TI-Basic - Bisekce
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

TI-Basic - BisekceTI-Basic - Bisekce

 
Hledat
Vybavení pro Laser Game
Spuštěn Filmový magazín
Laser Game Brno
Pergoly a střechy Brno

TI-Basic - Bisekce

Google       Google       19. 9. 2005       11 152×

Doufám, že dobrým úvodem do programování na kalkulačkách pro Vás bude realizace jednoho z nejjednodušších matematických algoritmů. Nečekejte žádnou efektivitu kódu či velkou rychlost výpočtu. Jde opravdu jen o ukázku realizace algoritmu, jelikož kalkulačky TI mají implementovány daleko sofistikovanější a rychlejší řešení tohoto problému.....

Reklama
Reklama

Teoretický úvod

Bisekce je jedna z nejzákladnějších, nejjednodušších, ale také nejnepřesnějších numerických metod pro zjišťování kořenů funkcí - jejich nulových bodů. Základní problém vyjádřený slovně a matematicky by zněl asi takhle:

Hledáme číslo x, pro které je funkční hodnota dané funkce rovna nule f(x)=0

Tato úloha se dá řešit analyticky i numericky. První způsob nabízí velkou výhodu přesného výsledku, ale v prostředí jednoduchých procesorů se dá realizovat těžko. Proto bylo vymyšleno mnoho způsobů řešení numerických a jedno z nich je právě řešení pomocí bisekce. Tato metoda je pro nás pouze instruktážní a bude sloužit pouze za účelem seznámení se s programováním v TI-Basicu. Kalkulačka nám samozřejmě nabízí mnoho způsobů, jak podobný problém vyřešit a svou přesností a rychlostí bisekci daleko předčí. I tak si ale myslím, že mnoho postupů uvedených zde se vám může hodit.

Pro pochopení základního principu nám pomůže graf zkoumané funkce. Pro jednoduchost zvolím kvadratickou funkci:

f(x)=x^2-2, chcete-li y=x^2-2.

Je to graf posunuté paraboly

Metoda bisekce vychází z jednoduchého principu:

Zvolíme si dva body a, b na ose x tak, aby a bylo menší než b. Samozřejmě musí oba body ležet v definičním oboru naší funkce, tj. funkce musí mít v obou bodech smysl. Vypočítáme funkční hodnoty v obou bodech f(a), f(b)

f(a) = a^2-2

f(b) = b^2-2

Tyto hodnoty nám pomůžou najít řešení naší úlohy. Platí totiž jedna matematická věta, která zní:

Jestliže existuje funkce f(x), která je spojitá na intervalu <a, b> a platí nerovnost f(a)*f(b) < 0, potom existuje bod c z intervalu (a, b), pro který platí, že f(c)=0.

Slovy prostého člověka: hledáme takový interval <a, b>, v jehož jednom krajním bodě a je funkční hodnota naší funkce kladná a ve druhém bodě b záporná (nebo naopak), tedy součin a*b bude záporný. Aby funkce přešla z kladných hodnot do záporných (nebo naopak), musí projít osou x a to je právě bod, který je nulovým bodem funkce - funkční hodnota v tomto bodě je rovna 0.

První zádrhel nastane v okamžiku, kdy se zeptáme, kde vlastně máme body a a b hledat, protože může nastat případ, kdy má některá funkce více, nebo dokonce nekonečně mnoho, nulových bodů (kořenů). Obecně neexistuje algoritmus, který by je numerickou formou našel. Musíme použít náš matematický talent a body odhadnout. Z podmínky f(a)*f(b) < 0 můžeme svoji volbu ověřit, protože se už jedná o matematický a booleovský úkon. Jestliže je náš první odhad správný, můžeme se přibližovat k nulovému bodu, protože máme interval, kde se nachází. Název bisekce znamená "dvě části". Budeme totiž dělit náš interval na dvě části a pro jednoduchost na dvě části stejné. Střed intervalu < a,b > nazveme s1. Je zřejmé, že náš nulový bod se nachází v některém ze dvou intervalů (a,s1) nebo (s1,b). Zjistíme to opět pomocí podmínky existence nulového bodu na intervalu přenesenou na naše nové intervaly: f(a)*f(s1) < 0 a f(s1)*f(b) < 0. Interval, který danou nerovnost splňuje, je náš nový favorit, protože v něm se nulový bod nachází. Hledáme dál: dejme tomu, že podmínku splnil první interval (a,s1). rozdělíme ho opět na dva stejné intervaly (a,s2) a (s2,s1) a otestujeme, ve kterém že se to ten nulový bod nachází. Stejný postup budeme aplikovat tak dlouho, až se trefíme na nulový bod. A jak to poznáme? Pro nulový bod platí vztah f(c)=0. Až se tedy bude součin f(a)*f(b) = 0, bude jeden z bodů a,b nulovým bodem funkce. Toto se může stát i docela rychle - záleží na volbě intervalu, ale taky velmi pomalu - to už záleží na charakteru nulového bodu. V případě, že nulový bod je číslo s neukončeným desetinným rozvojem, výsledku se nedočkáme, resp. narazíme na možnosti výpočetní techniky - citlivost (přesnost nebo rozsah). Proto si přesnost výpočtu hned na začátku zvolíme. Pokud vyjádříme chybu jako

d = (b-a)/2^k

kde a a b jsou hranice intervalu a k je konečný počet přiblížení (iterací) ke kořenu, můžeme porovnat výslednou chybu s maximální požadovanou a pokud je výsledná chyba menší, budeme považovat jeden z bodů konečného intervalu za dostatečně přesný nulový bod. Který bod onoho intervalu to bude, je v podstatě jedno, protože daný vztah pro výpočet chyby je vlastně délkou tohoto intervalu. Výsledek ve tvaru bod ± chyba tedy vyhovuje našim požadavkům.

Pojďme si tedy ukázat dělení intervalu na příkladu f(x)=x^2-2 s požadovanou maximální chybou d=0.1

Zvolili jsme interval (a,b), kde a=1 a b=2. Jejich funkční hodnoty jsou f(1) = -1 a f(2) = 2. Je zřejmé, že nerovnost f(1)*f(2) < 0 je splněna, budeme tedy tento interval dělit na polovinu. Střed spočítáme jako aritmetický průměr hodnot a a b:

s1 = (a+b)/2 = (1+2)/2 = 1.5

Vypočítáme funkční hodnotu v bodě s1 a ověříme nerovnosti v obou nových intervalech (a,s1) a (s1,b), tedy (1,1.5) a (1.5,2). Nerovnost f(1.5)*f(2) < 0 neplatí, budeme tedy hledat dál v prvním intervalu. Pro ověření, zda už jsme náhodou nesplnili přesnost, dosadíme do vztahu pro chybu d = (s1-a)/2^1 = 0.25 a porovnáme s požadovanou přesností (d=0.1). Přesnost ještě není dostatečná, rozdělíme tedy tento interval na dva intervaly (a,s2) a (s2,s1). Otestujeme nerovnost a zjistíme, že nerovnost platí pro druhý interval (s2,s1). Opět otestujeme chybu a jak se můžeme přesvědčit, přesnost se nám dostala pod stanovenou hranici 0.1:

d = (s2-s1)/2^2 = 0.0625.

V případě, že bychom požadovali přesnost větší, hledáme stejným způsobem dál.

Základní algoritmus

1) požadujeme vstupní data: funkci f(x), počáteční interval (a,b), kde a < b a požadovanou chybu výpočtu (přesnost)

2)Otestujeme f(a)*f(b)

f(a)*f(b)=0 » určíme, která ze dvou hodnot a,b je nulovým bodem funkce, chyba je rovna 0, ukončíme program.

f(a)*f(b) < 0 » vypočítáme chybu a porovnáme s požadovanou chybou. Jestliže vyhovuje, ukončíme program

» rozdělíme interval (a,b) na dva podintervaly (a,s) a (s,b) a každý otestujeme f(a)*f(s) < 0 a f(s)*f(b) < 0

» interval, který podmínku splňuje označíme jako interval (a,b) a vrátíme se k bodu 2)

Algoritmus je již optimalizován, je tedy určený přímo k přepsání do programovacího jazyku. Optimalizace spočívá v nahrazení starého a již ověřeného intervalu (a,b) intervalem novým, který vyhověl nerovnosti. Odpadá tak nutnost ukládat každý nový střed intervalu do nové proměnné. Jednoduše nazveme střed intervalu novým áčkem nebo béčkem a k dalšímu ověření tohoto intervalu můžeme použít stejný algoritmus bez změny názvů proměnných.

Algoritmus programu bisekce()

Deklarace proměnných, nastavení režimu kalkulačky, vymazání I/O,

2. Vstup: Zadání funkce f(x)

3. Vstup: Zadání intervalu

4. Dosazení intervalu do f(x), ověření intervalu - rozhodování

nevyhovuje: Skok na bod 3. (opětovné zadání intervalu)

5. Deklarace proměnné n = -1 (stavová proměnná - počet iterací)

6. Vstup: Zadání požadované chyby

7. Cyklus Loop

8. Zvýšení proměnné n

9. Výpočet chyby (uložen do c)

10. Výpočet středu intervalu (uložen do s)

11. Zobrazení mezivýsledku

12. Ověření chyby

vyhovuje požadované chybě: skok na návěstí Ende (bod 16.)

13. Výpočet funkčních hodnot pro krajní bod a a střed intervalu

14. Ověření součinu f(a)*f(s)

f(a)*f(b) < 0 - střed s ulož do proměnné b (s›b)

f(a)*f(s) > 0 - střed s ulož do proměnné a (s›a)

f(a)*f(s)=0 - otestuj f(s)=0. Pokud platí, střed s ulož do a (s›a), skok na návěstí Ende (bod 16.)

15. Konec cyklu Loop (skok na začátek - bod 7.)

16. Návěstí Ende

17. Výstup: Zobrazení výsledku

18. Vymazání funkce f(x)

19. Zpětné nastavení kalkulačky

20. Konec programu

Zdrojový text programu v TI-Basicu

Program není příliš optimalizován. Prostředí pro výpočty je na začátku nastaveno na Approximate, protože se jedná o numerické výpočty. Také je deklarována skupina lokálních proměnných, ze kterých je vynechána proměnná f, ve které je uložena zkoumaná funkce. Učinil jsem tak záměrně, abych mohl porovnat výsledky s výsledkem výpočtu pomocí vestavěných funkcí (například zeros). Použití cyklu Loop se jeví nejvhodnější v případech, kdy není jisté, kolikrát cyklus proběhne. Zobrazování mezivýsledků je čistě demonstrační záležitostí. Řízení programu je provedeno pomocí příkazu If. Program je také k dispozici ke stažení


bisekce() Prgm Local a,b,c,d,n,fa,fb,fs,k,z setMode("Exponential Format","NORMAL") setMode("Exact/Approx","APPROXIMATE")
Lbl start ClrIO Input "Dolni mez",a Input "Horni mez",b f|x=a-›fa f|x=b-›fb fa*fb-›z If b < a or z > 0 Then Disp "Spatne zvoleny interval" Pause Goto start EndIf -1-›n
Input "Zadej chybu",d Loop n+1-›n ClrIO abs(b-a)/2^n-›c (a+b)/2-›s Disp "a,b,s=",{a,b,s} Disp "chyba",c Pause ClrIO If c < d Then Goto ende EndIf f|x=a-›fa f|x=s-›fs If fa*fs > 0 Then s-›a EndIf If fa*fs < 0 Then s-›b EndIf If fa*fb=0 Then If fs=0 Then s-›a EndIf Goto ende EndIf EndLoop
Lbl ende Disp "Vysledek:"
Disp string(a)&" +/- "&string(d) setMode("Exact/Approx","AUTO") EndPrgm

Zdroj: education.ti.com T

×Odeslání článku na tvůj Kindle

Zadej svůj Kindle e-mail a my ti pošleme článek na tvůj Kindle.
Musíš mít povolený příjem obsahu do svého Kindle z naší e-mailové adresy kindle@programujte.com.

E-mailová adresa (např. novak@kindle.com):

TIP: Pokud chceš dostávat naše články každé ráno do svého Kindle, koukni do sekce Články do Kindle.

Hlasování bylo ukončeno    
0 hlasů
Google
(fotka) Ing. Matěj PáchaAutor je studentem doktorského studia na Elektrotechnické fakultě Žilinské univerzity, obor Elektrická trakce. Mezi koníčky patří hudba a hra na baskytaru.
Web    

Nové články

Reklama
Reklama
Obrázek ke článku Konference: Moderní informační systémy podporují automatizaci

Konference: Moderní informační systémy podporují automatizaci

Současná situace v šíření onemocnění Covid-19 klade na řadu firem nové nároky a mnohé z nich jsou nyní více než kdy jindy závislé na nejmodernějších informačních technologiích. Proto i v oblasti podnikových informačních systémů vidíme rostoucí důraz na automatizaci nebo na důslednou integraci. Také o těchto trendech se bude mluvit na konferenci Firemní informační systémy, která se koná 24.9.2020 v pražském Kongresovém centru Vavruška na Karlově náměstí.

Obrázek ke článku Nebezpečí ukrytá v USB: z nuly na škvarek za pět sekund

Nebezpečí ukrytá v USB: z nuly na škvarek za pět sekund

Za cenu šesti dolarů lze celkem bez obtíží koupit nový, líbivě vyhlížející flash disk. Přidaná hodnota, které se vám spolu s ním dostane, už tak moc líbivá není. To, co se před pár sekundami tvářilo jako externí disk, se po připojení k počítači změní v důmyslné elektrické křeslo, které vaše zařízení v onen příslovečný škvarek promění za pár sekund. Cílovou skupinou pro koupi takových zařízení by mohli být záškodníci, kteří by tímto způsobem osnovali pomstu třeba vůči záletnému partnerovi. 

Obrázek ke článku Znalosti, dovednosti i prestižní titul MBA: Jde to i moderně a online

Znalosti, dovednosti i prestižní titul MBA: Jde to i moderně a online

Snad nikdy není špatná příležitost na investici do hodnotného vzdělání. Obzvlášť v případě, že absolvent dovede teoretické poznatky přetavit v praktické dovednosti, využitelné při řešení problémů i v komunikaci. Právě na to se specializuje studijní program MBA Řízení informačních technologií, vyučovaný na Business Institutu.

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032021 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý