Anonymní profil Lukáš Mrzena – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil Lukáš Mrzena – Programujte.comAnonymní profil Lukáš Mrzena – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 160.217.138.–

Honza
Java › Pole čísel BubbleSort
1. 3. 2016   #208991

Zdravím lidi, 

mohl by mi někdo pomoc, prosím? :) 

A) Implementuj metodu BubbleSort() (metodu Bubble Sort jsem už vložil, ale nevím jestli je správně, prosím zkontrolovat) 

B) Využitím metody kontorlaŘazení(), provést testování správnosti implementované metody BubbleSort

Děkuji za odpověď, či radu. Přeji pěkný den. :) !!! 

package polecisel;

import java.util.Arrays;
import java.util.Random;

/**
 * Trida PoleCisel modeluje objekty, ktere v sobe zapouzdruji jednorozmerne pole
 * cisel typu int. Trida implementuje nektere zakladni algoritmy pro praci s
 * polem a rovnez nektere radici algoritmy.
 *

 */
public class PoleCisel {

  // staticka promenna, ktera se pouziva pro inicializaci instanci 
  private static Random rand = new Random();
  // instancni promenna, ktera uchovava pole cisel s prvky typu int
  private int[] poleCisel;

  /**
   * Konstruktor bez parametru, ktery provadi implicitni inicializaci v
   * zavislosti na tom, ktere radky jsou odkomentovany.
   */
  public PoleCisel() {
    // System.out.println(this);    
    //arrayOfNumbers = new int[10];
    // this.initialization(10);
    // initialization(10);
    poleCisel = new int[]{1, 2, 3, 4, 5};
    //     poleCisel = new int[] {};
  }

  /**
   * Konstruktor, ktery vytvari n prvkove pole cisel, jehoz prvky jsou
   * pseudonahodna cisla typu typu int z intervalu <1, m>.
   *
   * @param n pocet prvku pole
   * @param m urcuje horni mez intervalu pro hodnoty prvku pole
   */
  public PoleCisel(int n, int m) {
    poleCisel = new int[n];
    //this.inicializaceMath(m);
    this.inicializaceRand(m);
  }

  /**
   * Tato metoda inicializuje pole cisel tak, ze jeho prvky jsou pseudonahodna
   * cisla typu int z intervalu <1, m>. Pro inicializaci prvku je pouzita
   * staticka metoda random() ze tridy Math.
   */
  private void inicializaceMath(int m) {
    for (int i = 0; i < poleCisel.length; i++) {
      poleCisel[i] = (int) (Math.random() * m + 1);
    }
  }

  /**
   * Tato metoda inicializuje pole cisel tak, ze jeho prvky jsou pseudonahodna
   * cisla typu int z intervalu <1, m>. Pro inicializaci prvku je pouzita
   * instancni metoda nextInt(int n) ze tridy Random.
   *
   * @param m urcuje horni mez intervalu pro hodnoty prvku pole
   */
  private void inicializaceRand(int m) {
    for (int i = 0; i < poleCisel.length; i++) {
      poleCisel[i] = rand.nextInt(m) + 1;
    }
  }

  /**
   * Vraci soucet prvku v poli cisel.
   *
   * @return Vraci soucet prvku v poli cisel, ktere ma aspon jeden prvek.
   */
  public long soucetPrvku() {
    long soucetPrvku = poleCisel[0];
    for (int i = 1; i < poleCisel.length; i++) {
      soucetPrvku = soucetPrvku + poleCisel[i];
//      soucetPrvku += poleCisel[i];
    }
    return soucetPrvku;
  }

  /**
   * Vraci soucin prvku v poli cisel.
   *
   * @return Vraci soucin prvku v poli cisel, ktere ma aspon jeden prvek.
   */
  public long soucinPrvku() {
    long soucinPrvku = poleCisel[0];
    for (int i = 1; i < poleCisel.length; i++) {
      soucinPrvku = soucinPrvku * poleCisel[i];
//       soucinPrvku *= poleCisel[i];
    }
    return soucinPrvku;
  }

  /**
   * Vraci maximalni prvek v poli cisel.
   *
   * @return Vraci maximalni prvek v poli cisel, ktere ma aspon jeden prvek.
   */
  public int maximalniPrvek() {
    int maxPrvek = poleCisel[0];
    for (int i = 1; i < poleCisel.length; i++) {
      if (poleCisel[i] > maxPrvek) {
        maxPrvek = poleCisel[i];
      }
    }
    return maxPrvek;
  }

  /**
   * Vraci minimalni prvek v poli cisel.
   *
   * @return Vraci minimalni prvek v poli cisel, ktere ma aspon jeden prvek.
   */
  public int minimum() {
    // TODO add your code here 
    return 1;
  }

  /**
   * Vraci dvouprvkove pole, jehoz prvni prvek je minimum a druhy maximum v
   * poli poleCisel.
   */
  public int[] minimax() {
    // TODO add your code here 
    return new int[]{1, 1};
  }

  /**
   * Seradi pole poleCisel vzestupne s vyuzitim staticke metody sort ze tridy
   * Arrays.
   */
  public void sort() {
    Arrays.sort(poleCisel);
  }

  /**
   * Seradi pole poleCisel vzestupne s vyuzitim algoritmu SelectionSort.
   */
  public void selectionSort() {
    int indexMin;
    int n = poleCisel.length;
    for (int i = 0; i <= n - 2; i++) {
      // vypocet indexu minimalniho prvku v poleCisel[i .. n - 1]
      indexMin = i;
      for (int j = i + 1; j <= n - 1; j++) {
        if (poleCisel[j] < poleCisel[indexMin]) {
          indexMin = j;
        }
      }
      int temp = poleCisel[i];
      poleCisel[i] = poleCisel[indexMin];
      poleCisel[indexMin] = temp;
    }
  }

  /**
   * Seradi pole poleCisel vzestupne s vyuzitim algoritmu SelectionSort.
   * Modifikace spocivajici v tom, ze se pocita nejen pozice minima v
   * poleCisel[i .. n - 1], ale tez hodnota minimalniho prvku.
   */
  public void selectionSortModif() {
    int indexMin;
    int minElement;
    int n = poleCisel.length;
    for (int i = 0; i <= n - 2; i++) {
      // vypocet indexu a hodnoty minimalniho prvku v poleCisel[i .. n - 1]
      indexMin = i;
      minElement = poleCisel[i];
      for (int j = i + 1; j <= n - 1; j++) {
        if (poleCisel[j] < minElement) {
          indexMin = j;
          minElement = poleCisel[j];
        }
      }
      poleCisel[indexMin] = poleCisel[i];
      poleCisel[i] = minElement;
    }
  }

  /**
   * Seradi pole poleCisel vzestupne s vyuzitim algoritmu InsertionSort.
   */
  public void insertionSort() {
    int n = poleCisel.length - 1;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      int insertedItem = poleCisel[i];
      // vlozeni prvku poleCisel[i] do serazeneho useku poleCisel[0..i - 1]
      int j = i - 1;
      while (j >= 0 && insertedItem < poleCisel[j]) {
        poleCisel[j + 1] = poleCisel[j];
        j--;
      }
      poleCisel[j + 1] = insertedItem;
    }
  }

  /**
   * Seradi pole poleCisel vzestupne s vyuzitim algoritmu BubbleSort.
   */
  public static void bubbleSort(int[] array) {
    for (int i = 0; i < array.length - 1; i++) {
      for (int j = 0; j < array.length - i - 1; j++) {
        if(array[j] < array[j+1]){
          int tmp = array[j];
          array[j] = array[j+1];
          array[j+1] = tmp;
        }
      }
    }
    // TODO add your code here 
  }

  /**
   * Seradi usek poleCisel[left .. right] z poleCisel s vyuzitim algoritmu
   * MergeSort.
   *
   * @param left index leveho krajniho prvku v useku poleCisel[left .. right]
   * @param right index praveho krajniho prvku v useku poleCisel[left ..
   * right]
   */
  public void mergeSort(int left, int right) {
    int n = right - left + 1; // pocet razenych cisel
    if (n <= 1) {
      return;
    } else {
      int center = left + (right - left) / 2;
      mergeSort(left, center); //rekurzivni volani metody mergesort
      mergeSort(center + 1, right); //rekurzivni volani metody mergesort
      merge(left, center, right); //slouceni dvou serazenych useku
      //metodou merge(int left, int center, int right)
    }
  }

  /**
   * Slouci dva serazene useky poleCisel[left .. center] a poleCisel[center +
   * 1 .. right] tak, ze cely usek poleCisel[left .. right] bude vzestupne
   * serazen.
   *
   * @param left index leveho krajniho prvku v useku poleCisel[left .. right]
   * @param center index prostredniho prvku v useku poleCisel[left .. right]
   * @param right index praveho krajniho prvku v useku poleCisel[left ..
   * right]
   */
  private void merge(int left, int center, int right) {
    int n = right - left + 1;
    int k = 0;
    int[] helper = new int[n];
    int i = left;
    int j = center + 1;
    while (i <= center && j <= right) {
      if (poleCisel[i] <= poleCisel[j]) {
        helper[k] = poleCisel[i];
        i++;
      } else {
        helper[k] = poleCisel[j];
        j++;
      }
      k++;
    }
    // kopirovani zbyvajicich prvku z leveho useku
    while (i <= center) {
      helper[k] = poleCisel[i];
      i++;
      k++;
    }

    // kopirovani zbyvajicich prvku z praveho useku
    while (j <= right) {
      helper[k] = poleCisel[j];
      j++;
      k++;
    }
    //kopirovani prvku z pomocneho pole do poleCisel
    for (k = 0; k < n; k++) {
      poleCisel[left + k] = helper[k];
    }
  }

  /**
   * Vypise pole poleCisel. Kazdy prvek se vypisuje na novy radek.
   */
  public void printArrayOfNumbers() {
    for (int i = 0; i < poleCisel.length; i++) {
      System.out.println("A[ " + i + " ] = " + poleCisel[i]);
    }
  }

  /**
   * Vraci znakovou reprezentaci instance.
   *
   * @return Vraci znakovou reprezentaci instance v nasledujicim formatu.
   * napr.: "polecisel.PoleCisel( 1, 5, 8 )" v pripade, ze poleCisel obsahuje
   * tri prvky 1, 5, 8.
   */
  @Override
  public String toString() {
    StringBuffer result = new StringBuffer(this.getClass().getName());
    result.append("( ");
    for (int i = 0; i < poleCisel.length - 1; i++) {
      result.append(poleCisel[i]);
      result.append(", ");
    }
    result.append(poleCisel[poleCisel.length - 1]);
    result.append(" )");
    return result.toString();
  }

  public static void testMergeSort() {
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
      PoleCisel novePole = new PoleCisel(20, 100);
      System.out.println("pole pred razenim metodou mergesort");
      System.out.println("" + novePole);
      novePole.mergeSort(0, 19);
      System.out.println("pole po razeni metodou mergesort");
      System.out.println("" + novePole);
      System.out.println("");
    }
  }

  /**
   * Vraci true prave kdyz prvky poleCisel tvori neklesajici posloupnost,
   * jinak vraci false.
   * @return Vraci true prave kdyz prvky poleCisel tvori neklesajici posloupnost,
   * jinak vraci false.
   */
  private boolean kontrolaRazeni() {
    for (int i = 0; i < poleCisel.length - 1; i++) {
      if (poleCisel[i] > poleCisel[i + 1]) {
        return false;
      }
    }
    return true;

  }

  public static boolean testMergeSort(int pocetPrvku, int rozsah) {
    PoleCisel novePole = new PoleCisel(pocetPrvku, rozsah);
    novePole.mergeSort(0, pocetPrvku - 1);    
    return novePole.kontrolaRazeni();
  }

  public static void testSoucinPrvku() {
    PoleCisel novePole = new PoleCisel();
    System.out.println("Kontrola vypoctu soucinu prvku v poli");
    System.out.println(novePole);
    System.out.println("Soucin prvku = " + novePole.soucinPrvku());
  }

  public static void main(String[] args) {
    testMergeSort();
    System.out.println("Test MergeSort: Kontrola razeni 1000 000 prvku: " + testMergeSort(1000000, 1000000));
    System.out.println("");
    testSoucinPrvku();
  }

}
Lukáš Mrzena
Java › Java úkol - sčítačka
1. 3. 2016   #208990

Fungovalo to , díky moc. 

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032022 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý