Práce s grafikou 640x480@16bit v Pascalu. (4/4)
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Práce s grafikou 640x480@16bit v Pascalu. (4/4)Práce s grafikou 640x480@16bit v Pascalu. (4/4)

 

Práce s grafikou 640x480@16bit v Pascalu. (4/4)

Google       Google       12. 2. 2006       14 956×

Popis grafické unity pro práci v grafickém módu 111h, (640x480x16bit) využívající virtuální obrazovku v XMS paměti. Obsahuje procedury pro práci s XMS, kreslení základních geometrických tvarů, grafický OutText a načítání obrázků ze souborů PCX (256barev).
Část 4. Načítání 256 barevných PCX obrázků a použití 2 barevných PCX obrázků jako textový font.

Tak tady je poslední část seriálu o grafické unitě gr16b. Jak načíst a zobrazit obrázek PCX s 256 barvami. Nebyl by problém načítat obrázky s více barvami, nebo třeba i BMP, zatím jsem ale neměl čas to napsat a s 256 barevnými PCXkama jsem si zatím vystačil.

(Zdroj: 1000 File Formats)

Grafický formát PCX:

 • Hlavička je dlouhá 128b. (Obsahuje informace o rozlišení, počtu barev…)
 • Potom následují obrazová data pakovaná RLE komprimací,
 • kontrolní byt (12) a nakonec paleta barev (u 256 barevných PCX).

  Hlavička PCX:

  Definoval jsem záznam TPCXheader, který stačí naplnit prvními 128 byty souboru, a pak jen číst informace.

  
     TPCXheader = record
      Manufacturer : byte;   {konstanta, vzdy $A0 }
      Version : byte;     {cislo verze }
                  { 2 = pouziva maximalne 16 barev (obsahuje paletu)}
                  { 3 = stejne jako predchozi (bez palety barev)}
                  { 4,5 = 256 24 bitovych barev }
      Encoding : byte;     { 1 = pouziva RLE komprimaci}
      BitsPerPixel : byte;   { bitu na pixel (pocet barev)}
                  { standartne - 1, 2, 4, 8}
      Window : record     { souradnice obrazu (netusim k cemu to je)}
           Xmin, Ymin, Xmax, Ymax : integer;
          end;
      HDpi : integer;     {pixelu na palec (horizontal DPI) - vetsinou 300}
      VDpi : integer;
      Colormap : array[0..47] of byte; {mapa barev pri pouziti 16 barev (16*3=48)}
      Reserved : byte;     {vzdy 0}
      NPlanes : byte;     {pocet rovin (co?)}
      BytesPerLine : integer; {Number of bytes to allocate for a scanline
                   plane. MUST be an EVEN number. Do NOT
                   calculate from Xmax-Xmin.}
      PaletteInfo : integer;  {How to interpret palette- 1 = Color/BW,
                   2 = Grayscale (ignored in PB IV/ IV +)}
      HscreenSize : integer;  {Horizontal screen size in pixels. New field
                   found only in PB IV/IV Plus}
      VscreenSize : integer;  {Vertical screen size in pixels. New field
                   found only in PB IV/IV Plus}
      Filler : array[0..53] of byte;  {Blank to fill out 128 byte header.
                   Set all bytes to 0 }
     end;
  

  Jediné co potřebujeme z hlavičky získat je počet barev (jestli je 256) a rozlišení.

  
  {var hlavicka: TPCXheader;}
  
  blockread(soubor, hlavicka, sizeOf(hlavicka) );
  
   if (hlavicka.Manufacturer<>10) or (hlavicka.Version<>5) or
     (hlavicka.Encoding<>1) or (hlavicka.BitsPerPixel<>8)then begin
      {pokud neni splnena jedna z podminek není to PCX s 256 barvami}
     nactiPCX:=2;
     exit;
   end;
  
   obrazek.X:=(hlavicka.window.xmax-hlavicka.window.xmin)+1; { xove rozliseni }
   obrazek.Y:=(hlavicka.window.ymax-hlavicka.window.ymin)+1; { yove rozliseni }
  

  Obrazová data PCX (RLE komprimace):

  Po načtení bajtu X se zjistí, zda dva nejvyšší bity mají hodnotu jedna. Pokud ano, 6 nižších bitů bajtu X má význam počtu opakování a bajt následující za bajtem X obsahuje hodnotu, která se má opakovat. Nejsou-li dva nejvyšší bity jedničkové, X obsahuje přímo nekomprimovanou hodnotu. Toto vše se opakuje, dokud je počet zpracovaných pixelů menší než obrazek.X* obrazek.Y.

  Paleta Barev:

  Mezi obrazovými daty a paletou barev se nachází kontrolní byt který mívá hodnotu 12. Paleta obsahuje vždy 3 barevné složky (RGB) pro každou z 256 barev. Paletu lze jednoduše načíst tak, že do dvojrozměrného pole pal = array [0..255, 1..3] of byte; načtete posledních 768 bytů souboru. (256*3=768)

  V unitě gr16b se nejdříve nahraje hlavička a zjistí se zda se jedná o správný formát. Poté se nahraje paleta barev s jejíž pomocí se nakonec dekódovaná obrazová data převádějí na 16bitové pixely vkládané do bloku v XMS.

  
  function nactiPCX(cesta:string;var obrazek:Tobrazek):byte;
  {Podporovany jsou PCX 256 barev}
  {vraci 0 pri uspechu, jinak:
      1 - nenalezl soubor
      2 - nepodporovany format
      3 - nevejde se do pameti
      4 - chyba pri dekodovani (asi poskozeny soubor)
      5 - neni nainstalovan ovladac XMS
  }
  type Tpal = array [0..255, 1..3] of byte;
  var hlavicka:TPCXheader;
    palPCX:Tpal;
    soubor:file;
  
    data:byte;
    index,velikostObr:longint;
    skupina:byte;
    barva:word;
    volnaPamet:word;
    potrebnaPamet:longint;
    barvaAdr:longint;
  Begin
   assign(soubor, cesta);
   {$I-} {jen pro jistotu}
   reset(soubor,1); {data budeme prenaset po jednom byte}
   {$I+}
   if IOresult <> 0 then begin
     nactiPCX:=1;
     exit;
   end;
   {Pokud jsme jeste tady, tak byl soubor nalezen :o) }
   obrazek.cesta:=cesta;
   blockread(soubor, hlavicka, sizeOf(hlavicka) );
  
   if (hlavicka.Manufacturer<>10) or (hlavicka.Version<>5) or
     (hlavicka.Encoding<>1) or (hlavicka.BitsPerPixel<>8)then begin
     nactiPCX:=2;
     exit;
   end;
  
   obrazek.bitsPerPixel:=hlavicka.BitsPerPixel;
   obrazek.X:=(hlavicka.window.xmax-hlavicka.window.xmin)+1;
   obrazek.Y:=(hlavicka.window.ymax-hlavicka.window.ymin)+1;
  
   {***********************************************************************}
   {mame informace o souboru, jdeme na to}
   if detekujXms<>0 then begin
     nactiPCX:=5;
     exit;
   end;
  
   getSizeXMS(barva,volnaPamet);
   velikostObr := obrazek.X;
   velikostObr := velikostObr * obrazek.Y;
   potrebnaPamet := velikostObr * 2;
   potrebnaPamet := (potrebnaPamet div 1024)+1;
   if volnaPamet < potrebnaPamet then Begin
     nactiPCX:=3;
     exit;
   end;
   obrazek.handle:=alokujXMS(potrebnaPamet);
  
   barvaAdr:=seg(barva);
   barvaAdr:=barvaAdr shl 16;
   barvaAdr:=barvaAdr or ofs(barva);
  
   {mame alokovanou pamet, jdeme rozebrat soubor...}
  
   {...nacitame paletu...}
   seek(soubor, FileSize(soubor) - (768+1));
   blockread(soubor, data, 1);
   {nyni kontrola jestli jsme u palety souboru PCX}
   if data <> 12 then begin
     uvolniObrazek(obrazek);
     nactiPCX:=4;
     exit;
   end
   else blockread(soubor, palPCX, 768);
   { takhle jsme nacetli celou paletu PCX souboru do promenne palPCX }
   {...a ted uz konecne ten obrazek...}
  
   skupina:=0; {obsahuje delku rady stejnych pixelu}
   index:=1;  {obsahuje nasi pozici v obrazku}
  
   seek(soubor, 128);
   {preskocili jsme hlavicku ktera ma 128 bytu. (uz jsme ji nacetli)}
   repeat
    blockread(soubor, data, 1);
    {kdyz jsou data>=$C0 (dekadicky 192 = 1100 0000 - horni dva bity jsou
    nastaveny), pak se v dolnich 4 bitech naleza delka skupinky pixelu
    stejne barvy a nasledujici byte souboru je barva techto pixelu}
    if data >= 192 then
     begin
      skupina:=data and 63;
      {63 = 0000 1111b ve "skupina" zbudou jen dolni 4 bity=delka skupinky}
      blockread(soubor, data, 1); {prectu barvu}
      repeat
       barva:=getColor(palPCX[data,1],palPCX[data,2],palPCX[data,3]);
  
       defPresunu.velikost := 2;
       defPresunu.zdRukojet := 0;
       defPresunu.zdOffset := barvaAdr;
       defPresunu.clRukojet := obrazek.handle;
       defPresunu.clOffset := (index-1) * 2;
       {krmit XMS po 2 bytech je asi pomale, pokud ale nenacitate
        fotku o 1600x1200, tak to s tou rychlosti celkem jde }
  
       presunXms( defPresunu );
  
       index:=index + 1;
       dec(skupina);
      until skupina = 0;
     end
    else
     begin
       barva:=getColor(palPCX[data,1],palPCX[data,2],palPCX[data,3]);
  
       defPresunu.velikost := 2;
       defPresunu.zdRukojet := 0;
       defPresunu.zdOffset := barvaAdr;
       defPresunu.clRukojet := obrazek.handle;
       defPresunu.clOffset := (index-1) * 2;
       {krmit XMS po 2 bytech je asi pomale, pokud ale nenacitate
        fotku o 1600x1200, tak to s tou rychlosti celkem jde }
  
       presunXms( defPresunu );
  
      index:=index + 1;
     end;
  
   until index > velikostObr; {dokud nemame nacteny cely obrazek...}
   close(soubor);
   nactiPCX:=0;
  end;
  

  Kopírovat data do XMS po 2 bytech není zrovna nejrychlejší, pokud načítáme ale jen několik obrázků na začátku programu, tak se to dá snést. Veškeré informace o obrázku máme uloženy v záznamu Tobrazek.

  
     Tobrazek=record
      cesta:string;    {co je to za obrazek}
      X,Y:word;      {rozliseni}
      bitsPerPixel:byte; {barevna hloubka (originalu - v pameti
                je vzdy 16bit, aby se rychlejc vykresloval)}
      handle:word;    {rukojet bloku v XMS kde je obrazek dekodovan}
     end;
  

  Když již máme obrázek převedený do 16bit. grafiky a umístěný v XMS, je velice snadné jej přenést do virtuální obrazovky. Nejdříve si musíme do virtuální obrazovky zkopírovat zrcadlenou část v bufferu, vypočítat jaký výřez obrázku budeme kopírovat a pak už ho jen řádek po řádku zkopírovat.

  
  procedure zobrazObrazek(x,y:integer;obrazek:Tobrazek);
  {vykresli obrazek do virtualni obrazovky na zadane souradnice}
  var Yobrazovky,Xobrazovky,Yobrazku,Xobrazku,sirka:longint;
  Begin
   if (obrazek.x=0) or (obrazek.y=0) or (obrazek.handle=0) or (x>639) or (y>479)then begin
     exit;
   end;
    { nejdrive si presunu prave upravovany bank (buffer) do xms}
    defPresunu.velikost := 32768;
    defPresunu.zdRukojet := 0;
    defPresunu.zdOffset := BufferAdr;
    defPresunu.clRukojet := handle;
    defPresunu.clOffset := zrcadlenaCast shl 15;
  
    presunXms( defPresunu );
  
  
   {...a ted presunu obrazek...}
   Yobrazovky:=y; {od jakeho radku obrazovky budeme obrazek vykreslovat}
   if Yobrazovky<0 then Yobrazovky:=0;
   Yobrazku:=0;
   if y<0 then Yobrazku:=y * -1;
  
   Xobrazovky:=X; {od jakeho radku obrazovky budeme obrazek vykreslovat}
   if Xobrazovky<0 then Xobrazovky:=0;
   Xobrazku:=0;
   if X<0 then Xobrazku:=X * -1;
  
   sirka := obrazek.x - Xobrazku;
   if sirka > 640 then sirka:=640 - Xobrazovky;
   if (sirka+Xobrazovky)>640 then sirka:=640-Xobrazovky;
  
   if sirka<0 then exit;
  
   while (Yobrazovky<480) and (Yobrazku < obrazek.y) do begin
     defPresunu.velikost := sirka*2;
     defPresunu.zdRukojet := obrazek.handle;
     defPresunu.zdOffset := (Yobrazku*obrazek.x*2)+(Xobrazku*2);
     defPresunu.clRukojet := handle;
     defPresunu.clOffset := (Yobrazovky*640*2)+(Xobrazovky*2);
  
     presunXms( defPresunu );
     Yobrazovky:=Yobrazovky+1;
     Yobrazku:=Yobrazku+1;
  
   end;
  
   {dame zpet zmeneny buffer...}
    defPresunu.velikost := 32768;
    defPresunu.zdRukojet := handle;
    defPresunu.zdOffset := zrcadlenaCast shl 15;
    defPresunu.clRukojet := 0;
    defPresunu.clOffset := BufferAdr;
  
    presunXms( defPresunu );
  end;
  

  Před koncem programu musíme paměť alokovanou všemi obrázky uvolnit.

  
  procedure uvolniObrazek(obrazek:Tobrazek);
  {uvolni pamet vyuzivanou obrazkem. (Stane se nepouzitelnym)}
  Begin
   uvolniXMS(obrazek.handle);
   obrazek.cesta:=';
   obrazek.X:=0;
   obrazek.Y:=0;
   obrazek.bitsPerPixel:=0;
  end;
  

  Grafický OutText:

  Nikde jsem nenašel popis formátu nějakého standardního fontu (fon či ttf), proto jsem si vytvořil proceduru, která načte font z dvojbarevného souboru PCX. Myšlenka je poměrně jednoduchá, jedná se o obrázek široký 1-8 pixelů, vysoký 256-4096 pixelů a výškou beze zbytku dělitelnou 256. Každé písmeno je pak stejně široké jako obrázek s fontem a výšku vypočítáme z výšky obrázku div 256. Jednotlivá písmena jsou tedy přímo v obrázku na předem daných pozicích. Procedura pro načítání tohoto fontu je následující:

  
  function nahrajFont(cesta:string;var font:font):byte;
  {pokud vrati 0, je vse v poradku a font obsahuje zadany font...}
  {1-soubor s fontem nebyl nalezen}
  {2-nepodporovany format pcx (musi byt cernobily)}
  {3-nespravna velikost obrazku}
    function prevrat(Byt:byte):byte;
    var vratit:byte;
    Begin
      vratit:=0;
      if byt and 1  = 1  then vratit:=vratit or 128;
      if byt and 2  = 2  then vratit:=vratit or 64;
      if byt and 4  = 4  then vratit:=vratit or 32;
      if byt and 8  = 8  then vratit:=vratit or 16;
      if byt and 16 = 16 then vratit:=vratit or 8;
      if byt and 32 = 32 then vratit:=vratit or 4;
      if byt and 64 = 64 then vratit:=vratit or 2;
      if byt and 128 = 128 then vratit:=vratit or 1;
      prevrat:=vratit;
    end;
  var
   soubor:file;
   Omax:word;
   sirka, vyska: word;
   hlavicka:TPCXheader;
  
   radek,znak:byte;
   data:byte;
   bit:byte;
   pix:byte;
   index:word;
   skupina:byte;
  
  begin
   {zkontrolujem jestli existuje soubor....}
   assign(soubor, cesta);
   {$I-} {jen pro jistotu}
   reset(soubor,1); {data budeme prenaset po jednom byte}
   {$I+}
   if IOresult <> 0 then begin
     nahrajFont:=1;
     exit;
   end;
   {Pokud jsme tady, tak byl soubor nalezen :o) }
  
   {...zkontrolujeme jestli obrazek pcx obsahuje font...}
   blockread(soubor, hlavicka, sizeOf(hlavicka) );
   if (hlavicka.Manufacturer<>10) and (hlavicka.Version<>5) and
     (hlavicka.Encoding<>1) and (hlavicka.BitsPerPixel<>1) then
     begin
     nahrajFont:=2;
     exit;
   end;
  
   {zkontrolujeme, jestli ma obrazek spravne rozmery}
   {sirka 1-8px AND vyska 256-4096 AND vyska mod 256 = 0}
   vyska:=(hlavicka.window.ymax-hlavicka.window.ymin)+1;
   sirka:=(hlavicka.window.xmax-hlavicka.window.xmin)+1;
   if ( (sirka<1)  or (sirka>8) or
      (vyska<256) or (vyska>4096) or
      (vyska mod 256 <> 0)) then Begin
      nahrajFont:=3;
      exit;
   end;
   {mame soubor s fontem!!!!}
   Omax:=vyska;
   Omax:=Omax*sirka; {vypocteme kolik pixelu ma obrazek}
   font.sirka:=sirka;
   font.vyska:=vyska div 256; {ulozime rozmery jednoho znaku fontu}
  
   {jdem dekodovat soubor...}
   seek(soubor, 128); {preskocili jsme hlavicku ktera ma 128 bytu.
             (uz jsme ji totiz nacetli...)}
   skupina:=0; {obsahuje delku rady stejnych pixelu}
   index:=1;  {obsahuje nasi pozici v obrazku}
   znak:=0;  {obsahuje cislo znaku, ktery je prave nacitan}
   radek:=0;  {obsahuje cislo radku ve znaku, ktery je prave nacitan}
   repeat
    blockread(soubor, data, 1);
    {kdyz jsou data>=$C0 (dekadicky 192 = 1100 0000 - horni dva bity jsou
    nastaveny), pak se v dolnich 4 bitech naleza delka skupinky pixelu
    stejne barvy a nasledujici byte souboru je barva techto pixelu}
    if data >= 192 then
     begin
      skupina:=data and 63;
      {63 = 0000 1111b ve "skupina" zbudou jen dolni 4 bity=delka skupinky}
      blockread(soubor, data, 1); {prectu barvu}
      repeat
  
       {Pracujeme s obr se dvema barvama.}
       {diky vnitrni architekture procesoru 80X86(?) a vyssich jsou
       nejvyznamejsi byty vpravo, coz znamena ze bity jsou psane pozpatku :-o}
       {(obracene nez to chape clovek - z prava doleva)}
       font.znak[znak,radek]:=prevrat(data);
       inc(radek);
       if (radek=font.vyska) then Begin radek:=0; inc(znak); end;
       inc(index,font.sirka);
  
       dec(skupina);
      until skupina = 0;
     end
    else
     begin
  
       {Pracujeme s obr se dvema barvama.}
       font.znak[znak,radek]:=prevrat(data);
       inc(radek);
       if (radek=font.vyska) then Begin radek:=0; inc(znak); end;
       inc(index,font.sirka);
  
     end;
   until index > Omax; {o max je X*Y obrazku...}
   {nema cenu nacitat nejakou paletu (stejne tam zadna neni:)...
   barvu 1 dame bilou a 2 cernou...}
   nahrajfont:=0;
   close(soubor);
  end;
  

  Celý font poté máme načten do záznamu font.

  
     font=record
      vyska,sirka:word;
      znak:array[0..255,0..15] of byte;
     end;

  Psaní tímto fontem do virtuální obrazovky je pak velice jednoduché.

  
  procedure pis(x,y:word;text:string;font:font;barva:word);
  { vypise text zadanym fontem do virtualni obrazovky }
    function zjistiBit(Byt:byte;bit:byte):byte;
    {vraci bit v byte na pozici bit}
    {trosku kostrbate vysvetleni, jestli to nechapes, tak to prostuduj...}
    Begin
      bit:=1 shl bit; {pokud je 0 dek=> 1 bin ; 1 dek=> 10 bin ; 2 dek=> 11 bin...}
      {  00000010   }
      if byt and bit = bit then zjistiBit:=1
      else zjistiBit:=0;
    end;
  var vertikalni,horizontalni,pozice:byte;
  Begin
    pozice:=0;
    repeat
      inc(pozice);
      vertikalni:=0;
      repeat
       horizontalni:=0;
       repeat
  
         if zjistiBit(font.znak[ Ord(text[pozice]) ,vertikalni],horizontalni)=0 then
           Pixel(x+(pozice*font.sirka)+horizontalni,y+vertikalni ,barva);
  
         inc(horizontalni);
       until horizontalni=font.sirka;
       inc(vertikalni);
      until vertikalni=font.vyska;
    until pozice=Length(text);
  end;
  

  V přiloženém ZIPu naleznete kompletní zdrojový kód unity, dva grafické fonty a pár demo programů využívajících unitu gr16b. (Neručím za spisovnost a gramatickou správnost komentářů přiložených programů. :-) Dále bych vás chtěl upozornit že přiložené programy jsou pouze demonstrativním použitím popisované unity a že nenesu žádnou zodpovědnost za škody způsobené jejich používáním! (Ve Win XP nejsou občas přerušení grafiky emulována správně.)

  I když jsem se snažil co nejvíce, je možné, v programech se vyskytují nějaké chyby. Pokud nějakou chybu najdete, tak mě prosím kontaktujte. Kdyby jste se chtěli o nějaké části (i přiložených programů) dozvědět více, nebo měli nějaké připomínky a návrhy na zlepšení, tak mi napište.

 • e-mail: lukas.karas@centrum.cz
 • ICQ: 249 268 809

  Pokud Vám tato unita k něčemu bude, můžete ji používat pro své NEKOMERČNÍ programy, volně ji šířit a upravovat. (Pokud ovšem vždy do zdrojového kódu uvedete jméno a kontakt na jejího původního autora!) Pokud vytvoříte nový font, nebo unitu upravíte (vylepšíte), pošlete mi prosím tento soubor na můj e-mail. Velice děkuji!

  Někdy časem možná připíšu proceduru na otevírání BMP a procedury pro načítaní nějakých standardních fontů....

  Zdroje:

  Způsob načítání obrázků PCX jsem našel v popisu formátu PCX v programu 1000 file format, Bresenhamův algoritmus v článku "Grafický režim VGA 320x200x256 (MCGA)" od Petra Kučery na pcsvet.cz, ovládání XMS a myši jsem vyčetl ze Sysmana a adresování grafické paměti při vyšších VESA módech jsem se naučil z článku "Zobrazováni 24 bit. BMP" od Petra Kučery na www.pcsvet.cz.

  Zdrojové texty a programy ke stáhnutí:

  zde

 • ×Odeslání článku na tvůj Kindle

  Zadej svůj Kindle e-mail a my ti pošleme článek na tvůj Kindle.
  Musíš mít povolený příjem obsahu do svého Kindle z naší e-mailové adresy kindle@programujte.com.

  E-mailová adresa (např. novak@kindle.com):

  TIP: Pokud chceš dostávat naše články každé ráno do svého Kindle, koukni do sekce Články do Kindle.

  Hlasování bylo ukončeno    
  0 hlasů
  Google
  Autor se zajímá o grafiku v Pascalu, také programuje v Pascalu, Delphi, PHP a Assembleru.

  Nové články

  Obrázek ke článku Hybridní inteligentní systémy 2

  Hybridní inteligentní systémy 2

  V technické praxi využíváme často kombinaci různých disciplín umělé inteligence a klasických výpočtů. Takovým systémům říkáme hybridní systémy. V tomto článku se zmíním o určitém typu hybridního systému, který je užitečný ve velmi složitých výrobních procesech.

  Obrázek ke článku Jak vést kvalitně tým v IT oboru: Naprogramujte si ty správné manažerské kvality

  Jak vést kvalitně tým v IT oboru: Naprogramujte si ty správné manažerské kvality

  Vedení týmu v oboru informačních technologií se nijak zvlášť neliší od jiných oborů. Přesto však IT manažeři čelí výzvě v podobě velmi rychlého rozvoje a tím i rostoucími nároky na své lidi. Udržet pozornost, motivaci a efektivitu týmu vyžaduje opravdu pevné manažerské základy a zároveň otevřenost a flexibilitu pro stále nové výzvy.

  Obrázek ke článku Síla týmů se na home office může vytrácet. Odborníci radí, jak z pracovních omezení vytěžit maximum

  Síla týmů se na home office může vytrácet. Odborníci radí, jak z pracovních omezení vytěžit maximum

  Za poslední rok se podoba práce zaměstnanců změnila k nepoznání. Především plošné zavedení home office, které mělo být zpočátku jen dočasným opatřením, je pro mnohé už více než rok každodenní realitou. Co ale dělat, když se při práci z domova ztrácí motivace, zaměstnanci přestávají komunikovat a dříve fungující tým se rozpadá na skupinu solitérů? Odborníci na personalistiku dali dohromady několik rad, jak udržet tým v chodu, i když pracovní podmínky nejsou ideální.

  Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
  Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý