VB.NET - díl 6.
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu
Reklama

VB.NET - díl 6.VB.NET - díl 6.

 
Hledat
Moderní platforma pro vytvoření vašeho nového webu – Wix.com.
Nyní už můžete mít web zdarma.
Vybavení pro Laser Game
Spuštěn Filmový magazín
Laser Game Brno

VB.NET - díl 6.

Google       Google       23. 9. 2009       21 984×

V dnešním díle budeme pokračovat v OOP – probereme dědičnost, datový typ Object a generiku.

Reklama
Reklama

V dalším díle kurzu budeme pokračovat v tom, co jsme začali minule – OOP, ale již na trošku pokročilejším stupni.

Dědičnost

Co je to dědičnost jako taková, ví snad každý. V programování ovšem dědičnost není jako mezi lidmi, že geneticky zdědíte barvu vlasů po dědečkovi. Dědičnost funguje mezi třídami a znamená, že jedna třída podědí od druhé její metody, proměnné a vlastnosti. Jako vždy si pro lepší pochopení uvedeme konkrétní příklad:

Programujete aplikaci simulující chod letiště. Základním objektem, který využijeme, je Letadlo:

Class Airplane
  Public Sub StartEngines()
    'Kód pro spuštění motorů
  End Sub

  Public Sub TakeOff()
    'Kód pro vzlet
  End Sub

  Public Sub Land()
    'Kód pro přistání
  End Sub

  Public Sub Ascend(ByVal dif As Integer)
    'Kód pro vystoupání do vyšší letové hladiny
  End Sub

  Public Sub Descend(ByVal dif As Integer)
    'Kód pro sestoupení do nižší letové hladiny
  End Sub

  Public Sub ChangeDirection(ByVal degrees As Integer)
    'Kód pro změnu směru
  End Sub
End Class

Každé letadlo umí základní věci jako vzlétnout, přístát, změnit směr, klesat, stoupat… Ale jsou věci, které umí pouze vojenská letadla, jako vysadit parašutisty, shodit bombu, a jsou vlastnosti, které mají pouze dopravní letadla, jako počet cestujících v bussiness třídě, v první třídě… Tyto věci naše třída Letadlo neumí, a kdybychom je do ní měli všechny napsat, byl by z toho strašlivý mix luxusního dopraváku, práškovacího letadla a jaderného bombardéru. Místo toho použijeme dědičnost. Třída Dopravní Letadlo bude dědit z třídy Letadlo, čímž získá všechny metody pro vzlet, přístání apod. a zároveň jí budeme moci nadefinovat vlastnosti specifické pro dopravní letadlo:

Class AirLiner
  Inherits Airplane
  'Pro označení dědičnosti slouží konstrukce Inherits [typ, ze kterého třída dědí]
  Private _passengersInBussinessClass As Integer = 0, _passengersInFirstClass As Integer = 0

  Public Property PassengersInBussinessClass() As Integer
    Get
      Return _passengersInBussinessClass
    End Get
    Set(ByVal value As Integer)
      _passengersInBussinessClass = value
    End Set
  End Property

  Public Property PassengersInFirstClass() As Integer
    Get
      Return _passengersInFirstClass
    End Get
    Set(ByVal value As Integer)
      _passengersInFirstClass = value
    End Set
  End Property
End Class

...

Sub Main()
  Dim jumboJet As New AirLiner
  jumboJet.PassengersInBussinessClass = 366
  jumboJet.PassengersInFirstClass = 452
  'Jelikož třída AirLiner dědí od třídy AirPlane,
  'můžeme bez obav volat metody definované v
  'základní třídě.
  jumboJet.TakeOff()
End Sub

To funguje naprosto dokonale pro letadla, ale co kdybychom chtěli přidat do „letového parku“ další třídu, třeba vrtulník? Vrtulník má dost společného s letadlem, proto ho můžeme odvodit od třídy Letadlo, ale startuje a přistává úplně jinak. Jak tedy můžeme předefinovat metody pro vzlet a přistání? Použijeme klíčové slovo Overrides, se kterým jsme se setkali už v minulé lekci:

Class Helicopter
  Inherits Airplane

  'Klíčové slovo Overrides značí, že daná metoda/funkce/vlastnost
  '"přepíše chování stejně pojmenované metody v základní třídě.
  'Pozor! Přepisující metoda musí musí mít stejné parametry a 
  'návratovou hodnotu jako metoda přepisovaná!
  Public Overrides Sub TakeOff()
    '...
  End Sub

  Public Overrides Sub Land()
    '...
  End Sub
End Class

Ovšem pozor! Tento příklad by nešlo zkompilovat! Abychom umožnili přepsání metody/funkce/vlastnosti, musíme je definovat jako „přepisovatelnou“ – Overridable. Upravíme tudíž definici třídy letadlo takto:

Class Airplane
  Public Sub StartEngines()
    'Kód pro spuštění motorů
  End Sub

  Public Overridable Sub TakeOff()
    'Kód pro vzlet
  End Sub

  Public Overridable Sub Land()
    'Kód pro přistání
  End Sub

  ...

End Class

Členy deklarované jako Overridable fungují takto: Zavolám metodu z odvozené třídy. Pokud existuje její přepsaná (Overrides) varianta, zavolá se ta. Pokud žádná přepsaná varianta neexistuje, zavolá se původní metoda ze základní třídy.

Pozn.: V termínech OOP se těmto členům říká virtuální.

Někdy může nastat situace, že budete chtít zavolat z přepisující metody přepisovatelnou metodu v základní třídě. K tomu slouží klíčové slovo MyBase, které slouží jako alias pro třídu, ze které konkrétní třída dědí:

Public Class Foo
  Protected Overridable Sub Baz()
    '...
  End Sub
End Class

Class Bar
  Inherits Foo

  Protected Overrides Sub Baz()
    '...
    MyBase.Baz()
    'Samozřejmě, základní metodu nemusíte volat pouze
    'na konci přepisující metody, ale kdekoli v jejím těle.
  End Sub

End Class

Jedna ze situací, které při vašem programování může vzniknout, je, že chcete napsat třídu, ze které nebude možné dědit. Jak na to? VB.NET nám nabízí další klíčové slovo: NotInheritable.

NotInheritable Class Foo

End Class

Class Bar
  Inherits Foo
  'Chyba! Třída Foo je NotInheritable!

End Clas

Ve VB.NET je ještě jedno dosti podobné klíčové slovo – NotOverridable. Slouží k označení metody, kterou nebude možné přepsat ve třídě, která dědí od konkrétní třídy, ovšem pozor! Jako NotOverridable smí být deklarována pouze metoda, která už je přepisující (Overrides):

Class Foo
  Public Overridable Sub Baz()

  End Sub
End Class

Class Bar
  Inherits Foo

  Public NotOverridable Overrides Sub Baz()

  End Sub
End Class

Class FooBar
  Inherits Bar

  'Chyba! Metoda Baz třídy Bar je NotOverridable!
  Public Overrides Sub Baz()

  End Sub
End Class

Datový typ Object

Možná jste si už všimli, že pokud vytvoříte novou třídu, která z žádné třídy nedědí, tak přesto se po napsání klíčového slova Overrides zobrazí nějaké metody. Jsou to metody Equals, GetHashCode a ToString.

Ptáte se, odkud je naše třída vzala, ačkoli od ničeho nedědí? Pochází z třídy System.Object, která je tak důležitá, že má pro ni VB.NET speciální klíčové slovo Object:

Dim o As Object

Ptáte se, čím je tato třída speciální? Od třídy System.Object totiž automaticky dědí všechny třídy v .NET frameworku. To znamená, že datový typ Object lze použít jako zástupce kteréhokoli datového typu:

  Sub Main()
    Dim o As Object
    o = 3.14
    Console.WriteLine(o)
    o = "Hello World"
    Console.WriteLine(o)
  End Sub

Výše uvedený příklad je naprosto legální, funkční a zkompilovatelný, jelikož v typu Object lze uschovat instanci jakékoli třídy. Při přiřazování do datového typu Object dochází k tzv. boxingu – proměnná, třeba typu Integer, se zabalí a uloží do datového typu Object.

Unboxing a kontrola skutečného typu

Unboxing je proces přetypování (změny datového typu proměnné). Pro tento účel má VB.NET funkci (operátor) CType:

Dim o As Object = 3 'boxing
Dim i As Integer = CType(o, Integer) 'unboxing

Pukud chcete provést převod na některý z běžných datových typů, VB.NET opět nabízí speciální funkce:

 • CBool pro Boolean
 • CByte pro Byte
 • CChar pro Char
 • CDate pro Date
 • CDbl pro Double
 • CDec pro Decimal
 • CLng pro Long
 • CShort pro Short
 • CSng pro Single
 • CStr pro String

Pokud chceme otestovat opravdový datový typ proměnné Object, musíme použít operátor TypeOf:

Dim o As Object = 3 'boxing

If TypeOf o Is Integer Then
 '...
End If

Testování je velice důležité, představte si následující situaci: Do proměnné o typu Object uložíte celé číslo a pak se pokusíte zavolat CDate(o). Jelikož VB.NET neví, jak má převést celé číslo na datum, tak program skončí vyjímkou typu InvalidCastException – neplatný převod. TypeOf slouží k zjištění toho, zda je bezpečné provést přetypování.

Generické typy

Zavedení generických typů znamenalo velký průlom pro jazyk VB.NET. Umožňuje totiž přesně specifikovat, s jakým datovým typem chceme v třídě pracovat. Ukázka:

'Stará třída HashTable sloužila k definování párů klíč/hodnota. Před zavedením generických typů 
'byl jak klíč, tak hodnota typu Object a bylo nutné provádět přetypování.

Dim h As New Hashtable
h.Add("first", 6)
Dim o As Integer = CInt(h("first"))
'Zkuste napsat toto do editoru a uvidíte, že HashTable všude používá Object.

'Nová verze třídy HashTable jménem Dictionary ovšem umí pracovat s generickými typy a umožňuje definovat
'přesný datový typ klíče i hodnoty:

Dim d As New Dictionary(Of String, Integer) 'klíčové slovo Of specifikuje datové typy
d.Add("first", 6) 'Intellisense nám rovnou napoví, že klíč má být typu String a hodnota Integer, ne Object a Object
Console.WriteLine(d("first")) 'A tady dostaneme rovnou Integer, nikoli Object

Generické mohou být třídy (pak bude konstrukce Of [typ] zapsána u názvu třídy. Generické mohou být ale samotné metody; zapišme si metodu, která přehodí hodnoty dvou proměnných hodnotového typu:

Sub Swap(Of TSwap)(ByRef first As TSwap, ByRef second As TSwap)
  Dim temp As TSwap = first
  first = second
  second = temp
End Sub

Sub Main()
  Dim a As Integer = 8, b As Integer = 6
  Swap(Of Integer)(a, b) 'Při psaní tohoto volání pozorně sledujte Intellisense
  Console.WriteLine(a)
  Console.WriteLine(b)
End Sub

V příštím díle budeme pokračovat v OOP a podíváme se na některé skutečně pokročilé techniky. Jakmile dobereme všechnu teorii, podíváme se na „praktičtější ukázky“ – důležité a užitečné třídy v .NET Frameworku, kolekce apod.

×Odeslání článku na tvůj Kindle

Zadej svůj Kindle e-mail a my ti pošleme článek na tvůj Kindle.
Musíš mít povolený příjem obsahu do svého Kindle z naší e-mailové adresy kindle@programujte.com.

E-mailová adresa (např. novak@kindle.com):

TIP: Pokud chceš dostávat naše články každé ráno do svého Kindle, koukni do sekce Články do Kindle.

4 názory  —  4 nové  
Hlasování bylo ukončeno    
0 hlasů
Google
Autor se věnuje programování v jazycích C# a Visual Basic.NET v propojení s ASP.NET. Také občas programuje v Javě a okrajově v C/C++;

Nové články

Obrázek ke článku SODAT vidí budoucnost datové bezpečnosti ve strojovém učení

SODAT vidí budoucnost datové bezpečnosti ve strojovém učení

Firmy chrání svá citlivá data často nedostatečně. Podle průzkumu společnosti SODAT se v minulém roce setkalo až 80 % z nich s bezpečnostním incidentem ztráty nebo úniku dat. Jedna z pilotních firem, která testovala novou verzi řešení SODAT Protection & Analytics 2.0pro bezpečností analýzu a monitoring dat díky novince zjistila, kdo z disku smazal důležité výkresy a mohla na incident včas reagovat.

Reklama
Reklama
Obrázek ke článku Kontrolujete pracovní emaily i na dovolené? 7 tipů odborníka, jak nepřijít o data

Kontrolujete pracovní emaily i na dovolené? 7 tipů odborníka, jak nepřijít o data

Letní měsíce jsou pro většinu zaměstnanců spojené s každoroční dovolenou. Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že v roce 2017 podnikli Češi přes 13 milionů delších cest (tzn. s více než čtyřmi noclehy). Přitom právě na období července, srpna a září připadá více než 7,5 milionů z nich. Nicméně tradiční představu o dovolené jako o čase, kdy má práci na starost někdo jiný, Češi boří. 

Obrázek ke článku 10 SEO mýtů, které už nemusíte v roce 2018 řešit

10 SEO mýtů, které už nemusíte v roce 2018 řešit

„Kolik má být na stránce klíčových slov?“, „Nemáš vyplněný meta tag keywords, to nebude fungovat.“, „Katalogy jsou mrtvý“. Také jste už slyšeli některé z těchto otázek? Pojďme si na ně konečně jednou provždy odpovědět.

Obrázek ke článku Trend Micro pomohlo usvědčit viníky v mezinárodním případu Scan4You

Trend Micro pomohlo usvědčit viníky v mezinárodním případu Scan4You

Společnost Trend Micro Incorporated, globální lídr v oblasti kybernetické bezpečnosti, oznámila podrobnosti o své úzké spolupráci s FBI v případu Scan4You. Trend Micro se podílelo na identifikaci osob, které byly spojeny se službou Scan4You Counter Antivirus, což vedlo k jejich odsouzení.

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032018 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý