Anonymní profil melamber777 – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil melamber777 – Programujte.comAnonymní profil melamber777 – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 213.19.108.–

Delphi › Načtení *.txt souboru do pole
6. 4. 2012   #156132

#1 Dr.Vostep
pokus se to nějak blíž upřesnit

zkus to jednoduse type record a pak stím nadále pracovat předešlá rada je taky kvalitní ale když dotoho použiješ k tomu ještě type record tak snad z toho neco vymáčkneš víc akorát teda jenom určité věci,pokud by jsi chtěl použit nahodný generátor randomize(); obejdeš se bez mojí rady a prostě si to jenom doplníš...

melamber777
Python › Začátečník a problémy
16. 7. 2011   #144481

taky jsem začátečník v pythonu a tohle jsem hledal

Delphi › *.dat subory
5. 7. 2011   #143753

tak jako

listbox1.items.savetofile('soubor01.dat');

tak i jde

if(fileexists('soubor01.dat')then
listbox1.items.loadfromfile('soubor01.dat');

ale jak se se souborem pracuje nevim už jsem to zapoměl

Delphi › žvejkal2009
19. 11. 2010   #136075

no v těch prvních dvou jsou hrubé chyby a tak alespoň smáznout první dva zdrojáky,ale jinač schválně jestli najdete ony chyby(začátečníci by to mohli také najít).No jinač trošku mi zlobilo pc a tak jsem nemohl nic přidávat a poradit jsem tehdy opravdu potřeboval a poradění se mi dostalo až až...,programování zdar a sílu.

Delphi › žvejkal2009
30. 8. 2010   #133131

prosím o lock tohoto topicku a zároveň jeho smazání

Delphi › žvejkal2009
8. 5. 2010   #128568

tady je zakladní kostra programu,zatím jsem si všiml chyby že špatně přidává do slovníků,dělám celý program znovu a tak se ptám jestli mi stím někdo přes icq nepomohl...

unit Unit1; 


{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
Classes, SysUtils, FileUtil, LResources, Forms, Controls, Graphics, Dialogs,
StdCtrls;

type

{ TForm1 }

TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
Edit1: TEdit;
ListBox1: TListBox;
ListBox2: TListBox;
Memo1: TMemo;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure FormClose(Sender: TObject; var CloseAction: TCloseAction);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
private
{ private declarations }
public
{ public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;
veta:string; nalezeno:boolean;//deklarace proměnných
implementation

{ TForm1 }

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var i:integer;
begin
randomize();
i:=random(5)+1;
case i of //přivítání programu
1:memo1.Lines.Add('Ahoj,vítej očem poklábosíme?');
2:memo1.Lines.Add('Ahoj,kamaráde');
3:memo1.Lines.Add('Ahoj,jak to jde?');
4:memo1.Lines.Add('Zdar a sílu...jak to jde?');
5:memo1.Lines.Add('Zdarec kámo,dáme řeč?')
else showmessage('chyba programu!');
end;
if(fileexists('slovnik1.txt'))and(fileexists('slovnik2.txt'))then
//kontrola jestli existují soubory
begin//načtení souborů
listbox1.Items.LoadFromFile('slovnik1.txt');
listbox2.Items.LoadFromFile('slovnik2.txt');
end
else showmessage('slovníky nenalezeny!'); //pokud nenalezne větu
//vyhodí hlašku...
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var i,x:integer;
begin
//zde budou pridávací vety
if(nalezeno=false)then begin
listbox2.Items.Add(edit1.Text);//opraveno
//pro automatické pridání do slovníků
end;
nalezeno:=false;
memo1.Lines.Add(edit1.Text);

for x:=0 to listbox1.Items.Count-1 do
begin
i:=pos(edit1.Text,listbox1.Items[x]);
if(i<>0)then
begin
memo1.Lines.Add(listbox2.Items[x]);
nalezeno:=true;
break;
end; //nalezeno
end;//cykl for
if(nalezeno=false)then
begin
listbox1.Items.Add(edit1.Text); //opraveno
memo1.Lines.Add(edit1.text+'...co je to?');
end;

end;

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var CloseAction: TCloseAction);
begin
listbox1.Items.SaveToFile('slovnik1.txt');
listbox2.Items.SaveToFile('slovnik2.txt');
end;

initialization
{$I unit1.lrs}

end.

melamber777
Pascal › &quot;Okamžité přečtení kláv…
17. 12. 2009   #121247

//ja to resival takto
pak je aj dobrý to převádět na velky pismena
např
uses crt;//
var x:char;//pokud pracujeme s promennymi
//procedury funkce... a jedna znich treba menu();
/...pak do hlavniho programu
repeat//vstup se bude opakovat dokut...
//...programovy kod napr. uvedeni programu apod.
//...tady se dá nejaké to menu
writeln('********MENU*********');
writeln('*******Scitani(S)*******');
writeln('******Odcitani(O)******');
writeln('*******Nasobeni(N)****');
writeln('*******Děleni(D)*******');
writeln('********Konec(Esc)****');
writeln('*********MENU********');
a:=UpCase(readkey);//prevedem na velky pismena aby to nedelalo rotiku
//..pak muzeme pouzit prepinac
case a of
'A'://...zvolena procedura treba scitani;
'B'://...dalsi procedura treba odcitani;
'C'://...treba nasobeni;
'D'://...a třeba i dělení:);
end;
until(a=chr(27));//chr 27 je klavesa Ecs...
end.
//...ps dev pascal jsem taky zkousel ale mam radsi freepascal

Pascal › Práce s textem
14. 7. 2009   #111829

program ukol24;

uses crt;
const {konstanta pro generovani dotazu behem zadani}
{*tady máš onu(podobnou) položku jenom zadáš jejich počet a načteš do programu*}
polozka: array[1..4] of string= ('prijmeni','jmeno',
'telefonni cislo','cislo na mobil');
var
zadani,radek,soubor:string;
s:text; {textovy soubor}
i:integer;
odpoved:char;

procedure novy; {vytvori novy soubor}
begin
rewrite(s);
write(s,'Prijmeni':15); {a zapise do neho hlavicku}
write(s,'Jmeno':15);
write(s,'Telefon':15);
writeln(s,'Mobil':15);
for i:=1 to 60 do write(s,'-');
writeln(s);
close(s);
end;

procedure inicializace;
begin
clrscr;
write('Jmeno souboru: '); {vyber souboru}
readln(soubor);
assign(s,soubor);
{$I-}
reset(s); {testuje jestli soubor existuje}
{$I+}
if ioresult<>0 then novy {kdyz ne tak ho vytvori}
else close(s);
end;

procedure vypis; {vypise obsah souboru}
begin
clrscr;
reset(s);
while not eof(s) do begin
readln(s,radek);
writeln(radek);
end;
repeat until keypressed;
close(s);
end;

procedure vymaz; {vymaze aktualni soubor}
begin
clrscr;
erase(s);
writeln('Soubor ',soubor,' byl smazan!');
writeln('Chcete vybrat jiny soubor A/N');
if upcase(readkey)='A' then inicializace {otevre bud jiny soubor}
else halt; {nebo ukonci program}
end;

procedure pridat; {prida polozku do souboru}
begin
append(s);
repeat
clrscr;

for i:=1 to 4 do begin {generuje dotaz pomoci konstant}
write('Zadejte ',polozka[i],': ');
readln(zadani);
write(s,zadani:15);
end;

writeln(s);
writeln('----------------------');
writeln('Dalsi zaznam? (A/N)');
until upcase(readkey)<>'A';
close(s);
end;

begin { hlavni program - menu}
inicializace;
repeat
clrscr;
writeln('Soubor: ',soubor);
writeln('---------------------');
writeln('Vypsat obsah ...... V');
writeln('Pridat polozku .... P');
writeln('Smazat soubor ..... S');
writeln('Zmena souboru ..... Z');
writeln('---------------------');
writeln('Konec ........... Esc');
odpoved:=upcase(readkey);
case odpoved of
'V': vypis;
'P': pridat;
'Z': inicializace;
'S': vymaz;
end;
until odpoved=chr(27);
end.
takhle se to má dělat...

Delphi › žvejkal2009
5. 7. 2009   #111493

zde je vylepšená verze 2011...

unit zvejkal;


interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls, ComCtrls, jpeg, Menus;

type
TForm1 = class(TForm)
Image1: TImage;
Edit1: TEdit;
Button1: TButton;
PageControl1: TPageControl;
TabSheet1: TTabSheet;
TabSheet2: TTabSheet;
TabSheet3: TTabSheet;
ListBox1: TListBox;
ListBox2: TListBox;
Edit2: TEdit;
Edit3: TEdit;
Button2: TButton;
Button3: TButton;
Button4: TButton;
Memo1: TMemo;
RichEdit1: TRichEdit;
Timer1: TTimer;
Timer2: TTimer;
Edit4: TEdit;
Timer3: TTimer;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
procedure PageControl1Change(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure Button3Click(Sender: TObject);
procedure Button4Click(Sender: TObject);
procedure Edit1Click(Sender: TObject);
procedure Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure ListBox1Click(Sender: TObject);
procedure ListBox2Click(Sender: TObject);
procedure Edit1DblClick(Sender: TObject);
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
procedure Edit3DblClick(Sender: TObject);
procedure Edit2DblClick(Sender: TObject);
procedure Edit2KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
procedure Edit3KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
procedure Timer2Timer(Sender: TObject);
procedure Timer3Timer(Sender: TObject);

private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;
nalezeno:boolean;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var i,j:integer;

begin
if (fileexists('slovnik1.zvk'))and(fileexists('slovnik2.zvk')) then begin

with richedit1 do //pro nastaveni barev na vystup

begin

//move caret to end

nalezeno:=false;

SelStart := GetTextLen;

//add bold + red

SelAttributes.Style := [fsBold];//sel atributes je lazaru pro memo nepouzitelny...

SelAttributes.Color := clblue;

SelAttributes.Size := 10;

SelText := '(***Uživatel***):( ';

seltext:=datetostr(now)+' :datum,čas: '+timetostr(now)+' )***)';SelAttributes.Size := 8;

selattributes.Color:=clblack;SelText := #13#10;

end;

richedit1.Lines.Add(edit1.Text);with richedit1 do

begin

//move caret to end

SelStart := GetTextLen;

SelAttributes.Style := [fsBold];

SelAttributes.Color := clred;

SelAttributes.Size := 10;SelText := '(*** žvejkal***):(';

seltext:=datetostr(now)+' :datum,čas: '+timetostr(now)+' )***)';

SelAttributes.Size := 8;selattributes.Color:=clblack;

SelText := #13#10;

end;
for i := 0 to Listbox1.Items.Count - 1 do begin

j:=pos(edit1.Text,listbox1.Items[i]);

if j<>0 then begin

richedit1.Lines.Add(listbox2.Items[i]);

nalezeno:=true;break; end;
end;//for


if nalezeno=false then begin

randomize();

j:=random(5)+1;

case j of

1:richedit1.Lines.Add('neznám správnou odpověď');

2:richedit1.Lines.Add('no teď zrovna nevim...:(');

3:richedit1.Lines.Add('já tomuhle nerozumím...');

4:richedit1.Lines.Add('nerozumim této větě,protože ji nemám ve slovníku:(');

5:richedit1.Lines.Add('tohle neumim,a radši otom zatím nebudem diskutovat...');

end;

end;if edit1.Text='' then

richedit1.Lines.Add('zadejte prosim vetu...nebo nejake zaeditovane souslovi...')

else if edit1.Text='konec' then

begin

application.Terminate;

end;

timer1.Enabled:=false; //pro vypnuti timeru 1
timer2.Enabled:=true;
if(edit1.Text='samomluva') or (edit1.Text='mluv sám se sebou') then begin

timer1.Enabled:=true; end; end//kotrola souborů
else begin
showmessage('nelze komunikovat bez slovníků!aplikace se ukončuje!');
application.Terminate;
end;

edit1.Text:='';


end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin

if (edit2.Text='') or (edit3.Text='') then begin

showmessage('zadejte do poliček slovni spojeni (prosim editujte)');end

else begin

listbox1.Items.Add(edit2.Text);

listbox2.Items.Add(edit3.Text);

edit2.Text:='';

edit3.Text:='';end;
end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var i:integer;

begin

for i:=0 to listbox1.Items.Count-1 do beginif listbox1.Selected[i]then begin

listbox1.Items.Delete(i);

listbox2.Items.Delete(i);
break;

end

else if listbox2.Selected[i] then begin

listbox2.Items.Delete(i);

listbox1.Items.Delete(i);

break;

end;end;//cyklus for

end;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
listbox1.Items.SaveToFile('slovnik1.zvk');

listbox2.Items.SaveToFile('slovnik2.zvk');


end;

procedure TForm1.Edit1Click(Sender: TObject);
begin
edit1.Text:='sem pište svůj text...';
timer1.Enabled:=false; timer2.Enabled:=false;
end;

procedure TForm1.Edit1DblClick(Sender: TObject);
begin
edit1.Text:=''; timer2.Enabled:=false;
end;

procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
if key=#13 then
button1.Click;
end;

procedure TForm1.Edit2DblClick(Sender: TObject);
begin
edit2.Text:='';
end;

procedure TForm1.Edit2KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
if key=#13 then
button2.Click;
end;

procedure TForm1.Edit3DblClick(Sender: TObject);
begin
edit3.Text:='';
end;procedure TForm1.Edit3KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
if key=#13 then
button2.Click;
end;

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
listbox1.Items.SaveToFile('slovnik1.zvk');

listbox2.Items.SaveToFile('slovnik2.zvk');
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var i:integer;
begin
if fileexists('slovnik1.zvk')and fileexists('slovnik2.zvk')then begin

listbox1.Items.LoadFromFile('slovnik1.zvk');

listbox2.Items.LoadFromFile('slovnik2.zvk');

showmessage('slovníky načteny!');

end

else begin showmessage('slovníky nenalezeny!uložte prosím nový slovník...');
end;

with richedit1 do
begin
//move caret to end
SelStart := GetTextLen;
SelAttributes.Style := [fsBold];
SelAttributes.Color := clred;
SelAttributes.Size := 10;

SelText := '(*** žvejkal***): (***(';

seltext:=datetostr(now)+' :datum,čas:) '+timetostr(now)+' )***)';

SelAttributes.Size := 8;selattributes.Color:=clblack;

SelText := #13#10;
end;
randomize();
i:=random(10)+1;
case i of
1:richedit1.Lines.Add('Ahoj,jak se máš?');
2:richedit1.Lines.Add('Ahoj,jak to jde?');
3:richedit1.Lines.Add('Ahoj,očem pokecáme?co nového?');
4:richedit1.Lines.Add('Zdar a sílu,jak je dneska?');
5:richedit1.Lines.Add('Ahoooj,jak se Ti vede?co nového?');
6:richedit1.Lines.Add('Čusky busky,stýskalo se mi...pokecáme?');
7:richedit1.Lines.Add('Ahoj Kamaráde:-),co nového?');
8:richedit1.Lines.Add('Ahojky Kamošu/ško...,co nového?');
9:richedit1.Lines.Add('Ahojky,tak jaká?Co nového?');
10:richedit1.Lines.Add('Ahoj,co nového?');
else richedit1.Lines.Add('jsem překvapen,nevim co říct');
end;
timer3.Enabled:=true;
end;

procedure TForm1.ListBox1Click(Sender: TObject);
begin
listbox2.ItemIndex:=listbox1.ItemIndex;
end;

procedure TForm1.ListBox2Click(Sender: TObject);
begin
listbox1.ItemIndex:=listbox2.ItemIndex;
end;

procedure TForm1.PageControl1Change(Sender: TObject);
begin
if pagecontrol1.ActivePageIndex=0 then begin

edit1.enabled:=true;

button1.enabled:=true;

end

else begin

edit1.Enabled:=false;

button1.Enabled:=false;

if fileexists('slovnik1.zvk')and fileexists('slovnik2.zvk')then begin
button3.Enabled:=true;
end else button3.Enabled:=false;
end;
end;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
var i:integer;
begin
with richedit1 do
begin
//move caret to end
SelStart := GetTextLen;
SelAttributes.Style := [fsBold];
SelAttributes.Color := clblack;
SelAttributes.Size := 10;

SelText := '(*** žvejkal***): (***(';

seltext:=datetostr(now)+' :datum,čas:) '+timetostr(now)+' )***)';

SelAttributes.Size := 8;selattributes.Color:=clred;

SelText := #13#10;randomize();

i:=abs(random(listbox1.Items.Count));

Lines.Add(listbox1.Items[i]);
selattributes.Color:=clblue;
Lines.Add(listbox2.Items[i]);
end;end;


procedure TForm1.Timer2Timer(Sender: TObject);
var i:integer;
begin
timer2.Interval:=20000;
if timer2.Interval=20000 then begin

randomize();
i:=random(3)+1;
case i of
1:richedit1.Lines.Add('Nespi!');
2:richedit1.Lines.Add('Když budeš spát,tak sladký sny...');
3:richedit1.Lines.Add('Dobrou...,sladký sny...:-)');
end;
end;

end;

procedure TForm1.Timer3Timer(Sender: TObject);
begin
edit4.Text:=timetostr(now);
end;

end.

Delphi › žvejkal2009
12. 4. 2009   #98964

www.melamber777.webgarden.cz na této adrese najdete také požadovaný program+foto...pokud chcete se naučit programovat používejte na source kody google nebo pokud začínáte můžete začínat s pascalem...(nebo freepascal)

Delphi › žvejkal2009
12. 4. 2009   #98963

unit zvejkal;


interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, ComCtrls, jpeg, ExtCtrls, Menus;

type
TForm1 = class(TForm)

Edit1: TEdit;
Button1: TButton;
PageControl1: TPageControl;
TabSheet1: TTabSheet;
TabSheet2: TTabSheet;
TabSheet3: TTabSheet;
RichEdit1: TRichEdit;
Image1: TImage;
MainMenu1: TMainMenu;
Soubor1: TMenuItem;
Vlastnosti1: TMenuItem;
opalikaci1: TMenuItem;
Konec1: TMenuItem;
Natislovnk1: TMenuItem;
OAplikaci1: TMenuItem;
editor1: TMenuItem;
vejkal1: TMenuItem;
ListBox1: TListBox;
ListBox2: TListBox;
ListBox3: TListBox;
ListBox4: TListBox;
Edit2: TEdit;
Edit3: TEdit;
Button2: TButton;
Button3: TButton;
Button4: TButton;
Memo1: TMemo;
Timer1: TTimer;
Timer2: TTimer;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
procedure Edit1Click(Sender: TObject);
procedure PageControl1Change(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure Button3Click(Sender: TObject);
procedure Button4Click(Sender: TObject);
procedure Edit2Click(Sender: TObject);
procedure Edit3Click(Sender: TObject);
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
procedure Natislovnk1Click(Sender: TObject);
procedure OAplikaci1Click(Sender: TObject);
procedure Konec1Click(Sender: TObject);
procedure ListBox3Click(Sender: TObject);
procedure ListBox4Click(Sender: TObject);
procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
procedure editor1Click(Sender: TObject);
procedure vejkal1Click(Sender: TObject);
procedure Timer2Timer(Sender: TObject);
procedure Edit1Change(Sender: TObject);

private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
type
TKeyType = (ktCapsLock, ktNumLock, ktScrollLock);
var
Form1: TForm1;
value:string[60];
zmena,nalezeno:boolean;

implementation

{$R *.dfm}


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var i,j:integer;
begin
with richedit1 do //pro nastaveni barev na vystup
begin
//move caret to end
nalezeno:=false;
SelStart := GetTextLen;
//add bold + red
SelAttributes.Style := [fsBold];//sel atributes je lazaru pro memo nepouzitelny...
SelAttributes.Color := clred;
SelAttributes.Size := 10;
SelText := '(*** '+value+'***):( ';
seltext:=datetostr(now)+' :datum,čas: '+timetostr(now)+' )***)';

SelAttributes.Size := 8;
selattributes.Color:=clblack;

SelText := #13#10;
end;
richedit1.Lines.Add(edit1.Text);

with richedit1 do
begin
//move caret to end
SelStart := GetTextLen;
SelAttributes.Style := [fsBold];
SelAttributes.Color := clred;
SelAttributes.Size := 10;

SelText := '(*** žvejkal***):(';
seltext:=datetostr(now)+' :datum,čas: '+timetostr(now)+' )***)';
SelAttributes.Size := 8;

selattributes.Color:=clblack;
SelText := #13#10;
end;

for i:=0 to listbox1.Items.Count-1 do begin
if edit1.Text=listbox1.Items[i] then begin
richedit1.Lines.Add(listbox2.Items[i]);
nalezeno:=true; end;
end;
if nalezeno=false then begin
randomize();
j:=random(5)+1;
case j of
1:richedit1.Lines.Add('neznám správnou odpověď');
2:richedit1.Lines.Add('no teď zrovna nevim...:(');
3:richedit1.Lines.Add('já tomuhle nerozumím...');
4:richedit1.Lines.Add('nerozumim této větě,protože ji nemám ve slovníku:(');
5:richedit1.Lines.Add('tohle neumim,a radši otom zatím nebudem diskutovat...');
end;


end;
if edit1.Text='' then
richedit1.Lines.Add('zadejte prosim vetu...nebo nejake zaeditovane souslovi...')
else if edit1.Text='konec' then
begin
application.Terminate;
end;

timer1.Enabled:=false;timer2.Enabled:=false; //pro vypnuti timeru 1 ,2
if(edit1.Text='zablikej diodama')or(edit1.Text='zablikej diodama...')then
begin
timer2.Enabled:=true;
end;
if(edit1.Text='samomluva') or (edit1.Text='mluv sám se sebou') then begin

timer1.Enabled:=true; end;
edit1.Text:='';
memo1.SelStart := memo1.GetTextLen;


end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
if (edit2.Text='') or (edit3.Text='') then begin
showmessage('zadejte do poliček slovni spojeni (prosim editujte)');
zmena:=false;
end
else begin
listbox3.Items.Add(edit2.Text);
listbox4.Items.Add(edit3.Text);
edit2.Text:='';
edit3.Text:='';
zmena:=true;
end;
end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var i:integer;
begin
for i:=0 to listbox3.Items.Count-1 do begin

if listbox3.Selected[i]then begin
listbox3.Items.Delete(i);
listbox4.Items.Delete(i);
zmena:=true;
break;
end
else if listbox4.Selected[i] then begin
listbox4.Items.Delete(i);
listbox3.Items.Delete(i);
zmena:=true;
break;
end
else zmena:=false;
end;//cyklus forend;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
if zmena=true then begin
listbox3.Items.SaveToFile('slovnik1.zvk');
listbox4.Items.SaveToFile('slovnik2.zvk');
end;
end;

procedure TForm1.Edit1Change(Sender: TObject);
begin
timer2.Enabled:=false;
end;

procedure TForm1.Edit1Click(Sender: TObject);
begin
edit1.Text:=''; timer1.Enabled:=false;timer2.Enabled:=false;
end;

procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
if key=#13 then //reakce na oba entery
button1.Click;

end;

procedure TForm1.Edit2Click(Sender: TObject);
begin
edit2.Text:='';
end;

procedure TForm1.Edit3Click(Sender: TObject);
begin
edit3.Text:='';
end;

procedure TForm1.editor1Click(Sender: TObject);
begin
pagecontrol1.ActivePageIndex:=1;
end;

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
if zmena=true then begin
listbox1.Items.SaveToFile('slovnik1.zvk');
listbox2.Items.SaveToFile('slovnik2.zvk');
end;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var i:integer;
begin
repeat
value := InputBox('program žvejkal', 'prosim zadejte svůj nick:', '');
until value <> '';

with richedit1 do
begin
//move caret to end
SelStart := GetTextLen;
SelAttributes.Style := [fsBold];
SelAttributes.Color := clred;
SelAttributes.Size := 10;

SelText := '(*** žvejkal***): (';
seltext:=datetostr(now)+' :datum,čas: '+timetostr(now)+' )***)';
SelAttributes.Size := 8;

selattributes.Color:=clblack;
SelText := #13#10;
end;
randomize();
i:=random(5)+1;
case i of
1:richedit1.Lines.Add('Zdravím Tě příteli,očem pokecáme?');
2:richedit1.Lines.Add('Ahoj,jak to jde?');
3:richedit1.Lines.Add('Zdar a sílu,jak se vede?');
4:richedit1.Lines.Add('hoj:),jdeš pozdě,čekal jsem tu na Tebe celou věčnost...');
5:richedit1.Lines.Add('Ahoj,nevim ale někdy mě dojímáš:)');
else richedit1.Lines.Add('chyba programu!prosím ukončete tento program!');
end;
if FileExists('slovnik1.zvk') and fileExists('slovnik2.zvk')then begin
listbox1.Items.LoadFromFile('slovnik1.zvk');
listbox2.Items.LoadFromFile('slovnik2.zvk');
showmessage('slovník načten!');
end
else showmessage('slovníky nenalezeny!');

end;

procedure TForm1.Konec1Click(Sender: TObject);
begin
application.Terminate;
end;

procedure TForm1.ListBox3Click(Sender: TObject);
begin
listbox4.ItemIndex:=listbox3.ItemIndex;
end;

procedure TForm1.ListBox4Click(Sender: TObject);
begin
listbox3.ItemIndex:=listbox4.ItemIndex;
end;

procedure TForm1.Natislovnk1Click(Sender: TObject);
begin
if pagecontrol1.ActivePageIndex=1 then begin
if fileexists('slovnik1.zvk')and fileexists('slovnik2.zvk')then begin
listbox3.Items.LoadFromFile('slovnik1.zvk');
listbox4.Items.LoadFromFile('slovnik2.zvk');
showmessage('slovník načten!');
end
else showmessage('slovníky nenalezeny!uložte prosím nový slovník...');end
else if fileexists('slovnik1.zvk')and fileexists('slovnik2.zvk')then begin
listbox1.Items.LoadFromFile('slovnik1.zvk');
listbox2.Items.LoadFromFile('slovnik2.zvk');
showmessage('slovník načten!');
end
else showmessage('slovníky nenalezeny!uložte prosím nový slovník...');
end;

procedure TForm1.OAplikaci1Click(Sender: TObject);
begin
pagecontrol1.ActivePageIndex:=2;
end;

procedure TForm1.PageControl1Change(Sender: TObject);
begin
if pagecontrol1.ActivePageIndex=0 then begin
edit1.enabled:=true;
button1.enabled:=true;
end
else begin
edit1.Enabled:=false;
button1.Enabled:=false;
end;
end;
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
var i:integer;

begin
with richedit1 do
begin
//move caret to end
SelStart := GetTextLen;
SelAttributes.Style := [fsBold];
SelAttributes.Color := clred;
SelAttributes.Size := 10;

SelText := '(*** žvejkal***): (';
seltext:=datetostr(now)+' :datum,čas: '+timetostr(now)+' )***)';
SelAttributes.Size := 8;

selattributes.Color:=clblack;
SelText := #13#10;
end;
randomize();
i:=abs(random(listbox1.Items.Count));
richedit1.Lines.Add(listbox1.Items[i]);
richedit1.Lines.Add(listbox2.Items[i]);

timer2.Enabled:=true;
end;
{
procedure TForm1.Timer2Timer(Sender: TObject);
var
o : OSVERSIONINFO;
NumLockState : boolean;
ScrollLockState : boolean;
CapsLockState : boolean;
keys : TKeyboardState;
begin
o.dwOSVersionInfoSize := SizeOf(o);
GetVersionEx(o);
GetKeyboardState(keys);

//NumLock handling:

If NumLockState <> True then //Turn numlock on
If o.dwPlatformId = VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS Then //=== Win95/98
begin
keys[VK_NUMLOCK] := 1;
SetKeyboardState(keys);
end
Else
If o.dwPlatformId = VER_PLATFORM_WIN32_NT Then //=== WinNT
begin
//Simulate Key Press
keybd_event(VK_NUMLOCK, $45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY Or 0, 0);
//Simulate Key Release
keybd_event (VK_NUMLOCK, $45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY
Or KEYEVENTF_KEYUP, 0);
End;

//CapsLock handling:

If CapsLockState <> True Then //Turn capslock on
If o.dwPlatformId = VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS Then //=== Win95/98
begin
keys[VK_CAPITAL] := 1;
SetKeyboardState(keys);
end
Else
If o.dwPlatformId = VER_PLATFORM_WIN32_NT Then //=== WinNT
begin
//Simulate Key Press
keybd_event(VK_CAPITAL, $45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY Or 0, 0);
//Simulate Key Release
keybd_event (VK_CAPITAL, $45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY
Or KEYEVENTF_KEYUP, 0);
End;

//ScrollLock handling:

If ScrollLockState <> True Then //Turn Scroll lock on
If o.dwPlatformId = VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS Then //=== Win95/98
begin
keys[VK_SCROLL] := 1;
SetKeyboardState(keys);
end
Else
If o.dwPlatformId = VER_PLATFORM_WIN32_NT Then //=== WinNT
begin
//Simulate Key Press
keybd_event(VK_SCROLL, $45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY Or 0, 0);
//Simulate Key Release
keybd_event(VK_SCROLL, $45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY
Or KEYEVENTF_KEYUP, 0);
End;

//stimto si doted nevim rady,potreboval nejake to bliani diod....
end;
}
procedure TForm1.vejkal1Click(Sender: TObject);
begin
pagecontrol1.ActivePageIndex:=0;
end;

end.by melamber777

Delphi › farebna cast textu
28. 3. 2009   #98050

no jinac jestli to mas jen tak na zkouzku muzes si to dat do button1.clik;) dat tam jeste jeden edit a v button1.click pouzij richedit1.lines.add(edit1.text) ,to value nemusis pouzivat,leda ze bys ji priradil nejakou stringovou hodnotu a vhodne nadeklaroval...

Delphi › farebna cast textu
28. 3. 2009   #98049

To Anonymní uživatel :

  with richedit1 do

begin
//move caret to end
SelStart := GetTextLen;

SelAttributes.Style := [fsBold];//sel atributes je lazaru pro memo nepouzitelny...
SelAttributes.Color := clblue;//tohle je zmena barvy
SelAttributes.Size := 10;//tohle je zmena velikosti pisma
SelText := '(*** '+value+'***):( ';//value : string[60];
seltext:=datetostr(now)+' :datum,čas: '+timetostr(now)+' )***)';//prace s datumem a casem

SelAttributes.Size := 8;//zpet na puvodni velikost
selattributes.Color:=clblack;//clnormal by taky mozna zabralo(zpet na puvodni barvu)

SelText := #13#10;//prikaz na novy radek neco jako enter:)
end;

Delphi › Delphi 7 Personal jak ulozit…
28. 3. 2009   #98046

To Erix : no nevim zkus to na zkousku ulozit do slozky borland/projects/*.cilovy_vytvoreny.exe protoze tam kam ukladas zdrojaky tam se ti ukladaji i vytvorene *.exe(pokud se mylim mas neco s nastavenim delphi a to ti asi moc nepomuzu)

Delphi › farebna cast textu
9. 3. 2009   #97005

To Anonymní uživatel : [url]http://delphi.about.com/od/delphitips2008/qt/format_richedit.htm/url] asi jsi myslel tohle:),v memo tohle dost dobre pokud vim ja nejde,ale v richeditu ano...

OS - GNU / Linux › Používáte linux????????
7. 10. 2008   #86695

no ja pouzivam ubuntu-8.04 a jsem snim spokojeny,daji se natom i najit solidni hry napr. open arena,nebo jine,ale myslim ze je i kazdeho vec co chce mit za OS

Pascal › zvejkal
19. 8. 2008   #83234

tak jsem to vyresil nahodnym...

program zvejkal;

uses crt;
var soubor:text;
slovo,slovo2:string[120];
i:integer;//promena pro nahodne generovani

procedure inicializace;
begin
assign(soubor,'slovnik.txt');
{$I-}
reset(soubor);
{$I+}
if IOResult<>0 then rewrite(soubor);

close(soubor);
end;
procedure ulozit; //procedura ulozit
begin
append(soubor);
writeln(soubor,slovo);
close(soubor);
end;
procedure vetu; //procedura nacist
begin
reset(soubor);
randomize;
i:=20;

for i:=random(i)+random(i)-10 to random(i)+20 do begin
readln(soubor,slovo2);
end;
close(soubor);
end;
//hlavni program
begin
textbackground(red);
textcolor(yellow);
clrscr;
writeln('ahoj,ja jsem zvejkal ocem si pozvejkame?');

repeat
readln(slovo);
inicializace;
ulozit;
vetu;
writeln(slovo2);
until(slovo='konec');
end.
vsem diky za pomoc...

Python › python-ide
19. 8. 2008   #83155

To Blujacker : tak se to nějak vyřešilo...

Pascal › zvejkal
17. 8. 2008   #82998

,no jinac delam to ve freepascalu

Delphi › barva určitého textu
31. 7. 2008   #81568

tak je to vyřešené,je teda pravda že přes string to nejde,ale jde to pomoci seltext,kamarad mi odkazem.prosim o uzavření této diskuze...

Delphi › barva určitého textu
30. 7. 2008   #81408

jo jenze kdyz pouziju richedit1.Font.Color:=clred; tak je mi to k nicemu protoze to zmeni vsechen text,a ja potrebuju to mit ten text barevne rozliseny,prosiiim nebyl by nekdo kdo by tu otazku me dokazal odpovedet nejlepe zdrojovym kodem?

Delphi › barva určitého textu
30. 7. 2008   #81407

ja věřim že to jde,jenom,jsem zase narazil na další pkážku v programovaní,protože jsem to nikde v člancích ani na netu nenašel:(

Delphi › barva určitého textu
30. 7. 2008   #81406

To retriwr : takže to nepujde zmenit určitý text?

Delphi › barva určitého textu
27. 7. 2008   #81071

mam text (u,z:string) z toho u:='uzivatel';//potreboval bych modre, a z:='zakaznik';//potreboval bych cervene,nicmene nevim jak zmenit textu urciteho barvu ví někdo?

Python › python-ide
18. 7. 2008   #79973

Ahojte vsem,nainsaloval jsem si python 2.5.2. ale jde mi jenom ten prikazovej radek a chtel bych aby mi seli ten grafickej ide,nevite nekdo jak nato?to graficky se mi nespusti...

Delphi › prosím help me
15. 7. 2008   #79479

no nemam to uplne eno nuno,ale snad bych pomohl

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);//tlacitko odeslat

begin

WebBrowser1.Navigate(Edit1.Text);


end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);// tlacitko vpred
begin

WebBrowser1.GoForward;

end;


procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);//tlaciko domů
begin

WebBrowser1.GoHome;

end;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);//tlacitko zpet
begin

WebBrowser1.GoBack;

end;
form1.Caption:=webbrowser1.LocationURL;//mozna myslis tohle,ale stimto jsem si moc rady nevedel,potreboval jsem aby se do prohlizece napsala adresa webu,nebo do editu.bohuzel se mi to vypisovalo se spozdenim,snad by pomohl cyklus for...

C / C++ › cin.get();
7. 7. 2008   #78944

s cin.get() jdou delat i jina kouzla,pokud chces muzes si nadeklarovat promenou treba:


const int ZNAK=32;//dyztak me prosim opravte
char i[Znak];
cout << "zadejte znak pro zapamatovani: ";
cin.get(i,32).get();//tady dyztak taky,delal jsem to s get navic,ale nekdy je nutne pouzit i cin.clear;

cout << "Tady mate vas znak: " << (i,32);
//dlouho jsem c++ se neucil,tak prosim omluvte moje chyby

Melamber777
Delphi › Borland Delphi 7 X Lazarus
29. 6. 2008   #78386

tak jsem zkusil turbodelphi a musim se vsem omluvit,za mou slabou proziravost,myslim ze dephi je dobra volba(turbodelphi,nebo jine dephi).jako dukaz pridavam program ktery jsem utvoril pro svoje poteseni

Delphi › Beznádej!!!!!
26. 6. 2008   #78171

tak jsem nato prisel...,ted uz asi budu delat jen v turbodelphi:)

Delphi › Beznádej!!!!!
26. 6. 2008   #78073

http://www.lazarus.freepascal.org/ stahni si lazarus,nepotrebujes zadne registrace a jeste to ma spoustu vychytavek a to aj to ze je tam slovesnka dokumentace(coz ceska neni)...,no ten lazarus ale byva chybovy,stahl jsem si na zkouzku turbodephi,ale nevim jak mam vytvorit vysledny soubor...:(

Delphi › potrebujem pomoc!!!
26. 6. 2008   #78072

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var i,j:integer;
begin


randomize();
i:=random(7)+1;//7 urcuje pocet generovanych cisel
j:=random(7)+1;
i:=i*j;
memo1.Lines.Add(IntToStr(i));//no kdyz to maji byt nahodna cisla tak preci ne postupne,ale pro zacatek ti to muze stacit...
//IntToStr to je pretypovani integer na string,a jelikoz memo1.lines je typu string,nejak tak to ma byt
//pro sestupne nebo vzestupne generovani cisel pouzij cyklus for,nebo...pouzij podminek if,if else atd...
end;


no jinac se souborama teprv zacinam...neporadim.:)

C / C++ › Code::Blocks - program s kom…
12. 6. 2008   #76614

To neVERberleRfellerER : no,nejak jsem to spatne pochopil,no tak zrejme to gcc,code blocks taky pouzivam,taky to nejak pouziva gcc a jede to dobre.

C / C++ › Code::Blocks - program s kom…
11. 6. 2008   #76576

To neVERberleRfellerER : tohle mi delalo taky musis dat ulozit jako(save as..)a hned za nazev souboru dat koncovku .cpp ,jestli mas spravny kod jiste ti pojede...

C / C++ › g++ not found
30. 5. 2008   #75435

To Garret Raziel : tak jsem to zmakl a k memu udivu kompilator nasel chybu(;)....jednodusi navod na zprovozneni jsem snad jeste nevidel,a jeste jednou dekuji...dyztak toto nejak oznacte za vyresene prosim.

C / C++ › g++ not found
29. 5. 2008   #75390

zdravim mam ubuntu 8.04,myslim ze jede v poho,ale mam takovou zavislost na programovani,tak jsem si stahl spoustu dobrejch programovacich ide,problem je v tom ze kdyz chci programovat v c++ nenajde to prekladac g++ a hodi to /bin/sh: g++: not found
Process terminated with status 127 (0 minutes, 0 seconds)
0 errors, 0 warnings,prosim poradte kde bych ten g++ sehnal(vim kde sehnat rpm coz nechci).Diky vsem za radu...

Delphi › Borland Delphi 7 X Lazarus
13. 4. 2008   #71141

tak jsem zkusil kod a faka o sto pero,jenom k tomu lazarusu,lazarus je sice ve vyvoji,ale pokud vim tak ma v nabidce vicero komponent a tim je vlastne aj lepsi ne?

Pascal › koncovka v sachach
10. 4. 2008   #70912

To Hirgon : ahoj,sezen si ucebnici zakladu sachove partie,mela by tam byt koncovka s vezi,to je snadne.ale spis by me jako sachystu zajimalo jak jsi dovedl udelat v pascalu sachovnici+kral+vez,to muselo byt obtizne.myslim ze se staci naucit tu sachovou koncovku a mas vyhrano...

Delphi › Borland Delphi 7 X Lazarus
10. 4. 2008   #70887

no ja jsem rozhodne pro Lazarus,zezacatku jsem mel fakt nervy,tak jsem chvili bloumal netem,stahl jsem si freepascal a zacal v nem(rozhodne dotet neumim vse).Tedka delam v Lazarusu ''pro radost'' jeden program na komunikaci s pc,dost me to bavi,ale neprisel jsem nato jak do editu vlozim normalni cas,hledal jsem a nenasel...

jo a jeste neco...Lazarus je sice trosku jiny(ve win),nez delphi.Ale proc v tom delat takovy rozdil,kdyt borland uz tak ma svou reklamu...a lazarus take,ale lazarus je alespon zdarma,sic ve vyvoji,ale to preci stoji za hrich se v tom naucit ne?

Visual Basic › menu-nevim jak nanej
3. 4. 2008   #70449

diky vsem za pomoc,hodne jste mi pomohli!

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032022 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý