Delphi v příkladech - 3. díl: Hledání min
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Delphi v příkladech - 3. díl: Hledání minDelphi v příkladech - 3. díl: Hledání min

 
Hledat
Vybavení pro Laser Game
Spuštěn Filmový magazín
Laser Game Brno
Pergoly a střechy Brno

Delphi v příkladech - 3. díl: Hledání min

Google       Google       27. 7. 2007       30 180×

Dnes si vytvoříme základ hledání min. Ukážeme si základy práce s třídami (class) a práci s dynamickými poli a jejich použití.

Reklama
Reklama

Hledání min je jednoduchá hra, ve které má hráč k dispozici políčka, na kterých je rozmístěn určitý počet min a která postupně odkrývá. Pokud narazí na pole s minou, prohrál. V opačném případě se na políčku zobrazí číslo (0-8), které udává, kolik min se v okolí nachází. Políčka, o kterých si myslí, že skrývají minu, si může označit kliknutím pravým tlačítkem myši. Cílem hry je správně označit všechna políčka s minami.

Výsledný program

Struktura programu

Na první pohled je zřejmé, že pro miny a praporky si nevystačíme s komponentou jako label, která umí zobrazovat pouze text. Dalo by se sice vystačit i s nimi, ale výsledek by byl nepřehledný, matoucí a málo efektivní. Proto použijeme komponentu image (obrázek). Ta ale zabírá v paměti výrazně více místa, a proto si nemůžeme dovolit jen tak vytvořit pole o velikosti 20 × 30 obrázků. Místo toho si vystačíme pouze se dvěma. Do prvního si uložíme obrázek, na kterém budou všechny možné varianty políček, která budeme rozkopírovávat do druhého obrázku. I přesto se ale nevyhneme použití pole. V něm ale namísto celých komponent uložíme pouze několik důležitých informací. Jelikož také budeme chtít mít možnost nechat uživatele vybrat si rozměry hracího pole, musíme s tím počítat už nyní (věnovat se tomu ale budeme až někdy příště). Proto si nadeklarujeme konstanty sirka, vyska, velikost a pocetmin. Tyto konstanty budou globální, a proto je deklarujeme ještě před částí type. Pro začátek jim můžeme nechat třeba tyto hodnoty:


const sirka = 30;
   vyska = 20;
   velikost = 16; //označuje velikost jednoho políčka
   pocetmin = 99;

type
 ...

Pro ukládání informací o minách si vytvoříme vlastní strukturovaný datový typ, který pojmenujeme TPolicko. Mohli bychom použít záznam (record), ale ten nemůže obsahovat vlastní procedury a funkce. To umožňuje třída (class), která obsahuje objekty, kterými mohou být i procedury a funkce. Procedury a funkce třídy se obecně nazývají metody.

 TPolicko = class
   x,y:integer;    //souřadnice políčka (x,y)
   mina,        //zda-li políčko obsahuje minu
   kliknuto,      //zda-li už je políčko odkryto
   oznaceno:boolean;  //zda-li je označeno praporkem jako mina
  end;

Samozřejmě využijeme možnost vytvořit si vlastní metodu – vytvoříme funkci MinOkolo, která bude vracet počet min v okolí a v případě, že se na políčku nachází mina, bude vracet hodnotu 9. Zatím ji ale vytvářet nebudeme, protože pro ni ještě nemáme vše připravené (pokud ji i přesto deklarujeme, tak ji zatím necháme jako poznámku).

Proměnné typu třída se nazývají instance a na rozdíl od běžných proměnných se musí inicializovat (pro jejich použití nestačí jen deklarace). K inicializaci se používají speciální metody, které se nazývají konstruktory a které se starají o vytvoření všech objektů třídy (případně nastavení počáteční hodnoty). Naopak pro uvolnění z paměti se používají metody zvané destruktory. Každá třída zdědila po základní třídě TObject konstruktor Create a destruktor Destroy (lepší je volat jej prostřednictvím metody Free, kterou také automaticky obsahují všechny třídy). Často si ale s těmito základními metodami nevystačíme, a proto si vytvoříme vlastní. Deklarují se stejně jako obyčejné procedury, pouze se změní klíčové slovo procedure na constructor. Náš konstruktor nastaví hodnoty x a y podle zadaných parametrů a ostatní hodnoty na false.

//deklarace
 TPolicko = class
   x,y:integer;
   mina,kliknuto,oznaceno:boolean;
   constructor Init(x,y:byte);
   //function MinOkolo:byte; //zatím pouze poznámka!
  end;
...
//definice (v části implementation)
constructor TPolicko.Init(x,y:byte);
begin
 self.x := x;
 self.y := y;
 self.Mina := false;
 self.Kliknuto := false;
 self.Oznaceno := false;
end;

Abychom bezpečně rozlišili objekty x a y od parametrů se stejným jménem (které je překryjí), použili jsme proměnnou self. Definici jsme umístili do stejného místa jako u metod formuláře – v implementation. Všimněte si, že místo obvyklého TForm1 jsme použili TPolicko.Init, protože tato metoda patří do třídy TPolicko.

Komponenty

Na formulář přidáme 2 komponenty Image (záložka Additional). Do vlastnosti Picture u Image1 nastavíme pomocí Object Inspectoru zdrojový obrázek. Můžete použít třeba tento – pokud si chcete vytvořit svůj, tak dodržte rozložení políček na obrázku. Jelikož Delphi dokáže některé metody (grafická práce s obrázkem), které použijeme, použít pouze na bitmapy, musí být náš obrázek také ve formátu BMP.

Dále přidáme ještě jeden label, který umístíme do levého horního rohu a který bude zobrazovat počet doposud neoznačených min.

Dynamické pole

Nyní si vytvoříme dvourozměrné dynamické pole TPolicek. Od „obyčejných“ statických polí se liší tím, že při deklaraci není určena jejich velikost. Tu lze určit a měnit v průběhu programu. Do části type napíšeme:

type
 TPolicko = class
   ...
  end;
 TPole = array of array of TPolicko; //pole je dvourozměrné

A do části var programu (pod Form1:TForm1)

 Pole:TPole;

Musíme se také postarat o nastavení délky pole. To se děje použitím metody SetLength(DynamickePole,velikost). U dvojrozměrných polí může mít každé „podpole“ různou velikost, poté se musí nastavovat pro každé zvlášť (SetLength(DynamickePole[i],velikost);), nebo mohou mít všechny stejnou a nastavit se najednou (SetLength(DynamickePole,velikost,velikost_podpoli);). Indexy dynamických polí začínají vždy nulou a končí velikostí −1. Velikost pole lze zjistit funkcí Length(Pole).

Jelikož zatím uživatel nebude mít možnost měnit rozsah pole během běhu programu, nastavíme ji pouze jednou při spuštění – v metodě onCreate formuláře. Pro nastavení ostatních věcí na začátku hry si ale vytvoříme proceduru NovaHra.

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
 var x,y:byte;
begin
 randomize; //spuštění generátoru náhodných čísel
 SetLength(Pole,sirka,vyska); //nastaveni velikosti pole
 for x := 0 to sirka - 1 do
  for y := 0 to vyska - 1 do
   Pole[x,y] := TPolicko.Init(x,y); //inicializace prvků v poli
 NovaHra; //připravení nové hry
end;

Na začátku nové hry musíme samozřejmě vymazat staré hodnoty – nastavit znovu hodnoty objektů na false. Dále se musíme postarat o přizpůsobení velikosti Image2 a připravit na něj čisté hrací pole. Komponenty Image (a některé další) mají svoje plátno (tzv. Canvas), jež se skládá z grafických bodů, které mají svoji barvu (barva je typu TColor, který je definován v jednotce Graphics, a je tvořena výčtem jednotlivých barev). Tu lze několika metodami měnit – buď přímo (Image1.Canvas.Pixels[x,y] := clBlue;), nebo pomocí několika složitějších procedur.

 • vytvořit čáru z aktuálního bodu (LineTo(x,y);) – pokud chcete pouze změnit výchozí pozici a nevytvářet čáru, použijte proceduru MoveTo(x,y)
 • okopírováním části jiného canvasu –
  CopyRect(CilovyRECT,vychoziCanvas,vychoziRECT); – vytvořit geometrický útvar (např. obdélník)

A ještě budeme potřebovat globální proměnné zbyvamin (která udává počet zbývajících min) a konechry (aby při ukončení hry nemohl hráč dále hrát) a samozřejmě nesmíme zapomenout na rozložení min po hracím poli.

type
 ...
 TForm1 = class(TForm)
  ...
 public
  zbyvamin:integer;
  konechry:boolean;
 end;
...
procedure TForm1.NovaHra;
 var x,y,oznaceno_min:byte; //řídící proměnná cyklu
begin
 for x := 0 to sirka - 1 do  //vynulování starých hodnot
  for y := 0 to vyska - 1 do
   begin
    Pole[x,y].kliknuto := false;
    Pole[x,y].mina := false;
    Pole[x,y].oznaceno := false;
   end;
 Label1.Caption := 'Zbývá min: '+inttostr(pocetmin); //nastavení informačního labelu
 Image2.Width := sirka*velikost-1;  //nastavení rozměrů obrázku v závislosti na velikosti pole
 Image2.Height := vyska*velikost-1;
 for x := 0 to sirka - 1 do
  for y := 0 to vyska - 1 do
   Image2.Canvas.CopyRect(Rect(velikost*x-1,velikost*y-1,velikost*(x+1)-1,velikost*(y+1)-1),Image1.Canvas,Rect(12*velikost,0,13*velikost,velikost));
   //rozkopírování políček z obrázku Image1 na Image2
 for oznaceno_min := 1 to pocetmin do
  begin
   repeat    //'náhodné' rozložení min v poli
    x := random(sirka);
    y := random(vyska);
   until not (Pole[x,y].mina); //kontrola, aby se miny neopakovaly
   Pole[x,y].mina := true;
  end;
 zbyvamin:=pocetmin; 
 konechry := false; //výchozí nastavení proměnných
end;

Když už políčka inicializujeme, měli bychom se postarat i o jejich uvolnění z paměti.

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
var x,y:byte;
begin
 for x := 0 to sirka - 1 do
  for y := 0 to vyska - 1 do
   pole[x,y].Free;
end;

Když už máme připravené pole, můžeme naprogramovat i již výše zmíněnou funkci MinOkolo.

function TPolicko.MinOkolo:byte;
 var min_okolo:byte;
begin
 if Pole[x,y].mina then min_okolo := 9 else //pokud je zde mina, výsledkem je 9
  begin
   min_okolo := 0; //začínáme nulou
   if (self.x > 0) and (Pole[self.x-1,self.y].Mina) then inc(min_okolo);
   if (self.y > 0) and (Pole[self.x,self.y-1].Mina) then inc(min_okolo);
   if (self.x < sirka-1) and (Pole[self.x+1,self.y].Mina) then inc(min_okolo);
   if (self.y < vyska-1) and (Pole[self.x,self.y+1].Mina) then inc(min_okolo);
   if (self.x > 0) and (self.y > 0) and (Pole[self.x-1,self.y-1].Mina) then inc(min_okolo);
   if (self.x > 0) and (self.y < vyska-1) and (Pole[self.x-1,self.y+1].Mina) then inc(min_okolo);
   if (self.x < sirka-1) and (self.y > 0) and (Pole[self.x+1,self.y-1].Mina) then inc(min_okolo);
   if (self.x < sirka-1) and (self.y < vyska-1) and (Pole[self.x+1,self.y+1].Mina) then inc(min_okolo);
  end; //a za každou minu okolo přičteme 1 (inc(x) zvyšuje hodnotu x o 1)
 Result := min_okolo; //vrácení výsledku
end;

Tady si musíme dát pozor na rozměr pole. Pokud bychom se snažili překročit rozsah pole, skončí náš program chybou. Mohlo by se zdát, že při vyhodnocování podmínek by mohla nastat chyba, jenže nenastane. Je to dáno způsobem vyhodnocování podmínek – pokud jsou 2 výrazy spojeny pomocí spojky and a první z nich má hodnotu false, je jisté, že celý výraz bude také false, a proto se nemusí vyhodnocovat 2. část výrazu.

Pro vyhodnocování klikání uživatele použijeme metodu OnMouseDown Image2. Musíme totiž rozlišit, které tlačítko myši bylo zmáčknuto. Pokud pravé, bude se měnit označení praporkem na políčku, pokud levé, musí se zobrazit příslušný obrázek a pokud je na něm mina, ukončit hru, nebo pokud je na něm 0, tak zobrazit i sousední políčka.

procedure TForm1.Image2MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
var sx,sy,minkolem:byte;
begin
 sx:= x div velikost; 
 sy:= y div velikost; //zjištění souřadnic zmáčknutého políčka
 if (not Pole[sx,sy].kliknuto) and (not konechry) then
   //musíme zkontrolovat, zda-li již není políčko označené a zda-li není konec hry
  begin
   if (Button = mbRight) then //rozlišení tlačítka
    begin
     if not (Pole[sx,sy].Oznaceno) then
      begin
       Image2.Canvas.CopyRect(Rect(sx*velikost-1,sy*velikost-1,(sx+1)*velikost-1,(sy+1)*velikost-1),Image1.Canvas,Rect(11*velikost,0,12*velikost,velikost));
       zbyvamin := zbyvamin-1;
        //označení praporkem
      end
     else
      begin
       Image2.Canvas.CopyRect(Rect(sx*velikost-1,sy*velikost-1,(sx+1)*velikost-1,(sy+1)*velikost-1),Image1.Canvas,Rect(12*velikost,0,13*velikost,velikost));
       inc(zbyvamin); //odstranění praporku
      end;
     Pole[sx,sy].Oznaceno := not Pole[sx,sy].Oznaceno;  //změna příslušné hodnoty
     Label1.Caption := 'Zbývá min: '+inttostr(zbyvamin); //úprava informace o zbývajících minách
     if zbyvamin = 0 then  //kontrola vítězství
      KontrolaMin;
    end
   else
    if (Button = mbLeft) and (not Pole[sx,sy].oznaceno) then //nelze klikat na políčka s praporkem
     begin
      minkolem := Pole[sx,sy].MinOkolo; //využití fce na zjištění min v okolí
      Image2.Canvas.CopyRect(Rect(sx*velikost-1,sy*velikost-1,(sx+1)*velikost-1,(sy+1)*velikost-1),Image1.Canvas,Rect(minkolem*velikost,0,(minkolem+1)*velikost,velikost));
      (*jelikož máme příslušné obrázky seřazeny za sebou podle rostoucí hodnoty, kterou vrací funkce MinOkolo,
       stačí správně posunout vyřezávaný obrázek *)
      Pole[sx,sy].kliknuto := true; //označení, že se zde už hrálo
      case minkolem of
       0: begin //zmáčknutí sousedních tlačítek
          if (sx > 0) then Image2.OnMouseDown(Image2,mbleft,[],(sx-1)*velikost,sy*velikost);
          if (sy > 0) then Image2.OnMouseDown(Image2,mbleft,[],sx*velikost,(sy-1)*velikost);
          if (sx < sirka-1) then Image2.OnMouseDown(Image2,mbleft,[],(sx+1)*velikost,sy*velikost);
          if (sy < vyska-1) then Image2.OnMouseDown(Image2,mbleft,[],sx*velikost,(sy+1)*velikost);
          if (sx > 0) and (sy > 0) then Image2.OnMouseDown(Image2,mbleft,[],(sx-1)*velikost,(sy-1)*velikost);
          if (sx > 0) and (sy < vyska-1) then Image2.OnMouseDown(Image2,mbleft,[],(sx-1)*velikost,(sy+1)*velikost);
          if (sx < sirka-1) and (sy > 0) then Image2.OnMouseDown(Image2,mbleft,[],(sx+1)*velikost,(sy-1)*velikost);
          if (sx < sirka-1) and (sy < vyska-1) then Image2.OnMouseDown(Image2,mbleft,[],(1+sx)*velikost,(sy+1)*velikost);
         end;
       9: begin //konec hry a zobrazení pozic min
          konechry := true;
          ukazminy;
         end;
      end;
     end;
  end;
end;

V programu jsme ale použili 2 procedury (kontrolamin a ukazminy), které musíme samozřejmě také naprogramovat. Miny je totiž nutno zkontrolovat, zda-li jsou umístěny na správných pozicích.

procedure TForm1.UkazMiny;
var x,y:byte;
begin
 for x := 0 to sirka - 1 do
  for y := 0 to vyska - 1 do
   begin //zajímají nás 2 situace - políčko je označené a nemělo by být, nebo není označené a mělo by být
    if (Pole[x,y].oznaceno) and (not Pole[x,y].mina) then  //1. možnost, zobrazení červeného křížku
     Image2.Canvas.CopyRect(Rect(x*velikost-1,y*velikost-1,(x+1)*velikost-1,(y+1)*velikost-1),Image1.Canvas,Rect(10*velikost,0,11*velikost,velikost))
    else
     if (not Pole[x,y].oznaceno) and (Pole[x,y].mina) then //2. možnost, zobrazení miny
      Image2.Canvas.CopyRect(Rect(x*velikost-1,y*velikost-1,(x+1)*velikost-1,(y+1)*velikost-1),Image1.Canvas,Rect(9*velikost,0,10*velikost,velikost))
   end;
end;
procedure TForm1.KontrolaMin;
var
 x,y:byte;
 ukoncit:boolean;
begin
 ukoncit := true; //výchozí hodnota
 for x := 0 to sirka - 1 do
  for y := 0 to vyska - 1 do
   begin
    if pole[x,y].Mina and (not pole[x,y].oznaceno)
     then
      ukoncit := false; //pokud nějaká mina není v pořádku, změníme na false
   end;
 if ukoncit then // pokud je ukoncit stále true, jsou všecny miny označeny správně
  begin
   for x := 0 to sirka - 1 do  //zobrazení nezobrazených políček
    for y := 0 to vyska - 1 do
     if not pole[x,y].mina then Image2.OnMouseDown(Image2,mbleft,[],x*velikost,y*velikost);
   konechry := true;  //konechry
   //dotaz na novou hru
   if messagedlg('Blahopřeji, vyhráli jste,'+#13+'chcete spustit novou hru?',mtCustom,[mbYes,mbNo],0) = mryes then Novahra;
  end;
end;

Na konci procedury jsme použili funkci MessageDlg vyvolávající zprávu, která má ale oproti jednoduché zprávě Showmessage daleko více možností. Má tyto parametry:

 • řetězec zobrazené zprávy
 • typ zprávy (ikonka) – mtError, mtInformation, mtWarning, mtCustom
 • tlačítka – množina, která může obsahovat např. mbYes, mbNo, mbCancel, mbIgnore
 • číslo nápovědy (nemáme nápovědu → 0)
 • funkce vrací hodnotu stisknutého tlačítka (jako jména tlačítek, jen místo mb je mr → mrYes, mrNo, …), tato vrácená hodnota je typu word

Menu

Většina aplikací ve Windows s oblibou využívá menu (nabídku). Delphi podporuje 2 druhy menu – hlavní menu (main menu) zobrazené na vrchu formuláře a popup menu, které se zobrazuje po kliknutí pravým tlačítkem myši.
Nám se více hodí hlavní menu. Jeho tvorba je velmi jednoduchá. Na formulář přidáme komponentu MainMenu (ze záložky Standard) a dvojklikem na ni otevřeme okno pro editaci menu, kde je již připravený objekt typu TMenuItem. Nastavíme jeho caption na „Hra“ a vidíme, že se pod ním vytvořila prázdná položka a zároveň se připravil další prázdný objekt, obojí typu TMenuItem. Vnořenému objektu přiřadíme caption „Nová hra“. Zároveň s tím se připraví další prázdná položka. Stejným způsobem tedy vytvoříme ještě položku „Konec“ a mezi ně vložíme oddělovací čáru (nastavením captionu položky na „–“).

Všimněte si také, jak jsou tyto objekty hiearchicky řazeny v ObjectTreeView.

Po zavření editačního okna vidíme, že se příslušná nabídka připojila k formuláři (nebo můžete sami přiřadit menu formuláři – vlastnost formuláře Menu). Kliknutím na položku Hra se nabídka rozevře a zobrazí nabídku. Kliknutím na jednu z položek se vytvoří procedura obsluhující kliknutí na ni. Jejich kód je celkem jednoduchý a není na něm nic zajímavého.

procedure TForm1.Novhra1Click(Sender: TObject);
var tlacitko:word;
begin
 if not konechry
  then
   tlacitko := messagedlg('Chcete začít novou hru?',mtconfirmation,[mbyes,mbno],0);
   //dotaz na novou hru
 if (tlacitko = mryes) or konechry
  then
   novahra;
end;

procedure TForm1.Konec1Click(Sender: TObject);
begin
 close; //konec programu
end;

Závěrem

Na závěr je ještě zapořebí pohrát si s detaily – změnit ikony, Caption formluláře, pohrát si s umístěním komponent na formuláři a s jejich velikostmi (kromě Image2, o který se staráme během programu), nastavit vlastnost Image1.Visible na false, aby obrázek na formuláři „nepřekážel“ a podobné úpravy.

×Odeslání článku na tvůj Kindle

Zadej svůj Kindle e-mail a my ti pošleme článek na tvůj Kindle.
Musíš mít povolený příjem obsahu do svého Kindle z naší e-mailové adresy kindle@programujte.com.

E-mailová adresa (např. novak@kindle.com):

TIP: Pokud chceš dostávat naše články každé ráno do svého Kindle, koukni do sekce Články do Kindle.

Hlasování bylo ukončeno    
0 hlasů
Google
Autor programuje v Delphi, baví ho 3D animace a zajímá se o chemii a fyziku.

Nové články

Obrázek ke článku Jak vést kvalitně tým v IT oboru: Naprogramujte si ty správné manažerské kvality

Jak vést kvalitně tým v IT oboru: Naprogramujte si ty správné manažerské kvality

Vedení týmu v oboru informačních technologií se nijak zvlášť neliší od jiných oborů. Přesto však IT manažeři čelí výzvě v podobě velmi rychlého rozvoje a tím i rostoucími nároky na své lidi. Udržet pozornost, motivaci a efektivitu týmu vyžaduje opravdu pevné manažerské základy a zároveň otevřenost a flexibilitu pro stále nové výzvy.

Reklama
Reklama
Obrázek ke článku Síla týmů se na home office může vytrácet. Odborníci radí, jak z pracovních omezení vytěžit maximum

Síla týmů se na home office může vytrácet. Odborníci radí, jak z pracovních omezení vytěžit maximum

Za poslední rok se podoba práce zaměstnanců změnila k nepoznání. Především plošné zavedení home office, které mělo být zpočátku jen dočasným opatřením, je pro mnohé už více než rok každodenní realitou. Co ale dělat, když se při práci z domova ztrácí motivace, zaměstnanci přestávají komunikovat a dříve fungující tým se rozpadá na skupinu solitérů? Odborníci na personalistiku dali dohromady několik rad, jak udržet tým v chodu, i když pracovní podmínky nejsou ideální.

Obrázek ke článku Konference: Moderní informační systémy podporují automatizaci

Konference: Moderní informační systémy podporují automatizaci

Současná situace v šíření onemocnění Covid-19 klade na řadu firem nové nároky a mnohé z nich jsou nyní více než kdy jindy závislé na nejmodernějších informačních technologiích. Proto i v oblasti podnikových informačních systémů vidíme rostoucí důraz na automatizaci nebo na důslednou integraci. Také o těchto trendech se bude mluvit na konferenci Firemní informační systémy, která se koná 24.9.2020 v pražském Kongresovém centru Vavruška na Karlově náměstí.

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032023 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý