Sťahovanie súborov z internetu pomocou C/C++
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu
Reklama

Sťahovanie súborov z internetu pomocou C/C++Sťahovanie súborov z internetu pomocou C/C++

 
Hledat
Moderní platforma pro vytvoření vašeho nového webu – Wix.com.
Nyní už můžete mít web zdarma.
Vybavení pro Laser Game
Spuštěn Filmový magazín
Laser Game Brno

Sťahovanie súborov z internetu pomocou C/C++

Google       Google       7. 3. 2010       26 444×

Jednoduché riešenie pre vaše programy, ktoré potrebujú sťahovať súbory z Internetu. Ak ste uvažovali o rozšírení svojej aplikácie alebo minimálne vašich vedomostí o možnosť sťahovať dáta z Internetu pomocou C++, tak po prečítaní tohto článku by vám to nemalo robiť problém.

Reklama
Reklama

K dosiahnutiu tohto cieľa existuje viacero ciest, no pre programátorov v prostredí Windows je najefektívnejšie využiť WinInet. Dôvody, prečo je tomu tak, v krátkosti objasním.

K súborom, ktoré sa nachádzajú v sieti Internet, sa najčastejšie pristupuje pomocou protokolu HTTP. HTTP teda slúži na výmenu dát medzi klientom a serverom. Nachádza sa na 4.  (aplikačnej) vrstve TCP/IP modelu. Pod ním sa nachádza vrstva transportná, sieťová a fyzická. HTTP je závislé na TCP (Transmission Control Protocol), ktoré je svojim protokolom náročné na aplikovanie. WinInet sa však stará o tieto problémy za nás, a nám sa tak ponúka komfortné implementovanie HTTP služieb.

Samotný postup sťahovania dát z Internetu pomocou WinInet sa skladá z niekoľkých krokov. Prvým z nich je nadviazanie spojenia, resp. vytvorenie inštancie, ktorá sa použije pri otváraní internetových súborov, alebo ešte inak povedané, inicializovanie WinInet pre použitie v aplikácii. Druhým krokom je otvorenie internetového súboru a tretím samotné prečítanie tohto súboru. Tieto tri základné kroky sú však v tomto článku rozšírené, aby sme si ukázali postupy, ktoré je vhodné dodržať. Napríklad zistenie statusu práve otvoreného internetového súboru nie je nutné, no môže nám povedať, či sa daný súbor otvoril, zistiť jeho veľkosť a iné, i keď menej dôležité informácie.

Začal by som popisom jednotlivých funkcií, ktoré v tomto programe použijeme. WinInet obsahuje množstvo užitočných funkcií, no rád by som vám poskytol len základy, na ktorých sa môžete realizovať a rozvíjať. Pre viac informácií môžete navštíviť referencie na MSDN.

 • Prvou takou funkciou, ktorú v našom programe použijeme je:
  DWORD InternetAttemptConnect(DWORD rezervovane);
  Ako už z názvu vyplýva, táto funkcia sa pokúsi o spojenie s Internetom. Lepšie túto funkciu popísať neviem, no na MSDN je trochu presnejší popis, i keď jej úloha nie je až také podstatné, program by fungoval aj bez nej, ale vždy je lepšia prevencia než liečba . Funkcia vracia ERROR_SUCCESS pri úspešnom spojení.
 • HINTERNET InternetOpen(LPCTSTR agent,DWORD typPristupu,LPCTSTR nazovProxy,LPCTSTR proxyBypass,DWORD priznaky);
  Touto funkciou inicializujeme našu aplikáciu na používanie WinInet funkcií. Pri úspešnom inicializovaní obdržíme handler, ktorý sa bude ďalej používať napr. otváraní internetových súborov. agent predstavuje názov vášho agenta, typPristupu je spôsob, akým budeme pristupovať na Internet, resp. či sa bude používať proxy atď. S týmto súvisia aj ďalšie parametre, a to proxyBypass a priznaky.
 • HINTERNET InternetOpenUrl(HINTERNET hInternet,LPCTSTR url,LPCTSTR hlavicky,DWORD dlzkaHlaviciek,DWORD priznaky,DWORD_PTR kontext);
  Otvoríme požadovaný súbor pomocou URL, či už HTTP alebo FTP. My však v tomto programe budeme používať HTTP. Ako hInternet použijeme hodnotu vrátenú funkciou InternetOpen. Parametrom hlavicky špecifikujeme vlastné hlavičky, ktoré sa odošlú spolu s požiadavkou. Funkcia nám vracia handle na otvorený internetový súbor (skôr sa stretnete s pojmom resource).
 • BOOL InternetReadFile(HINTERNET internetovySubor,LPVOID zasobnik,DWORD pocetBajtovNaPrecitanie,LPDWORD pocetPrecitanychBajtov);
  Touto funkciou prečítame určitú časť nášho internetového súboru, resp. v tomto prípade už odpoveď servera. internetovySubor nám určuje, ktorú resource ideme čítať. Tento parameter sme dostali funkciou InternetOpenUrl. Ostatné parametre sú známe. Výsledok funkcie je buď true alebo false. Výsledok true dostaneme aj vtedy, keď sme súbor už prečítali, čiže musíme kontrolovať počet bajtov, ktoré táto funkcia z resource prečítala, a ak sa táto hodnota rovná nule, ukončiť čítanie.
 • BOOL HttpQueryInfo(HINTERNET request,DWORD typInformacie,LPVOID zasobnik,LPDWORD velkostZasobnika,LPDWORD index);
  Túto funkciu môžeme použiť, ak chceme z odpovede servera získať informáciu napr. o statuse odpovede, veľkosti obsahu a pod. Za request v našom prípade dosadíme handle vrátený funkciou InternetOpenUrl. typInformacie nám určuje, ktorú informáciu chceme z hlavičky prečítať. Kompletný zoznam je na MSDN. Do premennej na adrese zasobnik sa uloží výsledok.
//---------------------------------------------------------------------------------
// Sťahovanie súborov z internetu pomocou WinInet
//---------------------------------------------------------------------------------
#include 
#include 
#include 
#include 
#include  // hlavičkový súbor knižnice WinInet
//---------------------------------------------------------------------------------
#define VELKOST_VYROVNAVACEJ_PAMATE  256  // veľkosť vyrovnávacej pamäte použitej
               // pri čítaní internetového súboru
//---------------------------------------------------------------------------------
#pragma comment(lib,"WinInet.lib")  // prilinkovanie knižnice WinInet
//---------------------------------------------------------------------------------
using namespace std;
//---------------------------------------------------------------------------------

int main(int argc, char * argv[])
{
  cout << "Stahovanie suborov z internetu" << endl;
  string url,subor;
  cout << "Zadajte URL suboru: ";
  getline(cin,url);
  cout << "Zadajte nazov suboru na ulozenie: ";
  getline(cin,subor);

  // V prvom rade si deklarujeme premenné, ktoré budeme používať
  HINTERNET spojenie,internetovySubor;
  // Ďalej sa pokúsime o spojenie
  if (InternetAttemptConnect(0) != ERROR_SUCCESS)
  {
   // Spojenie nie je možné nadviazať, resp. nie je možné pracovať v online móde
   cout << "Nebolo mozne sa pokusit o spojenie" << endl;
   cout << "Kod chyby: " << GetLastError() << endl;
   return 1;
  }
  // Teraz si vytvoríme spojenie, inicializujeme aplikáciu na používanie WinInet
  spojenie = InternetOpenA("Moj internetovy prehladavac",
           INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG,  // Predvolené nastavenia
           0,            // Žiadne proxy
           0,            
           0);            // Žiadne príznaky
  if (spojenie == 0) // NULL
  {
   cout << "Nie je mozne inicializovaz WinInet" << endl;
   cout << "Kod chyby: " << GetLastError() << endl;
   return 1;
  }
  // Následne otvoríme spojenie so súborom, ktorý je definovaný pomocou URL
  internetovySubor = InternetOpenUrlA(spojenie,   // Inštancia spojenia
               url.c_str(),  // URL adresa súboru
               0,      // Žiadna prídavná HTTP hlavička
               0,      // Dĺžka prídavnej hlavičky  
               0,      // Žiadne príznaky
               0);
  if (internetovySubor == 0) // NULL
  {
   cout << "Nie je mozne vytvorit spojenie so suborom" << endl;
   DWORD kodChyby = GetLastError();
   cout << "Kod chyby: " << kodChyby << endl;
   char chyba[256];
   DWORD chybaVelkost = 255;
   if (InternetGetLastResponseInfoA(&kodChyby,chyba,&chybaVelkost))
     cout << "Popis chyby: " << chyba << endl;
   // Nesmieme zabudnúť zatvoriť už inicializovaný handler s WinInet
   InternetCloseHandle(spojenie);
   return 1;
  }
  // V tomto kroku môžeme zistiť podrobnosti o súbore
  DWORD informacia;
  DWORD velkostInformacie = sizeof(DWORD);
  // Najskôr si zistíme HTTP status kód (napr. status kód 200 znamená OK, 404 znamená súbor nenájdený)
  if (!HttpQueryInfoA(internetovySubor,  // Inštancia nami vytvoreného spojenia so súborom
        HTTP_QUERY_STATUS_CODE | HTTP_QUERY_FLAG_NUMBER,  // Požadujeme status ktorý je číselným typom
        &informacia,     // Sem bude zapísaný výsledok volania
        &velkostInformacie,   // Veľkosť dátovej jednotky informácie
        0))
  {
   cout << "Nie je mozne zistit kod statusu" << endl;
   cout << "Kod chyby: " << GetLastError() << endl;
   InternetCloseHandle(internetovySubor);
   InternetCloseHandle(spojenie);
   return 1;
  }
  cout << "Status odpovede: " << informacia << endl;
  // Ak sa status odpovede nerovná 200, nedostaneme súbor, ktorý sme požadovali
  if (informacia != HTTP_STATUS_OK)
  {
   cout << "Status spojenia NIE je OK" << endl;
   InternetCloseHandle(internetovySubor);
   InternetCloseHandle(spojenie);
   return 1;
  }
  // Teraz si zistíme veľkosť súboru
  if (!HttpQueryInfoA(internetovySubor,  // Inštancia nami vytvoreného spojenia so súborom
        HTTP_QUERY_CONTENT_LENGTH | HTTP_QUERY_FLAG_NUMBER,  // Požadujeme status ktorý je číselným typom
        &informacia,     // Sem bude zapísaný výsledok volania
        &velkostInformacie,   // Veľkosť dátovej jednotky informácie
        0))
  {
   // Síce sme nezistili veľkosť súboru, ale to nám neprekáža v jeho stiahnutí
   cout << "Velkost suboru sa neda zistit" << endl;
   informacia = 0;
  }
  // Vytvoríme si vyrovnávaciu pamäť, do ktorej budeme ukladať časti súboru
  char * vyrovnavaciaPamat = new char[VELKOST_VYROVNAVACEJ_PAMATE];
  // Vytvoríme si výstupný súbor
  fstream vystupnySubor(subor.c_str(),  // Názov výstupného súboru
         ios_base::out | ios_base::binary);  // Budeme zapisovať v binárnom móde
  // Premenná, do ktorej sa bude ukladať koľko sme z internetového súboru prečítali
  DWORD precitane = 0;
  // Premenná, do ktorej uložíme celkový počet stiahnutých bajtov
  DWORD stiahnute = 0;

  cout << "Stahujem\t\t\t";
  while (InternetReadFile(internetovySubor,  // Spojenie na náš internetový súbor
           vyrovnavaciaPamat,  // Vyrovnávacia pamäť
           VELKOST_VYROVNAVACEJ_PAMATE,  // Koľko môžeme max. prečítať
           &precitane))   // Koľko WinInet prečítal
  {
   if (precitane == 0)   // Už sme všetko prečítali, ukončiť
     break;
   stiahnute += precitane;
   if (informacia != 0)  // Ak vieme o veľkosti súboru môžeme vypočítať %
     cout << "\rStahujem " << (int)((stiahnute*100)/informacia) << "%";
   else        // Inak len vypíšeme celkový počet stiahnutých B
     cout << "\rStahujem " << stiahnute << " B";
   // Zapísať do vsýtupného súboru
   vystupnySubor.write((const char*)vyrovnavaciaPamat,precitane);
  }
  cout << endl << endl;
  // Zistíme chybu (ak nejaká nastala)
  DWORD chyba = GetLastError();
  if (chyba != 0)
  {
   cout << "Pri citani vznikla chyba" << endl;
   cout << "Kod chyby: " << chyba << endl;
   char chybaText[256];
   DWORD chybaVelkost = 255;
   if (InternetGetLastResponseInfoA(&chyba,chybaText,&chybaVelkost))
     cout << "Popis chyby: " << chyba << endl;
  }
  else
  {
   cout << "Hotovo" << endl;
  }
  // Zatvoríme spojenia
  InternetCloseHandle(internetovySubor);
  InternetCloseHandle(spojenie);
  // Zatvoríme výstupný súbor
  vystupnySubor.close();
  // Nezabudneme vyrovnávaciu pamäť uvoľniť :)
  delete [] vyrovnavaciaPamat;
  return 0;
}

Už funkčný exe súbor spolu s kódom nájdete na: http://router.xf.cz/cppfiledownload.zip

×Odeslání článku na tvůj Kindle

Zadej svůj Kindle e-mail a my ti pošleme článek na tvůj Kindle.
Musíš mít povolený příjem obsahu do svého Kindle z naší e-mailové adresy kindle@programujte.com.

E-mailová adresa (např. novak@kindle.com):

TIP: Pokud chceš dostávat naše články každé ráno do svého Kindle, koukni do sekce Články do Kindle.

Hlasování bylo ukončeno    
0 hlasů
Google
Autor sa venuje programovaniu v jazykoch C#, C/C++, Delphi a v poslednej dobe sa taktiež zaujíma o vývoj hardvéru.
Web    

Nové články

Obrázek ke článku SODAT vidí budoucnost datové bezpečnosti ve strojovém učení

SODAT vidí budoucnost datové bezpečnosti ve strojovém učení

Firmy chrání svá citlivá data často nedostatečně. Podle průzkumu společnosti SODAT se v minulém roce setkalo až 80 % z nich s bezpečnostním incidentem ztráty nebo úniku dat. Jedna z pilotních firem, která testovala novou verzi řešení SODAT Protection & Analytics 2.0pro bezpečností analýzu a monitoring dat díky novince zjistila, kdo z disku smazal důležité výkresy a mohla na incident včas reagovat.

Reklama
Reklama
Obrázek ke článku Kontrolujete pracovní emaily i na dovolené? 7 tipů odborníka, jak nepřijít o data

Kontrolujete pracovní emaily i na dovolené? 7 tipů odborníka, jak nepřijít o data

Letní měsíce jsou pro většinu zaměstnanců spojené s každoroční dovolenou. Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že v roce 2017 podnikli Češi přes 13 milionů delších cest (tzn. s více než čtyřmi noclehy). Přitom právě na období července, srpna a září připadá více než 7,5 milionů z nich. Nicméně tradiční představu o dovolené jako o čase, kdy má práci na starost někdo jiný, Češi boří. 

Obrázek ke článku 10 SEO mýtů, které už nemusíte v roce 2018 řešit

10 SEO mýtů, které už nemusíte v roce 2018 řešit

„Kolik má být na stránce klíčových slov?“, „Nemáš vyplněný meta tag keywords, to nebude fungovat.“, „Katalogy jsou mrtvý“. Také jste už slyšeli některé z těchto otázek? Pojďme si na ně konečně jednou provždy odpovědět.

Obrázek ke článku Trend Micro pomohlo usvědčit viníky v mezinárodním případu Scan4You

Trend Micro pomohlo usvědčit viníky v mezinárodním případu Scan4You

Společnost Trend Micro Incorporated, globální lídr v oblasti kybernetické bezpečnosti, oznámila podrobnosti o své úzké spolupráci s FBI v případu Scan4You. Trend Micro se podílelo na identifikaci osob, které byly spojeny se službou Scan4You Counter Antivirus, což vedlo k jejich odsouzení.

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032018 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý