Referenční příručka jazyka HTML
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Referenční příručka jazyka HTMLReferenční příručka jazyka HTML

 

Referenční příručka jazyka HTML

Google       Google       14. 2. 2006       31 971×

Soupis všech html tagů a jejich vlastností...

<!>

Použití: Komentář
Koncové návěští: není
Browser: HTML 2.0

Komentář, který prohlížeč (browser) nezobrazí.

Programy JavaScript můžeme označit tímto návěštím, aby prohlížeče, které nepodporují JavaScript, nezobrazovaly zdrojový kód.


<!DOCTYPE>

Použití: Verze HTML
Koncové návěští:
Browser: HTML 2.0

Slouží k určení použité verze HTML. Toto návěští by mělo být umístěno v první řádce HTML dokumentu.

Následující řádka určuje, že dokument odpovídá HTML 3.2: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">


<A>

Použití: hypertextové odkazy
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0
Atributy: HREF , NAME , REL , REV , TARGET , TITLE ,

Návěštím <A> se vytvářejí hyperlinky - hypertextové odkazy.

Návěští A definuje tzv. kotvu (Anchor). Rozlišujeme zdrojovou a cílovou kotvu. Zdrojová kotva označuje objekt (text nebo obrázek), který představuje spojení (link) k cíli. Cílová kotva označuje místo v dokumentu, na které odkaz vede.

Zdrojová kotva je určena atributem HREF. Text mezi návěštími je citlivý na klepnutí myší ("klikovatelný") a je v prohlížeči zobrazen jinou barvou než normální text a podtržen. Mezi návěštími kotvy může být umístěno i návěští <IMG>. Tehdy je "klikovatelný" obrázek (tzv. citlivá mapa).

Cílové kotvy jsou určeny atributem NAME. V tomto případě text uzavřený párem návěští nehraje žádnou roli.

Jednoduchý hypertextový odkaz: <A HREF="kap01.htm">Kapitola 1</A>

Odkaz s obrázkem citlivým na klepnutí: <A HREF="order.htm"><IMG SRC="order.gif" ALT="Formulář objednávky" border=0></A>

Definice kotvy (cíle odkazu) uvnitř dokumentu: <A NAME="Odkaz">

Atributy

HREF

Atribut HREF (hypertext reference) určuje cíl hypertextového odkazu.

HREF=URL

Zadání adresy URL (Universal Resource Locator). HREF="http://ourworld.compuserve.com/homepages/highlight/index.htm"

Přitom může jít o absolutní nebo relativní adresování. Při zadávání relativní cesty lze použít syntaxi známou z DOS. Jako oddělovače jednotlivých adresářů se však nepoužívají zpětná lomítka (), ale normální (/). HREF="motoren.HTM" HREF="../kaefer/index.htm"

Chceme-li vložit odkaz na určité místo v aktuálním dokumentu (které je označeno návěštím <A> s atributem NAME), musíme před jméno cíle vložit znak #. HREF="#Anhang"

Můžeme kombinovat i natažení nového dokumentu a skok na určité místo v něm. Následující příklad otevře HTML stránku "motoren.htm" a skočí přímo na místo označené "kaefer". <A HREF="http://members.aol.com/vwkuebel/motoren.htm#kaefer">Käfer</A>

Atribut HREF nemusí obsahovat jen HTML dokumenty nebo cílová místa v nich, ale jakoukoli jinou adresu URL. Není-li zadaným souborem HTML dokument, jsou tyto možnosti:

 • Browser umí pracovat s formátem tohoto souboru. Například obrázky GIF nebo JPEG budou v Netscape Navigatoru nahrány a zobrazeny.
 • Browser má k dispozici plug-in nebo pomocný program, který umí pracovat s tímto formátem.
 • Browser tento formát souboru nezná. Pokud si browser se souborem neví rady, zobrazí dialog, který umožní soubor přenést a uložit na lokální disk. Díky tomu lze nabízet soubory klientům ke stažení (download).

Příklad: Nahrajte si <A HREF="tdbdemo.zip"> demoverzi databáze TDB</A>

Přitom nemusí v URL jít jen o protokol http, podle použitého browseru lze stanovit i jiné protokoly (např. ftp).

NAME

Použitím atributu NAME uvnitř návěští <A> se určí cíl hypertextového odkazu uvnitř dokumentu. <A NAME="Doplnky">

Hodnota atributu je jméno, podle kterého bude označené místo nalezeno odkazem s parametrem HREF. Při zadávání odkazu musí jméno předcházet znak # (v tomto případě tedy: HREF="#Doplnky").

REL

Speciální browser: HTML 3.2

Definuje vztah od HREF ke kotvě.

REV

Speciální browser: HTML 3.2

Definuje vztah od kotvy k HREF.

TARGET

Speciální browser: Netscape od verze 2, Explorer 3

Má význam jen v souvislosti s rámečky - Frames (viz též <FRAMESET>). Určuje jméno rámečku, ve kterém bude zobrazen dokument odkazovaný parametrem HREF.

Při použití v návěští <FORM> udává TARGET okno, do kterého bude zapsán výsledek "akce".

Jméno okna může být buď jméno uvedené v atributu NAME v návěští <FRAME>, nebo jedno z těchto předdefinovaných jmen:

_blank: nahraje dokument do nového okna beze jména

_self: nahraje dokument do právě aktivního okna

_top: nahraje dokument do okna, které obsáhne celou pracovní plochu prohlížeče

_parent: ve stromové struktuře rámečků bude dokument nahrán do nadřazeného okna (o jednu úroveň výš).

TITLE

Speciální browser: HTML 3.2

Má jen informační význam. Slouží k popisu objektu odkazovaného v parametru HREF.


<ADDRESS>

Použití: logické formátování znaků
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.00

Tímto návěštím se označuje e-mailová adresa nebo jméno autora WWW stránky. Většina browserů tento text zobrazí kurzívou. <address>Tuto pěknou stránku vytvořila Klára Hilfreichová <A HREF="mailto:Klara@support.de"> (klara@support.de)</A></address>


<APPLET>

Použití: Java
Koncové návěští: volitelně
Browser: Netscape 2 (32 Bit), HTML 3.2
Atributy: ALIGN , ALT , CODE , CODEBASE , HEIGHT , HSPACE , NAME , SRC , VSPACE , WIDTH ,

Implementace Java appletu.

Příklad <HTML> <HEAD> <TITLE>LED Sign Info</TITLE> </HEAD> <BODY> <H1>LED Sign V1.0</H1> <DIV ALIGN="CENTER"> <applet code="LED/LED.class" width=320 height=60> <param name=script value="LED/Demo.led"> <param name=font value="LED/default.font"> <param name=spacewidth value="3"> <param name=bordercolor value="100,130,130"> <param name=border value="3"> </applet> </DIV> <ADDRESS> The LED Sign HotJava applet is written and Copyright 1995 by <A HREF="http://www.cs.hope.edu/@dbrown/">Darrick Brown</A> </ADDRESS> </BODY> </HTML>

Atributy

ALIGN

Zarovnání výstupu appletu.

Možné hodnoty:

 • top, middle, bottom (HTML 3.2, také Netscape 2/32Bit)
 • left, right (HTML 3.2)

ALT

Speciální browser: HTML 3.2

Náhradní text, který se zobrazí místo appletu.

CODE

Jméno souboru javovského appletu (class).

CODEBASE

Speciální browser: HTML 3.2

Jméno adresáře, kde je uložen kód Java (atribut SRC v Netscape 2/32).

HEIGHT

Výška vymezeného prostoru pro applet v pixelech.

HSPACE

Vodorovné odsazení pole appletu (kolik místa bude vynecháno po stranách).

NAME

Speciální browser: HTML 3.2

Jméno appletu.

SRC

Speciální browser: Netscape

URL adresáře, kde je uložen applet. Zde se neuvádí jméno souboru, to udává atribut CODE. Atribut SRC odpovídá CODEBASE v HTML 3.

VSPACE

Svislé odsazení pole appletu (kolik místa bude vynecháno pod a nad appletem).

WIDTH

Šířka pole pro výstup javovského appletu v pixelech.


<AREA>

Použití: obrázky
Koncové návěští: volitelně
Browser: Netscape 2, HTML 3.2
Atributy: COORDS , HREF , NOHREF , SHAPE , TARGET ,

Návěští AREA definuje citlivé - "klikovatelné" oblasti v citlivé mapě na straně klienta.

Příklad viz <MAP>

Atributy

COORDS

Souřadnice citlivé oblasti.

U obdélníka (rect): X,Y,W,H (levý horní roh, šířka, výška)

u kruhu (circle): X,Y,R (střed, poloměr)

u polygonu (poly): X1,Y1,X2,X2,...(souřadnice vrcholů, musí tvořit uzavřený mnohoúhelník)

HREF

Atribut HREF (hypertext reference) udává cíl hypertextového odkazu.

HREF=URL

zadání URL (Universal Resource Locator). HREF="http://ourworld.compuserve.com/homepages/highlight/index.htm"

Přitom může jít o absolutní nebo relativní adresování. Při zadávání relativní cesty lze použít syntaxi známou z DOS. Jako oddělovače jednotlivých adresářů se však nepoužívají zpětná lomítka (), ale normální (/). HREF="motoren.HTM" HREF="../kaefer/index.htm"

Chceme-li vložit odkaz na určité místo v aktuálním dokumentu (které je označeno návěštím <A> s atributem NAME), musíme před jméno cíle vložit znak #. HREF="#Anhang"

Můžeme kombinovat i natažení nového dokumentu a skok na určité místo v něm. Následující příklad otevře HTML stránku "motoren.htm" a skočí přímo na místo označené "kaefer". <A HREF="http://members.aol.com/vwkuebel/motoren.htm#kaefer">Käfer</A>

Atribut HREF nemusí obsahovat jen dokumenty HTML nebo cílová místa v nich, ale jakoukoli jinou adresu URL. Není-li zadaným souborem dokument HTML, jsou tyto možnosti:

 • Browser umí pracovat s formátem tohoto souboru. Například obrázky GIF nebo JPEG budou v Netscape Navigatoru nahrány a zobrazeny.
 • Browser má k dispozici plug-in nebo pomocný program, který umí pracovat s tímto formátem.
 • Browser tento formát souboru nezná. Pokud si browser se souborem neví rady, zobrazí dialog, který umožní soubor přenést a uložit na lokální disk. Díky tomu lze nabízet soubory klientům ke stažení (download).

Příklad: Nahrajte si <A HREF="tdbdemo.zip"> demoverzi databáze TDB</A>

Přitom nemusí v URL jít jen o protokol http, podle použitého browseru lze stanovit i jiné protokoly (např. ftp).

NOHREF

Po klepnutí na tuto oblast se nemá nic nahrát.

SHAPE

Tvar oblasti:

rect: obdélník

circle: kruh

poly: polygon (mnohoúhelník)

Netscape 2.x podoruje jen "rect" (obdélník).

TARGET

Speciální browser: Netscape od verze 2, Explorer 3

Má význam jen v souvislosti s rámečky - Frames (viz též <FRAMESET>). Určuje jméno rámečku, ve kterém bude zobrazen dokument odkazovaný parametrem HREF.

Při použití v návěští <FORM> udává TARGET okno, do kterého bude zapsán výsledek "akce".

Jméno okna může být buď jméno uvedené v atributu NAME v návěští <FRAME>, nebo jedno z těchto předdefinovaných jmen:

_blank: nahraje dokument do nového okna beze jména,

_self: nahraje dokument do právě aktivního okna,

_top: nahraje dokument do okna, které obsáhne celou pracovní plochu browseru,

_parent: ve stromové struktuře rámečků bude dokument nahrán do nadřazeného okna (o jednu úroveň výš).


<B>

Použití: absolutní formátování,znaků
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0

Tučné písmo (bold).


<BASE>

Použití: záhlaví
Koncové návěští: není
Browser: HTML 2.0
Atributy: HREF , TARGET ,

Při odkazování (atribut HREF např. v návěští <A>) s relativním URL se za Base považuje adresa, na které se nachází aktuální dokument. Pokud však byl dokument vytržen z kontextu, například přenesen (download) na lokální disk, odkazy přestávají platit. Příkazem <BASE> můžeme nastavit cestu, která bude sloužit jako Base pro relativní odkazy.

Příklad: <BASE HREF="http://www.vogel.cz/">

Relativní odkazy povedou vždy na server vogel.cz, bez ohledu na umístění dokumentu.

Atributy

HREF

Uvnitř návěští BASE se atributem HREF určí URL pro relativní odkazy v tomto dokumentu.

TARGET

Speciální browser: Netscape od verze 2, Explorer 3

Má význam jen v souvislosti s rámečky - Frames (viz též <FRAMESET>). Určuje jméno rámečku, ve kterém bude zobrazen dokument odkazovaný parametrem HREF.

Při použití v návěští <FORM> udává TARGET okno, do kterého bude zapsán výsledek "akce".

Jméno okna může být buď jméno uvedené v atributu NAME v návěští <FRAME>, nebo jedno z těchto předdefinovaných jmen:

_blank: nahraje dokument do nového okna beze jména,

_self: nahraje dokument do právě aktivního okna,

_top: nahraje dokument do okna, které obsáhne celou pracovní plochu browseru,

_parent: ve stromové struktuře rámečků bude dokument nahrán do nadřazeného okna (o jednu úroveň výš).


<BASEFONT>

Použití: absolutní formátování znaků
Koncové návěští: není
Browser: Netscape, Explorer 3
Atributy: COLOR , NAME , SIZE,

BASEFONT určuje velikost písma normálního běžného textu. Velikost se zadává atributem SIZE, platné hodnoty jsou 1 až 7. Hodnota 3 odpovídá normální velikosti.

Návěští může být umístěno uvnitř oblasti <BODY>; změna velikosti je účinná od místa, kde je umístěno návěští BASEFONT. V jednom HTML dokumentu může být návěští použito víckrát.

Změna velikosti platí i pro většinu textu formátovaného jinými příkazy (např. <B>, <I> atd.). Na text zformátovaný některými příkazy pro formát odstavců (jako jsou nadpisy <H1> až <H6>) tento příkaz nemá vliv.

Příklad Toto je text o normální velikosti písma.<P> <BASEFONT SIZE=+2> Tato pasáž je zvýrazněna větším písmem.<P> <BASEFONT SIZE=3> Opět normální velikost.<P>

Atributy

COLOR

Změna barvy textu.

Zadání barvy je obvyklé: hodnoty červené/zelené/modré v hexadecimální podobě.

NAME

Speciální browser: Explorer 3

Určuje jméno základního typu písma.

SIZE

SIZE=n

n je hodnota velikosti písma, možné hodnoty jsou 1 až 7. Přednastavená hodnota je 3.


<BGSOUND>

Použití: zvuk
Koncové návěští: volitelně
Browser: Explorer
Atributy: LOOP , SRC

BGSOUND umožní obšťastnit návštěvníka WWW stránky hudbou v pozadí. Zvuky mohou být ve formátu WAV, AU nebo MIDI.

Příklad <HTML> <HEAD> <TITLE>bgsound: Demo pro BGSOUND</TITLE> </HEAD> <BODY> <BGSOUND SRC="klingeln.wav" LOOP=3> <H1>Telefon...</H1> </BODY> </HTML>

Atributy

LOOP

LOOP nastaví, jak často se má zvukový soubor přehrávat.

LOOP=-1 nebo LOOP=INFINITE způsobí nekonečnou smyčku.

SRC

URL zvukového souboru, který má být přehráván.


<BIG>

Použití: absolutní formátování znaků
Koncové návěští: povinné
Browser: Netscape, HTML 3.2

Označený text bude zobrazen větším písmem než normálním.


<BLINK>

Použití: absolutní formátování znaků
Koncové návěští: povinné
Browser: Netscape

Takto označený text bude blikat.

Příklad <H1>VW <BLINK> 181 </BLINK>Homepage</H1>


<BLOCKQUOTE>

Použití: logické formátování odstavce
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0

BLOCKQUOTE slouží k označení citátů z jiných zdrojů. Takto označený text je v prohlížeči zpravidla odsazen nebo i jinak odlišen. Viz též <CITE>.


<BODY>

Použití: hlavní část - tělo HTML dokumentu
Koncové návěští: volitelně
Browser: HTML 2.0
Atributy: ALINK , BACKGROUND , BGCOLOR , BGPROPERTIES , LEFTMARGIN , LINK , TEXT , TOPMARGIN , VLINK ,

Pár návěští <BODY>..</BODY> označuje vlastní obsah dokumentu a je nepovinný. Příklad povinných návěští HTML dokumentu viz <HTML>

Atributy

ALINK

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Barva aktivních (právě vybraných) odkazů (dokud je příslušný soubor nahrán).

ALINK="#rrggbb"

Zadání hodnot základních barev RGB v šestnáctkovém zápisu.

ALINK="barva"

Předdefinovaná jména barev (např. "white", "black", "blue", "gray", "green" apod.)

Poznámka: nastavení barvy je účinné jen tehdy, když je nastaven buď obrázek BACKGROUND nebo barva BGCOLOR pozadí. Netscape má přednastaveno ALINK="red".

BACKGROUND

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Tento atribut může obsahovat jméno souboru s obrázkem GIF. Z tohoto obrázku bude sestavena tapeta pozadí stránky.

BGCOLOR

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Barva pozadí.

BGCOLOR="#rrggbb"

Zadání hodnot základních barev RGB v šestnáctkovém zápisu.

BGCOLOR="barva"

Předdefinovaná jména barev (např. "white", "black", "blue", "gray", "green" apod.)

BGPROPERTIES

Speciální browser: Explorer

Při použití obrázku na pozadí stránky (BACKGROUND) je možno zadáním BGPROPERTIES=FIXED

dosáhnout, aby se obrázek pozadí neposouval spolu s obsahem stránky při listování.

LEFTMARGIN

Speciální browser: Explorer

Nastavuje levý okraj a tím ruší přednastavenou hodnotu browseru. Nastavením LEFTMARGIN=0

můžeme určit, že nebude žádný levý okraj, což může být výhodné zejména při umisťování obrázků.

LINK

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Barva dosud neaktivovaných odkazů.

LINK="#rrggbb"

Zadání hodnot základních barev RGB v šestnáctkovém zápisu.

LINK="barva"

Předdefinovaná jména barev (např. "white", "black", "blue", "gray", "green" apod.)

Poznámka: nastavení barvy je účinné jen tehdy, když je nastaven buď obrázek BACKGROUND nebo barva BGCOLOR pozadí. Netscape má přednastaveno LINK="blue".

TEXT

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Barva textu

TEXT="#rrggbb"

Zadání hodnot základních barev RGB v šestnáctkovém zápisu.

Příklad: <BODY BGCOLOR="#000000" TEXT="#FFFFFF">

bílý text na černém pozadí.

TEXT="barva"

Předdefinovaná jména barev (např. "white", "black", "blue", "gray", "green" apod.)

TOPMARGIN

Speciální browser: Explorer

Nastavuje horní okraj a tím ruší přednastavenou hodnotu browseru. Nastavením TOPMARGIN=0

můžeme určit, že nebude žádný horní okraj.

VLINK

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Barva již aktivovaných odkazů (visited link).

VLINK="#rrggbb"

Zadání hodnot základních barev RGB v šestnáctkovém zápisu.

VLINK="barva"

Předdefinovaná jména barev (např. "white", "black", "blue", "gray", "green" apod.)

Poznámka: nastavení barvy je účinné jen tehdy, když je nastaven buď obrázek BACKGROUND nebo barva BGCOLOR pozadí. Netscape má přednastaveno VLINK="purple".


<BR>

Použití: absolutní formátování odstavce
Koncové návěští: není
Browser: HTML 2.0
Atributy: CLEAR ,

BR ukončí řádek a vynutí přechod na nový řádek. Na rozdíl od <P> nevloží žádnou mezeru mezi řádky.

Atributy

CLEAR

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Tento atribut se nastavuje v souvislosti s obrázky, které má obtékat text (<IMG ALIGN="right" nebo "left">). CLEAR může tok textu přerušit na určitém místě. Přitom bude další text posunut až pod obrázky, kde jsou pravý, levý nebo oba okraje volné (clear).

Hodnoty:

 • CLEAR="RIGHT" (pro obrázky umístěné vpravo)
 • CLEAR="LEFT" (pro obrázky umístěné vlevo)
 • CLEAR="ALL" (oba okraje musí být volné - text pokračuje až pod všemi obrázky)
 • CLEAR="NONE" (žádný clearing)

<CAPTION>

Použití: tabulky
Koncové návěští: volitelně
Browser: Netscape, HTML 3.2
Atributy: ALIGN ,

CAPTION se používá uvnitř tabulky definované návěštím <TABLE>. Text uvedený v kontejneru <CAPTION>..</CAPTION> bude zobrazen jako nadpis nebo podtitulek tabulky (podle atributu ALIGN).

Atributy

ALIGN

Určuje, zda má mít tabulka nadpis nebo podtitulek. Horizontální zarovnání titulku nad nebo pod tabulkou bude do středu.

Hodnoty:

 • ALIGN="TOP" (umístění nad tabulkou)
 • ALIGN="BOTTOM" (umístění pod tabulkou)

<CENTER>

Použití: absolutní formátování odstavce
Koncové návěští: povinné
Browser: Netscape, HTML 3.2

Toto návěští, původně rozšíření Netscape, bylo do HTML 3.2 převzato jako zkratka <DIV ALIGN="center"> (viz návěští <DIV>). Všechno uvnitř kontejneru CENTER bude v okně prohlížeče umístěno centrovaně.


<CITE>

Použití: logické formátování znaků
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0

Návěštím CITE označujeme citace nebo odkazy na jiné zdroje, které jsou většinou zobrazeny kurzívou. Samotný citát bude formátován návěštím <BLOCKQUOTE>.


<CODE>

Použití: logické formátování odstavce
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0

Návěští CODE se používá k označení programového kódu. Text je zobrazen neproporcionálním písmem. Konce řádků musí být označeny příkazem <BR>.

Jelikož však jsou vedoucí a vícenásobné mezery ignorovány, je toto návěští pro výpisy programů nevhodné. Daleko lepší je příkaz <PRE>.


<COL>

Použití: tabulky
Koncové návěští:
Browser: Explorer
Atributy: ALIGN , SPAN ,

Dá se použít jen uvnitř definice tabulky. COL slouží k nastavení formátovacích vlastností jednoho nebo několika sloupců uvnitř definice <COLGROUP> .

Atributy

ALIGN

Určuje zarovnání textu ve sloupci.

Hodnoty: LEFT, CENTER, RIGHT, JUSTIFY, CHAR

SPAN

Udává počet po sobě následujících sloupců, pro které tato nastavení budou platit.


<COLGROUP>

Použití: tabulky
Koncové návěští: není
Browser: Explorer

Používá se jen uvnitř definice tabulky. Nastavuje vlastnosti jednoho nebo několika sloupců.

Pro nastavení různých vlastností sloupců z jedné skupiny se použije příkaz COLGROUP ve spojení s příkazem COL.


<COMMENT>

Použití: část HTML dokumentu
Koncové návěští: povinné
Browser: Explorer

Text v kontejneru označeném návěštím COMMENT nebude zobrazen.


<DD>

Použití: seznamy
Koncové návěští: volitelně
Browser: HTML 2.0

<DD> značí vysvětlení pojmu v seznamu definic (návěští <DL>). Tento text bývá odsazen.


<DFN>

Použití: logické formátování znaků
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 3.2

Definice termínu.


<DIR>

Použití: seznamy
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0

Dvojice návěští <DIR>..</DIR> definuje "Directory List". Prvky tohoto výpisu jsou označeny <LI>. Obecně se doporučuje omezit délku položek na 20 znaků. Jelikož s výpisem adresáře prohlížeče většinou zacházejí stejně jako s nečíslovaným seznamem, nemá toto návěští velký praktický význam.


<DIV>

Použití: absolutní formátování odstavce
Koncové návěští: povinné
Browser: Netscape, HTML 3.2
Atributy: ALIGN ,

Návěští DIV (text division) dovoluje zarovnat více prvků stejně doprava, doleva nebo do středu. Je to tedy náhrada netscapovského příkazu <CENTER>.

Atributy

ALIGN

Zarovnání odstavce

Hodnoty:

 • ALIGN="CENTER" (zarovnání na střed)
 • ALIGN="LEFT" (zarovnání doleva)
 • ALIGN="RIGHT" (zarovnání doprava)

<DL>

Použití: seznamy
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0
Atributy: COMPACT ,

Párové návěští <DL>..</DL> označuje seznam definic. Položky seznamu definic se skládají z pojmu a k němu příslušné definice. Pojem je uveden návěštím <DT> (definition term), definice návěštím <DD>.

Příklad <DL> <DT>Termín 1 <DD>Vysvětlení - definice termínu 1 <DT>Termín 2 <DD>Delší definice termínu 2<BR>s návěštím pro zalomení řádku </DL>

Atributy

COMPACT

úsporné zobrazení seznamu. Ve většině prohlížečů nemá účinek.


<DT>

Použití: seznamy
Koncové návěští: volitelně
Browser: HTML 2.0

<DT> (definition term) označuje pojmy v seznamu definic (návěští <DL>).


<EM>

Použití: logické formátování znaků
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0

Zvýrazněný text, většinou je zobrazen kurzívou.


<EMBED>

Použití:
Koncové návěští:

Browser: Explorer
Atributy: HEIGHT , NAME , OPTIONAL PARAM , PALETTE , SRC , WIDTH ,

Umožňuje vložit objekt (např. animaci nebo video). Tuto úlohu však od verze Exploreru 3 přebírá návěští <OBJECT>. EMBED zůstává kvůli zpětné kompatibilitě.

Atributy

HEIGHT

Výška prostoru pro objekt na obrazovce v pixelech.

NAME

Jméno objektu slouží ostatním objektům při určování vztahu k tomuto objektu.

OPTIONAL PARAM

Parametr.

PALETTE

Nastavuje barevnou paletu pro popředí a pozadí.

Hodnoty: "foreground", "background"

SRC

Zdroj dat objektu.

WIDTH

Šířka prostoru pro objekt na obrazovce v pixelech.


<FONT>

Použití: absolutní formátování znaků
Koncové návěští: povinné
Browser: Netscape, HTML 3.2
Atributy: COLOR , FACE , SIZE ,

Změna velikosti, typu písma a barvy textu.

Atributy

COLOR

Nastavení barvy písma.

Zadává se obvyklou formou - hodnotami červené/zelené/modré v šestnáctkovém zápisu.

FACE

Speciální browser: Explorer

Nastavení typu písma. Může být zadáno několik jmen fontů oddělených čárkami. První z těchto fontů, který je u klienta nalezen, se použije. Nenajde-li klient žádný z uvedených fontů, použije standardní nastavení.

Příklad <FONT FACE="Times, Times New Roman, Times PS" >

SIZE

Velikost písma od 1 do 7. Standardní nastavení je 3. Zadání může být i relativní k aktuální velikosti (se znaménkem plus).

Poznámka: Příkaz <BASEFONT> může změnit standardní velikost písma.


<FORM>

Použití: Formuláře
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0
Atributy: ACTION , ENCTYPE , METHOD , NAME , TARGET ,

V kontejneru FORM jsou definice prvků formuláře: <INPUT>, <TEXTAREA> a <SELECT>.

Příklad <TITLE>HTML-Referenz: Formulardemo</TITLE> </HEAD> <BODY> <FORM ACTION="Mailto:drsommer@bravo.de" METHOD=POST> <INPUT TYPE=TEXT NAME="Name" SIZE=40>Tvoje jméno<P> <INPUT TYPE=RADIO NAME="Pohlavi">muž<BR> <INPUT TYPE= RADIO NAME="Pohlavi">žena<P> Zvol si téma<SELECT Name="Oblast"> <OPTION VALUE="Stars">Otázky pro slavné lidi <OPTION VALUE="Propagace">Propagace <OPTION VALUE="Skola">Problémy ve škole <OPTION VALUE="Obec">Obecná témata </SELECT><P> Sem prosím napiš svůj dotaz:<P> <TEXTAREA NAME="Dotaz" COLS="60" ROWS="10"><P> <INPUT TYPE=RESET VALUE="Vymazat"> <INPUT TYPE=SUBMIT VALUE="Odeslat dotaz"> </FORM> </BODY> </HTML>

Atributy

ACTION

Zadání URL, kde budou zpracovány vstupy z formunáře. Prohlížeč data posílá na tuto adresu. Zpracování dat většinou přebírá CGI skript.

Poznámka: Příkazem MAILTO se dají vstupy z formuláře poslat také e-mailem.

Příklad: ACTION="MAILTO:HPreypera.com"

ENCTYPE

Speciální browser: HTML 3.2

Způsob kódování dat.

METHOD

Způsob odeslání dat. Volba správného způsobu závisí na CGI skriptu, který bude data zpracovávat.

Hodnoty:

 • METHOD="get"
 • METHOD="post"

NAME

Speciální browser: Netscape 2

Prostřednictvím tohoto jména mohou formulář využívat javovské skripty.

TARGET

Speciální browser: Netscape od verze 2, Explorer 3

Má význam jen v souvislosti s rámečky - Frames (viz též <FRAMESET>). Určuje jméno rámečku, ve kterém bude zobrazen dokument odkazovaný parametrem HREF.

Při použití v návěští <FORM> udává TARGET okno, do kterého bude zapsán výsledek "akce".

Jméno okna může být buď jméno uvedené v atributu NAME v návěští <FRAME>, nebo jedno z těchto předdefinovaných jmen:

_blank: nahraje dokument do nového okna beze jména

_self: nahraje dokument do právě aktivního okna

_top: nahraje dokument do okna, které obsáhne celou pracovní plochu browseru

_parent: ve stromové struktuře rámečků bude dokument nahrán do nadřazeného okna (o jednu úroveň výš).


<FRAME>

Použití: rámečky
Koncové návěští: není
Browser: Netscape 2, Explorer od verze 3
Atributy: FRAMEBORDER , MARGINHEIGHT , MARGINWIDTH , NAME , NORESIZE , SCROLLING , SRC ,

Definice rámu uvnitř kontejneru <FRAMESET>. (Příklad viz popis <FRAMESET>.

Atributy

FRAMEBORDER

Speciální browser: Explorer

Tímto atributem lze vypnout trojrozměrný rámeček standardně zobrazovaný kolem rámu.

FRAMEBORDER=0 (bez rámečku)

FRAMEBORDER=1 (standardní nastavení: s rámečkem)

MARGINHEIGHT

Okraj - odstup dolního a horního okraje rámu od obsahu dokumentu.

MARGINWIDTH

Odstup levého a pravého okraje rámu od obsahu dokumentu.

NAME

Rám lze označit jménem, které může sloužit za cíl hypertextového odkazu. Dokument nalezený odkazem HREF lze zobrazit v rámu určeném jménem (atribut TARGET).

NORESIZE

Velikost rámu může uživatel dodatečně měnit myší. Tuto možnost lze příkazem NORESIZE zakázat.

SCROLLING

Nastavení posuvníků v rámečku.

Hodnoty:

 • "YES" : posuvníky budou zobrazeny vždy
 • "NO" : posuvníky nebudou zobrazeny
 • "auto": rámeček dostane posuvníky automaticky tehdy, když se celý obsah dokumentu do rámečku nevejde

SRC

URL dokumentu, který má být v rámečku zobrazen.


<FRAMESET>

Použití: Frames
Koncové návěští: povinné
Browser: Netscape 2, Explorer od verze 3.2
Atributy: COLS , FRAMEBORDER , FRAMESPACING , ROWS ,

V kontejneru FRAMESET jsou návěštím <FRAME> definovány oblasti na monitoru. V každé z nich může být zobrazen jiný HTML dokument.

HTML dokument s kontejnerem FRAMESET nemá vlastní oblast BODY. Výjimka: v dokumentu může být v kontejneru <NOFRAME> definována oblast BODY, jejíž obsah se zobrazí, jestliže použitý prohlížeč nepodporuje rámečky.

Příkazy FRAMESET lze vnořovat. Tak je možné místo definice jednoho rámečku návěštím FRAME uvnitř určeného prostoru definovat několik rámečků v dalším kontejneru FRAMESET. Například lze obrazovku nejdříve vodorovně rozdělit na dvě oblasti a pak jednu z nich rozdělit svisle. Tím vzniknou tři rámečky.

Příklad <HTML> <META Name="frame01.htm"> <HEAD> <TITLE>Příklad FRAMESET</TITLE> </HEAD> <FRAMESET ROWS="85%, *"> <FRAMESET COLS="*, 150"> <FRAME NAME=Hauptfenster SRC="welcome.htm"> <FRAME SRC="logo.htm"> </FRAMESET> <FRAME SRC="menu.htm"> </FRAMESET> <NOFRAMES> <BODY> Váš prohlížeč bohužel nepodporuje rámečky. Abyste mohli správně zobrazit tuto stránku, instalujte si Netscape Navigator verze 2.x nebo vyšší nebo MS Explorer 3.x. </BODY> </NOFRAMES> </HTML>

Atributy

COLS

Rozdělí okno ve vodorvném směru (na sloupce).

Zadání hodnot:

 • procentuálně vzhledem k celkové šířce okna
 • hvězdička (*) představuje zbylý využitelný prostor. Příklad: COLS="25%,35%,*". Obrazovka se rozdělí na tři sloupcové rámečky. První zabere 25%, druhý 35% a třetí zbytek (40%) využitelné plochy.
 • počet sloupců

FRAMEBORDER

Speciální browser: Explorer

Tímto atributem lze vypnout trojrozměrný rámeček standardně zobrazovaný kolem rámu.

FRAMEBORDER=0 (bez rámečku)

FRAMEBORDER=1 (standardní nastavení: s rámečkem)

FRAMESPACING

Speciální browser: Explorer

Mezery mezi rámečky v pixelech.

ROWS

Rozdělí okno ve svislém směru (na řádky).

Zadání hodnot:

 • procentuálně vzhledem k celkové výšce okna
 • hvězdička (*) představuje zbylý využitelný prostor. Příklad: ROWS="25%,35%,*". Obrazovka se rozdělí na tři vodorovné rámečky. První zabere 25%, druhý 35% a třetí zbytek (40%) využitelné plochy.
 • počet řádků

<H1>

Použití: logické formátování odstavce
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0
Atributy: ALIGN ,

Největší nadpis (první úroveň).

Atributy

ALIGN

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Zarovnání nadpisu

Hodnoty:

 • ALIGN="CENTER" (Zarovnání na střed)
 • ALIGN="LEFT" (Zarovnání doleva)
 • ALIGN="RIGHT" (Zarovnání doprava)

<H2>

Použití: logické formátování odstavce
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0
Atributy: ALIGN ,

Nadpis druhé úrovně.

Atributy

ALIGN

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Zarovnání nadpisu

Hodnoty:

 • ALIGN="CENTER" (Zarovnání na střed)
 • ALIGN="LEFT" (Zarovnání doleva)
 • ALIGN="RIGHT" (Zarovnání doprava)

<H3>

Použití: logické formátování odstavce
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0
Atributy: ALIGN ,

Nadpis třetí úrovně.

Atributy

ALIGN

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Zarovnání nadpisu

Hodnoty:

 • ALIGN="CENTER" (Zarovnání na střed)
 • ALIGN="LEFT" (Zarovnání doleva)
 • ALIGN="RIGHT" (Zarovnání doprava)

<H4>

Použití: logické formátování odstavce
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0
Atributy: ALIGN ,

Nadpis čtvrté úrovně.

Atributy

ALIGN

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Zarovnání nadpisu

Hodnoty:

 • ALIGN="CENTER" (Zarovnání na střed)
 • ALIGN="LEFT" (Zarovnání doleva)
 • ALIGN="RIGHT" (Zarovnání doprava)

<H5>

Použití: logické formátování odstavce
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0
Atributy: ALIGN ,

Nadpis páté úrovně.

Atributy

ALIGN

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Zarovnání nadpisu

Hodnoty:

 • ALIGN="CENTER" (Zarovnání na střed)
 • ALIGN="LEFT" (Zarovnání doleva)
 • ALIGN="RIGHT" (Zarovnání doprava)

<H6>

Použití: logické formátování odstavce
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0
Atributy: ALIGN ,

Nadpis šesté úrovně.

Atributy

ALIGN

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Zarovnání nadpisu

Hodnoty:

 • ALIGN="CENTER" (Zarovnání na střed)
 • ALIGN="LEFT" (Zarovnání doleva)
 • ALIGN="RIGHT" (Zarovnání doprava)

<HEAD>

Použití: Oblast pro záhlaví HTML dokumentu
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0

V HTML dokumentu rozlišujeme oblasti <HEAD> (header) a <BODY>. Záhlaví (header) obsahuje soubor speciálních informací (metainformací) o dokumentu sloužících prohlížeči. Do záhlaví patří tato návěští:

<BASE>, <ISINDEX>, <NEXTID>, <TITLE>, <META>

povinné (i když technicky není bezpodmínečně nutné) je uvedení titulu (<TITLE>).


<HR>

Použití: absolutní formátování odstavce
Koncové návěští: není
Browser: HTML 2.0
Atributy: ALIGN , COLOR , NOSHADE , SIZE , WIDTH ,

<HR> generuje vodorovnou čáru.

Atributy

ALIGN

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Zarovnání vodorovné čáry. Tento atribut má význam jen ve spojení s atributem WIDTH, neboť u čáry vedoucí přes celou šířku okna je zarovnání bezpředmětné.

Hodnoty:

 • ALIGN="CENTER" (Zarovnání na střed)
 • ALIGN="LEFT" (Zarovnání doleva)
 • ALIGN="RIGHT" (Zarovnání doprava)

COLOR

Speciální browser: Explorer

Nastavení barvy čáry.

NOSHADE

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Prohlížeč normálně zobrazuje vodorovnou čáru stínovanou, jako by byla vyrytá. Atribut NOSHADE (bez dalších zadání) tento efekt potlačí.

SIZE

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Zadání tloušťky čáry v pixelech.

Tenká čára: <HR SIZE=2>

Silná čára: <HR SIZE=7>

WIDTH

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Délka čáry zadaná buď absolutně v pixelech, nebo procentem celkové šířky okna.

WIDTH=300

WIDTH=60%


<HTML>

Použití: oblast HTML dokumentu
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0
Atributy: VERSION ,

Párové návěští <HTML>..</HTML> by mělo uzavírat celý dokument, aby prohlížeč bezpečně rozeznal, že jde o HTML dokument a ne třeba o obrázek GIF nebo jiný soubor.

Příklad <HTML> <HEAD> <TITLE>Demo pro oblasti souboru</TITLE> </HEAD> <BODY> Toto je oblast vlastního obsahu HTML dokumentu. </BODY> </HTML>

Atributy

VERSION

Speciální browser: HTML 3.2

Verze jazyka HTML použitá v dokumentu:

např. (-//W3C//DTD HTML 3.2//EN)


<I>

Použití: absolutní formátování znaků
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0

Kurzíva.


<IMG>

Použití: obrázky
Koncové návěští: není
Browser: HTML 2.0
Atributy: ALIGN , ALT , BORDER , CONTROLS , DYNSRC , HEIGHT , HSPACE , ISMAP , LOOP , LOWSRC , SRC , START , USEMAP , VSPACE , WIDTH ,

Návěští <IMG> vloží do WWW stránky obrázek. Téměř všechny prohlížeče schopné pracovat s grafikou dokážou zobrazit obrázky formátu GIF. Novější verze prohlížečů pracují také s formátem JPEG.

Atributy

ALIGN

Zarovnání obrázku.

Hodnoty:

 • ALIGN="top"
 • ALIGN="middle"
 • ALIGN="bottom"

Nastavením následujících hodnot (pro Netscape a od HTML 3) dosáhneme obtékání obrázku textem.

 • ALIGN="right"
 • ALIGN="left"

Následující hodnoty podporované Netscape Navigatorem od verze 1.1 odstraňovaly problémy s formátováním při nastavování výše uvedených hodnot atributu ALIGN. Èasem se ukázalo, že výsledek zobrazení s novými hodnotami se od původních neliší..

ALIGN="texttop", ALIGN="absmiddle", ALIGN="baseline", ALIGN="absbottom"

ALT

ALT=text

Tento text se zobrazí, když prohlížeč nemůže zobrazit obrázek (je-li prohlížeč v textovém režimu nebo když uživatel zakázal automatické nahrávání obrázků). Atribut je důležitý zejména když obrázek slouží jako aktivní plocha (Hotspot) pro odkaz (Hyperlink).

BORDER

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Přidá obrázku obrysovou čáru. Zadání tloušťky čáry v pixelech.

Atribut je důležitý zejména když obrázek slouží jako aktivní plocha (Hotspot) pro odkaz (Hyperlink). Tyto obrázky totiž dostávají okraj automaticky, což je mnohdy nežádoucí. Tento okraj je možno vypnout nastavením BORDER=0.

CONTROLS

Speciální browser: Explorer

Je-li ojektem připojeným pomocí návěští IMG video (srovnej DYNSRC), lze zadáním atributu CONTROLS (bez dalších hodnot) zobrazit lištu ovládacích tlačítek.

DYNSRC

Speciální browser: Explorer

Adresa videoklipu nebo VRML, které mají být zobrazeny v okně Inline (Dynamic Source).

HEIGHT

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Výška obrázku v pixelech. Není-li zadána šířka <WIDTH>, bude šířka obrázku přizpůsobena výšce podle proporcí obrázku.

HSPACE

Odstup pravého popř. levého okraje obrázku a textem.

ISMAP

Atribut ISMAP udává, že jde o obrázek s citlivými oblastmi. Souřadnice bodu, na který uživatel klepne, prohlížeč předá na server, ale tam se tyto údaje musí zpracovat. Možnost použití tzv. citlivých map na straně klienta zavedená s Netscape 2.0, kdy vyhodnocení přebírá prohlížeč, byla převzata i do standardu HTML 3.2. Viz atribut USEMAP a návěští <MAP>.

LOOP

Speciální browser: Explorer

LOOP stanoví, jak často budou přehrávány (video)animace.

LOOP=-1 nebo LOOP=INFINITE nastaví přehrávání na nekonečnou smyčku.

LOWSRC

Speciální browser: Netscape

Jméno obrázku např. s menším rozlišením než je originál určený parametrem SRC. Obrázek LOWSRC bude nahrán a zobrazen, než se zkompletuje celý dokument. Pak se začne nahrávat definitivní obrázek. Tím se dá zkrátit (nebo spíše prodloužit?) čekání na obrázky.

SRC

Tento atribut je v návěští IMG povinný.

Udává grafický soubor, který se má zobrazit. Cesta k souboru může být zadána absolutně (tedy kompletní URL) nebo také relativně k adresáři, kde je umístěn volající HTML dokument. <IMG SRC="http://CHIP_SPECIAL/LOGO.GIF">

START

Speciální browser: Explorer

Udává okamžik, kdy má začít přehrávání souboru určeného parametrem DYNSRC.

Hodnoty:

 • FILEOPEN (hned po nahrání souboru)
 • MOUSEOVER (když je ukazatel myši umístěn nad animaci)

USEMAP

Speciální browser: Netscape 2, HTML 3.2

Tento atribut se používá ve spojitosti s citlivými mapami na straně klienta (srovnej návěští <MAP> a <AREA>. Jméno definice citlivého obrázku.

VSPACE

Vzdálenost horního resp. dolního okraje obrázku od textu (zadáno v pixelech).

WIDTH

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Šířka obrázku v pixelech. Není-li zadána výška (<HEIGHT>), přizpůsobí se výška proporcinálně zadané šířce.


<INPUT>

Použití: Formuláře
Koncové návěští: volitelně
Browser: HTML 2.0
Atributy: ALIGN , CHECKED , MAXLENGTH , NAME , SIZE , SRC , TYPE , VALUE ,

INPUT se používá ve formulářích. Tímto návěštím se zadávají jednotlivá vstupní pole, zaškrtávací políčka a přepínače a také příkaz k odeslání obsahu formuláře na server. Tyto funkce prvku určuje atribut TYPE.

Příklad viz návěští <FORM>

Atributy

ALIGN

Speciální browser: HTML 3.2

Zadává se, když TYPE=IMAGE. Nastavuje, jak bude následující řádka zarovnána vedle obrázku.

Hodnoty: TOP, MIDDLE, BOTTOM

CHECKED

U návěští INPUT s atributem TYPE "checkbox" a "radio" lze atributem CHECKED implicitně políčko zaškrtnout. Zaslat informaci <INPUT TYPE="checkbox" Name="Info" CHECKED>

MAXLENGTH

U návěští INPUT s atributem TYPE "text" nebo "password" lze hodnotou MAXLENGTH omezit délku vkládaného textu.

NAME

NAME definuje symbolické jméno pole. Slouží k identifikaci předávaného obsahu polí. Tento atribut je povinný u <TEXTAREA>, <SELECT> a všech typů INPUT (TYPE), kromě "reset" a "submit".

SIZE

U návěští INPUT s typem "text" nebo "password" lze atributem SIZE určit délku jednořádkového vstupního pole. Tím se neomezí délka vkládaného textu, neboť text v poli může rolovat.

SRC

Speciální browser: HTML 3.2

Používá se, když TYPE=IMAGE. Udává URL zobrazení.

TYPE

TYPE="text" (default)
Vygeneruje jednořádkové vstupní ple pro text.

TYPE="password"
Podobné jako typ Text. Rozdíl je v tom, že při zadávání do pole Password se místo znaků zobrazují hvězdičky. Tato metoda však není příliš bezpečná, neboť heslo je serveru posíláno jako otevřený text a např. může být zobrazeno v řádku "Location" v prohlížeči při volání URL.

TYPE="checkbox"
Generuje políčko k zaškrtnutí. Používá se k zadání odpovědi typu Ano/Ne.

TYPE="radio"
Obdoba políčka k zaškrtnutí. Hlavní rozdíl je v tom, že je-li na formuláři několik tlačítek typu "radio" se stejným jménem, může být zaškrtnuto jen jedno z nich. Prohlížeče je také jinak zobrazují. Pokud je na formuláři jen jedno pole typu "radio", odpovídá políčku k zaškrtnutí.

TYPE="reset"
Návěští INPUT typu "reset" generuje tlačítko, jehož stisk vymaže všechny dosud zadané hodnoty v polích daného formuláře.

TYPE="submit"
Návěští INPUT typu "submit" nesmí chybět na žádném formuláři. Generuje tlačítko, po jehož stisku jsou data z formuláře odeslána serveru.

TYPE="file" (od HTML 3.2)
Soubor bude odeslán spolu s obsahem formuláře.

TYPE="hidden" (od HTML 3.2)
Skryté pole múže obsahovat speciální hodnoty nezadávané uživatelem a předávané zpracujícímu programu. V tomto příkladu je to adresa potvrzující strany po úspěšném odeslání formuláře. <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="success" VALUE="quittung.htm">

TYPE="image" (od HTML 3.2)
Obrázek určený atributem SRC citlivý na klepnutí. Po klepnutí na obrázek se odešle obsah formuláře (jako u TYPE=SUBMIT) a zároveň se odešlou souřadnice místa klepnutí.

VALUE

U návěští INPUT s atributem TYPE "checkbox" a "radio" lze atributem VALUE změnit přednastavenou (implicitní) hodnotu, která se při zaškrtnutém políčku odešle na server. Přednastavená hodnota je "on". To je důležité zejména je-li víc prvků se stejným atributem NAME.

U polí typu "reset" a "submit" hodnota VALUE stanoví nápis na tlačítku.


<ISINDEX>

Použití: záhlaví
Koncové návěští: není
Browser: HTML 2.0
Atributy: PROMPT ,

Používá se jen v záhlaví <HEAD> dokumentu. Když prohlížeč narazí na návěští ISINDEX, vytvoří pole dotazu. Po zadání řetězce prohlížeč nahraje dokument znovu a k URL přitom připojí otazník a zadaný řetězec.

Pro smysluplné použití návěští ISINDEX musí být na serveru instalován vyhledávací program. Návěští slouží především ke komunikaci s CGI skriptem, který provádí spojení s vyhledávacím programem. V praxi se dnes k této úloze téměř výhradně používají formuláře.

Atributy

PROMPT

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Text, kterým má být uvedeno pole dotazu. Tento text se použije místo implicitního textu používaného prohlížečem.


<KBD>

Použití: logické formátování znaků
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0

Označuje text zadávaný z klávesnice (většinou zobrazeno písmem Courier).


<LI>

Použití: seznamy
Koncové návěští: volitelně
Browser: HTML 2.0
Atributy: TYPE , VALUE ,

Návěští <LI> uvádí položky (list items) číslovaného <OL>, nečíslovaného <UL> seznamu, seznamu nabídek <MENU> a kompaktního seznamu <DIR>.

Atributy

TYPE

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Typ číslování položek seznamu

Hodnoty:

 • "1": normální číslování arabskými číslicemi (implicitní)
 • "I": římské číslice, verzálky
 • "i": římské číslice, minusky
 • "A": velká písmena
 • "a": malá písmena

Typ odrážek.

Hodnoty:

 • "disc": většinou vyplněné kolečko
 • "circle": kruh
 • "square": čtverec

Při použití u návěští <LI> platí změna od této položky pro všechny další.

VALUE

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Tímto atributem lze uvnitř číslovaného seznamu nastavit novou počáteční hodnotu číslování.


<LINK>

Použití: záhlaví
Koncové návěští: není
Browser: HTML 2.0
Atributy: HREF , ID , REL , REV , TITLE ,

Návěští LINK popisuje vztahy mezi HTML dokumenty.

Příklad: dokument "betrieb.htm" bude mít záhlaví <HEAD><LINK HREF="einbau.htm" REL="prev"><LINK HREF="wartung.htm" REL="next"></HEAD>

Tím byl určen vztah mezi dokumenty "einbau.htm" a "betrieb.htm", přičemž vztah dostal jméno atributem REL. Praktický význam to bude mít, až budou prohlížeče podporovat příslušné funkce, např. budou mít navigační tlačítka (vpřed, zpět, obsah apod.), jejichž cíl bude definován návěštím LINK. Kromě toho by návěští LINK mělo určovat zdroj stylů apod.

Atributy

HREF

URL objektu, na který vede odkaz.

ID

Speciální browser: HTML 3.2

ID atribut SGML.

REL

Popisuje vztah mezi aktuálním dokumentem a cílem odkazu LINK.

V HTML 3.0 už jsou některé vztahy stanoveny: home: homepage, toc: obsahem, up: nadřazený dokument, next: další stránka, previous: předchozí stránka, index: seznam hesel, rejstřík, glossary: glosář, copyright: Copyright, help: nápověda.

REV

Speciální browser: HTML 3.2

Definuje opačný vztah.

TITLE

Speciální browser: HTML 3.2

Text zobrazovaný ve stavovém řádku. Stručná informace o odkazovaném dokumentu.


<LISTING>

Použití: logické formátování odstavce
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 3.2

Text formátovaný návěštím LISTING bude zobrazen neproporcionálním písmem.

Návěští je zachováno z důvodu zpětné kompatibility se staršími verzemi HTML. K vyznačení výpisu programů apod. se používá kontejner <PRE>.


<MAP>

Použití: obrázky
Koncové návěští: povinné
Browser: Netscape 2, HTML 3.2
Atributy: NAME ,

Návěští MAP definuje citlivou mapu na straně klienta. Jméno zadané atributem NAME se použije v návěští <IMG> v atributu USEMAP při volání tohoto obrázku.

Kontejner MAP obsahuje definice <AREA>, které určují citlivé oblasti obrázku.

Definice může být i jinde než v aktuálním dokumentu. V tom případě je nutno v atributu USEMAP návěští IMG vedle jména definice MAP zadat i cestu k HTML dokumentu, kde je umístěna. <IMG SRC="klickimg.gif" USEMAP="../menuedef/menues.htm#hauptmenue">

Příklad <MAP NAME="computer"> <AREA SHAPE="rect" COORDS="60,72,100,150" HREF="hardware.htm"> <AREA SHAPE="rect" COORDS="60,150,100,250" HREF="software.htm"> </MAP> <IMG SRC="waren.gif" USEMAP="#computer>

Atributy

NAME

Zadání jména definice. Na toto jméno se odkazuje atribut USEMAP návěští <IMG>.


<MARQUEE>

Použití:
Koncové návěští:

Browser: Explorer
Atributy: ALIGN , BEHAVIOR , BGCOLOR , DIRECTION , HEIGHT , HSPACE , LOOP , SCROLLAMOUNT , SCROLLDELAY , VSPACE , WIDTH ,

Vygeneruje pohyblivý text.

Atributy

ALIGN

Nastavení, jak bude zalomen okolní text.

Hodnoty: TOP, MIDDLE, BOTTOM

BEHAVIOR

Určuje chování textové řádky.

Hodnoty:

 • SCROLL: (implicitní nastavení) text vpluje do obrázku z jedné strany, proběhne celým obrázkem a to stále opakuje.
 • SLIDE: text vpluje do obrázku a zastaví se, když dosáhne protějšího okraje.
 • ALTERNATE: text probíhá po určené ploše opakovaně tam a zpět.

BGCOLOR

Barva pozadí určené plochy.

DIRECTION

Směr pohybu textu.

Hodnoty:

 • LEFT (text vpluje do obrázku zprava)
 • RIGHT (text vpluje do obrázku zleva)

HEIGHT

Výška plochy vymezené pro pohyb textu, buď v pixelech, nebo v procentech celkové výšky okna prohlížeče.

HSPACE

Pravý a levý okraj plochy v pixelech.

LOOP

Určuje, jak často má text oknem probíhat. LOOP=-1 nebo LOOP=INFINITE znamená nekonečnou smyčku.

SCROLLAMOUNT

Posun místa, kde se objeví text v dalším cyklu. Zadává se v pixelech.

SCROLLDELAY

Doba v milisekundách, po které se objeví text v dalším cyklu.

VSPACE

Horní a dolní okraj plochy pro běžící text v pixelech.

WIDTH

Šířka vymezené plochy, buď v pixelech, nebo v procentech celkové šířky okna prohlížeče.


<MENU>

Použití: seznamy
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0
Atributy: COMPACT ,

Návěští <MENU>..</MENU> definuje seznam typu menu. Položky jsou značeny návěštím <LI>. Obecně se doporučuje délku položky omezit na jednu řádku. Jelikož prohlížeče většinou nečiní rozdíl mezi menu a nečíslovaným seznamem, nemá toto návěští velký praktický význam.

Atributy

COMPACT

Kompaktní zobrazení seznamu. Většina prohlížečů tento atribut nezná.


<META>

Použití: záhlaví
Koncové návěští: volitelně
Browser: HTML 2.0
Atributy: CONTENT , HTTP-EQUIV , NAME , URL ,

Toto návěští může být pouze v oblasti HEAD HTML dokumentu.

Protokol HTTP přenáší také speciální informace o souboru, např. typ souboru. Návěští META zajistí přenos dodatečných informací. Atribut HTTP-EQUIV určí jméno dodatečné informace o souboru, atribut CONTENT její hodnotu.

Použijeme-li místo HTTP-EQUIV atribut NAME, nevyrobí se dodatečné informace http, ale pouze se rozšíří záhlaví dokumentu. Toto návěští uvádí doplňkové informace jako jméno autora, datum vytvoření, použitý editor apod. Příklad: <META NAME="GENERATOR" CONTENT="Internet Assistant for Word 1.0Z"><META NAME="AUTHOR" CONTENT="Hubert Huber">

Atributy

CONTENT

Obsah HTTP-EQUIV nebo NAME.

HTTP-EQUIV

Vytvoří nový prvek hlavičky http.

Netscape tyto prvky využívá pro techniku Client-pull. Dá se tak např. donutit HTML dokument, aby po určeném čase automaticky znovu nahrál sám sebe nebo jiný dokument.

Příklad: <META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT=1>

Dokument s tímto návěštím META v záhlaví se po jedné vteřině znovu nahraje. Tento postup tvoří nekonečnou smyčku.

Další příkad 20 vteřin po nahrání dokumentu nahraje jiný dokument: <META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT=20 URL="http://meinserver.de/neueseite.html>

Pozor: atribut URL musí obsahovat úplnou adresu URL, relativní zadání souboru v tomto případě nefunguje.

Tato technika se nabízí například když se server stěhuje. Pak se na adresu původní domovské stránky umístí HTML dokument, který jednoduše nahraje novou adresu domovské stránky.

NAME

Jméno prvku, který nemá rozšířit hlavičku http.

URL

URL dokumentu.


<NEXTID>

Použití: záhlaví
Koncové návěští: není
Browser: HTML 2.0
Atributy: N ,

NEXTID může udávat dokument, který v sérii následuje za aktuálním. Toto návěští by měly využívat nástroje HTML (jako jsou editory), což je však zřídka. Prohlížeče je ignorují.

Atributy

N

N=značka

Alfanumerická značka následujícího dokumentu.


<NOBR>

Použití: absolutní formátování odstavce
Koncové návěští: povinné
Browser: Netscape, Explorer

Text v kontejneru NOBR nebude automaticky zalamován. Návěštím <WBR> lze označit místa, kde může být text zalomen.


<NOFRAME>

Použití: rámečky
Koncové návěští: povinné
Browser: Netscape 2

Návěští určené pro prohlížeče, které nepodporují rámečky. Tyto prohlížeče zobrazí obsah kontejneru NOFRAME, ve kterém může být celý obsah dokumentu, nebo třeba jen informace o tom, že si má klient opatřit prohlížeč podporující rámečky. Netscape nebo Explorer 3.0 obsah tohoto kontejneru ignoruje.

Používá se jen v dokumentech s definovanými rámečky (<FRAMESET>).


<OBJECT>

Použití:
Koncové návěští:
povinné
Browser: Explorer
Atributy: ALIGN , BORDER , CLASSID , CODEBASE , CODETYPE , DATA , DECLARE , HEIGHT , HSPACE , NAME , SHAPES , STANDBY , TYPE , USEMAP , VSPACE , WIDTH ,

Vloží do HTML dokumentu objekt, např. obrázek, dokument, applet nebo ActiveX-Control.

Atributy

ALIGN

Zarovnání objektu.

Hodnoty:

 • BASELINE: spodní okraj objektu bude zarovnán na účaří textu.
 • CENTER: objekt bude umístěn do středu okna prohlížeče. Text bude pokračovat na řádku pod objektem.
 • LEFT: objekt bude umístěn doleva. Text bude objekt obtékat.
 • RIGHT: objekt bude umístěn doprava. Text bude objekt obtékat.
 • TEXTBOTTOM: spodní okraj objektu bude zarovnán se spodním okrajem textu.
 • TEXTMIDDLE: objekt bude umístěn vedle textu a zarovnán výškově na jeho střed.
 • TEXTTOP: horní okraj objektu bude zarovnán s horním okrajem textu.

BORDER

Slouží-li objekt jako hypertextový odkaz, atribut BORDER může nastavit tloušťku rámečku. BORDER=0 rámeček kolem objektu zruší.

CLASSID

URL, který určuje implementaci objektu. Syntaxe URL závisí na typu objektu. Např. pro registrované ActiveX-Controls je syntaxe: CLSID:class-identifier.

CODEBASE

URL, který určuje codebase objektu. Syntaxe závisí na typu objektu.

CODETYPE

Určuje typ Internet Media.

DATA

URL, který určuje data objektu. Syntaxe závisí na typu objektu.

DECLARE

Deklarace objektu bez jeho instance.

HEIGHT

Výška okna pro objekt.

HSPACE

Vodorovný okraj.

NAME

Určuje jméno objektu, pokud je přenášen jako součást formuláře.

SHAPES

Udává, že objekt má vytvořeny hypertextové odkazy.

STANDBY

Hlášení, které se zobrazí při nahrávání objektu.

TYPE

Internet Media typ dat.

USEMAP

Citlivý obrázek, který má být použit u objektu.

VSPACE

Svislý okraj.

WIDTH

Šířka okna objektu.


<OL>

Použití: seznamy
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0
Atributy: COMPACT , START , TYPE ,

V kontejneru OL se definují číslované seznamy. Položky číslovaného seznamu <LI> jsou automaticky číslovány.

Atributy

COMPACT

Kompaktní zobrazení seznamu. Většina prohlížečů tento atribut nezná.

START

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Počáteční hodnota počítadla při číslování.

TYPE

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Typ číslování položek seznamu.

Hodnoty:

 • "1": normální číslování arabskými číslicemi (implicitní)
 • "I": římské číslice, verzálky
 • "i": římské číslice, minusky
 • "A": velká písmena
 • "a": malá písmena

Při použití u návěští <LI> platí změna od této položky pro všechny další.


<OPTION>

Použití: formuláře
Koncové návěští: volitelně
Browser: HTML 2.0
Atributy: SELECTED , VALUE ,

Toto návěští definuje jednotlivé vlastnosti nabídkového seznamu generovaného návěštím <SELECT> ve formuláři (<FORM>).

Atributy

SELECTED

Jedna položka seznamu označená tímto atributem bude při vstupu do formuláře automaticky vybraná. Toto implicitní nastavení může uživatel změnit.

VALUE

VALUE udává hodnotu, která je odeslána při stisku tlačítka Submit, když je tato položka vybraná.


<P>

Použití: formátování odstavce
Koncové návěští: volitelně
Browser: HTML 2.0
Atributy: ALIGN ,

Návěští P definuje odstavec.

Atributy

ALIGN

Zarovnání odstavce.

Hodnoty:

 • ALIGN="CENTER" (Zarovnání na střed)
 • ALIGN="LEFT" (Zarovnání doleva)
 • ALIGN="RIGHT" (Zarovnání doprava)

<PARAM>

Použití: JAVA
Koncové návěští: není
Browser: Netscape 2
Atributy: NAME , TYPE , VALUE , VALUETYPE ,

PARAM se používá v kontejneru <APPLET>. Tímto návěštím lze předat parametr javovskému appletu.

Příklad viz <APPLET>.

Atributy

NAME

Jméno parametru.

TYPE

Speciální browser: Explorer

Určuje typ Internet Media.

VALUE

Hodnota parametru.

Parametry jsou vždy předávány jako znakový řetězec (string).

VALUETYPE

Speciální browser: Explorer

Udává, jak má být interpretována hodnota zadaná atributem VALUE.

Hodnoty:

 • DATA: (implicitní nastavení) data
 • REF: hodnota je URL
 • OBJECT: hodnota udává URL objektu v samostatném dokumentu.

<PLAINTEXT>

Použití: logické formátování odstavce
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 3.2

Text označený návěštím PLAINTEXT bude zobrazen neproporcionálním písmem.

Toto návěští je zachováno kvůli zpětné kompatibilitě. Místo něj by se mělo používat návěští <PRE>.


<PRE>

Použití: absolutní formátování odstavce
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0
Atributy: WIDTH ,

Předformátovaný text. Bude zobrazen neproporcionálním písmem (většinou Courier) a budou respektovány všechny konce řádků a mezery. Proto je tento kontejner vhodný pro výpisy programů a jednoduchých tabulek.

Atributy

WIDTH

Speciální browser: HTML 3.2

Počet znaků, jež mají být zobrazeny.


<S>

Použití: absolutní formátování odstavce
Koncové návěští: povinné
Browser: Explorer

Přeškrtnutý text.


<SAMP>

Použití: logické formátování znaků
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0

Vyznačení textu příkladů.


<SCRIPT>

Použití: záhlaví, Java
Koncové návěští: povinné
Browser: Netscape 2
Atributy: LANGUAGE , SRC ,

V kontejneru SCRIPT může být uveden zdrojový text Javascriptu.

Příklad <HTML> <HEAD><TITLE>JavaScript</TITLE></HEAD> <BODY> Můj první program v JavaScriptu <BR> <SCRIPT LANGUAGE="JAVASCRIPT"> document.write("Hlásí se JavaScript") </SCRIPT> <BR> Hotovo! </BODY>

Atributy

LANGUAGE

Programovací jazyk zdrojového kódu, zatím jen "JAVASCRIPT".

SRC

URL jiného HTML dokumentu, který obsahuje zdrojový kód JavaScriptu.


<SELECT>

Použití: seznamy
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0
Atributy: MULTIPLE , NAME , SIZE ,

Návěští SELECT generuje výběrové pole s předdefinovanými položkami, které se zobrazí jako rozbalovací nabídka. Jednotlivé položky v kontejneru SELECT jsou uvozeny návěštím <OPTION>. Jak dojíždíte do zaměstnání (můžete vybrat více možností)<P><SELECT Name="doprava" MULTIPLE><OPTION VALUE="Bus"> Autobusem/tramvají<OPTION VALUE="Vlak"> Vlakem<OPTION VALUE="Auto"> Automobilem<OPTION VALUE="Kolo"> Na kole<OPTION VALUE="pesky"> Pěšky</SELECT>

Příklad <SELECT NAME="Browser"> <OPTION VALUE="Navigator"> <OPTION VALUE="Explorer"> <OPTION VALUE="ostatni"> </SELECT>

Atributy

MULTIPLE

Je-li uveden tento atribut, může uživatel ze seznamu vybrat více položek.

NAME

U prvků formuláře definuje NAME symbolické jméno předávané informace. Jméno slouží k uspořádání obsahu polí formuláře. Atribut je povinný u polí <TEXTAREA>, <SELECT> a všech polí typu INPUT (TYPE), kromě "reset" a "submit".

SIZE

SIZE=n

n udává velikost písma. Možné hodnoty jsou 1 až 7, implicitní je 3.


<SMALL>

Použití: absolutní formátování znaků
Koncové návěští: povinné
Browser: Netscape, HTML 3.2

Menší písmo.


<SPAN>

Použití:
Koncové návěští:

Browser: Explorer
Atributy: STYLE ,

SPAN může nastavit atributem STYLE speciální formátovací příkazy pro vybraný text.

Atributy

STYLE

Formátovací styl.


<STRIKE>

Použití: absolutní formátování znaků
Koncové návěští: povinné
Browser: Netscape 2, Explorer

Přeškrtnutý text.


<STRONG>

Použití: logické formátování znaků
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0

Silně zvýrazněný text (zobrazován většinou tučným písmem).


<STYLE>

Použití: záhlaví
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 3.2

Nové návěští STYLE umožňuje speciálním zápisem definovat způsob zobrazení různých částí dokumentu. Takto zadané styly ruší příslušná nastavení prohlížeče.


<SUB>

Použití: absolutní formátování znaků
Koncové návěští: povinné
Browser: Netscape 2, HTML 3.2

Dolní index (subscript).


<SUP>

Použití: absolutní formátování znaků
Koncové návěští: povinné
Browser: Netscape 2, HTML 3.2

Horní index (superscript).


<TABLE>

Použití: tabulky
Koncové návěští: povinné
Browser: Netscape, HTML 3.2
Atributy: ALIGN , BACKGROUND , BGCOLOR , BORDER , BORDERCOLOR , BORDERCOLORDARK , BORDERCOLORLIGH , CELLPADDING , CELLSPACING , COLS , FRAME , RULES , WIDTH ,

Návěští TABLE obsahuje definici tabulky. Řádky tabulky jsou odděleny návěštím <TR>, obsah jednotlivých buněk je uzavřen dvojicemi návěští <TD>..</TD> (Table Data) nebo <TH>..</TH> (Table Header, bude vytištěn tučně).

Příklad <TABLE> <TR> <TH>VW 1200</TH><TH>VW 1300</TH><TH>VW 1302</TH> <TR> <TD>34 PS</TD><TD>40/44 PS</TD><TD>50 PS</TD> </TABLE>

Atributy

ALIGN

Speciální browser: HTML 3.2

Vodorovné zarovnání tabulky.

Hodnoty:

 • left (doleva)
 • center (do středu)
 • right (doprava)

Tato nastavení jsou účinná jen pokud je atributem WIDTH nastavena menší šířka tabulky než je celková šířka okna prohlížeče.

BACKGROUND

Speciální browser: Explorer

Obrázek pro tapetové pozadí tabulky nebo její buňky.

BGCOLOR

Speciální browser: Explorer

Barva pozadí tabulky nebo její buňky. Barva textu se nastavuje v návěští <FONT>.

BORDER

Buňky budou ohraničeny čarou. Prázdné buňky nebudou mít žádný rámeček.

BORDER může být použit bez argumentu. Zadaná hodnota určuje tloušťku rámečku (implicitně v pixelech).

<TABLE BORDER=5> .. </TABLE>

BORDERCOLOR

Speciální browser: Explorer

Barva rámečku.

BORDERCOLORDARK

Speciální browser: Explorer

Tmavá barva "plastického" rámečku.

BORDERCOLORLIGH

Speciální browser: Explorer

Světlá barva "plastického" rámečku.

CELLPADDING

Speciální browser: Netscape 2, HTML 3.2

Mezera mezi okrajem buňky a jejím obsahem.

CELLSPACING

Speciální browser: Netscape 2, HTML 3.2

Mezery mezi buňkami tabulky.

COLS

Počet sloupců tabulky. Toto zadání může urychlit tvorbu tabulky.

FRAME

Speciální browser: Explorer

Tímto atributem lze určit, které části vnějšího rámečku tabulky budou zobrazeny.

Hodnoty:

 • VOID (bez vnějšího rámečku)
 • ABOVE (zobrazí se horní okraj)
 • BELOW (zobrazí se dolní okraj)
 • HSIDES (zobrazí se horní a dolní okraj)
 • LHS (levý okraj)
 • RHS (pravý okraj)
 • VSIDES (levý a pravý okraj)
 • BOX (kompletní rámeček kolem tabulky)
 • BORDER (kompletní rámeček kolem tabulky)

RULES

Speciální browser: Explorer

Vlastnosti dělicích čar uvnitř tabulky.

Hodnoty:

 • NONE : nezobrazí se žádné čáry uvnitř tabulky
 • GROUPS : vodorovné čáry mezi skupinami (<THEAD>, <TBODY>, <TFOOT>, <COLGROUP>)
 • ROWS: vodorovné čáry mezi řádky tabulky
 • COLS: svislé čáry mezi všemi sloupci tabulky
 • ALL: rámečky u všech řádků i sloupců tabulky

WIDTH

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Šířka tabulky.

Zadává se buď absolutně v pixelech, nebo procentem šířky okna prohlížeče.


<TBODY>

Použití: tabulky
Koncové návěští:
Browser: Explorer

Definice hlavní části tabulky.

Příklad <HTML> <HEAD> <TITLE>msextab1: Tabulky v Exploreru (1)</TITLE> </HEAD> <BODY> <TABLE BORDER FRAME=void RULES=GROUPS> <THEAD> <COLGROUP SPAN=3 ALIGN=right> <TR><TD>Jablka<TD>Hrušky<TD>Hrozno <TBODY> <TR><TD>100<TD>80<TD>110<TD>Srpen <TR><TD>90<TD>60<TD>120<TD>Září <TFOOT> <TR><TD>190<TD>140<TD>230 </BODY> </HTML>


<TD>

Použití: tabulky
Koncové návěští: volitelně
Browser: Netscape, HTML 3.2
Atributy: ALIGN , BACKGROUND , BGCOLOR , BORDERCOLOR , BORDERCOLORDARK , BORDERCOLORLIGH , COLSPAN , NOWRAP , ROWSPAN , VALIGN , WIDTH ,

Definuje obsah jedné buňky tabulky

Atributy

ALIGN

Zarovnání obsahu buňky. Pozor: není-li zadáno explicitně, je závislé na použitém prohlížeči. Potřebujete-li určitý způsob zarovnání, je nutno je zadat.

ALIGN="CENTER" (Zarovnání na střed)

ALIGN="LEFT" (Zarovnání doleva)

ALIGN="RIGHT" (Zarovnání doprava)

BACKGROUND

Speciální browser: Explorer

Obrázek pro tapetové pozadí tabulky nebo její buňky.

BGCOLOR

Speciální browser: Explorer

Barva pozadí tabulky nebo její buňky. Barva textu se nastavuje v návěští <FONT>.

BORDERCOLOR

Speciální browser: Explorer

Barva rámečku.

BORDERCOLORDARK

Speciální browser: Explorer

Tmavá barva "plastického" rámečku.

BORDERCOLORLIGH

Speciální browser: Explorer

Světlá barva "plastického" rámečku.

COLSPAN

Atribut COLSPAN způsobí protažení buňky přes několik sloupců.

COLSPAN=n (numerická hodnota, počet sloupců pro buňku).

NOWRAP

Implicitně je dlouhý text automaticky zalomen do buňky. Toto zalomení lze zakázat atributem NOWRAP.

ROWSPAN

Atribut ROWSPAN způsobí protažení buňky přes několik rádků.

ROWSPAN=n (numerická hodnota, počet řádků pro buňku)

VALIGN

Svislé zarovnání obsahu buňky.

Hodnoty:

 • VALIGN="top" (zarovnání nahoru)
 • VALIGN="middle" (zarovnání do středu)
 • VALIGN="bottom" (zarovnání dolů)
 • VALIGN="baseline"

WIDTH

Speciální browser: Netscape

Šířka sloupce zadaná absolutně v pixelech nebo relativně procentem celkové šířky tabulky.


<TEXTAREA>

Použití: formuláře
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0
Atributy: COLS , NAME , ROWS ,

Návěští TEXTAREA vytvoří víceřádkové vstupní pole pro text na formuláři (<FORM>).

Atributy

COLS

Počet sloupců (znaků) vstupního pole.

NAME

Symbolické jméno zadávané informace. Slouží k uspořádání předávaných dat z polí formuláře. Atribut je povinný u polí <TEXTAREA>, <SELECT> a všech polí typu INPUT (TYPE), kromě "reset" a "submit".

ROWS

Počet řádků vstupního pole.


<TEXTFLOW>

Použití:
Koncové návěští:
volitelně
Browser: HTML 3.2

"needed to bypass mixed content model"


<TFOOT>

Použití: tabulky
Koncové návěští:
Browser: Explorer

Definuje patičku tabulky. Viz též <TBODY>.


<TH>

Použití: tabulky
Koncové návěští: povinné
Browser: Netscape, HTML 3.2
Atributy: ALIGN , BACKGROUND , BGCOLOR , BORDERCOLOR , BORDERCOLORDARK , BORDERCOLORLIGH , COLSPAN , NOWRAP , ROWSPAN , VALIGN , WIDTH ,

Definuje obsah buňky tabulky.

Na rozdíl od návěští <TD> bude hodnota buňky zobrazena tučně.

Atributy

ALIGN

Zarovnání obsahu buňky. Pozor: není-li zadáno explicitně, je závislé na použitém prohlížeči. Potřebujete-li určitý způsob zarovnání, je nutno je zadat.

ALIGN="CENTER" (zarovnání na střed)

ALIGN="LEFT" (zarovnání doleva)

ALIGN="RIGHT" (zarovnání doprava)

BACKGROUND

Speciální browser: Explorer

Obrázek pro tapetové pozadí tabulky nebo její buňky.

BGCOLOR

Speciální browser: Explorer

Barva pozadí tabulky nebo její buňky. Barva textu se nastavuje v návěští <FONT>.

BORDERCOLOR

Speciální browser: Explorer

Barva rámečku.

BORDERCOLORDARK

Speciální browser: Explorer

Tmavá barva "plastického" rámečku.

BORDERCOLORLIGH

Speciální browser: Explorer

Světlá barva "plastického" rámečku.

COLSPAN

Atribut COLSPAN způsobí protažení buňky přes několik sloupců.

COLSPAN=n (numerická hodnota, počet sloupců pro buňku).

NOWRAP

Implicitně je dlouhý text automaticky zalomen do buňky. Toto zalomení lze zakázat atributem NOWRAP.

ROWSPAN

Atribut ROWSPAN způsobí protažení buňky přes několik rádků.

ROWSPAN=n (numerická hodnota, počet řádků pro buňku)

VALIGN

Svislé zarovnání obsahu buňky.

Hodnoty:

 • VALIGN="top" (zarovnání nahoru)
 • VALIGN="middle" (zarovnání do středu)
 • VALIGN="bottom" (zarovnání dolů)
 • VALIGN="baseline"

WIDTH

Speciální browser: Netscape

Šířka sloupce zadaná absolutně v pixelech nebo relativně procentem celkové šířky tabulky.


<THEAD>

Použití: tabulky
Koncové návěští:
Browser: Explorer

Definuje oblast záhlaví tabulky. Viz též <TBODY>.


<TITLE>

Použití: záhlaví
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0

Titul dokumentu (nezaměňujte s nadpisem). Toto návěští by nemělo chybět v žádném HTML dokumentu (zobrazuje se v titulní liště okna prohlížeče, v seznamu záložek, v seznamu History apod.) a text byměl být krátkým (do 64 znaků) a stručným vyjádřením obsahu dokumentu. TITLE="Domovská stránka chovatelů hadů"


<TR>

Použití: tabulky
Koncové návěští: volitelně
Browser: Netscape, HTML 3.2
Atributy: ALIGN , BACKGROUND , BGCOLOR , BORDERCOLOR , BORDERCOLORDARK , BORDERCOLORLIGH , VALIGN ,

Definice řádku tabulky.

Atributy

ALIGN

Zarovnání obsahu buňky. Pozor: není-li zadáno explicitně, je závislé na použitém prohlížeči. Potřebujete-li určitý způsob zarovnání, je nutno je zadat.

ALIGN="CENTER" (zarovnání na střed)

ALIGN="LEFT" (zarovnání doleva)

ALIGN="RIGHT" (zarovnání doprava)

BACKGROUND

Speciální browser: Explorer

Obrázek pro tapetové pozadí tabulky nebo její buňky.

BGCOLOR

Speciální browser: Explorer

Barva pozadí tabulky nebo její buňky. Barva textu se nastavuje v návěští <FONT>.

BORDERCOLOR

Speciální browser: Explorer

Barva rámečku.

BORDERCOLORDARK

Speciální browser: Explorer

Tmavá barva "plastického" rámečku.

BORDERCOLORLIGH

Speciální browser: Explorer

Světlá barva "plastického" rámečku.

VALIGN

Svislé zarovnání obsahu buněk.

Hodnoty:

 • VALIGN="top" (zarovnání nahoru)
 • VALIGN="middle" (zarovnání do středu)
 • VALIGN="bottom" (zarovnání dolů)
 • VALIGN="baseline"

<TT>

Použití: absolutní formátování znaků
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0

Napodobení písma psacího stroje, většinou zobrazované písmem Courier.


<U>

Použití: absolutní formátování odstavce
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 3.2

Podtržený text.


<UL>

Použití: seznamy
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0
Atributy: COMPACT , TYPE ,

V kontejneru UL se definuje nečíslovaný seznam. Jeho položky <LI> jsou zobrazeny s odrážkami.

Atributy

COMPACT

Kompaktní zobrazení seznamu. Tento atribut většina prohlížečů nezná.

TYPE

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Druh odrážek.

Hodnoty:

 • "disc": většinou vyplněné kolečko
 • "circle": kruh
 • "square": čtverec

Při použití u návěští <LI> platí změna od této položky pro všechny další.


<VAR>

Použití: logické formátování znaků
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0

Označuje proměnnou nebo argument příkazu.


<WBR>

Použití: absolutní formátování odstavce
Koncové návěští: není
Browser: Netscape

Má smysl jen ve spojení s kontejnerem <NOBR>. <WBR> označuje místa, kde lze v případě potřeby umístit řádkový zlom.


<XMP>

Použití:
Koncové návěští:
povinné
Browser: HTML 3.2

Text uzavřený párem návěští XMP je označen jako příklad a zobrazen neproporcionálním písmem. Toto návěští může být nahrazeno návěštím <PRE> a udržuje se jen kvůli zpětné kompatibilitě.

×Odeslání článku na tvůj Kindle

Zadej svůj Kindle e-mail a my ti pošleme článek na tvůj Kindle.
Musíš mít povolený příjem obsahu do svého Kindle z naší e-mailové adresy kindle@programujte.com.

E-mailová adresa (např. novak@kindle.com):

TIP: Pokud chceš dostávat naše články každé ráno do svého Kindle, koukni do sekce Články do Kindle.

Hlasování bylo ukončeno    
0 hlasů
Google
(fotka) Lukáš ChurýLukáš je šéfredaktorem Programujte, vyvíjí webové aplikace, fascinuje ho umělá inteligence a je lektorem na FI MUNI, kde učí navrhovat studenty GUI. Poslední dobou se snaží posunout Laser Game o stupeň výše a vyvíjí pro něj nové herní aplikace a elektroniku.
Web     Twitter     Facebook     LinkedIn    

Nové články

Obrázek ke článku Stavebnice umělé inteligence 1

Stavebnice umělé inteligence 1

Článek popisuje první část stavebnice umělé inteligence. Obsahuje lineární a plošnou optimalizaci.  Demo verzi je možné použít pro výuku i zájmovou činnost. Profesionální verze je určena pro vývojáře, kteří chtějí integrovat popsané moduly do svých systémů.

Obrázek ke článku Hybridní inteligentní systémy 2

Hybridní inteligentní systémy 2

V technické praxi využíváme často kombinaci různých disciplín umělé inteligence a klasických výpočtů. Takovým systémům říkáme hybridní systémy. V tomto článku se zmíním o určitém typu hybridního systému, který je užitečný ve velmi složitých výrobních procesech.

Obrázek ke článku Jak vést kvalitně tým v IT oboru: Naprogramujte si ty správné manažerské kvality

Jak vést kvalitně tým v IT oboru: Naprogramujte si ty správné manažerské kvality

Vedení týmu v oboru informačních technologií se nijak zvlášť neliší od jiných oborů. Přesto však IT manažeři čelí výzvě v podobě velmi rychlého rozvoje a tím i rostoucími nároky na své lidi. Udržet pozornost, motivaci a efektivitu týmu vyžaduje opravdu pevné manažerské základy a zároveň otevřenost a flexibilitu pro stále nové výzvy.

Obrázek ke článku Síla týmů se na home office může vytrácet. Odborníci radí, jak z pracovních omezení vytěžit maximum

Síla týmů se na home office může vytrácet. Odborníci radí, jak z pracovních omezení vytěžit maximum

Za poslední rok se podoba práce zaměstnanců změnila k nepoznání. Především plošné zavedení home office, které mělo být zpočátku jen dočasným opatřením, je pro mnohé už více než rok každodenní realitou. Co ale dělat, když se při práci z domova ztrácí motivace, zaměstnanci přestávají komunikovat a dříve fungující tým se rozpadá na skupinu solitérů? Odborníci na personalistiku dali dohromady několik rad, jak udržet tým v chodu, i když pracovní podmínky nejsou ideální.

Reklama autora

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý