OOP v PHP
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

OOP v PHPOOP v PHP

 

OOP v PHP

Google       Google       9. 12. 2009       140 136×

Dostali jste se k PHP a najednou se na vás řítí ze všech směrů, že jste hnusný bastlič, protože neprovozujete to krásné OOP, ale pachtíte se s nějakými procedúrkami? Tento článek by vám měl stručně, jasně a na příkladech vysvětlit, jak ukočírovat objektový svět PHP.

Článek bude rozčleněn do několika částí. Nejdříve se podíváme na základy syntaxe, která bude pro OOP potřeba – v podstatě základ k tomu, abyste mohli využít nějakou tu knihovnu, pro kterou její autor zvolil objektový styl programování. Dále se již vrhneme na modelování samotných objektů – jednotlivá témata budou vysvětlena na doufám dost názorných příkladech.

Vše je psané v PHP 5 a pro PHP 5. PHP 4 nechte archeologům, jeho objektový model je velice omezený a nemá cenu se jím již více zabývat.

Tento článek není úvod do celé problematiky programování, takže byste měli znát PHP syntaxi týkající se procedurálního programování, neměl by pro vás být problém pochopit, co je to podmínka, cyklus, jak se volají funkce, co je návratová hodnota atp.

Co je to OOP a proč by mě mělo zajímat?

Je to jeden ze stylů (neboli paradigma) imperativního (neboli „podmínky a cykly“) programování, jež pracuje se základní jednotkou zvanou objekt. Objekt je něco, co dokáže udržovat svůj stav a interagovat s okolím zasíláním a přijímáním zpráv. OOP vzniklo jako reakce na stále se zvyšující složitost programů s cílem usnadnit jejich psaní.

Člověka by mělo zajímat hlavně proto, že dnes je to majoritní styl programování, a pokud chce použít některé knihovny, prostě se bez alespoň základních znalostí neobejde.

Základy syntaxe

Abychom mohli pracovat s objektem, musíme ho nejdříve vytvořit. K tomu slouží operátor new:

$objekt = new Trida;

Těsně za operátorem new následuje název třídy (třída je šablona budoucího objektu, více o třídách později). Název třídy může být buď posloupnost znaků vyhovujících regulárnímu výrazu [a-zA-Z_\x7f-\xff][a-zA-Z0-9_\x7f-\xff]* (řečí smrtelníků: písmeno anglické abecedy, podtržítko či nějaký znak z horní řady ASCII následovaný žádným nebo více písmeny anglické abecedy nebo čísly, podtržítky či znaky z horní řady ASCII), nebo proměnná. Jedná-li se o proměnnou, převede se nejdříve obsah této proměnné na řetězec a jako název třídy se vezme takto získaná hodnota:

$trida = "Trida";
$objekt = new $trida;
echo get_class($objekt); // vytiskne Trida

Vězte, že funkce get_class() vrací název třídy daného objektu.

Podobně jako při volání funkce můžete za název třídy přidat do závorek seznam parametrů, se kterými bude třída inicializována:

$objekt = new Trida($param1, $param2, ...);

Co se stane s těmito parametry, se dozvíte dále ve článku.

Objekt samotný je k ničemu, takže přichází na řadu interakce s okolním světem a posílání zpráv. PHP zná celkem tři základní typy zpráv:

 1. získání hodnoty vlastnosti (atributu, property)
  $objekt->nazev_vlastnosti;
 2. nastavení hodnoty vlastnosti
  $objekt->nazev_vlasnosti = "hodnota"; // může být číslo (kupř. 2), proměnná ($foo) atp.
 3. volání metody
  $objekt->nazevMetody($param1, $param2, ...);

Pro zasílání zpráv, jak je vidět, je používán šipkový operátor ->. Za ním opět může následovat sekvence znaků stejná jako v případě názvu třídy. A stejně tak lze místo této sekvence použít proměnnou, kdy se vezme její textový obsah. Takže např.:

$super_metoda = "nazevMetody";
$objekt->$super_metoda($param1);

Důležitou konstrukcí, se kterou se můžete setkat a velice často setkáte, je možnost řetězení volání metod (taktéž je vidět, že na bílé znaky kolem operátoru šipky se nebere zřetel):

$vystupni_hodnota = $objekt
            ->prvniMetoda()
            ->druhaMetoda();

Řekněme, že definice prvniMetody vypadá následovně:

function prvniMetoda()
{
  $novy_objekt = new DalsiTrida;
  return $novy_objekt;
}

Vytvořili jsme nějaký $novy_objekt a ten vrátili. druhaMetoda je tedy volána na tomto novém objektu, nikoli na původním. Jestliže je druhaMetoda ve třídě DalsiTrida definována jako:

function druhaMetoda()
{
  return "Hello, world!";
}

Pak proměnná $vystupni_hodnota bude obsahovat řetězec "Hello, world!".

Bylo řečeno, že objekt je cosi, co udržuje svůj stav. Ale stejně tak to dokáže i třída. Dá se říci, že třída je globálně přístupný objekt s jasně definovaným jménem. Stejně jako objekt umí i třída přijímat tři základní typy zpráv. Ale syntaxe se liší – místo šipkového operátoru (->) je používána „čtyřtečka“ (::) a název vlastnosti musí být prefixovaný znakem dolaru ($; podobně jako proměnné):

 1. získání hodnoty statické vlastnosti
  Trida::$nazev_vlastnosti;
 2. nastavení hodnoty statické vlastnosti
  Trida::$nazev_vlastnosti = "hodnota";
 3. zavolání statické metody
  Trida::nazevMetody($param1, $param2, ...);

Třídní vlastnosti a metody jsou povětšinou nazývány jako „statické“.

Nyní byste již neměli mít problém porozumět např. kódu (vypůjčeno z manuálu k Zend Frameworku):

$doc = new Zend_Search_Lucene_Document();
$doc
  ->addField(Zend_Search_Lucene_Field::Text('title',
                       $title,
                       'iso-8859-1'))

  ->addField(Zend_Search_Lucene_Field::UnStored('contents',
                         $contents,
                         'utf-8'));

Objektový svět

Pokud chcete používat knihovny třetích stran, měli byste si ve většině případů vystačit s předchozí kapitolkou. Jaké konkrétní metody volat, aby požadovaný objekt dělal, co chcete, si můžete najít většinou v příkladech ke knihovně či API referenci. Teď ale půjdeme přímo k meritu věci – k tomu, jak si vytvořit nějaký smysluplný objekt.

Nechme zatím stranou, že pes a kočka jsou savci a podobné příklady, co se povětšinou uvádí, a zaměřme se na něco, s čím se můžete setkat prakticky ve všech aplikacích – subsystémem pro logování.

Abychom mohli vytvořit logovací objekt, musíme nejdříve udělat jeho šablonu – třídu. Třída se definuje konstrukcí:

class NazevTridy
{
  // tělo třídy
}

Jako první se uvádí klíčové slovo class, za ním následuje název třídy (jaké jsou povolené znaky názvu třídy je uvedeno výše ve článku). Tělo třídy může být prázdné, nebo obsahovat definice jednotlivých zpráv, které objekty dané třídy mohou přijímat.

Takže teď si zadefinujeme třídu pro logování. Vy, co znáte OOP, se hned nenaštvěte a nepište do komentářů, co je to tu za malou hrudku zeleného hnusu, již jsem objevil v podpaždí jednoho jitra. Postupně bude následující třída podstupovat lifting, až se z ní stane docela úhledný kus kódu.

class Log
{
  var $soubor;

  function loguj()
  {
    $args = func_get_args();
    $vystup = call_user_func_array("sprintf", $args);

    file_put_contents(
      $this->soubor,
      $vystup . "\n",
      FILE_APPEND
    );
  }
}

Rozeberme jednotlivé konstrukce.

var $soubor;

Definuje celkem dvě zprávy – získání a nastavení vlastnosti soubor ($objekt->soubor a $objekt->soubor = "nazev_souboru";).

function loguj()
{
  // ...
}

A toto definuje jednu zprávu – metodu loguj ($objekt->loguj("zprava");). Zavoláním loguj se vykoná kód mezi složenými závorkami. Funkce sprintf() volaná se stejnými argumenty, s jakými byla zavolána metoda (viz func_get_args() a call_user_func_array()), vrátí formátovaný řetězec. Ten připojíme (file_put_contents) na konec souboru (FILE_APPEND), jehož název je uložený ve vlastnosti soubor. $this je speciální objekt, který odkazuje na aktuální instanci, které je zpráva posílána. Pokud tedy budeme mít objekt třídy Log uložený v proměnné $objekt a zavoláme metodu loguj, $this v metodě loguj ukazuje na stejný objekt jako $objekt.

Vytvoříme si Log:

$log = new Log;

Musíme nastavit, do jakého souboru se má logovat:

$log->soubor = "error.log";

Následující kód připojí dva řádky na konec souboru error.log:

$log->loguj("Nastala naprosto neočekávatelná chyba.");
$log->loguj("bleh blah na řádku %d", __LINE__);

Nyní se pustíme na lifting.

Konstruktor

Mně osobně jako první věc vadí, že k tomu, aby se dalo začít logovat, musím vytvořit objekt a nastavit soubor a potom až je teprve možno něco dělat. V případě logování do souboru to ještě tak hrozné není, ale pokud by se muselo těch vlastností objektu nastavit více, bylo by to mnohem záludnější. Navíc by se muselo počítat s případy, kdy zavoláme metodu objektu, aniž by byla některá z vlastností inicializována. V případě, že by takové případy ošetřeny nebyly, objekt se bude mezi svým vytvořením a plnou inicializací nacházet v jakémsi nedefinovaném stavu a bůhví, co by se mohlo stát po zavolání některé z metod.

Instancování (aneb vytvoření instance třídy, aneb vytvoření objektu dle třídy) a inicializace se dají smrsknout do jednoho volání. K takovým účelům slouží konstruktor. Nechť tedy třída Log vypadá takto (namísto tří teček si domyslete tělo metody loguj):

class Log
{
  var $soubor;

  function __construct($soubor)
  {
    $this->soubor = $soubor;
  }

  function loguj() { ... }
}

Metoda __construct je taková zvláštní, speciální. Říká se jí konstruktor a je zavolána hned po vytvoření objektu operátorem new. Konstruktoru se právě předají ty parametry, které jsou v závorkách při vytváření pomocí new:

$log = new Log("error.log");

Nyní již rovnou můžete volat metodu loguj, vlastnost soubor byla nastavena v konstruktoru.

Všechny vlastnosti, bez kterých by objekt neměl smysl (tady např. soubor), by se měly inicializovat v konstruktoru.

Řízení přístupnosti

Další věcí, která by se nemusela líbit je, že vlastnost soubor může změnit kdokoli odkudkoli a stačí mu k tomu jenom reference na objekt. Člověk by neměl věřit cizímu kódu a už vůbec ne svému, a tak budeme chtít přístupy k souboru nějak ochránit. PHP zná celkem tři typy ochrany:

 1. public – veřejně přístupné; aneb žádná ochrana, výchozí stav
 2. protected – chráněné; k vlastnosti mají přístup vlastní instance a instance potomků třídy (něco o dědění bude dále ve článku)
 3. private – jen a jen moje; k tomu se nedostane nikdo jiný než objekty dané třídy

Tato tři klíčová slova se při definici vlastnosti používají místo var, takže to může vypadat třeba takhle:

private $soubor;

Nyní je soubor přístupný pouze v těle metody třídy Log.

Stejně jako s vlastnostmi a jejich ochranou je to i u metod. Akorát že tam klíčová slova značící přístup nenahrazují slovo function, nýbrž se umisťují před něj:

public function __construct($soubor) { ... }
public function loguj() { ... }

Doporučuji nikdy nepoužívat var (je to relikt z PHP 4; při definování vlastností tedy používat pouze klíčová slova řízení přístupu) a u funkcí vždy uvádět, jakou ochranu mají (bůhví, co si dokážou vývojáři PHP usmyslet do dalších verzí, třeba nakonec v PHP 6 bude výchozí private).

Pokud nějak omezíte přístup k zasílání určitých druhů zpráv, omezuje se tím veřejné rozhraní, které třída poskytuje. Po tomto zásahu třída Log umí vlastně jen dvě věci – inicializovat svůj stav v konstruktoru a zalogovat zprávu předanou metodou loguj, nic víc, nic míň.

Skládání a dědění

Teď ale co když někdo dostane šílený nápad, že by rád logoval do databáze? Existují dvě možnosti, jak to vyřešit:

 1. skládání objektů
 2. specializace (dědění)

Osobně se kloním k první variantě. Ovšem neochudím vás ani o tu druhou.

Skládání objektů spočívá v tom, že jeden objekt osahuje referenci na jiný objekt (takže danému referencovanému objektu může zasílat zprávy). Pro Log by to znamenalo, že by držel referenci na nějaký „zapisovač“ a místo toho, aby zapisování do souboru a databáze atd. implementoval sám, tak „zapisovači“ podle daného protokolu zasílá požadavky na zápis a „zapisovač“ s nimi dělá vše potřebné. Přidání nového zapisovače obnáší vytvořit novou třídu, která podporuje daný protokol.

K jasné definici protokolu slouží tzv. „interface“, česky rozhraní. Jeho definice je podobná té třídní. Neuvedete klíčové slovo class, nýbrž interface a u metod neuvádíte tělo (pouze řízení přístupu, název a seznam parametrů). Také nelze pomocí interface definovat zprávy pro práci s vlastnostmi (získání, přiřazení hodnoty), ale pouze metody. Potřebujeme tedy „zapisovač“:

interface Zapisovac
{
  public function zapis($zprava);
}

Třídy, které se zavazují k možnostem zasílat jim zprávy daného protokolu, rozhraní tzv. „implementují“:

class SouborovyZapisovac implements Zapisovac
{
  private $soubor;

  public function __construct($soubor)
  {
    $this->soubor = $soubor;
  }

  public function zapis($zprava)
  {
    file_put_contents(
      $this->soubor,
      $zprava . "\n",
      FILE_APPEND
    );
  }
}

Třída nemusí implementovat žádné rozhraní, může být implementací jednoho, ale může jich být i více. Pak se jednotlivé názvy rozhraní oddělí čárkami (class A implements B, C { ... }).

Rovnou tu bylo využito, že název souboru, do kterého se má logovat, předáme v konstruktoru, a tak se nemusíme zabývat nastavováním vlastností.

Log potom bude vypadat takto:

class Log
{
  private $zapisovac;

  public function __construct(Zapisovac $zapisovac)
  {
    $this->zapisovac = $zapisovac;
  }

  public function loguj()
  {
    $args = func_get_args();
    return $this->zapisovac->zapis(call_user_func_array("sprintf", $args));
  }
}

Konstruktor již nepřijímá název souboru, do kterého zapisovat (Log se už vůbec o nějaké soubory nezajímá), místo toho dostáva zapisovač. Uvedení „typu“ Zapisovac před názvem parametru je tzv. „type hinting“. PHP tím říkáme, že má ověřit, že se opravdu jedná o Zapisovac a ne třeba o řetězec, číslo nebo pole. Pokud znáte nějaký staticky typovaný jazyk, nemyslete si, že byste type hintingem nahradili typovou analýzu v době kompilace, vše probíhá za běhu. Type hinting PHP pouze napoví („hint“ česky znamená naznačit, napovědět, náznak něčeho), po čem by se mělo koukat a co by mělo kontrolovat.

Když chceme zapisovat do souboru:

$error_log = new SouborovyZapisovac("error.log");
$log = new Log($error_log);
$log->loguj("42");

Pokud na logy kašlete, můžete si vytvořit zapisovač, který všechno zahodí:

class DevNullZapisovac implements Zapisovac
{
  public function zapis($zprava)
  {
    // nedělej nic
  }
}

Fantazii se meze nekladou, různé zapisovače můžete prohazovat podle prostředí, ve kterém zrovna aplikace běží (vývojové, produkční) atd. atp.

Ukažme si, jak řešit problém různých výstupů Logu specializací (děděním). Než to složitě vysvětlovat slovy, lepší je to ukázat na konkrétním kódu:

abstract class Log
{
  public function loguj()
  {
    $args = func_get_args();
    return $this->zapis(call_user_func_array("sprintf", $args));
  }

  abstract protected function zapis($zprava);
}

class SouborovyLog extends Log
{
  private $soubor;

  public function __construct($soubor)
  {
    $this->soubor = $soubor;
  }

  protected function zapis($zprava)
  {
    file_put_contents(
      $this->soubor,
      $zprava . "\n",
      FILE_APPEND
    );
  }
}

final class DevNullLog
{
  protected function zapis($zprava)
  {
    // nedělej nic
  }
}

Nejdříve k novým syntaktickým prvkům. Přibyla nám nějaká klíčová slova – extends, abstract a final. extends se používá za názvem třídy a znamená, že daná třída rozšiřuje třídu za extends. Třída SouborovyLog je potomkem (dědí z) Logu. Rovněž tak třída DevNullLog. V PHP může mít každá třída maximálně jednoho rodiče.

abstract před class značí, že daná třída nemůže být instancována – nemůže být vytvořen objekt takovéto třídy. Před definicí metody zase, že zde je uvedena pouze deklarace (hlavička; podobně jako v interface /rozhraní/) a tělo (implementace) bude někde jinde (v potomkovi). Pokud třída obsahuje jednu abstraktní metodu, musí být deklarována jako abstraktní (tzn. že musí být abstract i před slůvkem class). Ovšem třída může být abstraktní, i když nemá ani jednu abstraktní metodu.

final je značka toho, že ze třídy už nemůže být dále děděno. Např. kód class FooLog extends DevNullLog {} vyvolá chybu.

A jak se to dá dohromady s dědičností? V základní třídě (base class) Log máme opět funkci pro formátování záznamu do logu, která posílá sama sobě zprávu pro zavolání metody zapis, ale tuto metodu sama neimplementuje (je zde pouze deklarace její hlavičky). Implementace zapis je přenechána potomkům Log – např. SouborovyLog a DevNullLog. Základní třída tedy v sobě kombinuje vlastnosti rozhraní a implementace.

Je to i hezký příklad toho, kdy ano a kdy nepoužívat final (alespoň doufám). Zatímco dále dědit od DevNullLogu je k ničemu (že se zpráva nikam nezapíše, nikam neuloží snad už ani jinak udělat nejde), u třídy SouborovyLog to smysl má – řekněme, že budete chtít přidávat čas, kdy se daná věc stala:

class SouboryLogSCasem extends SouborovyLog
{
  protected function zapis($zprava)
  {
    return parent::zapis(date("[Y-m-d H:i:s] ") . $zprava);
  }
}

Dostáváme se k další věci, se kterou se při dědičnosti setkáte – přepisování metod. Kromě toho, že potomek může do předka doplňovat metody, může také měnit chování stávajících. Pokud teď vytvoříte instanci SouboryLogSCasem a pošlete mu zprávu loguj, objekt sám na sobě zavolá metodu zapis s naformátovanou zprávou. Ale jelikož se jedná o instanci SouboryLogSCasem, bude vykonán kód, který je v těle metody zapis v této třídě, nikoli ta ze SouborovyLog. Metoda zapis v SouboryLogSCasem ale může volat metodu předka – i tu stejnou – slouží k tomu klíčové slovo parent následované „čtyřteččím“ a již samotným názvem metody předka.

U vlastností objektu se parent:: neuvádí – vlastnost je prostě deklarace „tak si udělej v paměti místo“ a toto místo tam bude v základní třídě i všech potomcích.

Nyní byste měli mít základní povědomí o tom, co je skládání objektů a co dědičnost.

Ve většině textů se dočtete, že dědičnost je ta „nejvíc nejlepší“ vlastnost OOP. Podle mě je to vedlejší vlastnost, které se dostalo takové popularity, protože je prakticky ve všech mainstreamových jazycích. Hlavní je to, že si objekty mohou zprávy přeposílat (delegovat), díky čemuž můžeme implementovat různé služby hodně obecně (např. vstup a výstup) a postupným nabalováním dalších abstrakčních vrstev se dostat k výslednému kódu, jenž by měl být lépe udržovatelný (právě díky rozvrstvení).

Budu rád, když se v diskusi pod článkem podělíte o své názory na toto téma.

Samozřejmě že oba „přístupy“ můžete různě kombinovat a v praxi se tak často děje. Např. pokud byste chtěli využít Zapisovac a konkrétně SouborovyZapisovac, opět při tom, když budete chtít přidávat čas, kdy k dané věci došlo, můžete podědit SouborovyZapisovac a tam implementovat přidávání časového razítka, nebo vytvořit CasovanyZapisovac, který deleguje zprávu jinému zapisovači.

Destruktor

Zatím jsme se seznámili s konstruktorem, který je volán při vytváření objektu, při jeho konstrukci. Destruktor, jak název napovídá, je volán při desktrukci, při ničení, objektu. Stále zůstaneme u logů a konkrétně u zapisovače. Co když se nám nelíbí file_get_contents(), avšak jsme sžití s fopen(), fwrite() atd.? Zdroje systému by se měly uvolňovat a abychom se o to nemuseli starat ručně, může to za nás udělat destruktor:

class SouborovyZapisovac implements Zapisovac
{
  private $otevreny_soubor;

  public function __construct($soubor)
  {
    $this->otevreny_soubor = fopen($soubor, "a");
    // tady by mělo být ošetření chyb
  }

  public function zapis($zprava)
  {
    fwrite($this->otevreny_soubor, $zprava . "\n");
  }

  public function __destruct()
  {
    fclose($this->otevreny_soubor);
  }
}

Až jakákoli instance této třídy nebude již nadále referencována (žádná proměnná na ni nebude odkazovat), garbage collector zavolá __destruct, který zavře otevřený soubor, a uvolní paměť obsazenou objektem.

Nicméně pozor, o zavolání destruktoru se stará garbage collector. PHP sice využívá reference counting, takže hned jak zmizí poslední reference na daný objekt, měl by být zavolán destruktor. Ovšem změnilo-li by PHP někdy razantně své GC algoritmy (např. začalo využívat mark-sweep), mohly by se nám postupně hromadit objekty s otevřenými soubory a vyčerpali bychom tak systémové zdroje. Také podobná situace může nastat, ocitne-li se objekt v uzavřeném kruhu objektů (toto by měl řešit collector cyklických referencí v PHP verze 5.3).

static a self

Zase na chvíli skočíme k řešení logování do odlišných zařízení dědičností. Co když chceme, aby pro každý otevřený souborový log existovala v aplikaci jen jedna instance?

class SouborovyLog extends Log
{
  static private $instance = array();

  protected function __construct($soubor) { ... }

  // ...

  static public function instance($soubor)
  {
    $soubor = self::normalizovatCestu($soubor);

    if (!isset(self::$instance[$soubor])) {
      self::$instance[$soubor] = new self($soubor);
    }

    return self::$instance[$soubor];
  }

  static protected function normalizovatCestu($cesta)
  {
    // tady by měl být kód pro normalizování cesty k souboru, jinak se pro
    // "../soubor" a ".././soubor", i když budou vlastně odkazují na stejný
    // soubor, vytvoří dvě instance

    return $cesta;
  }
}

Za trojteččí si dosaďte kód z předchozích příkladů. Teď pokud chceme objekt pro error.log, voláme:

$error_log = SouborovyLog::instance("error.log");

Nejdříve jsme vytvořili statickou vlastnost instance. Pokud za názvem vlastnosti uvedete „rovná se něco“, přičemž „něco“ musí být odvoditelné při „kompilaci“ kódu (tedy ne např. volání funkce, ale může to být nějaké pole, číslo, řetězec, konstanta…), vlastnost čerstvě vytvořeného objektu bude „předvyplněna“ uvedenou hodnotou; toto platí i pro nestatické vlastnosti.

protected u konstruktoru zajistí, že při pokusu vytvořit objekt třídy SouborovyLog mimo tuto třídu PHP vyhodí chybu.

Nejzajímavější je asi statická metoda instance, která zjistí, jestli instance pro soubor existuje a neexistuje-li, vytvoří ji, a poté instanci vrátí. self je takové zájmeno – než abych si říkal pořád „Jakub“, řeknu „já“; než abych pořád psal SouborovyLog, napíšu self.

Problém se self je v tom, že u něj probíhá tzv. „early static binding“. Kdybych to opět převedl do lidského světa, tak pokud by se můj syn jmenoval třebas „Jan“ a podědil ode mne některé mé metody, které by neměnil, self by u něj stále znamenalo „Jakub“ a nikoli „Jan“ (v jeho metodách by ale self bylo to samé jako „Jan“). Tento „problém“ je řešen až v PHP 5.3, kde krom self můžete používat static, u něhož probíhá tzv. „late static binding“ – název třídy je vyřešen až za běhu (v „run-time“). Nejlepší asi bude příklad:

class SouborovyLog extends Log
{
  // ...

  static public function instance($soubor)
  {
    $soubor = static::normalizovatCestu($soubor);

    // ...
  }

  static protected function normalizovatCestu($cesta)
  {
    // ...
  }
}

class SilenySouborovyLog extends SouborovyLog
{
  static protected function normalizovatCestu($cesta)
  {
    $cesta = strrev($cesta);

    return $cesta;
  }
}

V PHP 5.3, pokud zavoláte SilenySouborovyLog::instance("robuos");, získáte log, který bude zapisovat do souboru soubor v momentálním pracovním adresáři.

Vyšší dívčí

Tato kapitolka se bude zabývat různorodými „pokročilejšími“ tématy, na která můžete při objektově orientovaném programování narazit.

Gettery a settery

Gettery a settery (anglicky „getters and setters“) jsou princip, který si programátoři zavedli kvůli nedotaženému návrhu objektového modelu jazyků jako PHP. Když si vezmete rozhraní, jediný typ zprávy, který můžete definovat, je volání metod. Jenže krom toho byste třebas chtěli objektu zaslat zprávu na získání/nastavení hodnoty některé z jeho vlastností. Gettery a settery tedy převádí tyto zprávy na volání metod.

Stále zůstáváme u problému logu a Zapisovace. Co když chceme z nějakého důvodu zaměnit zapisovač za jiný? Můžeme sice vytvořit nový log, ale to neovlivní současný objekt (na který mohou odkazovat jiné objekty, a tak jejich logovací záznamy budou stále zapisovány na stejné místo). Zpřístupnit vlastnost zapisovac jako public také není to nejlepší, protože PHP je dynamicky typované, a tak by se nám mohl ve vlastnosti zapisovac ocitnout místo Zapisovace třeba řetězec. Jediný způsob, při kterém PHP implicitně ověřuje, jestli se jedná opravdu o objekt daného typu, je „type hinting“ u metod. Proto ho využijeme pro zapisovac:

class Log
{
  private $zapisovac;

  public function __construct(Zapisovac $zapisovac) { ... }

  public function getZapisovac()
  {
    return $this->zapisovac;
  }

  public function setZapisovac(Zapisovac $zapisovac)
  {
    $this->zapisovac = $zapisovac;
  }

  // ...
}

setZapisovac je metoda, která nám umožňuje nastavit zapisovac. Je to tzv. „setter“, protože „set“ znamená v angličtině nastavit. Většinou se settery prefixují právě tím set. Pak je tu ještě getZapisovac, což naopak zapisovac vrátí. Gettery se většinou prefixují get.

Settery umožňují další kontroly, např. je-li číslo v nějakém intervalu. Není doporučeníhodné mapovat vlastnosti a gettery/settery 1:1, protože tím říkáte vnějšímu světu přesně, jaká je implementace vašeho objektu. Někde se můžete dočíst, že gettery a settery jsou zlo s velkým Z. Právě kvůli tomu, že většina lidí si řekne, že vlastnosti skryjí pomocí protected nebo private a pro každou udělají gettery a settery. Volte, co má jít do veřejného rozhraní třídy, rozvážně.

Fluent interfaces

Fluent interfaces využívají toho, že můžeme metody „řetězit“ ($objekt->metoda1()->metoda2()->...();; viz Základy syntaxe) a vracet v metodách referenci na současný objekt (return $this;). Většinou se tohoto využívá u setterů. Řekněme, že máme nějaký objekt reprezentující o­sobu:

class Osoba
{
  private $jmeno;
  private $prijmeni;
  // ... další vlastnosti

  // ... gettery

  public function setJmeno($jmeno)
  {
    $jmeno = trim($jmeno);
    if (strlen($jmeno) < 2) {
      trigger_error("Nejake kratke jmeno, ne?", E_USER_ERROR);
    }

    $this->jmeno = $jmeno;

    return $this;
  }
  // ... další settery, všechny nakonec vrací $this
}

$ja = new Osoba;
$ja
  ->setJmeno("Jakub")
  ->setPrijmeni("Kulhan");

O řetězení metod bylo napsáno již v kapitolce o syntaxi. Když tedy vrátíme $this, což je reference na ten samý objekt, je další metoda v řetězci zavolána opět na tom objektu.

Další využití fluent interfaces v PHP najdete hlavně u různých „sestavovačů“ SQL dotazů. Ale i pro log není k zahození:

class Log
{
  public function loguj()
  {
    // ...

    return $this;
  }
}

// …

$error_log
  ->loguj("Je to v haji.")
  ->loguj("Uz se na to vyprdnu a pujdu spat.");

Vlastní zpracovávání zpráv

PHP je jazyk dynamický, a tak je dobré využívat všech vlastností, které to přináší. Jednou z nich je, že kromě předdefinovaných/před­deklarovaných zpráv v těle třídy můžeme některé obsloužit i vlastním kódem a rozhodovat tak podle momentálního stavu objektu, třídy, či globálního stavu (i když závislosti na globálnímu stavu by se při programování měl člověk co nejvíce vyvarovat, protože pak nastávají problémy při konkurenčním programování).

Jednou ze základních zpráv je získání hodnoty vlastnosti objektu. Pokud není nějaká vlastnost ve třídě deklarována nebo se jedná o vlastnost, která sice deklarována je, avšak nemáme k ní přístup (kupř. když se mimo kód třídy snažíme dostat k vlastnosti označené jako private), PHP se podívá, jestli objekt má metodu __get, a má-li ji, je jí předán prvním parametrem název vlastnosti, na kterou se ptáme. „Hloupý“ příklad:

class Foo
{
  private $data = array();

  public function __construct(array $data)
  {
    $this->data = $data;
  }

  public function __get($vlastnost)
  {
    return $this->data[$vlastnost];
  }
}

$foo = new Foo(array("bar" => "baz"));
echo $foo->bar; // vypíše baz

Podobně je to i s nastavováním vlastnosti – tady zase PHP hledá metodu __set a předá jí název vlastnosti a nastavovanou hodnotu.

Když toto zkombinujeme, můžeme udělat jednu zajímavou věc:

class Foo
{
  public function __get($vlastnost)
  {
    $getter = "get" . str_replace("_", "", $vlastnost);
    if (method_exists($this, $getter)) {
      return $this->$getter();
    }

    // tady by mělo být ošetření pro případ, že getter neexistuje
  }

  public function __set($vlastnost, $hodnota)
  {
    $setter = "set" . str_replace("_", "", $vlastnost);
    if (method_exists($this, $setter)) {
      return $this->$setter($hodnota);
    }

    // tady by mělo být ošetření pro případ, že setter neexistuje
  }
}

class Bar extends Foo
{
  private $baz = array();

  public getBaz()
  {
    return $this->baz;
  }

  public setBaz(array $baz)
  {
    $this->baz = $baz;
  }
}

$bar = new Bar;
$bar->baz = array(1, 2, 3);
$bar->baz = "foo!";

Foo umí převádět zprávy získávání a nastavování vlastností na volání příslušných getterů a setterů (pozn.: předpokládá se, že pro metody je používána velbloudí notace /např. viceSlovnyNazev­Metody/ a pro přístup k vlastnostem podtržítková /např. vice_slovny_na­zev_vlastnosti/; metody jsou v PHP case-insensitive).

Získání a nastavení vlastností byly uvedeny jako základní zprávy. Ale ještě by se jako další zprávy dalo pokládat volání isset() nad vlastností objektu (isset($objekt->vlastnost)) a unset() také nad vlastností (unset($objekt->vlastnost);), protože pokud daná vlastnost neexistuje, PHP se snaží tato volání převést na metody __isset, resp. __unset – obě dostanou jeden parametr, a to název vlastnosti. Obě fungují od PHP verze 5.1.0.

Další magickou metodou je __call, po které PHP kouká, když nemůže najít volanou metodu, popř. když k ní nemáme z aktuálního kontextu přístup. __call jsou předány dva parametry – název volané metody a pole parametrů, s jakými byla volána. Stejné je to s __callStatic, ovšem jak se dá vytušit z názvu, tak ta je volána, pokud nelze najít nějakou statickou (třídní) metodu. (__callStatic pracuje tímto způsobem až od PHP 5.3.)

Seznam těchto metod můžete najít na php.net.

Funkční objekty

Funkční objekty umožňují, abychom mohli s objektem nakládat jako s funkcí, tj. abychom ho mohli zavolat jako každou jinou funkci přidáním závorek se seznamem parametrů za název objektu (proměnné objektu):

class Nahrazovac
{
  private $co;
  private $cim;

  public function __construct($co, $cim)
  {
    $this->co = $co;
    $this->cim = $cim;
  }

  public function __invoke($kde)
  {
    return str_replace($this->co, $this->cim, $kde);
  }
}

$nahrazovac = new Nahrazovac("a", "b");

echo $nahrazovac("aaa"); // vypíše bbb

Magická metoda __invoke je vyvolána tehdy, zavolá-li se objekt jako funkce.

Využití je v případě, kdy chceme společně s callbackem předat nějaký stav, který by se jinak musel předávat odděleně. Příklad výše je trochu hloupý – Vždyť můžu rovnou zavolat str_replace("a", "b", "aaa");!. Ale třeba u array_map() tam ty další parametry už jinak nepředáte:

$bcka = array_map($nahrazovac, array("alfa", "beta", "gamma", "delta"));
var_dump($bcka);

Vypíše:

array(4) {
 [0]=>
 string(4) "blfb"
 [1]=>
 string(4) "betb"
 [2]=>
 string(5) "gbmmb"
 [3]=>
 string(5) "deltb"
}

Takovéto zpracování __invoke je přístupné od PHP 5.3.

Konstanty

Už v archaických verzích PHP umožňovalo definovat konstanty pomocí define(). Problém je, že takto definované konstanty jdou do globálního prostoru. V PHP 5 lze definovat konstanty ve třídě pomocí klíčového slova const:

class Moje
{
  const MAM_RAD = "PHP";
  const NEMAM_RAD = "PHP";
}

Nikdy nezadrátovávejte různé roztodivné hodnoty do kódu (až na pár výjimek), používejte konstanty. Věřte, že po roce si nevzpomenete, co jste tou pětkou tady u té funkce mysleli.

I kdybyste neprogramovali objektově, můžete třídu využít jako jmenný prostor pro konstanty. PHP 5.3 již jmenné prostory má, a tak nemusíte za tímto účelem zneužívat třídy.

Výjimky

Jednoduše se dá říci, že výjimky jsou dalším způsobem, jak v PHP ošetřovat chyby. Kód vyhodí výjimku a jiný ji zachytí a zpracuje. Vyhozením se ihned přeruší právě probíhající kód a výjimka postupně probublává nahoru, dokud někde nenarazí na blok, který ji zpracovává.

Vraťme se k Zapisovaci, který využíval fopen(). S výjimkami můžeme ošetřit právě chyby, které nastanou v konstruktoru objektu (cokoli, co konstruktor vrátí, je zahozeno, tudíž výjimky jsou jediným způsobem, jak dát vědět o chybách v konstruktoru):

class IOException extends Exception {}

class SouborovyZapisovac implements Zapisovac
{
  private $otevreny_soubor;

  public function __construct($soubor)
  {
    $this->otevreny_soubor = fopen($soubor, "a");
    if (!$this->otevreny_soubor) {
      $vyjimka = new IOException("Nelze otevrit soubor.");
      throw $vyjimka;
      // zkráceně: throw new IOException("Nelze otevrit soubor.");
    }
  }

  // ...
}

try {
  $zapisovac = new SouborovyZapisovac("error.log");
  $log = new Log($zapisovac);

} catch (IOException $e) {
  die("Logovani je nam treba.");

} catch (Exception $e) {
  die("Tak toto jsem vazne necekal.");
}

Vytvořili jsme třídu IOException, která dědí z Exception (všechny vyhazované výjimky musí dědit z Exception). Pokud se soubor nepodaří otevřít, je vyhozena IOException.

Poté při vytváření instance kontrolujeme (try), jestli právě tato výjimka nebyla vyhozena a bylo-li tomu tak, chytíme ji (catch). Vidíte, že pro jedno try může být několik bloků catch – každý blok chytá určitý typ výjimky.

Nemusíte zachytávat všechny výjimky. Pokud žádný catch blok výjimku nezachytí, PHP hledá první obalující try blok (třebas ve volající metodě) a testuje k němu přidružené catch bloky. Nejhůře vše dopadne tak, že výjimka probublá až úplně na povrch a PHP vyhodí chybu.

Není nutné hned při zachycení výjimky umírat (die()) – záleží, co se stalo. Pokud chceme uložit něco do keše a nepodaří se to, svět se povětšinou nezboří, ale pokud je aplikace závislá na připojení k databázi a spojení neustanovíme, pak je zle. Ale uživateli asi nebude moc platno, že uvidí hlášku „Nepodařilo se připojit k databázi.“ vyvedenou černým písmem na jinak úplně bílém pozadí (navíc je potřeba myslet na návratový HTTP kód).

Výjimky by se měly zachytávat tam, kde je můžete ošetřit. Sice je možno znovu je vyhodit (try { ... } catch (Exception $e) { throw $e; }), ale dělat toto všude je zbytečnost – ony probublají samy.

Oprávněnou příčinou znovuvyhození je, když se snažíme výjimečnou situaci opravit, ale nezadaří se. Pak se může hodit, že od PHP 5.3 mohou výjimky vytvořit řetězec pomocí vlastnosti previous základní třídy Exception, který se nastavuje třetím parametrem konstruktoru:

try {
  ...
} catch (Exception $e) {
  if (!spravTo()) {
    throw new Exception("Ouplne rozbity!", NULL, $e);
  }
}

Závěr

Tento článek by vám měl osvětlit základy práce s objekty v PHP. Spíše než sáhodlouhé rozbory, co ano a co ne, na něž nejsou odpovědi, jež by se daly označit za jednoznačnou pravdu, ukazuje postupy (chtěl jsem napsat vzory, ale to by se mohlo plést s návrhovými vzory), kterými se při práci s objekty můžete řídit. OOP je podle mého rozhodně oproti procedurálnímu programování krokem kupředu a neměli byste si nechat ujet vlak. Pokud vám vše nepůjde hned tak, jak chcete, nevzdávejte to. Dobře modelovat objekty se naučíte postupně pročítáním dalších materiálů, odkoukáváním odjinud a samozřejmě také praxí.

×Odeslání článku na tvůj Kindle

Zadej svůj Kindle e-mail a my ti pošleme článek na tvůj Kindle.
Musíš mít povolený příjem obsahu do svého Kindle z naší e-mailové adresy kindle@programujte.com.

E-mailová adresa (např. novak@kindle.com):

TIP: Pokud chceš dostávat naše články každé ráno do svého Kindle, koukni do sekce Články do Kindle.

Tagy:
Hlasování bylo ukončeno    
0 hlasů
Google
(fotka) Jakub KulhanAutor momentálně studuje na osmiletém gymnáziu v Kralupech nad Vltavou. Programování se věnuje od 11 let, kdy ho poprvé uchvátila možnost "mít vlastní stránky". Nakrátko poté objevil PHP a už se to s ním "vezlo". Webové aplikace zůstaly jeho hlavní doménou, ale ve svém volném čase probádává nejrůznější zákoutí světa programování, programovacích jazyků a všeho kolem nich.
Web    

Nové články

Obrázek ke článku Hybridní inteligentní systémy 2

Hybridní inteligentní systémy 2

V technické praxi využíváme často kombinaci různých disciplín umělé inteligence a klasických výpočtů. Takovým systémům říkáme hybridní systémy. V tomto článku se zmíním o určitém typu hybridního systému, který je užitečný ve velmi složitých výrobních procesech.

Obrázek ke článku Jak vést kvalitně tým v IT oboru: Naprogramujte si ty správné manažerské kvality

Jak vést kvalitně tým v IT oboru: Naprogramujte si ty správné manažerské kvality

Vedení týmu v oboru informačních technologií se nijak zvlášť neliší od jiných oborů. Přesto však IT manažeři čelí výzvě v podobě velmi rychlého rozvoje a tím i rostoucími nároky na své lidi. Udržet pozornost, motivaci a efektivitu týmu vyžaduje opravdu pevné manažerské základy a zároveň otevřenost a flexibilitu pro stále nové výzvy.

Obrázek ke článku Síla týmů se na home office může vytrácet. Odborníci radí, jak z pracovních omezení vytěžit maximum

Síla týmů se na home office může vytrácet. Odborníci radí, jak z pracovních omezení vytěžit maximum

Za poslední rok se podoba práce zaměstnanců změnila k nepoznání. Především plošné zavedení home office, které mělo být zpočátku jen dočasným opatřením, je pro mnohé už více než rok každodenní realitou. Co ale dělat, když se při práci z domova ztrácí motivace, zaměstnanci přestávají komunikovat a dříve fungující tým se rozpadá na skupinu solitérů? Odborníci na personalistiku dali dohromady několik rad, jak udržet tým v chodu, i když pracovní podmínky nejsou ideální.

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý