Anonymní profil Anonim – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil Anonim – Programujte.comAnonymní profil Anonim – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 213.129.159.–

Visual Basic › Problém s uložením obrázku c…
18. 11. 2015   #206476

Timer1.Enabled musí být True, Timer1.Interval musí být větší než nula, tím se nastaví počet milisekund, po kterých se pravidelně spouští událost Timer1_Tick. Obojí jde nastavait v IDE/Properity nebo v kódu, který se vykoná po spuštění programu, např. Form1_Load, Form1_Activate nebo tak něco. OK?

Anonim
Matematika › Domácí úkol
3. 11. 2015   #206120

Zdravím,
potřeboval bych pomoct, propadám z matematiky, vy jste asi moje poslední naděje... potřeboval bych výpočty domácího úkolu... já to sám opravdu nedám.

Zde zadání: 
    1)Zjistěte délky stran trojúhelníku ABC, je-li A[3;2],B[-1; -1],C[11; -6].
    2)Dokažte, že trojúhelník ABC je pravoúhlý; A[0;0],B[3; 1],C[1; 7].
    3)Určete souřadnice vektoru c ⃗=a ⃗-4b ⃗, a ⃗=(3; -2),b ⃗=(4;3).
    4)Určete velikost úhlu γ v trojúhelníku ABC; je-li dáno: A[-2;3],B[-2; -1],C[1; 1]
    5)Je dán trojúhelník ABC; A[0;4],B[2; 7],C[5; 1]. Napište parametrické vyjádření přímky, na které leží:    a) strana BC trojúhelníku ABC        b) těžnice t_b trojúhelníku ABC
    6)Zjistěte, zda dané body leží na přímce p:x=1-t,y=3t,t∈R.                    a) A[-3;7]            b) B[0; 3]
    7)Napište obecnou rovnice přímky EF,.je-li E[3;7],F[-2; 1].

Byl bych vám nezkutečně vděčný...

pee-jay_cz
Visual Basic › Chyba
25. 6. 2015   #203278

hmm...

Ty jsi změnil ten čtvrtý řádek Dim saveName As Double na: Dim SaveName As String,

a přesto máš chybu "Conversion from string "C:\Users\user\Desktop" to type 'Double' is not valid?"

To je docela záhada, protože ve tvým kódu už žádná proměnná typu Double není :)

Visual Basic › Chyba
25. 6. 2015   #203272

 Dim SaveName As String

Visual Basic › Načtení z *.txt do combobox
5. 6. 2015   #202705

#1 Martin
 

'---------------------------------------------------------------------------------------
' Module  : Txt2Ctrl
' Author  : pee-jay_cz
' Date   : 5.6.2015
' Purpose  : How to Load Text from a File into a Control in VB6/VBA.
'---------------------------------------------------------------------------------------

Option Explicit

Private Sub cmd1_Click()

  TextToControl "C:\Test.txt", pic1  ' "pic1.AutoRedraw = True" lze nastavit bud v IDE nebo 'on the run.'
  TextToControl "C:\Test.txt", lbl1
  TextToControl "C:\Test.txt", txt1  ' "txt1.MultiLine = True" musi byt nastaveno v IDE, nelze zmenit 'on the run'.
  TextToControl "C:\Test.txt", cbo1
  TextToControl "C:\Test.txt", lst1

End Sub

Public Sub TextToControl(ByRef FileName As String, ByRef obj As Object)

  '----------------------------------------------------
  ' NACET ZE SOUBORU

  If Len(Dir$(FileName)) = 0 Then
    MsgBox "Chyba souboru." & vbNewLine & _
        "Soubor " & Chr$(34) & FileName & Chr$(34) & " nelze nalézt.", _
        vbInformation
    Exit Sub
  End If

  Dim fNum As Long
  fNum = FreeFile
  Open FileName For Binary As #fNum
  If LOF(fNum) = 0 Then
    MsgBox "Chyba souboru." & vbNewLine & _
        "Soubor " & Chr$(34) & FileName & Chr$(34) & " je prázdný.", _
        vbInformation
  'Exit Sub
  End If

  Dim Buffer As String
  Buffer = Space$(LOF(fNum))
  Get #fNum, 1, Buffer
  Close #fNum

  ' KONEC NACTU SOUBORU
  '----------------------------------------------------

  Dim i As Long

  Select Case TypeName(obj)

  Case "PictureBox"

    obj.Cls
    obj.Print Buffer

  Case "Label"

    obj.Caption = Buffer

  Case "TextBox"

    obj.Text = Buffer

  Case "ComboBox", "ListBox"

    Dim Lines() As String
    Lines = Split(Buffer, vbNewLine)
    obj.Clear
    For i = LBound(Lines) To UBound(Lines)
      obj.AddItem Lines(i)
    Next i
    If TypeName(obj) = "ComboBox" Then obj.ListIndex = 0 Else obj.ListIndex = -1
    Erase Lines
  
  Case Else

    MsgBox "Chyba objektu." & vbNewLine & _
        "Objekt " & Chr$(34) & obj.Name & Chr$(34) & " není podporovaný (" & TypeName(obj) & ").", _
        vbInformation

  End Select

  Buffer = vbNullString

End Sub

Připojen obrázek.

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032022 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý