Anonymní profil LorD_OniX – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil LorD_OniX – Programujte.comAnonymní profil LorD_OniX – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 158.196.47.–

Roman Makudera
C / C++ › RayTracing BVH problém
8. 12. 2011   #150983

Rozhodl jsem se zaplatit převodem na účet 500 Kč, tomu kdo mně tam najde tu chybu. Poslal bych Vám celé solution ve Visual Studiu 2010, jazyk C++ s knihovnou OpenCl. Vážní zájemci piště na email Roman.Makudera@seznam.cz

Roman Makudera
C / C++ › RayTracing BVH problém
8. 12. 2011   #150981

#4 zlz
průsečík trojúhelníků vím že funguje správně, to mám odzkoušené. V kombinaci s Traverse a AABB už se ale vykresluje špatně.

Roman Makudera
C / C++ › RayTracing BVH problém
7. 12. 2011   #150928

   

bool BVH::RayBoxIntersection(Ray & ray, AABB & box)
{
	Vector3 r_dir = Vector3(1 / ray.direction.x, 1 / ray.direction.y, 1 / ray.direction.z);

	float
	l1	= (box.bounds[0].x - ray.origin.x) * r_dir.x,
	l2	= (box.bounds[1].x - ray.origin.x) * r_dir.x,
	lmin	= MIN(l1,l2),
	lmax	= MAX(l1,l2);

	l1	= (box.bounds[0].y - ray.origin.y) * r_dir.y;
	l2	= (box.bounds[1].y - ray.origin.y) * r_dir.y;
	lmin	= MAX(MIN(l1,l2), lmin);
	lmax	= MIN(MAX(l1,l2), lmax);
		
	l1	= (box.bounds[0].z - ray.origin.z) * r_dir.z;
	l2	= (box.bounds[1].z - ray.origin.z) * r_dir.z;
	lmin	= MAX(MIN(l1,l2), lmin);
	lmax	= MIN(MAX(l1,l2), lmax);
		
	//return ((lmax > 0.f) & (lmax >= lmin));
	//return ((lmax > 0.f) & (lmax > lmin));
	return ((lmax >= 0.f) & (lmax >= lmin));
}

void BVH::RayTriangleIntersection97(Triangle * item, Ray & ray)
{
	#define SMALL_NUM  0.00000001 // anything that avoids division overflow

	Vector3 u, v, n; // triangle vectors
	Vector3 dir, w0, w; // ray vectors
	REAL r, a, b; // params to calc ray-plane intersect

	// get triangle edge vectors and plane normal
	u = item->vertices[1] - item->vertices[0];
	v = item->vertices[2] - item->vertices[0];
	n = u.CrossProduct(v); // cross product
	if (n.IsEmpty()) return; // triangle is degenerate, do not deal with this case

	// ray direction vector
	dir = ray.direction - ray.origin;
	w0 = ray.origin - item->vertices[0];
	a = (-1) * n.DotProduct(w0); // -dot(n, w0);
	b = n.DotProduct(dir);

	// ray is parallel to triangle plane
	if (fabs(b) < SMALL_NUM) return;

	// get intersect point of ray with triangle plane
	r = a / b;
	// ray goes away from triangle
	if (r < 0.0) return; // no intersect
	// for a segment, also test if (r > 1.0) => no intersect
	Vector3 output = Vector3(0, 0, 0); // vysledny vektor - I
	output = ray.origin + r * dir;           // intersect point of ray and plane
		
	// is I inside T? je bod output uvnitr trojuhelniku item
	REAL uu, uv, vv, wu, wv, D;
	uu = u.DotProduct(u);
	uv = u.DotProduct(v);
	vv = v.DotProduct(v);
	w = output - item->vertices[0];
	wu = w.DotProduct(u);
	wv = w.DotProduct(v);
	D = uv * uv - uu * vv;

	// get and test parametric coords
	REAL s, t;
	s = (uv * wv - vv * wu) / D;
	// I is outside T
	if (s < 0.0 || s > 1.0) return;
	t = (uv * wu - uu * wv) / D;
	// I is outside T
	if (t < 0.0 || (s + t) > 1.0) return;

	// nastavime nove t
	ray.SetT(r, item);
}

void BVH::Sort(Triangle * items, int n, char axis)
{
	#define MAX_LEVELS  300 

	int beg[MAX_LEVELS];
	int end[MAX_LEVELS];

	int i=0, L, R, swap ;
	Triangle piv;

	beg[0]=0; end[0]=n;
			
	while (i>=0) {
	L=beg[i]; R=end[i]-1;
	if (L<R) {
		piv=items[L];
		while (L<R) {
			while (items[R].Bounds().Centroid().data[axis] >=piv.Bounds().Centroid().data[axis] && L<R) R--; if (L<R) items[L++]=items[R];
			while (items[L].Bounds().Centroid().data[axis] <= piv.Bounds().Centroid().data[axis] && L < R) L++; if (L < R) items[R--] = items[L];
		}
		items[L]=piv; beg[i+1]=L+1; end[i+1]=end[i]; end[i++]=L;
		if (end[i]-beg[i]>end[i-1]-beg[i-1]) {
			swap=beg[i]; beg[i]=beg[i-1]; beg[i-1]=swap;
			swap=end[i]; end[i]=end[i-1]; end[i-1]=swap; }}
	else {
	i--; }}
}

BVH::BVH(Geometry * geometry, int max_leaf_items_p_)
{
	max_leaf_items_ = max_leaf_items_p_;
	leafs_ = nodes_ = max_depth_ = 0;
	int items_count_ = geometry->number_of_faces();
	items_ = new Triangle[items_count_];
	for (int i = 0; i < items_count_; i++) items_[i] = geometry->GetTriangle(i);
	Triangle * tri = &items_[0];
	printf("Build tree\n");
	printf("Start...\n");
	root_ = BuildTree(0, items_count_ - 1, 0, 2);
	nodes_++; // jeden si pripocist za root samotny
	// vypis
	printf("Leafs : %d\n", leafs_);
	printf("Nodes : %d\n", nodes_);
	printf("Items : %d\n", items_count_);
	printf("Max d.: %d\n", max_depth_);
	printf("Leaf items: %d\n", max_leaf_items_);
	// bounds=(-0.095, -0.062, 0.033) x (0.061, 0.059, 0.187)
	printf("Bounds=(%.3f, %.3f, %.3f) x (%.3f, %.3f, %.3f)\n",
		 root_->bounding.bounds[0].x, root_->bounding.bounds[0].y, root_->bounding.bounds[0].z,
		 root_->bounding.bounds[1].x, root_->bounding.bounds[1].y, root_->bounding.bounds[1].z);
}

struct Node
{
	AABB bounding; // omezujici kvadr vsech itemu v uzlu
	int span[2]; // uzavreny interval vsech indexu
	Node * children[2]; // dva potomci max. leva a prava cast

	bool IsLeaf()
	{
		return ((children[0] == NULL) && (children[1] == NULL));
	}

	Node(const int from, const int to)
	{
		span[0] = from; 
		span[1] = to;
		children[0] = children[1] = NULL;
	}

	// destruktor
	~Node()
	{
		// smazani obou potomku, pokud je to mozne
		if (children[0] != NULL)
		{
			delete children[0];
			children[0] = NULL;
		}
		if (children[1] != NULL)
		{
			delete children[1];
			children[1] = NULL;
		}
	}
};

struct AABB
{
	Vector3 bounds[2];

	AABB()
	{
		bounds[0] = Vector3(MAX_REAL, MAX_REAL, MAX_REAL); // minimum nastaveno na maximum
		bounds[1] = Vector3(-MAX_REAL, -MAX_REAL, -MAX_REAL); // maximum nastaveno na minimum
	}

	AABB(const Vector3 & p0, const Vector3 & p1)
	{
		bounds[0] = p0; // min
		bounds[1] = p1; // max
	}

	void Merge(AABB & aaBB)
	{
		// minima z nimin
		bounds[0].x = MIN(bounds[0].x, aaBB.bounds[0].x);
		bounds[0].y = MIN(bounds[0].y, aaBB.bounds[0].y);
		bounds[0].z = MIN(bounds[0].z, aaBB.bounds[0].z);

		// maxima z maxim
		bounds[1].x = MAX(bounds[1].x, aaBB.bounds[1].x);
		bounds[1].y = MAX(bounds[1].y, aaBB.bounds[1].y);
		bounds[1].z = MAX(bounds[1].z, aaBB.bounds[1].z);
	}

	Vector3 Centroid()
	{
		// secteme a podelime 2, vratime
		return Vector3((bounds[0].x + bounds[1].x) / 2, (bounds[0].y + bounds[1].y) / 2, (bounds[0].z + bounds[1].z) / 2);
	}
};

struct Triangle
{
	Vector3 vertices[3];

	Triangle()
	{
		vertices[0] = Vector3(0, 0, 0);
		vertices[1] = Vector3(0, 0, 0);
		vertices[2] = Vector3(0, 0, 0);
	}
	// x, y, z -> u modelu prohodit
	Triangle( Vector3 & p0, Vector3 & p1, Vector3 & p2 )
	{
		vertices[0] = p0;
		vertices[1] = p2;
		vertices[2] = p1;
	}

	AABB Bounds()
	{
		AABB output;

		// min vektor
		output.bounds[0].x = MIN(MIN(vertices[0].x, vertices[1].x), vertices[2].x);
		output.bounds[0].y = MIN(MIN(vertices[0].y, vertices[1].y), vertices[2].y);
		output.bounds[0].z = MIN(MIN(vertices[0].z, vertices[1].z), vertices[2].z);

		// max vektor
		output.bounds[1].x = MAX(MAX(vertices[0].x, vertices[1].x), vertices[2].x);
		output.bounds[1].y = MAX(MAX(vertices[0].y, vertices[1].y), vertices[2].y);
		output.bounds[1].z = MAX(MAX(vertices[0].z, vertices[1].z), vertices[2].z);

		return output;
	}

	// nebo 3 normaly v kazdem rohu a aritmeticky prumer deleny 3
	Vector3 Normal(Vector3 & p)
	{
		Vector3 v0  = vertices[2] - vertices[0];
		Vector3 v1 = vertices[1] - vertices[0];
		Vector3 v2 = p - vertices[0];

		REAL dot00 = v0.DotProduct(v0);
		REAL dot01 = v0.DotProduct(v1);
		REAL dot02 = v0.DotProduct(v2);
		REAL dot11 = v1.DotProduct(v1);
		REAL dot12 = v1.DotProduct(v2);

		REAL inv_denom = 1 / (dot00 * dot11 - dot01 * dot01);
		REAL u = (dot11 * dot02 - dot01 * dot12) * inv_denom;
		REAL v = (dot00 * dot12 - dot01 * dot02) * inv_denom;

		v1 *= u;
		v2 *= v;

		// vracime
		return v1.Normal(v2);
	}
};

struct Ray
{
	Vector3 origin;
	Vector3 direction;
	Vector3 backDirection; // vektor pozadi
	REAL t;
	bool changed;
	Triangle * triangle; // zasazeny trojuhelnik

	Ray( Vector3 & origin, Vector3 & direction )
	{
		this->origin = origin;
		this->direction = direction;
		t = MAX_REAL;
		changed = false;
		triangle = NULL;
	}

	// nastavi t, ale nove t musi byt mensi jak posledni jinak se nic nestane
	void SetT(float t)
	{
		if (t < this->t)
		{
			changed = true; // jednou se jiz zmenilo, zasah
			this->t = t;
		}
	}

	void SetT(float t, Triangle * tri)
	{
		if (t < this->t)
		{
			changed = true; // jednou se jiz zmenilo, zasah
			this->t = t;
			triangle = tri;
		}
	}

	Vector3 Target( const REAL t )
	{
		return origin + t * direction;
	}	
};
Roman Makudera
C / C++ › RayTracing BVH problém
6. 12. 2011   #150894

 Dělám projekt RayTracing a zasekl jsem se na nepříjemném problému ohledně BVH stromu. Jedná se konkrétně o část s procházením, vytvoření se mně zdá být v pohodě. Jedná se mně o to, že pokud použije model zajíce s 947 trojúhelníky (standfort bunny), tak pokud nechám zajíce vykreslit pomocí vytvořeného BVH stromu a jeho procházení, tak se vykreslí shluk nesmyslných obrazců. Pokud ovšem využiji pouze test průniků paprsků s trojúhelníkem (947 volání na každý paprsek), tak se vytvoří obrys zajíce korektně. V této fázi by mně stačil zatím obrys zajíce.

Zdrojový kód vytváření BVH stromu: začíná se na ose Z axis = 2, items_ obsahuje všechny trojúhelníky načtené z modelu zajíce.

Node * BVH::BuildTree(int from, int to, const int depth, char axis)
{
	const int n = to - from + 1;
	Node * node = new Node(from, to);

	for (int i = from; i <= to; ++i)
	{
		node->bounding.Merge(items_[i].Bounds());
	}

	if (n <= max_leaf_items_)
	{
		leafs_++;
		max_depth_ = MAX(depth, max_depth_);
		return node;
	}

	// pokud to neni leaf -> node
	nodes_ += 2;

	const int pivot = n / 2 + from;

	Sort(&items_[from], n, axis);

	// rozdeleni na dva podintervaly
	axis = (axis + 1) % 3;

	// leafy
	node->children[0] = BuildTree(from, pivot - 1, depth + 1, axis);
	node->children[1] = BuildTree(pivot, to, depth + 1, axis);

	return node; // vraci koren
}

Procházení stromu:

 


void BVH::Traverse(Ray & ray)
{
	Traverse(ray, root_);
}

void BVH::Traverse(Ray & ray, Node * node)
{
	if (RayBoxIntersection(ray, node->bounding))
	{
		if (node->IsLeaf())
		{
			// projdeme trojuhelniky
			for (int i = node->span[0]; i <= node->span[1]; i++) RayTriangleIntersection97(&items_[i], ray);
		}
		else
		{
			Traverse(ray, node->children[0]);
			Traverse(ray, node->children[1]);
		}
	}
}

Procházení má fungovat tak, že se zjistí průnik paprsku s celým AABB boxem kořene BVH stromu, a pokud se nalezne tento průnik, tak se zjišťuje až do jaké pod části stromu BVH průnik spadá a v ní se pak zavolá již průnik jednotlivých trojúhelníků s paprskem. Věděl by někdo co s tím ? Nebo mám přihodit i fotky problému a zbylý zdrojový kód ?

LorD_OniX
.NET › Implementace dvojice agentů…
31. 10. 2011   #149350
 

Ahoj, potřeboval bych poradit s následujícím projektem:

- Implementujte dvojici agentů (na straně klienta a ve fixní síti), kteří budou optimalizovat přenos dat
v prostředí přerušované/slabé konektivity.
Klient <-> Agent na straně klienta ---- Agent na straně serveru <-> Server
- Agent na straně serveru bude zpracovávat požadavky více klientských agentů, agent na straně
klienta může přijímat požadavky od více aplikací.
- V základní podobě bude aplikace komprimovat
HTTP a TCP spojení (od serveru ke klientovi) některým ze známých kompresních algoritmů (lze
využít existujících knihoven) a měřit statistiky ušetřeného množství dat.
- Základní podoba – HTTP a TCP proxy na nezávislých portech, komprese dat a statistiky – v
případě platforem, kde není k dispozici implementace komprimačního algoritmu pro směr
klient ? server (např. Java ME) je možná jen komprese směru server ? klient.

Jak naprogramovat obyčejný klient - server to vím, klidně i s podpůrnými funkcemi,
ale o implementaci s agenty jsem bohužel nic nenašel a v materiálech k předmětu
nám k tomu nic nedali. Byl by někdo ochotný mě popsat jenom kostru programu jak
má fungovat ? Toto by mně stačilo, protože ty dodotečné implementační věci už
pak budou jednodušší, když vím, jak funguje celá ta kostra aplikace. Díky moc.

LorD_OniX
.NET › C# a XML
26. 10. 2010   #134974

Ahoj, potřeboval bych poradit od těch co umí dobře s xml, jestli má C# nějak vestavěné funkce k tomuto:

původní xml:

<root><var>x</var></root>

výsledné xml:

<root><oper type="plus"><var>x</var></oper></root>

Ve zkratce je to tak, že další vkládaný element se vloží tak, že všichni ostatní se vloží pod něj jako
potomci. Nevím jestli je takováto funkce možná, jinak by se pro to musela napsat vlastní funkce, tak se ptám jestli to někdo nezná, díky moc za odpovědi.

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý