI="#id-D674E7DD8DD86468D614642776005214"><ds:Transforms><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"><ec:InclusiveNamespaces xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" PrefixList=""/></ds:Transform></ds:Transforms><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue>UWKUBp8O/jI/pJyTxtsXC5Vz/bBwbz+XUyIODQpcN+E=</ds:DigestValue></ds:Reference></ds:SignedInfo>

Tady tvoření podpisu z SignInfo

Signature signature = Signature.getInstance("SHA256withRSA");
signature.initSign(CertificateManager.getCustomersPrivateKey(context));
signature.update(signInfo.getBytes("utf-8"));
byte[] signatureBytes = signature.sign();
Base64.encodeToString(signatureBytes, Base64.DEFAULT)

Zatím se snažím spočítat jenom Digest pro podpis ze SignInfo, Digest vlastních dat jsem použil originální ze vzorové zprávy, čili ten by měl být v pořádku.

Předloha: http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/CZ1212121218.valid.xmlDokumentace: http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/EET_popis_rozhrani_v2.0.pdf úplně dole

Oceňuji veškeré rady, drobné i velké! 

Nahlásit jako SPAM
IP: 80.95.126.–
NotBeginner
~ Anonymní uživatel
185 příspěvků
22. 7. 2016   #2
-
0
-

Pokud s tím nepohneš, můžeme udělat obchod. Promysli si to a když tak mi zavolej 608 158204.

Nahlásit jako SPAM
IP: 217.112.161.–
Oldřich
~ Anonymní uživatel
3 příspěvky
29. 6. 2020   #3
-
0
-

#1 Frodo
Dobrý den, nevzpomíáte si prosím jak jste nakonec tento problém vyřešil? Řeším teď to samé. No a co mi dalo, než jsem vůbec získal certifikát. Postupoval jsem takhle. Ono se to zdá hrozně jednoduché, ale když si musí člověk poradit se vším sám, tak už to taková sláva není no.

Nahlásit jako SPAM
IP: 193.164.219.–
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 8 hostů

Moderátoři diskuze

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý